05.04.2016 Views

Norway Yearbook - 1994

Norway Yearbook - 1994

Norway Yearbook - 1994

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C 161 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Statistisk årbok 1994

113. årgang

Statistical Yearbook 1994

113th Issue

Statistisk sentralbyrå • Statistics Norway

Oslo - Kongsvinger 1994


Standardtegn

Tall kan ikke forekomme

Oppgave mangler

Oppgave mangler foreløpig

Tall kan ikke offentliggjøres

Null

Mindre enn 0,5 av den

brukte enheten

Mindre enn 0,05 av den

brukte enheten

Foreløpig tall

Brudd i den loddrette

serien

Brudd i den vannrette

serien

-

0

0,0

•■••••

1

Explanation of Symbols

Category not applicable

Data not available

Data not yet available

Not for publication

Nil

Less than 0.5 of unit

employed

Less than 0.05 of unit

employed

Provisional or preliminary figure

Break in the homogeneity of

a vertical series

Break in the homogeneity of

a horizontal series

Forkortelser i kildeangivelser

NOS: Norges offisielle statistikk

SM: Statistisk månedshefte, utgitt

av Statistisk sentralbyrå

Abbreviations in source references

NOS: Official Statistics of Norway

MB: Monthly Bulletin of Statistics,

published by Statistics

Norway

SSB: Statistisk sentralbyrå

Statistics Norway

PDC — Printing Data Center 1994

OMSLAG:

Design: Enzo Finger Design A/S

Omslagsillustrasjon: Trond Nordahl

Trykk: PDC A/S • 1930 Aurskog

ISBN 82-537-4017-4

ISSN 0377-8908


Forord

Statistisk årbok 1994 inneholder tall for de nærmeste foregående år fra ulike områder av norsk

offisiell statistikk, foruten hovedtall for andre land hentet fra internasjonal statistikk. Tallene som

er stilt sammen i 550 tabeller ordnet etter emneområde, gir opplysninger om blant annet

naturmiljø, befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi.

I årets utgave, den 113. i rekken av årbøker, er utvalget av tabeller stort sett det samme som

i fjorårsutgaven. Noen tabeller med mindre aktuelle tall er sløyfet for å gi plass til nye tall om

blant annet sykdommer behandlet i sykehus, anmeldte lovbrudd, prisutviklingen på bruktboliger

og omsetningen av eiendommer. De nye tabellene, 14 i alt, gir ellers opplysninger om familienes

størrelse, utdanningsaktiviteten etter videregående skole og om arbeidsinnsatsen i landbruket og

på norskregistrerte skip.

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk — et leksikon i tall — for hjem, skole, næringsliv og

offentlig administrasjon. Et tabellregister og et alfabetisk sakregister gjør det lett å finne fram til

aktuelle talloppgaver. Kildeopplysningene i tabellene gjør at årboka er et godt utgangspunkt også

for dem som ønsker å finne fram til mer detaljert statistikk.

Årboka er redigert av rådgiver Idar Moglestue assistert av førstesekretær Elly Lie og sekretær

Else Efjestad.

Statistisk sentralbyrå, Oslo, 21. juni 1994

Svein Longva


Preface

The Statistical Yearbook of Norway 1994 contains figures for recent years from various fields of

Norwegian official statistics. The yearbook also contains main figures from other countries

selected from international statistics. The figures make up 550 tables classified according to

subject and give information on subjects like environment, population, social conditions,

industries and economy.

In this year's edition, the 113th issue, the selection of tables is mainly identical to last year's

issue. However, some tables with figures of less importance have been replaced by new figures

on diseases treated in hospitals, offences reported, price index for existing dwellings and

transfers of real properties. The new tables, 14 in total, contain in addition figures on size of

families, educational activities after completed upper secondary schools, labour input on

holdings and crew on board vessels registered in Norwegian ship registers.

The Statistical Yearbook is a practical reference book for private and professional use. With its

comprehensive index and source references the yearbook is also a good starting point for all who

search for more detailed statistics.

The yearbook is edited by Dr. Idar Moglestue assisted by Ms. Elly Lie and Ms. Else Efjestad.

Statistics Norway, Oslo, 21 June 1994

Svein Longva


Innhold Contents

Side

Page

Tabellregister Index of tables 6

Oversikt over geografiske forhold Geographical survey 23

Naturressurser og naturmiljø Natural resources and environment 29

Sosiodemografiske emner Socio-demographic subject matters

21 Befolkning Population 37

22 Helseforhold og helsetjeneste Health conditions and health services 69

23 Utdanning og skolevesen Education and educational institutions 89

24 Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure 103

25 Sosiale forhold og sosialvesen Social conditions and social services 113

26 Rettsforhold og rettsvesen The law and legal institutions 123

Sosioøkonomiske emner Socio-economic subject matters

32 Arbeidskraft Labour 131

33 Lønn Wages and salaries 149

34 Personlig inntekt og formue Personal income and property 161

35 Personlig forbruk Private consumption 173

36 Boliger og boforhold Housing and housing conditions 183

Næringsøkonomiske emner Industrial subject matters

40 Generelle næringsøkonomiske emner General industrial subject matters 186

41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling 189

42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying,

manufacturing, electricity and gas supply 221

43 Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction 251

44 Utenrikshandel External trade 257

45 Varehandel Internal trade 281

46 Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism 295

47 Tjenesteyting Services 330

Samfunnsøkonomiske emner General economic subject matters

50 Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner National accounts and other

general economic subject matters 335

51 Offentlig forvaltning Public administration 355

52 Finansinstitusjoner, penger og kreditt Financial institutions, money and credit 370

Samfunnsorganisatoriske emner Subject matters related to social organizations

61 Administrative emner Administrative matters 393

62 Politiske emner Politics 394

Svalbard Svalbard 401

Internasjonale oversikter International tables 403

Mål og vekt Measures and weight 477

Alfabetisk sakregister 479

Alphabetical index 485

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar 1993. Emneinndelt oversikt Publications

issued by Statistics Norway since 1 January 1993. Survey arranged by subject matter 490

Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk Issued in the series Standards for Norwegian Statistics. 495


Tabellregister Index of tables

Tabell Side Table Page

NATURRESSURSER OG NATURMILJØ

1 Samlet areal, areal etter høyde over

havet, og kystlinje. Fylke 29

2 Vernede områder etter lov om naturvern.

Antall og areal. Fylke 30

3 Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraft.

Fylke 31

4 Energibruk utenom energisektorene 31

5 Direkte energibruk i norske sektorer . 32

6 Forurensningsutslipp til luft

7 Utslipp til luft etter kilde

8 Utslipp til luft etter næring

9 Meteorologiske forhold

10 De viktigste fiskebestandene

11 Gjenvinning av avfall

12 Utrangerte motorkjøretøyer og tilhengere

32

33

33

34

36

36

36

NATURAL RESOURCES AND

ENVIRONMENT

1 Total area, area by hight above sea

level, and length of coastline. County.

2 Protected areas. Number and area

County

3 Potential, operational and not operational

water power. County

4 Use of energy goods outside the

energy sectors

5 Direct use of energy goods in Norwegian

sectors

6 Emission of air pollutants

7 Emissions to air by source

8 Emissions to air by industry

9 Climate

10 Main fish stocks

11 Recovery of waste

12 Scrapped motor vehicles and trailers

29

30

31

31

32

32

33

33

34

36

36

36

SOSIODEMOGRAFISKE EMNER

21 Befolkning

13 Folkemengde ved folketellingene

14 Folkemengde og folketilvekst

15 Folkemengde, areal og folketetthet.

Fylke

16 Folkemengde i tettbygde og spredtbygde

strok. Fylke

17 Folkemengde i tettsteder med minst

7 000 innbyggere

18 Areal og folkemengde. Kommune

19 Folkemengde etter kjønn, ekteskapelig

status og alder

20 Folkemengde etter kjønn og alder

21 Framskrevet folkemengde, 1995-2050

22 Asylsøkere kommet til Norge, etter

statsborgerskap

23 Utenlandske statsborgere etter kjønn,

alder og statsborgerskap

24 Utenlandske statsborgere som har fått

norsk statsborgerskap, etter tidligere

statsborgerskap

25 Utenlandsfødte etter kjønn, alder og

fødeland

26 Familier etter familietype og tallet på

barn under 18 år. Fylke

27 Familier etter familietype. Absolutte

tall og prosent. Hele landet

37

37

28 Barnefamilier etter antall barn under

20 (18). Hele landet 52

29 Andel samboende og gifte i ulike aldersgrupper.

Tall for kvinner og menn 53

30 Familier og personer fordelt etter familiestørrelse

53

31 Enslige personer og personer over 18

år som fortsatt bor hjemme hos mor

og/eller far, etter kjønn og alder 54

32 Antall barn 0-17 år, etter søskenrelasjon.

Søsken uansett alder. Hele Iandet

54

38

38

39

40

45

46

46

47

48

49

50

51

52

SOCIO-DEMOGRAPHIC SUBJECT

MATTERS

21 Population

13 Population at population censuses

14 Population and increase of population

15 Population, area and population density.

County

16 Population in densely and sparsely

populated areas County

17 Population of urban settlements with

7 000 inhabitants or more

18 Area and population. Municipality

19 Population by sex, marital status and

age

20 Population by sex and age

21 Projected population, 1995-2050

22 Asylum seekers arrived in Norway, by

citizenship

23 Foreign citizens by sex, age and citizenship

24 Naturalizations by previous citizenship

25 Foreign born by sex, age and country

of birth

26 Families by type of family and number

of children under 18 years of age

County

27 Families by type of family. Absolute

figures and per cent. The whole country

28 Families with children of age under 20

(18) years The whole country

29 Cohabitational status. Figures for sex

and age group

30 Families and persons by family size

31 Single persons by sex and age

32 Number of children 0-17 years of age,

by relationship. Siblings regardless of

age. The whole country

37

37

38

38

39

40

45

46

46

47

48

49

50

51

52

52

53

53

54

54

6


Tabell

33 Antall barn 0-17 år etter familietype

Side Table

33 Number of children 0-17 years of age,

Page

55 og søsken uansett alder. Fylke

by type of family and siblings regardless

of age. County 55

34 Privathusholdninger. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse

34 Private households. Figures for type/

size of household 56

56

35 Folkemengdens bevegelse

36 Folkemengdens bevegelse. Fylke

37 Fødte

38 Fruktbarhet. Fylke

39 Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall

57 35 Vital statistics

58 36 Vital statistics. County

59 37 Births

59 38 Fertility. County

39 Age-specific fertility rates, total fertility

57

58

59

59

0 og reproduksjonstall

and reproduction rates 60

40 Fruktbarhet etter alder for gifte og

40 Age-specific fertility rates for married

ikke-gifte 0 kvinner

and non-married women 60

41 Fødte etter barnets nummer

42 Inngåtte ekteskap etter vigselstype, og

61 41 Births by parity

42 Marriages by sort of marriages, and by

61

61 etter ektefellenes tidligere sivilstand .

previous marital status of partners 61

43 Gjennomsnittsalder ved ekteskapsinngåelse

43 Average age at marriage 62

62

44 Ekteskapshyppigheter for ugifte etter

44 Marriage rates for unmarried persons,

62 kjønn og alder

by sex and age 62

45 Skilsmisser og separasjoner

46 Beregnet andel av gifte menn og kvinner

62 45 Divorces and separations

46 Estimated percentage of married ma-

62

som vil bli skilt før en viss alder .

les and females who are expected to

63

get divorced before a certain age 63

47 Flyttinger innenlands og flyttinger til

47 Internal migration, immigration and

63 og fra Norge

emigration 63

48 Nettoinnflytting. Fylke

49 Flyttinger til og fra fylkene

50 Flyttinger til og fra Norge, etter land

64 48 Net migration. County

64 49 Migration to and from counties

65 50 Immigration and emigration, by country

64

64

65

51 Flyttinger innenlands og til og fra

51 Internal migration, immigration and

Norge, 6 etter flytternes kjønn og alder.

emigration, by sex and age of migrants

66

52 Yrkesaktive utenlandske statsborgere,

52 Economically active foreign citizens,

etter kjønn, 6 alder og yrkesfelt

by sex, age and occupational group 66

53 Dødsfall og dødelighet

54 Dødelighet etter kjønn og alder

55 Forventet gjenstående levetid

56 Dødelighetstabeller. Forventet gjenstående

levetid

67 53 Deaths and death rates

67 54 Mortality rates by sex and age

68 55 Expectation of life

56 Life tables. Expectation of life

68

67

67

68

68

22 Helseforhold og helsetjeneste

22 Health conditions and health

services

57 Dødsfall blant barn i første leveår,

57 Infant deaths by age intervals and

etter alderstrinn 9 og årsak

cause 69

58 Dødsfall etter alder og årsak

59 Døde omkring fødselen og i første

leveår

60 Spedbarnsdødelighet. Fylke

61 Dødeligheten av ondartede svulster

blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper

62 Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer

blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper

63 Dødsfall ved yrkesulykker og andre

70 58 Deaths by age and cause of death .

