FSE_Industri_V2016_web

trainoras

E-LÆRINGSKURS / E-LEARNING

FSE 2016 ELSIKKERHETSKURS

INDUSTRI, OFFSHORE OG INSTALLASJONSBEDRIFTER

FSE 2016 ELECTRICAL SAFETY

Industry, Offshore activity and Installation companies


FSE 2016

Industri, Offshore og Installasjonsbedrifter

MYNDIGHETENE STILLER KRAV til at du som jobber med elektriske anlegg

skal gjennomføre årlig FSE-opplæring tilpasset arbeidsoppgavene du er satt

til å utføre. Vi har spesialdesignet FSE-kursene våre slik at du får det du

trenger enten du jobber i industri, offshore eller installasjonsbedrifter.

Alle kursene er i henhold til sikkerhetsforskriften FSE og bestilles på

www.trainor.no.

Committed

to safety

Stort utvalg av e-læringskurs

FSE 2016 Installasjonsbedrifter

– Lavspenning

FSE 2016 Industri – Lavspenning

FSE 2016 Industri – Høyspenning

FSE 2016 Industri – Lav- og høyspenning

FSE 2016 Offshore – Lavspenning

FSE 2016 Offshore – Høyspenning

FSE 2016 Offshore – Lav- og høyspenning

• Førstehjelp ved strømulykker

Førstehjelpsmodul

FSE lav- og høyspenningskursene inneholder

en egen modul om førstehjelp

ved strømulykker. Denne modulen kan

også tas som et separat kurs dersom

du har gjennomgått FSE-opplæring på

annen måte og kun trenger førstehjelpskurset.

TILFREDSSTILLER

MYNDIGHETSKRAV

Trainors FSE-kurs tilfredstiller

myndighetenes krav om årlig

oppdatering i FSE inkl. teoretisk

førstehjelp*. Det skal ikke være

mer enn 12 måneder mellom

hver opplæring, jf. veiledning

til § 7 i FSE.

* I tillegg til kurset må du ha praktisk

trening i hjerte-lunge-redning (HLR).

2

Photo: Trainor

3


FSE 2016

Industry, Offshore and Installation companies

THE AUTHORITIES REQUIRE THAT ALL WORKING WITH ELECTRICAL

instal lations complete annual training in electrical safety (FSE) suited

to the work tasks they perform. We have specially designed courses

to provide for these needs whether you work in industry, offshore,

or in an installation company. All courses follow the electrical safety

regulations (FSE) and are available at www.trainor.no

Wide choice of e-learning courses

FSE 2016 Installation companies

– Low voltages

FSE 2016 Industry – Low voltages

FSE 2016 Industry – High voltages

FSE 2016 Industry – Low voltages

and high voltages

FSE 2016 Offshore – Low voltages

FSE 2016 Offshore – High voltages

FSE 2016 Offshore – Low voltages

and high voltages

• First aid for electrical accidents

First aid module

Our low-voltage and high-voltage

electrical safety courses include

a separate module on first aid for

electrical injuries. This module may be

taken as a separate course if you have

completed training in electrical safety

(FSE) in some other way and only need

first aid training.

MEETING THE OFFICIAL

REQUIREMENTS

Trainor electrical safety courses

meet the requirements of the

Authorities for annual refresher

training in electrical safety

(FSE) including theo retical

first aid*. No more than

12 months may lapse

between training courses,

as specified in the Guidelines

to FSE Regulations §7.

* In addition to the theoretical course,

you must complete training in practical

CPR (artificial resuscitation and chest

compression).

Photo: Trainor

4 5


TRYGG

arbeidsplass

FSE-KURS FRA TRAINOR ØKER SIKKERHETEN for ansatte som jobber med

elektriske anlegg. Du kan velge mellom FSE-kurs i lavspenning, høyspenning

eller en kombinasjon av de to. Alle kursene inneholder førstehjelpsmodul.

Photo: Trainor

HOLD DEG OPPDATERT slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsplass

uten personskader.

KURS MÅLGRUPPE INNHOLD PRAKTISK INFORMASJON

LAVSPENNING

Installasjonbedrifter

Industri

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske lavspenningsanlegg...

...i eneboliger, næringsbygg og serviceoppdrag

...i industri og produksjonsbedrifter

• Ansvar og konsekvenser av strømskade

• Ulykkeshendelse

• Planlegging

• Adgang

VARIGHET

3 timer

PRIS NOK 610,-

+ mva.

SPRÅK *

Offshore

...på installasjoner på norsk sokkel

• Ulykkesberedskap og melderutiner

• Verneutstyr og måleinstrumenter

HØYSPENNING

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske høyspenningsanlegg...

• Arbeid på frakoblet anlegg

• Arbeid nær ved spenningssatte deler

VARIGHET

3 timer

Industri

Offshore

...i industri og produksjonsbedrifter

...på installasjoner på norsk sokkel

• Arbeid under spenning

• Tilsyn og lovbestemmelser

PRIS NOK 610,-

+ mva.

