FSE Instruert personell_web

trainoras

E-LÆRINGSKURS / E-LEARNING

FSE 2016 INSTRUERT PERSONELL

ELSIKKERHETSKURS

FSE 2016 Instructed personnel

Electrical safety


ELSIKKERHETSKURS

Instruert personell

ELECTRICAL SAFETY

Instructed personnel

MYNDIGHETENE STILLER KRAV TIL OPPLÆRING for deg som skal betjene

elektriske anlegg og elektrisk utstyr, men som ikke har elektrobakgrunn.

Vårt e-læringskurs er spesial utviklet for å gi drifts- og vedlikeholdspersonell

innsikt i hvilke krav som stilles til instruert personell, og hvordan de skal

forholde seg til elektriske anlegg. Du kan ta kurset på norsk eller engelsk

på www.trainor.no.

ALL INVOLVED IN THE OPERATION OF ELECTRICAL INSTALLATIONS are

required by the Authorities to receive special training if they do not have

professional electrical qualifications. Our e-learning course is specifically

developed to give operational and maintenance personnel insight into the

requirements for instructed personnel and how they should work with

electrical installations. You may take the course in Norwegian or English

at www.trainor.no.

Photo: Trainor

INSTRUERT PERSONELL er personer

som har fått opplæring i å gjøre enkle

drifts- og vedlikeholdsoppgaver slik

at normal drift kan opprettholdes inntil

elektrofagfolk kommer til. Instruert

personell er ikke regnet som sakkyndige

elektrofagfolk, og skal kun utøve de oppgavene

de er opplært i.

Førstehjelpsmodul

Kurset inneholder en egen modul om

førstehjelp ved strømulykker*. Denne

modulen kan også tas som et separat

kurs dersom du har gjennomgått

FSE-opplæring på annen måte og kun

trenger førstehjelpskurset. Du finner

informasjon om førstehjelpskurset på

www.trainor.no.

TILFREDSSTILLER

MYNDIGHETSKRAV

FSE 2016 Instruert personell

tilfredsstiller myndighetenes

krav til teoretisk opplæring jf.

Elsikkerhet nr. 84 og FSE. Det

skal ikke være mer enn 12 måneder

mellom hver opplæring,

jf. veiledning til § 7 i FSE.

* I tillegg til kurset må du ha praktisk

trening i hjerte-lunge-redning (HLR).

INSTRUCTED PERSONNEL are persons

who have received training in simple

operational and maintenance tasks so

that normal operation may continue until

electrical professionals can take over.

Instructed personnel are not qualified

electrical professionals, and they are

only permitted to carry out tasks they

have been specifically trained for.

First aid module

The course includes a separate module

on theoretical first aid for electrical

accidents*. This module may also be

taken as a separate course if you have

taken electrical safety training (FSE) by

some other means and only lack the first

aid course. Information on the first aid

course can be found at www.trainor.no

MEETING THE OFFICIAL

REQUIREMENTS

The course FSE 2016 Instructed

Personnel meets the official

require ments for theoretical

training as specified in Electrical

Safety (newsletter issued by the

Directorate for Civil Protection)

no. 84 and the electrical safety

regulations (FSE). No more

than 12 months may lapse

between training courses,as

specified in the Guidelines to

FSE Regulations §7.

* In addition to the theoretical course, you

must complete training in practical CPR

(artificial resuscitation and chest compression).

2 3


FSE 2016

Instruert personell

KURSET INNEHOLDER TEORETISK OPPLÆRING

i førstehjelp ved strømulykker. Det er viktig at du

i tillegg får øvelse i HLR (munn-til-munn og

hjertekompresjon).

VET DU HVILKE OPPGAVER du som er instruert personell kan utføre i elektriske

anlegg? Vårt e-læringskurs øker sikkerheten for instruert personell, slik at

du og dine arbeidskolleger får en trygg arbeidsplass uten personskader.

Photo: Trainor

Målgruppe

Skiftledere, driftsoperatører, prosessoperatører,

maskinoperatører, vaktmestere,

lærere og vedlikeholdspersonell av

forskjellige slag. Kurset er også aktuelt

for servicepersonell, butikkansatte og

bønder eller driftspersonell i landbruket.

Innhold

• Faremomenter og skader.

• Ulykkeshendelse.

• Hva har instruert personell lov til å

utføre og når skal de tilkalle elektriker?

• Bruk av verneutstyr.

• Adgangsrutiner til tavlerom.

• Opplæring om beskyttelsesvern.

• Beredskapsrutiner. Observasjon av

hendelser før vern og sikringer løser ut.

• Teoretisk førstehjelp, strømskader.

VARIGHET

2 timer

PRIS NOK 510,-

+ mva.

SPRÅK

DETTE ER ET teoretisk kurs.

Det må i tillegg gis instruksjon

og øvelse i de anleggene

og det elektriske utstyret det

instruerte personellet vil få

adgang til.

Photo: Trainor

4 5


FSE 2016

Instructed personnel

DO YOU KNOW WHAT TASKS instructed personnel are allowed to perform

in electrical installations? Our e-learning course increases safety for

instructed personnel so that you and your colleagues have a safe

workplace without accidents.

THE COURSE INCLUDES

theoretical training in first

aid for electrical accidents.

In addition to the theoretical

course, you must complete

training in practical CPR

(artificial resuscitation

and chest compression).

Target group

Shift Managers, operational staff, process

operators, machine operators, caretakers,

teachers and various maintenance

personnel. The course is also relevant

for service personnel, shop workers,

farmers or others working in agriculture.

Contents

• Potential dangers and injuries.

• Accident stories.