59 Perinatal deaths and infant deaths .

72

72 60 Infant mortality rates. County

61 Sex and age-specific death rates from

malignant neoplasms

73

62 Sex and age-specific death rates from

cardiovascular diseases

73

63 Deaths by occupational and other

70

72

72

73

73

ulykker, 4 etter alder

accidents, by age 74

64 Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder

64 Violent deaths by sex and age 75

75

65 Dødsfall og dødelighet ved selvmord

blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper

65 Deaths and death rates from suicide,

by sex and age 75

66 Kremasjoner

67 Utførte svangerskapsavbrudd blant

75

76 66 Cremations

67 Induced abortions among women, by

76

kvinner, 6 etter alder

age 76

68 Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens

68 Induced legal abortions. Woman's

7 bostedsfylke

county of residence 77

69 Utførte steriliseringer blant menn og

69 Induced sterilizations by sex and age

kvinner, 7 etter alder. Fylke

County 77

7


Tabell

70 Helseinstitusjoner etter institusjonstype

71 Driftsutgifter etter art ved ulike typer

av helseinstitusjoner

72 Pasienter i helseinstitusjoner

73 Utskrevne pasienter fra og

liggedager på somatiske sykehus,

etter kjønn og alder

74 Pasienter utskrevet fra sykehus, etter

alder og diagnose

75 Helsepersonell. Fylke

76 Personell i kommunehelsetjenesten

Fylke

77 Andel med ulike langvarige sykdommer

blant personer i ulike aldersgrupper

78 Personer med nedsatt funksjonsevne,

etter kjønn og alder

79 Nye tilfelle av kreft diagnostisert, etter

kjønn og primærsete

80 Nye tilfelle av kreft i ulike aldersgrupper

81 Registrerte tilfelle av smitteførende

tuberkulose, etter lokalisasjon

82 Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer

83 HIV-infeksjoner etter risikofaktor og

diagnoseår

84 Nye tilfelle av aids,etter risikofaktor og

meldeår. Tallet på døde av aids

85 Vernepliktige etter høyde

86 Gjennomsnittshøyde og svømmeferdighet

for vernepliktige. Fylke

23 Utdanning og skolevesen

87 Skoler, lærere og elever

88 Elever etter skoleslag og alder og i

prosent av registrert årskull

89 Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt

90 Grunnskoler. Elever

91 Overgang fra grunnskole til videregående

utdanning

92 Videregående skoler

93 Elever under lov om videregående opplæring,

etter kurstype og studieretning

94 Fullført utdanning under lov om videregående

opplæring

95 Overgang fra videregående skole til

høyere utdanning

96 Nye studenter etter alder og skoleslag

97 Universiteter og høgskoler. Studenter.

98 Personer som fullførte en utdanningsaktivitet,

etter utdanningsnivå, kjønn

og fagfelt

99 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner.

Deltakere etter

kjønn og organisasjon

100 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner.

Kurs, deltakere

og timer. Fylke

101 Personer 16 år og over, etter høyeste

fullførte utdanning og kjønn

102 Personer 16 år og over, etter høyeste

fullførte utdanning. Fylke

Side

78

79

80

80

81

83

83

84

84

84

85

85

86

87

87

88

88

89

90

91

92

92

93

93

94

95

95

96

97

98

98

99

99

Table

Page

70 Health institutions by type of institution

78

71 Operating expenditure by category for

various types of health institutions 79

72 Patients in health institutions 80

73 Discharges and bed-days in somatic

hospitals, by sex and age 80

74 Patients discharged from hospitals, by

age and diagnosis 81

75 Health personnel. County 83

76 Personnel in municipal health service

County 83

77 Percentage with specific chronic diseases,

by age 84

78 Long-term disability by sex and age . 84

79 New cases of cancer diagnosed, by

sex and primary site 84

80 New cases of cancer, by age 85

81 Notified cases of bacillary tuberculosis,

by site 85

82 Notified cases of infectious diseases 86

83 HIV-infections by risk factor and year

of diagnosis 87

84 New cases of aids, by risk factor and

year of notification. Deaths from aids 87

85 Conscripts by height 88

86 Average height and swimming ability

of conscripts County 88

23 Education and educational

institutions

87 Schools, teachers and pupils 89

88 Pupils by type of school and age in per

cent of registered population 90

89 Pupils by class level, sex and field of

study 91

90 Primary schools. Pupils 92

91 Pupils going from primary and lower

secondary school to upper secondary

education 92

92 Upper secondary schools 93

93 Pupils under the Upper Secondary

Education Act, by type of course and

area of study 93

94 Completed education under the Upper

Secondary Education Act 94

95 Pupils going from upper secondary

school to higher education 95

96 New students by age and type of college

95

97 Universities and colleges. Students 96

98 Persons who completed an education,

by educational level, sex and field of

study 97

99 Adult education organized by popular

education organizations. Number of

participants by sex and organization . 98

100 Adult education. Number of courses,

participants and lessons. County 98

101 Persons 16 years and over, by highest

education completed and sex 99

102 Persons 16 years and over, by highest

education completed. County 99


Tabell

103 Personer tildelt doktorgrad etter

kjønn, tittel og fagområde

104 Universiteter. Personale

105 Forskningspersonale og forskningsårsverk,

etter sektor for utførelse

106 Driftsutgifter til forskning og utviklingsarbeid,

etter sektor for utførelse og

fagområde

107 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid,

etter finansieringskilde

108 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid,

etter utgiftstype og sektor for

utførelse

24 Kulturelle forhold, generell

tidsbruk, ferie og fritid

109 Tros- og livssynssamfunn utenfor Den

norske kirke

110 Norsk rikskringkasting. Sendetid i

fjernsynet etter programtype

111 Norsk rikskringkasting. Sendetid i radio

etter programtype

112 Personer i alder 9-79 år med tilgang til

radio- og fjernsynstilbud

113 Radiolytting og fjernsynsseing blant

personer 9-79 Ar. Lytter- og seerandeler

114 Fag- og forskningsbibliotek

115 Folke- og skolebibliotek

116 Aviser

117 Lesing blant personer 9-79 år. Andel

118 Kinoer

119 Teater og opera

120 Deltaking i forskjellige kulturaktiviteter

av personer 9-79 år

121 Garantiinntekter og stipend for kunstnere

122 Besot( ved gudstjeneste eller religiøst

møte av personer 16 år og over

123 Andel av personer 16 år og over med

medlemskap i ulike foreninger

124 Norges Idrettsforbund. Lag og medlemskap

125 Kommuner etter målbruk. Bokmål/nynorsk

126 Bokmål og nynorsk i grunnskolen (hovedmål).

Fylke

127 Andel av personer på ferietur i forskjellige

årstider

128 Tid brukt til ulike aktiviteter. Gjennomsnitt

for alle dager. Timer og minutter.

25 Sosiale forhold og sosialvesen

129 Folketrygden. Kontantstønad under

sykdom og ved fødsel. Stønadstilfelle

avsluttet

130 Folketrygden. Stønad under sykdom

og ved Wise!