• Teoretisk førstehjelp, strømskader

SPRÅK *

LAV- OG

HØYSPENNING

Industri

Offshore

Personer som arbeider i og vedlikeholder

lav- og høyspenningsanlegg...

...i industri og produksjonsbedrifter

...på installasjoner på norsk sokkel

SIKKERHETSFORSKRIFTEN FSE

dekker alle spenningsnivåer. Med

lavspenning menes spenning opptil

1000 V AC/1500 V DC, mens

høyspenning er betegnelse for

spenning over 1000 V AC/1500 V DC.

VARIGHET

4,5 timer

PRIS NOK 1 080,-

+ mva.

SPRÅK *

* Engelsk og polsk versjon er ikke bransjetilpasset.

6 7


SAFE

workplace

TRAINOR COURSES IN FSE ELECTRICAL SAFETY increase the safety of

employees working with electrical installations. You can choose between

FSE courses in low voltage, high voltage, or a combination of the two.

All courses include modules on first aid.

Photo: Trainor

KEEP YOURSELF UPDATED so you and your colleagues can work safely

without accidents.

COURSE TARGET GROUP CONTENTS PRACTICAL INFORMATION

LOW VOLTAGE

HIGH VOLTAGE

Persons working on and maintaining

low-voltage electrical installations...

...in detached private homes, commercial

buildings and on service assignments as

well as industry and production companies

and offshore installations on the Norwegian

Shelf.

Persons working on and maintaining

high-voltage electrical installations...

...in industry and production companies and

offshore installations on the Norwegian Shelf.

• Responsibility and consequences

of electrical injuries

• Accident stories

• Planning

• Access

• Accident contingency plans and

notification routines

• Protective equipment and measuring

instruments

• Dead working

• Working in the vicinity of live

equipment

• Live working

• Inspection and legal requirements

• Theoretical first aid, electrical accidents

DURATION

3 hours

PRICE NOK 610,-

+ tax.

LANGUAGE*

DURATION

3 hours

PRICE NOK 610,-

+ tax.

LANGUAGE*

LOW VOLTAGE

and

HIGH VOLTAGE

Persons working on and maintaining

low-voltage and high-voltage electrical

installations...

...in industry and production companies and

offshore installations on the Norwegian Shelf.

THE ELECTRICAL Safety Regulations

(FSE) cover all voltage levels.

Low voltage means voltages up to

1000 V AC/1500 V DC, whereas high

voltage means voltages above

1000 V AC/1500 V DC.

DURATION

4.5 hours

PRICE NOK 1 080,-

+ tax.

LANGUAGE*

* The English and Polish versions are not industry-specific.

8 9


FØRSTEHJELP

ved strømulykker

FIRST AID

electrical accidents

MYNDIGHETENE STILLER KRAV TIL ÅRLIG OPPLÆRING i førstehjelp ved

strømulykker. Med vårt førstehjelpskurs får du den teoretiske kunnskapen

du trenger om førstehjelp ved strømskader, slik at du vet hvordan du skal

opptre i en ulykkessituasjon*.

THE AUTHORITIES REQUIRE ANNUAL TRAINING in first aid for electrical

accidents. Our first aid course provides the theoretical knowledge you

need about first aid for electrical accidents so that you will know how

to react to an accident situation*.

Målgruppe

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske anlegg.

VARIGHET

25 minutter

Target group

Persons working on and maintaining

electrical installations.

DURATION

25 minutes

Innhold

• Opptreden og akuttvurdering

av den skadede

• Akutte og kroniske skader etter

strømulykker

• Førstehjelp ved elektriske

skader og brannskader

• Prosedyre ved hjertestans

PRIS NOK 170,-

+ mva.

SPRÅK

* FOR AT DU SKAL VÆRE

KOMPETENT til å yte første

hjelp ved strømulykker, må

du i tillegg til denne teoretiske

gjennomgangen få øvelse

i HLR (munn-til-munn og

hjertekompresjon).

Contents

• How to react and evaluate injuries.

• Acute and chronic electrical injuries

• First aid for electrical injuries

and fire injuries

• Procedures for treating heart failure

PRICE NOK 170,-

+ tax.

LANGUAGE

* TO BE CAPABLE of providing

first aid following an electrical

accident, you must receive

practical training in CPR

(artificial resuscitation and

chest compression) in addition

to the theoretical course.

Photo: Trainor

10 11


TA KURS

når det passer deg!

LEARN

when it suits you

FORDELEN MED E-LÆRING er at du kan ta kurs når og hvor du vil. Alt du

trenger er å registrere deg som bruker. Når du har mottatt brukernavn og

passord er du klar til å logge inn på trainor.no og gjennomføre kurset ditt.