• What are instructed personnel

permitted to do and when should

they call an electrician?

• Using protective equipment.

• Access to switchboard rooms.

• Training in protective equipment.

• Contingency routines. Observing

incidents before fuses and protective

devices are tripped.

• Theoretical first aid, electrical accidents.

DURATION

2 hours

PRICE 510,-

+ tax.

LANGUAGE

THIS IS A theoretical course.

In addition, instruction and

training must be given to

instructed personnel on the

specific installations to which

they have access.

Photo: Trainor

6 7


TA KURS

når det passer deg!

LEARN

when it suits you

FORDELEN MED E-LÆRING er at du kan ta kurs når og hvor du vil. Alt du

trenger er å registrere deg som bruker. Når du har mottatt brukernavn og

passord er du klar til å logge inn på trainor.no og gjennomføre kurset ditt.

THE ADVANTAGE OF E-LEARNING is that you can take a course when and

where it suits you. All you need to do is register as a user. When you have

received a username and password, you can log in to trainor.no and start

your course.

Gjennomfør i ditt eget tempo

Vårt system lagrer kontinuerlig, slik at

alle oppgaver du har løst og alt lærestoff

du har vært igjennom tas vare på. Det

betyr at du når som helst kan avbryte

kursgjennomføringen og fortsette

senere. E-læringskurset må startes

i løpet av det året kurset er bestilt,

og kurset vil være tilgjengelig i 8 uker

etter at du har startet gjennomføringen.

Engasjerende

Lyd, bilder og animasjoner i kombinasjon

med tekst bidrar til å gjøre lærestoffet

engasjerende og lett forståelig. Underveis

i kurset må du løse oppgaver for å

komme videre. Når sluttesten er bestått,

kan du skrive ut ditt eget kursbevis.

Gratis fagforum

Fra e-læringskurset har du en direkte link

til Trainors fagforum - et åpent fagforum

innen elsikkerhet. Her kan du delta i diskusjoner,

stille spørsmål online og få svar

fra en av våre erfarne instruktører.

Study at your own pace

Our system saves automatically as

you go along, so it remembers which

exercises you have completed and what

material you have studied. This also

means that you can take a break at any

time and then pick up again later where

you left off. You must start the e-learning

course during the year you ordered it,

and it will be available for 8 weeks once

you have started.

Captivating

Sound, pictures and animation combined

with text make the material engaging

and easy to understand. At regular

intervals you need to solve exercises and

answer questions before being allowed

to continue. When you have successfully

passed the final test, you can print your

course certificate.

Free forum

From the e-learning course there is a

direct link to Trainor’s professional forum

– an open forum on electrical safety. Here

you can take part in online discussions,

ask questions online and have them

answered by one of our experienced

instructors.

8 9


BLI ADMINISTRATOR

på trainor.no

BECOME AN

administrator at trainor.no

NÅ KAN DU SELV HOLDE OVERSIKT over kursgjennomføringen

i din bedrift – enkelt og kostnadsfritt. Ta kontakt for avtale.

NOW YOU CAN EASILY KEEP TRACK of courses taken by your company

employees – at no extra cost. Please contact us for details.

Som administrator kan du:

• Registrere, organisere, endre og slette brukere

• Tildele kurs til egne ansatte

• Få tilgang til deltakerrapporter og kursoversikt

• Motta melding når kurs er gjennomført

• Motta melding når det er tid for å oppdatere kompetansen til dine ansatte

• Skrive ut kursbevis

• Delegere administratorrettigheter videre i din bedrift

As a course administrator you can:

• Register, organise, edit and delete

users

• Allocate courses to employees

• Access participant reports and

course summaries

• Receive notification when courses

have been completed

• Receive notification when your

employees are due to brush up

their skills

• Print course certificates

• Delegate administrative authority

to others in the company

Photo: Trainor

Kontakt oss

Ønsker du å bestille kurs til flere av dine

medarbeidere?

Ta kontakt med oss for å bli administrator

på trainor.no. Ta også kontakt dersom

du trenger mer informasjon om kursene,

eller har andre opp læringsbehov.

Contact us

If you wish to book a course for several

company employees, please contact us

to become a course administrator at

trainor.no.

Let us know if you need more information

about our courses or if you have other

training needs.

bestill kurs

Order

a course

trainor.no

ordre@trainor.no

+47 33 37 89 00

Charlotte Garder / Christine Larsen

t +47 33 37 89 00 • ordre@trainor.no

10 11


Return adress:

Trainor

Postboks 554 Sentrum

NO-3101 Tønsberg

Kilde: Trainor AS

Trainor har over 30 års erfaring med opplæring i elsikkerhet.

Vi tilbyr klasseromskurs, e-læringskurs og teknisk rådgivning

innen fagområdene Ex, forskrifter og normer, elektro, HMS

og automatisering til offshore- og landbaserte virksomheter.

Alle våre kurs kan tilpasses kundens behov. Årlig utvikler

og arrangerer vi kurs for over 50 000 deltakere.

Trainor has more than 30 years’ experience providing training in

electrical safety. We offer classroom-based courses, e-learning, and

consultancy services in the fields of Ex, regulations and standards,

electro, HSE and automation, to offshore and land-based enterprises.

We can also adapt any of our courses to the specific needs of

individual customers. We develop and organize courses for

more than 50 000 participants per year.

Trainor Elsikkerhet AS

Prestegaten 3-5 • Postboks 554 Sentrum • NO-3101 Tønsberg

t +47 33 37 89 00 • post@trainor.no • trainor.no

Design: Trainor • 04.01.2016 • 3500 • Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil/ We accept no liability for printing errors.

ISO 9001

More magazines by this user
Similar magazines