131 Folketrygden. Arbeidsløshet

Side Table

Page

103 Doctor's degrees by sex, title and field 100

100

101 104 Universities Personnel 101

105 Research personnel and man-years of

101 research, by sector of performance 101

106 Current expenditure on research and

experimental development, by sector

102 of performance and field of science . 102

107 Expenditure on research and experi-

102 mental development, by source of

funds 102

108 Expenditure on research and experimental

development, by type of expen-

102 diture and sector of performance 102

24 Culture, time use, holidays and

leisure

109 Religious and philosophical communi-

103 ties outside Church of Norway 103

110 Norwegian Broadcasting Corporation

103 Hours of television broadcasting by

type of programme 103

111 Norwegian Broadcasting Corporation

104 Hours of radio broadcasting by type of

programme 104

112 Persons 9-79 years old with access to

104 radio and television penetration 104

113 Radio listening and television viewing

of persons 9-79 years old. Ratings . 105

105

105 114 Special and research libraries 105

106 115 Public and school libraries 106

106 116 Newspapers 106

106 117 Reading among persons 9-79 years

old. Ratings 106

107 118 Cinema theatres 107

107 119 Theatre and opera 107

120 Participation in different kinds of

108 cultural activities, by persons 9-79

years old 108

121 Guarantee income, stipends and

108 scholarships to artists 108

122 Visits to divine services and other re-

109 ligious meetings, by persons 16 years

old and over 109

123 Percentage of persons 16 years and

109 over with membership in different

kinds of associations 109

124 The Norwegian Confederation of

110 Sports. Associations and membership 110

125 Municipalities by language used in ad-

110 ministration. «Bokmål> , and < , nynorsk ,>. 110

126 Use of official Norwegian languages

111 («bokmål» and «nynorsk») in primary

and lower secondary school (principal

language). County 111

127 Percentage of persons on holiday in

111 different seasons 111

128 Time spent on various activities. Aver-

112 age for all days. Hours and minutes . 112

25 Social conditions and social

services

129 National Insurance. Allowances during

sickness and childbirth. Cases of al-

113 lowance terminated 113

130 National Insurance. Benefits during

113 sickness and childbirth 113

114 131 National Insurance. Unemployment . 114

9


Tabell

Side

132 Folketrygden. Alderspensjon. Fylke .. 114

133 Folketrygden. Attføringspengetilfelle avsluttet

115

134 Folketrygden. Uførepensjon. Fylke 115

135 Meldte yrkesskader etter kjønn og næring

116

136 Folketrygden. Barnepensjon. Fylke 116

137 Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad

til etterlatte, ugifte, skilte og

separerte forsørgere. Fylke 117

138 Sosialhjelp. Fylke 117

139 Barnetrygden. Stønadsmottakere etter

tallet på barn. Fylke 118

140 Barnevern. Barn under vernetiltak . 118

141 Barnehager. Fylke 119

142 Plasser i institusjoner for barn og ungdom,

etter institusjonstype 119

143 Adopterte 120

144 Plasser i institusjoner for eldre, etter

institusjonstype. Fylke 120

145 Pleie- og omsorgstjenester for hjemmene

121

146 Plasser i institusjoner for rusmiddelm

isbrukere, etter institusjonstype

Fylke 121

147 Forbruk av brennevin, vin og øl 122

148 Forbruk av brennevin, vin og øl pr

innbygger 15 år og over 122

149 Forbrukernes utgifter til brennevin, vin

og øl 122

26 Rettsforhold og rettsvesen

150 Anmeldte lovbrudd 123

151 Forbrytelser etterforsket av politiet 125

152 Tilbakefall i en 3-årsperiode blant siktede

for forbrytelser 126

153 Reaksjoner i forseelsessaker, etter

reaksjonens art 126

154 Reaksjoner i forbrytelsessaker etter

reaksjonens art, personens kjønn og

alder 127

155 Belegget i fengselsanstaltene etter

personens kjønn og type anstalt/type

reaksjon 127

156 Nyinnsettelser og løslatelser ved

fengselsanstalter, etter alder/anstalttid

og type hovedlovbrudd 128

157 Tvistemål behandlet av forliksrådene 129

158 Overformynderier 130

SOSIOØKONOMISKE EMNER

32 Arbeidskraft

159 Personer i alder 16-74 år etter kjønn,

ekteskapelig status og sosioøkonomisk

gruppe 131

160 Personer 16-74 år etter kjønn, ekteskapelig

status og arbeidsstyrkestatus 131

161 Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig

status og alder 132

162 Sysselsatte etter kjønn og avtalt/vanlig

arbeidstid pr. uke 132

163 Sysselsatte og utførte timeverk pr

uke, etter kjønn og næring 133

Table

Page

132 National Insurance. Old-age pension

County 114

133 National Insurance. Cases of rehabilitation

allowance discontinued 115

134 National Insurance. Disability pension

County 115

135 Reported injuries by sex and industry 116

136 National Insurance. Children's benefits.

County 116

137 National Insurance. Survivors' benefits

and benefits to unmarried, divorced

and separated supporters. County 117

138 Social care. County 117

139 Family allowances. Allowance recipients

by number of children. County 118

140 Child welfare. Children under protection

118

141 Kindergartens. County 119

142 Number of beds in institutions for children

and youth, by type of institution 119

143 Adopted persons 120

144 Beds in institutions for the aged, by

type of institution County 120

145 Social home-help and home-nursing 121

146 Number of beds in institutions for alcoholics

and drug addicts, by type of

institution. County 121

147 Consumption of alcoholic beverages 122

148 Consumption of alcoholic beverages

per capita 15 years and over 122

149 Consumers' expenditure on alcoholic

beverages 122

26 The law and legal institutions

150 Offences reported 123

151 Crimes investigated by the police 125

152 Recidivism during a period of 3 years

among persons charged with crimes 126

153 Sanctions in cases of misdemeanour,

by type of sanction 126

154 Sanctions in crime cases, by type of

sanction, sex and age of the person 127

155 Population in penal institutions, by sex

of the person and type of institution/

type of sanction 127

156 New admissions and releases from

penal institutions, by age/time spent in

prison and type of principal crime 128

157 Disputes dealt with at the conciliation

boards 129

158 Public trustee offices 130

SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS

32 Labour

159 Population aged 16-74 by sex, marital

status and socio-economic group .... 131

160 Population 16-74 years by sex, marital

status and labour force status 131

161 Employed persons by sex, marital status

and age 132

162 Employed persons by sex and settled/

usual working hours per week 132

163 Employed persons and number of

man-hours worked per week, by sex

and industry 133

1 0


Tabell

164 Sysselsatte etter kjønn og yrkesstatus

165 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter

kjønn/alder

166 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter

kjønn og tidligere sysselsetting

167 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter

søkingens varighet

168 Arbeidsformidling

169 Personer meldt til arbeidskontorene som

136 helt arbeidsløse

ment offices 136

170 Lønnstakere etter vanlig reisetid til arbeidet

171 Personer 16 år og over, etter yrkesaktivitet

og kjønn. Fylke

172 Sysselsatte etter kjønn og yrke

173 Yrkesaktive 16 år og over, etter kjønn og

næring

174 Pendlere 16 år og over i arbeid i uka 27

oktober-2. november 1990, etter kjønn,

alder og næring/landsdel

175 Andel ansatte med ulike arbeidsmiljøproblemer

176 Sykefravær for statsansatte

177 Arbeidskonflikter

178 Arbeidskonflikter etter næring

179 Arbeidskonflikter etter varighet

180 Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager

181 Landsorganisasjonen i Norge. Medlemmer

182 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Medlemmer

183 Akademikernes Fellesorganisasjon

Medlemmer

184 Arbeidstakersammenslutninger ikke tilsluttet

Landsorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes

Sentralforbund eller Akademikernes

Fellesorganisasjon

Medlemmer

185 Hovedsammenslutningene for arbeidstakere

og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner.

Medlemmer

186 Arbeidsgiversammenslutninger

33 Lønn

187 Timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter

tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon

188 Timefortjeneste for voksne menn i privat

bygge- og anleggsvirksomhet

189 Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i

hotell- og restaurantdrift

190 Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks

Side Table

Page

134 164 Employed persons by sex and status . . 134

165 Non-employed persons seeking work by

134 sex/age 134

166 Non-employed persons seeking work by

134 sex and work experience 134

167 Non-employed persons seeking work by

135 duration of unemployment 135

135 168 Labour exchange 135

169 Unemployed registered at the employ-

170 Wage earners by ordinary travel time to

137 work 137

171 Persons 16 years and over, by economic

137 activity and sex County 137

138 172 Employed persons by sex and occupation

138

173 Economically active persons 16 years

139 and over, by sex and industry 139

174 Commuters 16 years and over at work in

the week 27 October-2 November 1990,

140 by sex, age and industry/region 140

175 Percentage of employees exposed to

141 various work environment problems . . . 141

142 176 Sickness absenteeism among government

employees 142

142 177 Work stoppages 142

143 178 Work stoppages by industry 143

143 179 Work stoppages by duration 143

180 Work stoppages by working days lost . 143

143

181 The Norwegian Federation of Trade

144 Unions. Members 144

182 Confederation of Vocational Unions

145 Members 145

183 Federation of Norwegian Professional

146 Associations Members 146

184 Associations of wage earners not affiliated

Federation of Trade Unions, Confederation

of Vocational Unions or

Federation of Professional Associations

147 Members 147

185 Central organizations and other nationwide

associations for wage earners

147 Members 147

148 186 Employers' associations 148

33 Wages and salaries

187 Hourly earnings of workers in manufacturing

establishments affiliated with the

149 Confederation of Norwegian Business

and Industry 149

188 Hourly earnings in private construction

150 Adult male workers 150

189 Average earnings of employees in hotels

150 and restaurants 150

190 Monthly earnings of seamen in sche-

rutefart 51 duled coasting trade 151

191 Månedsfortjeneste for ansatte i interesseorganisasjoner

191 Monthly earnings of salaried employees

151 in business, professional and labour associations

151

192 Månedsfortjeneste for funksjonærer i bedrifter

tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon

193 Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel

152

192 Monthly earnings of salaried employees

in establishments affiliated with the Confederation

of Norwegian Business and

Industry 152

193 Monthly earnings of employees in whole-

53 sale and retail trade

194 Månedsfortjeneste for funksjonærer i

194 Monthly earnings of salaried employees

153

forretnings- og sparebanker

154 in commercial and savings banks 154

11


Tabell

195 Månedsfortjeneste for ansatte i

forsikringsvirksomhet

196 Månedsfortjeneste for ansatte i forretningsmessig

tjenesteyting

197 Månedsfortjeneste for statens embetsog

tjenestemenn

198 Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket

199 Månedsfortjeneste for kommunale og

fylkeskommunale arbeidstakere

Side Table

195 Monthly earnings of salaried employees

in insurance activity

154

196 Monthly earnings of salaried employees

in business services

155

197 Monthly earnings of central government

employees

156

198 Monthly earnings of employees in publicly

maintained schools

158

199 Monthly earnings of municipal and

160

county municipal employees

Page

154

155

156

158

160

34 Personlig inntekt og formue

200 Personlige skattytere. Tall for skatteklasse/kjønn/alder/yrkesstatus/formue/

inntekt

201 Personlige skattytere etter kjønn og

inntekt

202 Personlige skattytere. Inntekt, formue

og utlignede skatter

203 Selvangivelsesregnskap for personer

17 Ar og over. Inntekts- og fradragspostenes

gjennomsnittsverdi i ulike

sosioøkonomiske grupper

204 Selvangivelsesregnskap for personer

17 Ar og over. Inntekts- og fradragspostenes

gjennomsnittsverdi

205 Selvangivelsesregnskap for personer

17 år og over. Indeks 1979= 100 ..

206 Selvangivelsesregnskap for personer

17 år og over. Inntekts- og fradragspostenes

gjennomsnittsverdi i ulike bruttoinntektsgrupper

207 Gjennomsnittlig disponibel inntekt

Tall for ulike husholdningstyper og

hovedinntektstakerens kjønn/sosioøkonomiske

status/alder/husholdningens

nettoformue/landsdel/kommunestorrelse

208 Husholdninger etter husholdningens

disponible inntekt. Tall for hovedinntektstakerens

kjønn/sosioøkonomiske

status/alder/husholdningens nettoformue/landsdel/kommunestørrelse

. . . .

209 Inntektsregnskap for husholdninger

Tall for husholdningstyper

210 Inntektsregnskap for husholdninger

Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske

status

211 Formuesregnskap for husholdninger

Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske

status

212 Formuesregnskap for husholdninger

etter hovedinntektstakerens alder .

161

162

163

164

165

165

166

167

168

169

170

171

172

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

34 Personal income and property

Personal taxpayers. Figures for exemption

group/sex/age/occupational

status/property/income

Personal taxpayers by sex and income

Personal taxpayers. Figures for income,

property and assessed taxes .

Tax return account for persons 17

years and over. Income and deduction

entries on an average in different

socio-economic groups

Tax return account for persons 17

years and over. Income and deduction

entries on an average

Tax return account for persons 17

years and over. Index 1979 = 100 .. .

Tax return accounts for persons 17

years and over. Income and deduction

entries on an average in different

gross income groups

Average available income. Figures for

different types of household and

sex/socio-economic status/age of

main income earner/net property of

households/region/size of municipality

Households by available income of

households. Figures for sex/socioeconomic

status/age of main income

earner/net property/region/size of municipality

Income account for households. Figures

for different types of household.

Income account for households. Figures

for socio-economic status of

main income earner

Property account for households. Figures

for socio-economic status of

main income earner

Property account for households, by

age of the main income earner

161

162

163

164

165

165

166

167

168

169

170

171

172

35 Personlig forbruk

213 Månedlig konsumprisindeks

214 Konsumprisindeks. Konsumgruppe

215 Konsumprisindeks. Leveringssektor .

216 Indekstall for enkelte varer og varegrupper

i konsumprisindeksen og priser

på matvarer i 1979

217 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år,

etter vare- og tjenestegruppe

173 213

173 214

174 215

175

179

216

217

35 Private consumption

Consumer price index by month . .