THE ADVANTAGE OF E-LEARNING is that you can take a course when and

where it suits you. All you need to do is register as a user. When you have

received a username and password, you can log in to trainor.no and start

your course.

Gjennomfør i ditt eget tempo

Vårt system lagrer kontinuerlig, slik at

alle oppgaver du har løst og alt lærestoff

du har vært igjennom tas vare på. Det

betyr at du når som helst kan avbryte

kursgjennomføringen og fortsette senere.

E-læringskurset må startes i løpet

av det året kurset er bestilt, og kurset vil

være tilgjengelig i 8 uker etter at du har

startet gjennomføringen.

Engasjerende

Lyd, bilder og animasjoner i kombinasjon

med tekst bidrar til å gjøre lærestoffet

engasjerende og lett forståelig. Underveis

i kurset må du løse oppgaver for å

komme videre. Når sluttesten er bestått,

kan du skrive ut ditt eget kursbevis.

Gratis fagforum

Fra e-læringskurset har du en direkte link

til Trainors fagforum - et åpent fagforum

innen elsikkerhet. Her kan du delta i

disku sjoner, stille spørsmål online og få

svar fra en av våre erfarne instruktører.

Study at your own pace

Our system saves automatically as

you go along, so it remembers which

exercises you have completed and what

material you have studied. This also

means that you can take a break at any

time and then pick up again later where

you left off. You must start the e-learning

course during the year you ordered it,

and it will be available for 8 weeks once

you have started.

Captivating

Sound, pictures and animation combined

with text make the material engaging and

easy to understand. At regular intervals

you need to solve exercises and answer

questions before being allowed to continue.

When you have successfully passed

the final test, you can print your course

certificate.

Free forum

From the e-learning course there is a

direct link to Trainor’s professional forum

– an open forum on electrical safety.

Here you can take part in online discussions,

ask questions online and have them

answered by one of our experienced

instructors.

12 13


BLI ADMINISTRATOR

på trainor.no

BECOME AN

administrator at trainor.no

NÅ KAN DU SELV HOLDE OVERSIKT over kursgjennomføringen

i din bedrift – enkelt og kostnadsfritt. Ta kontakt for avtale.

NOW YOU CAN EASILY KEEP TRACK of courses taken by your company

employees – at no extra cost. Please contact us for details.

Som administrator kan du:

• Registrere, organisere, endre og slette brukere

• Tildele kurs til egne ansatte

• Få tilgang til deltakerrapporter og kursoversikt

• Motta melding når kurs er gjennomført

• Motta melding når det er tid for å oppdatere kompetansen til dine ansatte

• Skrive ut kursbevis

• Delegere administratorrettigheter videre i din bedrift

As a course administrator you can:

• Register, organise, edit and delete

users

• Allocate courses to employees

• Access participant reports and

course summaries

• Receive notification when courses

have been completed

• Receive notification when your

employees are due to brush

up their skills

• Print course certificates

• Delegate administrative authority

to others in the company

Photo: Trainor

Kontakt oss

Contact us

Ønsker du å bestille kurs til flere av dine

medarbeidere?

Ta kontakt med oss for å bli administrator

på trainor.no. Ta også kontakt dersom

du trenger mer informasjon om kursene,

eller har andre opp læringsbehov.

If you wish to book a course for several

company employees, please contact us

to become a course administrator at

trainor.no.

Let us know if you need more information

about our courses or if you have other

training needs.

bestill kurs

Order

a course

trainor.no

ordre@trainor.no

+47 33 37 89 00

Charlotte Garder / Christine Larsen

t +47 33 37 89 00 • ordre@trainor.no

14 15


Return adress:

Trainor

Postboks 554 Sentrum

NO-3101 Tønsberg

Kilde: Trainor AS

Trainor har over 30 års erfaring med opplæring i elsikkerhet.

Vi tilbyr klasseromskurs, e-læringskurs og teknisk rådgivning

innen fagområdene Ex, forskrifter og normer, elektro, HMS

og automatisering til offshore- og landbaserte virksomheter.

Alle våre kurs kan tilpasses kundens behov. Årlig utvikler

og arrangerer vi kurs for over 50 000 deltakere.

Trainor has more than 30 years’ experience providing training in

electrical safety. We offer classroom-based courses, e-learning, and

consultancy services in the fields of Ex, regulations and standards,

electro, HSE and automation, to offshore and land-based enterprises.

We can also adapt any of our courses to the specific needs of

individual customers. We develop and organize courses for

more than 50 000 participants per year.

Trainor Elsikkerhet AS

Prestegaten 3-5 • Postboks 554 Sentrum • NO-3101 Tønsberg

t +47 33 37 89 00 • post@trainor.no • trainor.no

Design: Trainor • 07.01.2016 • 5000 • Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil/ We accept no liability for printing errors.

ISO 9001

More magazines by this user
Similar magazines