Consumer price index. Consumption

group

Consumer price index, by delivery

sector

Index numbers for some commodities

and commodity groups in the Consumer

Price Index and retail prices of

some food items in 1979

Consumption expenditure per household

per year, by commodity and service

group

173

173

174

175

179

12


Tabell

218 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år

for forskjellige husholdningstyper,

etter vare- og tjenestegruppe

219 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år

grupper for hovedinntektstakerens sosiookonomiske

status, etter vare- og

tjenestegruppe

220 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i

forskjellige bostedsstrok, etter vareog

tjenestegruppe

221 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i

forskjellige landsdeler, etter vare- og

tjenestegruppe

222 Andel av personer som eier eller har

tilgang til forskjellige slags utstyr. Tall

for ulike aldersgrupper

Side Table

Page

218 Consumption expenditure per household

per year for various types of

180

household, by commodity and service

group 180

219 Consumption expenditure per household

per year in groups for socioeconomic

status of the main income

180

earner, by commodity and service

group 180

220 Consumption expenditure per household

per year in various residential

181

areas, by commodity and service

group 181

221 Consumption expenditure per household

per year in various regions, by

181

commodity and service group 181

222 Percentage of persons who own or

have the disposal of various kinds of

182

equipment. Figures for different age

groups 182

36 Boliger og boforhold

223 Bebodde privatboliger etter hustype

Landsdel

224 Bebodde privatboliger etter husets

byggeår. Landsdel

225 Avstand til forretnings-, kultur- og friluftstilbud

for bosatte i ulike bostedsstrok

226 Avstand til forretnings-, kultur- og friluftstilbud

for bosatte i ulike landsdeler

227 Privathusholdninger. Utvalgte kjennetegn

for boligstandard, og disponering

av personbil. Fylke

183

183

184

184

185

223

224

225

226

227

36 Housing and housing conditions

Occupied private dwellings by type of

building Region 183

Occupied private dwellings by construction

period of the building. Region 183

Distance to shopping, culture and

other recreation facilities for inhabitants

in different areas of residence 184

Distance to shopping, culture and outdoor

recreation facilities for inhabitants

in different regions 184

Private households. Selected variables

of dwelling standard, and disposal

of private car. County 185

NPERINGSØKONOMISKE EMNER

40 Generelle næringsøkonomiske

emner

228 Etterskuddspliktige skattytere ved

statsskatteligningen og fellesskatteligningen,

etter skattytergruppe

229 Etterskuddspliktige skattytere ved

kommune- og fylkesskatteligningen,

etter skattytergruppe

230 Etterskuddspliktige skattytere. Selgende

gruppe og etterskuddspliktige

med gevinst av aksjesalg

231 Aksjestatistikk

228

186

229

187

230

188

188 231

INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS

40 General industrial subject matters

Corporations by central government

tax assessment and joint tax assessment,

by taxpayer group 186

Corporations by municipal and county

tax assessment, by taxpayer group . . 187

Non-personal taxpayers. Shareholders

organizing a major sale of a company's

shares and non-personal taxpayers

with profits from sales of shares 188

Stock statistics 188

41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og

fangst

232 Jord- og skogeiendommer, etter fylke

og etter eiendomsstorrelse

233 Jord- og skogeiendommers landareal,

etter fylke og etter eiendomsstorrelse

234 Arbeidsinnsats på driftsenhetene etter

driftsgrein og type arbeidskraft. Arbeidsinnsats

utenom driftsenheten

235 Apen åker etter bruken

236 Veksthusgartnerier. Veksthusareal etter

bruken. Fylke

237 Veksthusgartnerier etter veksthusareal.

Bedrifter med 300 m 2 og over .

238 Fruktdyrking. Enheter med minst 50

frukttrær

189

190

232

233

234

191

192 235

236

192

237

193

193

238

41 Agriculture, forestry, hunting,

fishing, sealing and whaling

Agricultural and forest properties, by

county and by size of property 189

Land area belonging to agricultural

and forest properties, by county and

by size of property 190

Labour input on holdings by category

of manpower. Labour input off the

holding 191

Crop land by use 192

Greenhouse nurseries. Area of greenhouses

by use County 192

Greenhouse nurseries by area of

greenhouses. Holdings with 300 m 2

and over 193

Orchards. Holdings with at least 50

fruit trees 193

13


Tabell

Side

239 Driftsenheter med husdyr av

forskjellige slag, og gjennomsnittlig

buskapsstørrelse, etter fylke og etter

størrelse på jordbruksareal i drift 194

240 Husdyr 195

241 Husdyr. Fylke 195

242 Driftsenheter etter jordbruksareal i

drift 195

243 Driftsenheter etter jordbruksareal i

drift. Fylke 196

244 Jordbruksareal. Fylke 196

245 Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk

og fór 197

246 Driftsenheter med forskjellige vekster,

og gjennomsnittlig areal pr. enhet av

korn, potet og eng, etter fylke og etter

størrelse på jordbruksareal i drift 197

247 Pelsdyr, tamrein og bikuber 198

248 Maskiner i jordbruket 198

249 Forbruk av handelsgjødsel og kraftför 198

250 Avling. Kg pr. dekar 199

251 Avling i jordbruket. Enheter med minst

5 dekar jordbruksareal i drift. Fylke 199

252 Avling i hagebruket 200

253 Offentlig kjøttkontroll. Slakt godkjent til

folkemat 200

254 Jordbrukets prisindeks 201

255 Produsentpriser på jordbruksvarer 201

256 Månedlig prisindeks for jordbruksprodukter

202

257 Jordbrukets totalregnskap 202

258 Regnskapsresultater i jordbruket 203

259 Bøndenes inntekt og formue. Gjennomsnittlig

pensjonsgivende inntekt, formue

og skatt for bruker og ektemake. 204

260 Bøndenes inntekt og formue. Driftsenheter

etter likningsmåte og fylke/

bruksstørrelse/alder på brukeren 205

261 Bøndenes inntekt og formue. Samlet

pensjonsgivende inntekt, formue og

skatt for brukere og ektemaker 206

262 Skogeiendommer etter størrelse på

produktivt skogareal. Fylke 206

263 Avvirket trevirke. Fylke 207

264 Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer

207

265 Avvirkning for salg etter hvem som

administrerte drifta. Arbeid utført av

skogeier og familiemedlemmer. 208

266 Skogkultur, skogreising og skoggrøfting

209

267 Skogtaksering. Produktivt skogareal i

alt og etter bonitet. Fylke 209

268 Skogtaksering. Stående volum og årlig

tilvekst. Fylke 210

269 Priser for prima skurtømmer og massevirke.

Kr. pr. m 3 fast mål uten bark. 210

270 Skogbrukets totalregnskap 211

271 Felt storvilt og irregulær avgang av

storvilt 212

272 Småviltjakt 212

273 Jegere som loste jegeravgiftskort 212

Table

Page

239 Holdings keeping livestock of different

kinds and livestock per holding, by

county and by size of holding 194

240 Livestock 195

241 Livestock. County 195

242 Holdings by size of agricultural area 195

243 Holdings by agricultural area. County. 196

244 Agricultural area County 196

245 Livestock products for sale, home consumption

and feed 197

246 Holdings cultivating various crops,

and average area of grain, potato and

meadows, by county and by size of

holding 197

247 Fur-bearing animals, reindeer and

beehives 198

248 Farm machinery 198

249 Consumption of fertilizers and of concentrated

feed 198

250 Crop yield Kg per decare 199

251 Agricultural production. Holdings with

at least 5 decares of agricultural area

County 199

252 Horticultural production 200

253 Public meat inspection. Carcasses approved

for human consumption 200

254 Index of agricultural prices 201

255 Prices received by farmers for agricultural

commodities 201

256 Monthly index of prices of farm products

202

257 Aggregate account of agriculture 202

258 Operating results in agriculture 203

259 The holders' income and property

Average pensionable income, property

and taxes for holder and spouse. 204

260 The holders' income and property.

Number of holdings by way of assessment

and county/agricultural area in

use/age of the holder 205

261 The holders' income and property

Pensionable income, property and

taxes, total, for holders and spouses . 206

262 Forest properties by size of productive

forest area. County 206

263 Roundwood cut. County 207

264 Forest roads completed 207

265 Roundwood cut fór sale by management.

Forestry work performed by

owners and their family members. 208

266 Forest regeneration, afforestation and

forest drainage 209

267 Forest appraisement. Productive forest

area, total and by site class

County 209

268 Forest appraisement. Growing stock

and annual increment County 210

269 Prices of first class saw logs and pulpwood.

Kroner per m 3 solid wood excl

bark 210

270 Aggregate account of forestry 211

271 Big game felled and irregular reduction

of big game 212

272 Small game hunting 212

273 Hunters buying hunting tax cards .. 212

14


Tabell

Side

274 Fiskere og registrerte fiskebåter . 213

275 Fangstmengde etter leveringsmåned

og fiskeslag

276 Fangstmengde etter ilandføringsfylke

og fiskeslag

277 Fangstverdi etter ilandforingsfylke og

fiskeslag

278 Bruken av fangsten i fiskeriene

279 Lakse- og sjøaurefiske

280 Selfangst

281 Småhvalfangst

282 Prisindeks for fisk ved salg fra fisker

283 Driftsresultater for helårsdrevne fiskebåter

over 13 meter

284 Fiskets totalregnskap

285 Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av

matfisk og slaktet mengde. Fylke

Table

274

275

213

276

214

277

215

216 278

216 279

217 280

217 281

218 282

283

219

219 284

285

220

Page

Fishermen and registered fishing

boats 213

Catch by landing month and fish species

213

Quantity of catch by place of landing

and fish species 214

Value of catch by place of landing and

fish species 215

Disposition of landings of fish 216

Salmon and sea trout fisheries 216

Sealing 217

Small-whale catching 217

Index of first hand prices of fish 218

Operating results of whole-year operated

fishing boats over 13 metres 219

Aggregate account of fishery 219

Rearing of fish. Units with slaughtering

of fish for food and slaughtered quantity.

County 220

42 Oljeutvinning, bergverksdrift,

industri og kraftforsyning

286 Bedrifter og sysselsatte, etter storrelse

og næringsområde

287 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Hovedtall etter næringshovedgruppe

288 Bedrifter og sysselsatte, etter lønnskostnadsandel

og næringsområde

289 Regnskapsstatistikk for olje- og gassirksomhet,

bergverksdrift og industri

Resultatregnskap og balanse

290 Regnskapsstatistikk for olje- og gassvirksomhet,

bergverksdrift og industri.

Nøkkeltall for ulike næringshovedgrupper/konkurransetyper

291 Bergverksdrift og industri. Hovedtall

292 Hovedtall for utvinning av råolje og

naturgass

293 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Hovedtall. Fylke

294 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Sysselsatte etter næringsområde

295 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Bedrifter og sysselsatte, etter næringshovedgruppe.

Fylke

296 Bergverksdrift og industri. Produksjon

av utvalgte varer

297 Påløpte investeringskostnader i utvinning

og rørtransport av råolje og naturgass

298 Petroleumsreserver i felt besluttet utbygd

pr. 31. desember 1993

299 Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel

ikke besluttet utbygd pr.

31. desember 1993

300 Produksjon av råolje og naturgass pr

felt

301 Produksjon av råolje og naturgass

221

222

224

225

286

287

288

289

290

226

228 291

228

229

229

230

235

237

238

292

293

294

295

296

297

298

299

239

300

240

240 301

42 Oil extraction, mining and

quarrying, manufacturing, electricity

and gas supply

Establishments and persons engaged,

by size and industry division 221

Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Principal figures by industry

major group 222

Establishments and persons engaged,

by share of compensation of employees

and industry division 224

Statistics of accounts for oil and gas

activity, mining and manufacturing. In

come statement and balance sheet . . 225

Statistics of accounts for oil and gas

activity, mining and manufacturing

Key figures for different industry major

groups/competitive types 226

Mining, quarrying and manufacturing

Principal figures 228

Principal figures for crude oil and natural

gas production 228

Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Principal figures

County 229

Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Persons engaged by

industry division 229

Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Establishments and

persons engaged, by industry major

group. County 230

Mining, quarrying and manufacturing.

Production of selected commodities . 235

Accrued investment costs in crude petroleum

and natural gas production

and pipeline transport 237

Petroleum reserves in fields with a

development plan per 31 December

1993 238

Petroleum resources on the Norwegian

continental shelf not yet fully

appraised per 31 December 1993 239

Production of crude oil and natural gas

per field 240

Production of crude oil and natural gas 240

15


Tabell

302 Årlig produksjonsindeks for oljeutvinning,

bergverksdrift og industri, etter

næringshovedgruppe

303 Månedlig produksjonsindeks for oljeutvinning,

bergverksdrift, industri og

kraftforsyning

304 Elektrisitetsforsyning

305 Produksjon av elektrisk kraft. Fylke

306 Tilgang og bruk av elektrisk kraft

307 Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter

forbrukergruppe. Fylke

308 Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter

309 Salg av petroleumsprodukter. Fylke

310 Netto sluttforbruk av energibærere

311 Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne

312 Prosentvis fordeling av forbruket, etter

hovedgrupper av energibærere

313 Produksjon av viktige energibærere

314 Gjennomsnittspriser på elektrisitet !evert

til forbruk. Fylke

315 Produsentprisindeks

316 Meieridrift

43 Bygge- og anleggsvirksomhet

317 Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall

etter næringsundergruppe

318 Verdi av bygge- og anleggsarbeid, etter

prosjekt

319 Privat bygge- og anleggsvirksomhet

Hovedtall for bedrifter registrert i fylket

320 Bygg satt i gang etter brukerens næring

321 Fullførte bygg etter brukerens næring

322 Fullførte leiligheter etter bygningstype

323 Fullførte boliger. Fylke

324 Fullførte leiligheter etter antall rom

Fylke

325 Prisindeks for nye eneboliger

326 Byggekostnadsindeks

327 Byggekostnadsindeks for anlegg

44 Utenrikshandel

328 Innførsel og utførsel

329 Utførsel av råolje og naturgass

330 Indekser for utenrikshandelen

331 Innførsel av viktige varer

332 Utforsel av viktige varer

333 Innførsels- og utførselsverdi, etter land

og varegruppe

334 Innførsels- og utførselsverdi, etter land

Side Table

302 Annual index of industrial production,

by industry major group

241

303 Monthly index of industrial production

242

243 304

244 305

244 306

307

245

308

246

246 309

247 310

311

247

312

247

248 313

314

248

249 315

250 316

251

252

317

318

319

253

320

253

254 321

254 322

255 323

324

255

256 325

256 326

256 327

257 328

257 329

258 330

259 331

265 332

333

270

275 334

Page

241

242

Electricity supply 243

Production of electric energy. County 244

Supply and use of electric energy 244

Net consumption of electric energy, by

consumer group County 245

Deliveries of petroleum products 246

Deliveries of petroleum products

County 246

Final consumption of individual forms

of energy 247

Total energy consumption and losses

in final comsumption 247

Percentage share of consumption, by

individual forms of energy 247

Production of principal energy commodities

248

Electricity. Deliveries for consumption

Average unit price County 248

Producer price index 249

Dairying 250

43 Building and construction

Contract construction. Principal figures

by industry sub-group 251

Value of construction work, by project

group 252

Contract construction. Principal figures

for establishments registered in

the county 253

Building work started by industry .. 253

Buildings completed by industry 254

Dwelling units completed by type of

building 254

Dwellings completed County 255

Dwelling units completed by number

of rooms County 255

Price index for new detached houses 256

Building cost index 256

Building cost indices for constructions 256

44 External trade

Imports and exports 257

Exports of crude oil and natural gas 257

Index numbers of external trade 258

Imports of principal commodities 259

Exports of principal commodities 265

Imports and exports, by countries and

commodity group 270

Value of imports and exports, by country

275

45 Varehandel

335 Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe

336 Varehandel. Hovedtall etter næringshovedgruppe.

Fylke

337 Varehandel. Hovedtall etter sysselsettingsgruppe

og næringsområde

338 Varehandel. Hovedtall etter omsetning

og næringsområde

281

282

285

285

335

336

337

338

45 Internal trade

Internal trade. Principal data by industry

group 281

Internal trade. Principal figures by major

group. County 282

Internal trade. Principal figures by size

(measured by employment) and division

285

Internal trade. Principal figures by size

(measured by sales) and division 285

16


Tabell

339 Regnskapsstatistikk for engroshandel

og detaljhandel. Nøkkeltall for ulike

næringsgrupper

340 Regnskapsstatistikk for engroshandel

og detaljhandel. Resultatregnskap og

balanse

341 Prisindeks for førstegangsomsetning

innenlands. Varegrupper

342 Indekser for engroshandel

343 Verdiindeks for detaljomsetningen

344 Prisindeks for detaljhandel. Konsumprisindeksen

gruppert etter næring . .

345 Detaljpriser på en del matvarer og

dagligvarer

346 Prisindeks for bruktbolig. Selveier og

borettslag

347 Tinglyste omsetninger av fast eiendom.

Fylke

348 Tinglyste omsetninger av fast eiendom,

etter type eiendom

Side Table

339

286

340

288

341

289

289 342

290 343

344

291

292

293

294

294

345

346

347

348

Page

Statistics of account for wholesale and

retail trade. Key figures for different

industry groups 286

Statistics of accounts for wholesale

and retail trade. Income statement and

balance sheet 288

Price index for domestic supply. Commodity

groups 289

Indices for wholesale trade 289

Index numbers of value of retail sales 290

Price index for retail trade. Consumer

price index according to industry

group 291

Retail prices of some food and daily

items 292

Price index for existing dwellings

Freeholder and housing co-operative 293

Notified transfers of real properties

County 294

Notified transfers of real properties, by

type of property 294

46 Samferdsel og reiseliv

349 Passasjer- og godstransport på kysten.

Rutefart

350 Godstransport på kysten. Leie- og

egentransport

351 Hurtigruta Bergen—Kirkenes. Passasjertransport

og godstransport

352 Norskregistrerte skip ikke tatt med i

statistikken over handelsflåten

353 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje,

etter registertilhorighet

354 Norskregistrerte skip. Tonnasje etter

skipenes registertilhørighet, art og alder.

1 000 bruttotonn

355 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje,

etter skipenes art

356 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje,

etter skipenes registertilhørighet

og størrelse

357 Norsk Ordinært Skipsregister. Tilgang

og avgang av skip og tonnasje

358 Norsk Internasjonalt Skipsregister. Tilgang

og avgang av skip og tonnasje .

359 Skip i norsk utenriksfart. Driftsresultat

360 Norskregistrerte skip i utenriksfart

Driftsresultat etter skipets art

361 Fraktindekser, turfrakter

362 Arbeidstakere på norskregistrerte

skip, etter skipets fart, personenes nasjonalitet

og kjønn

363 Norske arbeidstakere på norskregistrerte

skip, etter skipets fart, personenes

kjønn og hjemstedsfylke

349

295

350

295

351

296

352

296

353

296

354

297

355

297

356

298

357

298

358

299

299 359

360

300

300 361

362

301

363

302

46 Transport, communication and

tourism

Coastwise transport of passengers

and goods Scheduled service 295

Coastwise transport of goods. Transport

for hire or reward and on own

account 295

Express Coastal Liner Bergen—Kirkenes.

Passenger traffic and freight

traffic 296

Vessels registered in Norwegian ship

registers not included in the statistics

of the merchant fleet 296

Vessels registered in Norwegian ship

registers. Vessels and tonnage, by

type of register 296

Vessels registered in Norwegian ship

registers. Tonnage by type of register,

type of vessels and age of vessels

1 000 gross tons 297

Vessels registered in Norwegian ship

registers. Vessels and tonnage, by

type of vessel 297

Vessels registered in Norwegian ship

registers. Vessels and tonnage, by

type of register and size of vessels . . 298

Norwegian Ordinary Ship Register. Increase

and decrease of vessels and

tonnage 298

Norwegian International Ship Register.

Increase and decrease of vessels

and tonnage 299

Vessels in Norwegian ocean transport

Operating results 299

Vessels registered in Norwegian ship

registers in ocean transport. Operating

result by type of vessel 300

Shipping freight indices, voyage

freights 300

Crew on board vessels registered in

Norwegian ship registers, by trade of

vessel, nationality and sex of the per

sons 301

Norwegian crew on board vessels registered

in Norwegian ship registers, by

trade of vessel, sex and county of

domicile 302

17


Tabell

Side Table

364 Hjelpevirksomhet for sjøtransport. 364

Bedrifter, omsetning og sysselsetting 303

365 Sjøulykker 303 365

366 Registrerte småbåter. Fylke 303 366

367 Innførsel og utførsel, etter transport- 367

måte og varegruppe 304

368 Innenlandsk persontransport etter 368

transportmåte 306

369 Innenlandsk godstransport etter trans- 369

portmåte 307

370 Norges Statsbaner. Resultatregnskap 308 370

371 Norges Statsbaner. Banenett, rullende 371

materiell, trafikk og personer sysselsatt

309

372 Offentlige veier. Fylke 310 372

373 Forstegangsregistrerte motorkjøre- 373

tøyer og tilhengere 310

374 Motorkjøretøyer og tilhengere. Fylke 311 374

375 Motorkjøretøyer og tilhengere, etter

vogntype

376 Førerkort etter klasse, kjønn og alder

377 Eierskifte for brukte motorkjøretøyer

og tilhengere

378 Kjøretøyer registrert for godstransport,

nyttelast og kjørelengde pr. dieseldrevet

kjøretøy, etter kjøretøygruppe

379 Lastebiltransport. Transportytelser

Fylke

380 Leiebiltransport. Fylke

381 Drosjebiltransport. Fylke

382 Veitrafikkulykker og personer drept eller

skadd

383 Veitrafikkulykker med personskade

Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe

og måned/fylke

384 Veitrafikkulykker med personskade.

Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe

og alder

385 Veitrafikkulykker med personskade

Personer drept eller skadd, etter alder

386 Veitrafikkulykker med personskade

Motorkjøretøyer innblandet

387 Hjelpevirksomhet for landtransport

Bedrifter, omsetning og sysselsetting

388 Resultatregnskap for rutebiltransport

Fylke

389 Registrerte motordrevne luftfartøyer

etter type

390 Trafikken på flyplasser med ruteanløp

391 Ruteflyging. Innenlandske ruter

392 Resultatregnskap for luftfartsselskaper

393 Spedisjon. Bedrifter, omsetning og

sysselsetting

394 Hoteller og andre overnattingssteder

Kapasitet, gjestedøgn og kapasitetsutnytting.

Fylke

375

311

312 376

377

312

378

313

379

314

314 380

315 381

382

315

383

316

317

317

318

318

384

385

386

387

388

319

389

319

320 390

321 391

321

322

322

392

393

394

Page

Supporting services to water transport.

Establishments, sales and employment

303

Marine casualties 303

Registered small boats County 303

Imports and exports, by mode of transport

and commodity group 304

Domestic passenger transport by

mode of transport 306

Domestic goods transport by mode of

transport 307

Norwegian State Railways. Operating

account 308

Norwegian State Railways. Network,

mobile equipment, traffic and persons

employed 309

Public roads. County 310

New registrations of motor vehicles

and trailers 310

Road motor vehicles and trailers

County 311

Road motor vehicles and trailers, by

type of vehicle 311

Driving licence by class, sex and age 312

Change of ownership of used motor

vehicles and trailers 312

Registered road goods vehicles, carrying

capacity and average of kilometres

done per vehicle run with diesel

oil, by type of vehicle 313

Road goods transport. Transport performances.

County 314

Unscheduled freight transport by road

County 314

Taxi transport County 315

Road traffic accidents and persons

killed or injured 315

Road traffic accidents involving personal

injury. Persons killed or injured,

by group of road-users and month/

county 316

Road traffic accidents involving personal

injury. Persons killed or injured,

by group of road-users and age 317

Road traffic accidents involving personal

injury. Persons killed or injured,

by age 317

Road traffic accidents involving personal

injury. Motor vehicles involved . 318

Supporting services to land transport.

Establishments, sales and employment

318

Operating account for scheduled road

transport. County 319

Engine-driven aircraft registered by

type 319

Traffic at the airports with scheduled

service 320

Scheduled air service. Domestic

routes 321

Profit and loss account for aviation

companies 321

Freight forwarding services. Establishments,

sales and employment 322

Hotels and similar establishments. Capacity,

guest-nights and utilization of

capacity. County 322

18


Tabell

395 Hoteller og andre overnattingssteder

Tallet på hoteller, ankomne gjester,

gjestedøgn og kapasitetsutnytting,

etter hotellgruppe og sesong

396 Hoteller og andre overnattingssteder

Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet

og sesong

397 Hotell- og restaurantdrift. Resultatregnskap

og balanse

398 Campingplasser. Tallet på plasser og

overnattinger. Fylke

399 Postverket. Poststeder, personer sysselsatt

og trafikk

400 Postverket. Resultatregnskap

401 Teleekspedisjonssteder for publikum .

402 Telefontilknytninger. Fylke/bykommuner

403 Telefon-, telegram- og telekstrafikk

404 Televerket. Resultatregnskap

405 Norsk rikskringkasting. Driftsregnskap

406 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser

og personer sysselsatt

Side Table

395

323

324

324

396

397

398

325

399

325

326 400

326 401

402

327

327 403

328 404

328 405

329

406

Hotels and similar establishments.

Number of hotels, arrivals, guestnights

and utilization of capacity, by

hotel category and season

Hotels and similar establishments

Guest-nights by purpose of the hotel

accommodation and season

Operation of hotels and restaurants

Profit and loss account and balance

sheet

Camping sites. Number of sites and

guest-nights. County

Norwegian Postal Administration. Post

offices, persons employed and traffic.

Norwegian Postal Administration

Profit and loss account

Places of telecommunication service

for the public

Telephone connections. County/urban

municipalities

Telephone calls, telegrams and telex

traffic

Norwegian Telecom. Profit and loss

account

Norwegian Broadcasting Corporation

Operating account

Norwegian Broadcasting Corporation

Registered licences and persons employed

Page

323

324

324

325

325

326

326

327

327

328

328

329

47 Tjenesteyting

407 Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall

etter neeringsundergruppe

408 Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall.

Fylke

409 Arkitektvirksomhet og byggeteknisk

konsulentvirksomhet. Hovedtall. Fylke

410 Bilverksteder. Hovedtall. Fylke

411 Begravelsesbyråer. Bedrifter, omsetning

og sysselsetting

412 Frisering. Bedrifter, sysselsetting og

omsetning. Fylke

413 Fotografvirksomhet. Bedrifter, sysselsetting

og omsetning. Fylke

407

330

408

331

409

331

332 410

411

332

412

333

413

334

47 Services

Business services. Principal figures by

industry sub-group

Business services. Principal figures

County

Architectural and other technical services

connected with construction.

Principal figures. County

Car repair shops etc. Principal figures

County

Funeral services. Establishments, sales

and employment

Hairdressing. Establishments, employment

and sales County

Photographic studios. Establishments,

employment and sales. County

330

331

331

332

332

333

334

SAMFUNNSØKONOMISKE EMNER

GENERAL ECONOMIC SUBJECT

MATTERS

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

50 Nasjonalregnskap og andre

generelle samfunnsøkonomiske emner

Hovedstørrelser i nasjonalregnskapet 335

Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse

335

Privat konsum 336

Bruttonasjonalprodukt etter næring 337

Bruttoinvestering i fast kapital, etter

art og næring 338

Faktorinntekt etter næring 339

Lønnskostnader etter næring 340

Faktorinntekt etter institusjonell sektor 341

Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter

og sparing 341

Husholdninger. Inntekter, utgifter og

sparing 342

50 National accounts and other general

economic subject matters

414 Main aggregates in national accounts. 335

415 Expenditure on gross domestic product

335

416 Private final consumption expenditure 336

417 Gross domestic product by kind of

activity 337

418 Gross fixed capital formation, by type

of capital goods and kind of activity . 338

419 Factor income by kind of activity 339

420 Compensation of employees by kind of

activity 340

421 Factor income by institutional sector 341

422 General government. Income, expenditure

and saving 341

423 Households. Income, expenditure and

saving 342

19


Tabell

424 Produksjon og inntekt. Hovedrelasjon

425 Sparing

426 Utførte timeverk etter næring. Lønnstakere

og selvstendige

427 Bruttonasjonalprodukt etter næring. Adige

volumendringer i prosent

428 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse

Adige volum- og prisendringer i prosent

429 Privat konsum etter hovedgruppe. Årlige

volum- og prisendringer i prosent

430 Bruttoinvestering i fast kapital etter art og

næring. Arlige volum- og prisendringer i

prosent

431 Utenriksregnskap. Sammendrag

432 Utenriksregnskap. Kapitalregnskap

433 Eksport av varer og tjenester

434 Import av varer og tjenester

435 Realkapital ved utgangen av året

436 Realkapital ved utgangen av året. Arlig

volumendring fra året for

51 Offentlig forvaltning

437 Oversikt over skattelikningen

438 Oversikt over skattelikningen etter

skattytergruppe

439 Innbetalt inntekts- og formuesskatt

440 Skatt av gevinst ved salg av aksjer, etter

skattytergruppe

441 Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter,

etter art

442 Statskassen medregnet folketrygden. Løpende

utgifter etter formål

443 Statskassen medregnet folketrygden

Skatteinntekter

444 Statsforvaltningen. Finansiell balanse . .

445 Folketrygdfondet. Balanse

446 Kommuneforvaltningen. Finansiell balanse

447 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter,

etter art

448 Kommune- og fylkesskattelikningen. Fylke

449 Kommunenes og fylkeskommunenes

driftsutgifter, etter hovedkapittel

450 Offentlige utgifter til utviklingshjelp og internasjonalt,

humanitært hjelpearbeid . . .

451 Offentlige utgifter til utviklingshjelp mv. Tosidig

bistand etter mottakerland

52 Finansinstitusjoner, penger og

kreditt

452 Endringer i publikums likviditet

453 Regnskapsstatistikk for finansinstitusjonene

454 Fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 31

desember, etter institusjonell sektor/neering

455 Fordringer og gjeld overfor utlandet pr. 31

desember, etter land

Side Table

342 424 Production and income. Main relations .

343 425 Saving

426 Man-hours worked by kind of activity. Em-

343 ployees and self-employed

427 Gross domestic product by kind of activity

344 Annual percentage change in volume . .

428 Expenditure on gross domestic product

345 Annual percentage change in volume and

prices

429 Private final consumption expenditure, by

346 main group. Annual percentage change in

volume and prices

430 Gross fixed capital formation, by type of

capital goods and kind of activity. Annual

347 percentage change in volume and prices.

349 431 Balance of payments. Summary

350 432 Balance of payments. Capital account.

351 433 Exports by type of commodity

352 434 Imports by type of commodity

353 435 Real capital at the end of the year

436 Real capital at the end of the year. Annual

354 percentage change in volume

51 Public administration

355 437 Survey of tax assessment

438 Survey of tax assessment, by taxpayer

356 group

357 439 Revenue from income and property taxation

440 Tax on profit by sale of shares, by taxpayer

357 group

441 General government. Income and outlay,

358 by type

442 Central government, fiscal account includ-

362 ing National Insurance. Expenditure by

functions

443 Government, fiscal account including Na-

363 tional Insurance. Tax revenue

365 444 Central government. Financial balance

sheets

366 445 National Insurance Fund. Balance sheets

446 Local government. Financial balance

366 sheets

447 Local government. Income and outlay, by

367 type

368 448 Municipal and county tax assessment

County

449 Municipal and counties' current expenses,

368 by main chapter

450 Public expenditure for development aid

369 and international, humanitarian relief work

451 Public expenditure for development aid

369 etc. Bilateral assistance by recipient countries

52 Financial institutions, money and

credit

370 452 Changes in the public's money supply . .

453 Survey statistics for financial institutions .

371

454 Foreign assets and liabilities per 31 December,

by sector/industry

372

455 Foreign assets and liabilities per 31 De-

374 cember, by country

Page

342

343

343

344

345

346

347

349

350

351

352.

354

35E ,

35E ,

357

357

358

362

363

365

366

366

367

368

368

369

369

370

371

372

374

20


Tabell

456 Utlån fra finansinstitusjoner etter långiversektor

og låntakersektor

457 Utlån fra finansinstitusjoner til ikkefinansielle

foretak og personlig næringsdrivende,

etter långiversektor og

låntakernæring

458 Kapitaltilførsel til ikke-finansielle foretak,

kommuner og privatpersoner . . .

459 Offentlige og private banker. Balanse

etter bankgruppe og finansobjekt .

460 Offentlige og private banker. Resultatregnskap

461 Forretningsbanker og sparebanker

Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser

på disponerte utlån

462 Forretningsbanker og sparebanker

Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd

463 Private kredittforetak. Balanse

464 Private kredittforetak. Resultatregnskap

465 Private finansieringsselskaper. Balanse

466 Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap

467 Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap

468 Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige

rentesatser for ulike utlånsformer

469 Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap

470 Forsikringsselskaper. Balanse

471 lhendehaverobligasjonsgjelden i norske

kroner

472 lhendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner,

obligasjonsgjeld og gjennomsnittsrente,

etter låntakersektor

473 Emisjoner av sertifikater lagt ut i

Norge

474 Aksjeemisjoner etter utstedersektor

Markedsverdi

475 Aksjekursindeks

476 Apnede konkurser etter næring

477 Valutakurser

Side Table

Page

456 Loans from financial institutions by

376

lender sector and borrower sector . . 376

457 Loans from non-financial institutions

to enterprises and self-employed, by

lender sector and borrower industry . 378

378

379

380

382

383

458

459

460

461

462

383

384 463

384 464

385

386

386

465

466

467

468

387

469

387

388 470

471

389

472

389

390

473

474

390

390 475

391 476

392 477

Supply of capital to enterprises, municipalities

and private persons 379

Public and private banks. Balance

sheets by group of banks and financial

instrument 380

Public and private banks. Working

account 382

Commercial banks and savings banks

Average rates of interest and commissions

on utilized loans 383

Commercial banks and savings banks

Average rates of interest on deposits 383

Private credit enterprises. Balance

sheets

Private credit enterprises. Income

statement

Private financial companies. Balance

sheets

Private financial companies. Working

account

Life insurance companies. Working

account

Life insurance companies. Loans. Average

rates of interest by type of loan

Non-life insurance companies. Working

account

Insurance companies. Balance sheets

Bearer bond debt in Norwegian kroner

Bearer bond issues, bearer bond debt

and average interest

Issues of treasury notes, certificates of

deposits and commercial papers in

Norwegian kroner

Issues of shares by sector. At market

value

Index of share prices

Bankruptcy proceedings by industry

Foreign exchange rates

384

384

385

386

386

387

387

388

389

389

390

390

390

391

392

SAMFUNNSORGANISATORISKE

EMNER

61 Administrative emner

478 Administrative inndelinger

393 478

SUBJECT MATTERS RELATED TO

SOCIAL ORGANIZATIONS

61 Administrative matters

Administrative divisions 393

62 Politiske emner

479 Stortingsvalg. Personer med stemmerett

og avgitte stemmer. Fylke

480 Stortingsvalg. Stemmer etter parti/

valgliste

481 Stortingsvalg. Representanter etter

parti/valgliste og kjønn

482 Stortingsvalget 1993. Godkjente stemmer

etter parti/valgliste. Fylke

483 Stortingsvalget 1993. Godkjente stemmer

etter parti/valgliste. Prosent

Fylke

484 Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

Avgitte og godkjente stemmer og

valgdeltaking. Fylke

394

394

395

396

397

398

479

480

481

482

483

484

62 Politics

Storting elections. Persons entitled to

vote and votes cast. County 394

Storting elections. Votes by party/electoral

list 394

Storting elections. Representatives by

party/electoral list and sex 395

Storting election 1993. Votes by party/electoral

list. County 396

Storting election 1993. Votes by party/electoral

list. Per cent. County . . 397

Municipal council elections and county

council elections. Votes cast, valid

votes and turnout County 398

21


Tabell

485 Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

Personer med stemmerett og

valgdeltaking. Fylke

486 Kommunestyrevalg. Stemmer og representanter,

etter parti/valgliste

Fylke

487 Fylkestingsvalg. Stemmer og representanter,

etter parti/valgliste. Fylke .

SVALBARD

488 Svalbard. Meteorologiske forhold ved

Svalbard lufthavn

489 Svalbard. Folkemengde etter nasjonalitet

490 Svalbard. Kulldriften

491 Svalbard. Post- og telegramtrafikk

492 Svalbard. Luftfart. Passasjerer. Svalbard

/ Longyear

493 Svalbard. Motorkjøretøyer og tilhengere

Side Table

Page

485 Municipal council elections and county

398

council elections. Persons entitled to

vote and turnout. County 398

486 Municipal council elections. Votes and

399

representatives, by party/electoral list

County 399

487 County council elections. Votes and

400

representatives, by party/electoral list

County 400

488

401

489

401

401 490

402 491

492

402

493

402

SVALBARD

Svalbard. Meteorological data. Svalbard

Airport 401

Svalbard. Population by nationality 401

Svalbard. Coal mining 401

Svalbard. Postal and telegram traffic 402

Svalbard. Aviation. Passengers. Svalbard

/ Longyear 402

Svalbard. Motor vehicles and trailers 402

INTERNASJONALE OVERSIKTER

Tabell

494 Utslipp til luft av svoveloksider

495 Utslipp til luft av nitrogenoksider

496 Utslipp til luft av karbondioksid fra

energibruk

497 Beregnet folkemengde og folketilvekst.

Verdensdel

498 Areal, folkemengde og folketilvekst

Verdensdel

499 Areal, folketilvekst og folketetthet

Land

500 Folkemengde i de største byer. 1000

501 Folkemengde etter kjønn og alder

1000

502 Folkemengdens bevegelse. Inngåtte

ekteskap, fødsler, dødsfall og nettoinnflytting

503 Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall

og nettoreproduksjonstall .

504 Døde pr. 100 000 innbyggere, etter

dødsårsak

505 Forventet gjenstående levetid

506 Radio og fjernsyn

507 Kinoer

508 Offentlige utgifter til sosiale forhold i

de nordiske land

509 Yrkesbefolkning etter næring

510 Arbeidsløse

511 Prisnivåindekser for privat konsum i

utvalgte OECD-land

512 Konsumprisindeks

513 Forbruket av noen nytelsesmidler .

514 Landareal, jordbruksareal og avling

515 Husdyrholdet

516 Produksjonsindeks for bergverksdrift,

industri og kraftforsyning

517 Produksjon av noen viktige varer .

518 Forbruket av avispapir

519 Produksjon og forbruk av elektrisk

energi

520 Utvalgte råoljepriser

521 Boligbygging

Side Tabell Side

403 522 Verdien av forskjellige lands innførsel,

403 etter land 45C

523 Verdien av utenrikshandelen 452

404 524 Frihandelsforbundets (EFTAs) handel

etter landområde 453

404 525 Det Europeiske Fellesskaps (EFs) handel

etter landområde 453

405 526 Volum- og prisindeks for innførselen

og utførselen 453

406 527 Innførsel og utførsel av noen viktige

411 varer 454

528 Engrosprisindeks 461

416 529 Verdensflåten. Registrerte skip på 100

br.tonn og over 462

530 Verdensflåten. Tonnasje for registrerte

420 skip på 100 br.tonn og over, etter størrelse

463

422 531 Verdensflåten. Tonnasje for registrerte

skip på 100 br.tonn og over, etter alder 463

424 532 De nordiske lands handelsflåter 464

426 533 Jernbanene 465

427 534 Biler 466

428 535 Veitrafikkulykker med personskade i

de nordiske land 467

428 536 Scandinavian Airlines System (SAS) 467

430 537 Flyselskapenes ruteflyging 468

431 538 Postsendinger 469

539 Timefortjeneste i industri 469

431 540 Nasjonalprodukt etter anvendelse 470

432 541 Bruttonasjonalprodukt etter næring 471

433 542 Vekstrater for bruttonasjonalprodukt,

434 etter anvendelse og pr. innbygger 472

436 543 Privat konsum pr. innbygger i utvalgte

OECD-land 472

437 544 Skatteinntekter i OECD-landene i pro-

438 sent av bruttonasjonalprodukt 473

447 545 Skatteinntekter i OECD-landene 473

546 Internasjonal likviditet ........ 474

448 547 Dollarkurser 475

449 548 Indekstall for kurser på industriaksjer 475

449 549 Avkastning på statsobligasjoner 475

550 Offentlige utgifter til utviklingshjelp 476

22


Oversikt over geografiske forhold

Geographical survey

BELIGGENHET GEOGRAPHIC POSITION

Nord -Sør North-South. Hovedlandets nordligste punkt. The northernmost point of the mainland (islands incl.): 71 ° 11' 8" n.b.

og 25° 40' 35" øst Greenwich (skjæret ved nordspissen av Knivskjellodden på Magerøy).

Fastlandets nordligste punkt. The northernmost point of the mainland (islands excl.): 71° 7' 59" n.b. og 26° 16' 33" øst

Greenwich (Kinnarodden på Nordkynnhalvoya).

Hovedlandets sørligste punkt. The southernmost point of the mainland (islands incl.): 57° 57' 33" n.b. og 7° 33' 57" øst

Greenwich (Pysen, skjær syd for Odden, nær Tregde i Mandal kommune).

Fastlandets sørligste punkt. The southernmost point of the mainland (islands excl.): 57° 58' 48" n.b. og 7° 3' 26" øst Greenwich

(Lindesnes).

Avstanden mellom Kinnarodden og Lindesnes er i rett linje 1 752 km. The shortest distance between Kinnarodden and

Lindesnes.

Vest-øst West-east. Hovedlandets vestligste punkt. The westernmost point of the mainland (islands incl.): 61° 2' 6" n.b. og

4° 30' 12" ost Greenwich (Steinsøy ved Utværet utenfor Sognefjordens munning).

Fastlandets vestligste punkt. The westernmost point of the mainland (islands excl.):60° 48' 37" n.b. og 4° 56' 58" øst Greenwich

(Vardetangen på Lindåshalvøya NV for Bergen).

Hovedlandets østligste punkt. The easternmost point of the mainland (islands incl.): 70° 23' 12" n.b. og 31° 10' 10" øst

Greenwich (Hornøy nær Vardø).

Fastlandets østligste punkt. The easternmost point of the mainland (islands excl.): 70° 17' 20" n.b. og 31° 3' 55" ost Greenwich

(Kibergneset syd for Vardø).

Svalbard, som ligger mellom 74° og 81 ° n.br. og 10° og 35° ø.I., utgjør siden 14. august 1925 en del av Norge. Svalbard has

since 14 August 1925 been a part of Norway.

KYSTLINJE OG LANDEGRENSE COAST LINE AND LAND FRONTIERS

Kystl i nje Coast fine: Lengden av fastlandets kystlinje uten fjorder og bukter er 2 650 km, medregnet fjorder og bukter ca.

21 347 km. Lengden av øyenes kystlinje er ca. 35 662 km. Length of the mainland coast fine not including fjords and bays is

2 650 km; including fjords and bays 21 347 km. Length of the islands' coast line is 35 662 km. Landets største bredde er

430 km, minste bredde 6,3 km. The largest and smallest width of the country.

Landegrense Land frontier: Lengde. Length: 2 542 km (mot Sverige 1 619 km, mot Finland 727 km, mot Russland 196 km).

AREAL AREA

Norge Norway

Biland Territories

Hele landet The whole country 386 958,0 km 2 Bouvetøya Bouvet Island 58,5 km 2

Peter 1. øy Peter I Island 249,2 km 2

Svalbard 62700,0 km 2 Dronning Mauds land Queen Maud Land . . . . —

Jan Mayen 380,0 km 2

Hovedlandet Mainland 323 878,0 km 2

Største breer 1 Largest glaciers ,

Jostedalsbreen 486 km 2 Blåmannsisen 87 km 2

Svartisen 369 km 2 Hardangerjøkulen 78 km 2

Folgefonni 212 km 2

Største øyer Largest islands

Hinny 2 198 km 2 Seiland 585 km 2

Senja 1 590 km 2 Hitra 571 km 2

Langøy 860 km 2 Austvågøy 526 km 2

Sørøy 816 km 2 Andøy 489 km 2

Kvaløy (Troms) 737 km 2 Magerøy 437 km 2

Ringvassøy 656 km 2 Vestvågøy 411 km 2

iBeregnet av Brekontoret ved Norges vassdrags- og energiverk.

Estimates made by the Glacier-office at the Norwegian Water Resources and Energy Administration.

Kilde: Statens kartverk og Norges vassdrags- og energiverk.

Source: Norwegian Mapping Authority and Norwegian Water Resources and Energy Administration.

23


Største sjøer 1 Largest lakes ,

Mjøsa 368 km 2 Snåsavatn 118 km 2

Røssvatn 210 km 2 Tunnsjø 99 km 2

Femund 201 km 2 Limingen 96 km 2

Randsfjorden 145 km 2 Øyeren 87 km 2

Tyrifjorden 136 km 2 Nisser 77 km 2

Arealer i sjøen Areas in the sea

Mellom grunnlinjen og inn til kysten *90 126 km 2 Mellom grunnlinjen og 12 nautiske mil

Mellom grunnlinjen og 200 nautiske mil (økonomisk sone) (fiskerigrense) *56 705 km 2

— Midtlinje mot Russland "878 575 km 2 Fiskevernsone rundt Svalbard "803 993 km 2

— Grense etter sektorprinsippet Fiskerisone rundt Jan Mayen "296 611 km 2

mot Russland *815 723 km 2 Mellom grunnlinjen og 4 nautiske mil

(territorialgrense) "18 865 km 2

Areal — mål ellers, se tabellene 1, 2, 15 og 18.

Area — see also tables 1, 2, 15 and 18.

LENGSTE FJORDER OG VASSDRAG, HØYESTE FJELLTOPPER OG VANNFALL

LARGEST FJORDS AND RIVERS, HIGHEST MOUNTAINS AND WATERFALLS

Lengste fjorder Longest fjords

Sognefjorden (Solund — Skjolden) 204 km Porsangen (Brennelv — Sværholtklubben) 123 km

Hardangerfjorden (Bømlo — Odda) 179 km Nordfjord (Husevågøy — Loen) 106 km

Trondheimsfjorden (Agdenes — Steinkjær) 126 km Oslofjorden (Oslo — Færder) 100 km

Lengste vassdrag Longest rivers

Glomma 598 km Arendalsvassdraget 209 km

Tana med Anarjokka 360 km Altaelva 200 km

Numedalslågen • 337 km Gudbrandsdalslågen 199 km

Dramsvassdraget 309 km Orkla 179 km

Skiensvassdraget 244 km Vefsna 160 km

Otra 242 km Trysilelva 132 km

Namsen

210 km

Høyeste fjelltopper (høyde o.h.) Highest mountains (m. above sea level)

Galdhøpiggen 2 469 m Store Memurutind 2 364 m

Glittertind 2 2 465 m Hellstugutind 2 346 m

Skagastølstind (Storen) 2 403 m Knutsholstind 2 341 m

Styggdalstind 2 387 m Tjørnholstind 2 330 m

Skardstind 2 373 m Snøhetta 2 286 m

Surtningssui

2 368 m

Noen andre kjente fjelltopper Other well-known mountains

Rendalssøln 1 755 m Romsdalshorn 1 550 m

Rondslottet 2 178 m Venjetind 1 852 m

Skogshorn 1 728 m Oksskolten 1 916 m

Høgevarde 1 459 m Suliskongen (Sulitjelma) 1 907 m

Gausta 1 881 m Storsteinsfjell 1 893 m

Hårteigen 1 690 m Jiekkevarri 1 833 m

Hardangerjøkulen 1 859 m Njunis 1 717 m

Folarskardnuten (Hallingskarvet) 1 930 m Oksfjordjokulen 1 174 m

Fannaråki 2 068 m Cåkkarat"sä 1 139 m

Noen av de høyeste vannfall (tilnærmet loddrett fall)

Some of the highest waterfalls (approximate vertical fall)

Skykkjedalsfossen (Eidfjord) 300 m Feigefossen (Luster) 200 m

Vettisfossen (Årdal) 275 m Vøringen (Eidfjord) 145 m

Søre Mardalsfoss (Nesset)

250 m

Arealene for de regulerte innsjøene refererer seg til høyeste regulerte vannstand. , Referert til toppen av snøskavlen. Målt i 1984.

'Areas of regulated lakes are referring to highest regulated water level. 2 Including glacier at summit.

24


NORGIÉ: NORWAÝ"

39'

45°

Svalbard

Bjørnøya

G -

A E ;$

HA/ET

-- -------

'jan Mayen

70'

Hammertet%',

t. ․)

c _

TroMee

Mt3rmansk

NOISKE A V /E

Bode

I

I

<

Trdn'clheim

Østersund

o Vaasa

(Vasa)

Sundsvall;,;

Shetland

I.Statgord

'Gullfaks NOR E

,Tampere

(Tammerfors)

Orknøyene

STOR-

OITANNIA

o'Aberdeen,

Osiberg.,B rage

- ItOdin

/ -Heimdal

-Balder

' •Stelpner

',;11-ferge

I ),

Kristiangend I

Co, o. o

.Ula ' G eborij.

\ R D 1,5 I 0 1 N ....--redriksljeLn

Tor

Aiblskj4,11;.'ikof1.3k__

DA.NIARK. N

)

r-'

0 6\

rg \

SVERIGE 1

' Karlstad StOCkhOlwg

Avtalt maritim grense

Agreed maritime bound's?,

200 mils sonegrense rc"

Limit to 200-mile zone'

EaI)jerg ArIT / zo'

T ku ) 0 iiiningra

Midtlinje

Medan line

° Tallinn


5° 7° 9° 11° 13° 15° °V t

66°

64°

62°

60°

58°

5 07° 9° 11 013 015°

aust Greenwich meridian

Utarbeidet av Norges geografiske oppmåling.


29 0 30 70°

NORD-NORGE 25°

31°

19°

72°

29°

15°

68°

27°

13°

25°

23°

21°

19°

66°

9° 11°

aust Greenwich meridian

13°

15°

Utarbeidet av Norges geografiske oppmåling


0

12° 15° 18 0 21° 24° 27° 300 33 0

iuoyane

. Çli' o& •d-

c.

es. ile

14°1, 4.!, 6

KViL01137,i

Låg

80°

L'I ' ''

80

DStowia

(

Rijpf,

C)

• ""kr.(i--

0

'

1 '

Vest fonna

I )

2;•°

41a•gda/ei,

*.6:,, NOR DAUVL A NDET

fiord%

2

Austfonna

-.cilt

-1' '''

0 ,Wa berg f jorden

•-••

Lom -o

I

o

,e• 1

e

..--ze•5-'' ,zz


NATURRESSURSER

OG MILJØ

Tabell 1. Samlet areal, areal etter høyde over havet og kystlinje. Fylke

Total area, area by height above sea level, and length of coastline. County

Areal , 2 Nivåarealer

Kystlinje

Area ,' 2 Area by height above sea level Arealet Coastline

av

0-299

Oyer i

fersk-

Fast- m.o.h. 900 Fastsaltvann

vann

Fylke

I alt land

metres 300-599 600-899 m.o.h.

Islands

Area of land Oyer

County Total Contiin

the

above m.o.h. m.o.h og over fresh-

Conti- Islands

nental sea and overwater nental

ocean

level

lakes

km 2

km

Hele landet The whole

country 3 386 958 301 585 85 373

Svalbard 62 700 62 700

Jan Mayen 380 380 .. .. .. ..

Hovedlandet Mainland 3 323 877 301 585 22 293 102981 92 866 63 352 64 679 17070 2134735 662'

Østfold 4 183 4 033 150 4 175 8 - - 293 263 711

Akershus 4 917 4 901 16 3 900 958 59 - 329 152 117

Oslo 454 451 3 270 184 o - 27 38 36

Hedmark 27 388 27 388 - 4 465 8 028 9 403 5 492 1 268 - -

Oppland 325 260 25 260 - 1 092 4 020 5 778 14 370 1 187 - -

Buskerud 14 927 14 926 1 2 907 3 245 2 627 6 148 1 077 115 22

Vestfold 2 216 2 099 117 1 975 240 1 - 76 351 628

Telemark 15 315 15 267 48 3 654 3 113 3 637 4 911 1 129 290 419

Aust-Agder 9 212 9 107 105 3 440 1 958 1 814 2 000 727 432 781

Vest-Agder 37 280 7 196 85 3 066 2 071 1 735 409 464 717 729

Rogaland 9 141 8 591 550 4 110 1 922 1 835 1 274 588 1 217 1 080

Hordaland 15 634 13 549 2 085 4 548 2 438 2 725 5 923 672 1 853 3 568

Sogn og Fjordane 18 634 17 941 693 4 041 3 532 3 264 7 797 709 2 075 1 774

More og Romsdal 15 104 13 382 1 722 4 919 3 584 2 592 4 009 508 2 066 4 335

Sør-Trøndelag 18 831 17 785 1 046 5 237 4 885 5 294 3 415 992 1 164 3 890

Nord-Trøndelag 3 22 463 21 575 888 8 457 9 000 4 525 481 1 407 1 333 2 525

Nordland 38 327 32 137 6 190 13 845 10 916 8 772 4 794 2 025 4 250 9 749

Troms 3 25 954 20 248 5 706 8 393 7 246 6 778 3 537 833 1 905 2 956

Finnmark 48 637 45 749 2 888 20 487 25 518 2 513 119 2 759 3 126 2 342

Prosent Per cent

Hovedlandet Mainland 100,0 93,1 6,9 31,8 28,7 19,5 20,0 5,3

Osffold 100,0 96,4 3,6 99,8 0,2 7,0

Akershus 100,0 99,7 0,3 79,3 19,5 1,2 6,7

Oslo 100,0 99,3 0,7 59,5 40,5 0,0 5,9

Hedmark 100,0 100,0 16,3 29,3 34,3 20,1 4,6

Oppland 100,0 100,0 4,3 15,9 22,9 56,9 4,7

Buskerud 100,0 100,0 0,0 19,5 21,7 17,6 41,2 7,2

Vestfold 100,0 94,7 5,3 89,1 10,9 0,0 3,4

Telemark 100,0 99,7 0,3 23,9 20,3 23,7 32,1 7,4

Aust-Agder 100,0 98,9 1,1 37,3 21,3 19,7 21,7 7,9

Vest-Agder 100,0 98,8 1,2 42,1 28,5 23,8 5,6 6,4

Rogaland 100,0 94,0 6,0 45,0 21,0 20,1 13,9 6,4

Hordaland 100,0 86,7 13,3 29,1 15,6 17,4 37,9 4,3

Sogn og Fjordane 100,0 96,3 3,7 21,7 19,0 17,5 41,8 3,8

More og Romsdal 100,0 88,6 11,4 32,6 23,7 17,2 26,5 3,4

Sør-Trøndelag 100,0 94,5 5,6 27,8 25,9 28,1 18,1 5,3

Nord-Trøndelag 100,0 96,0 4,0 37,6 40,1 20,1 2,2 6,3

Nordland 100,0 83,8 16,2 36,1 28,5 22,9 12,5 5,3

Troms 100,0 78,0 22,0 32,4 27,9 26,1 13,6 3,2

Finnmark 100,0 94,1 5,9 42,1 52,5 5,2 0,2 5,7

'Ferskvann (innsjøer) medregnet. 2 Ikke medregnet Bouvetøya 59 km 2 , Peter Is øy 249 km 2 , Dronning Mauds land. 3 Nyberegnede

totalareal for Hovedlandet og de fire fylkene er gitt i tabell 15.

Freshwater lakes included. 2Not included Bouvet Island 59 km 2, Peter l's Island 249 km 2, Queen Maud's Land. 3New calculated

figures for the Mainland and the four counties are given in table 15.

Kilde: Statens kartverk. Source: The Norwegian Mapping Authority.

29


NATURRESSURSER OG MILK)

Tabell 2. Vernede områderl etter lov om naturvern. Antall 2 og area1 3 .

Fylke. 31. desember

Protected areas l. Number 2 and area 3 . County. 31 December

Ar Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdefredninger 4

Fylke National parks Nature reserves Landscape protected areas Other area protections 4

Year

Antall Areal Antall Areal Antall Areal Antall Areal

County

Number Area Number Area Number Area Number Area

Hektar Hektar Hektar Hektar

Hectare Hectare Hectare Hectare

1975 13 504 300 51 15 196 8 21 571 2 115

1976 13 504 300 56 17 496 8 21 571 2 115

1977 13 504 300 72 18 581 11 23 213 2 115

1978 13 504 300 179 20 929 18 29 692 2 115

1979 13 504 300 184 21 774 19 33 692 2 115

1980 14 618 300 292 22 558 25 65 830 2 115

1981 15 965 180 383 43 148 28 150 861 8 286

1982 15 965 180 443 48 086 29 150 888 13 430

1983 15 965 180 534 79 586 43 163 766 20 601

1984 15 965 180 594 82 546 49 164 095 27 5 109

1985 15 965 180 631 89 500 53 189 007 27 5 109

1986 16 1 045 480 673 91 929 57 202 953 27 5 109

1987 16 1 045 480 756 93 002 61 319 446 35 5 492

1988 16 1 045 480 838 100 396 62 319 702 54 6 128

1989 17 1 230 500 862 120 745 67 395 539 54 6 128

1990 17 1 230 500 911 143 400 70 432 300 68 9 500

1991 18 1 353 500 951 147 400 74 464 800 72 9 900

1992 18 1 379 000 1 030 181 100 75 461 800 68 10 100

1993 18 1 379 000 1 174 215 579 76 463 200 68 10 100

1993 5

Østfold - - 68 6 884 2 464 - -

Akershus og Oslo - - 85 10 272 3 1 491 4 128

Hedmark 3 32 000 61 35 619 2 5 720 - -

Oppland 4 145 900 75 13 018 5 14 539 6 448

Buskerud 1 84 200 70 8 805 8 39 691 - -

Vestfold - - 61 1 379 6 484 1 16

Telemark 1 76 700 90 8 749 5 31 437 4 3 335

Aust-Agder - - 72 9 770 2 5 971 - -

Vest-Agder - - 81 3 299 4 718 11 471

Rogaland - - 72 964 7 27 499 6 254

Hordaland 1 181 300 98 1 657 7 46 605 - -

Sogn og Fjordane 2 146 780 77 5 203 5 61 484 4 369

More og Romsdal - - 32 2 357 3 80 385 16 666

Sør-Trøndelag 2 38 090 62 14 681 9 52 118 9 201

Nord-Trøndelag 2 56 400 76 33 170 - 10 4 592

Nordland 3 299 640 36 26 974 6 69 460 - -

Troms 3 161 480 20 7 945 2 12 200 1 5C

Finnmark 3 158 350 43 24 863 7 12 937 - -

Svalbard 6 3 950 000 18 2 543 000 3

1 Tabellen omfatter ikke naturminner (86 geologiske + ca. 190 trær) og artsfredning uten biotopvern (plante- og dyreliv). 2 De enkelte

områder kan ligge i flere fylker, og summen av antallet i fylkene kan være høyere enn totalantallet. 3 Landområder inklusive ferskvann

4 Gjelder plante-, fugle- og dyrefredningsområder (biotopvern). 5 1 fylkesoversikten er det gjort justeringer for sjøareal, og dette kar

medføre høyere eller lavere arealtall for summen av fylkestallene i forhold til tallet i landsoversikten. °Områdene på Svalbard er frede'

med hjemmel i Svalbardlovens § 4. De er ikke tatt med i totaltall for vernede områder.

The table does not include nature relics (86 geological +about 190 trees) and flora and fauna protections. 2May be located in severa ,

counties, and the sum in the counties may be higher than the total number. 3 lncluding fresh-water lakes. 4 Flora and fauna protection

areas (biotop protections). 5 There are differences in the total area figure and the sum of the county figures as a result of differences

in registration of sea area. °Protected according to the Svalbard law § 4. These areas are not included in the sum figures for protected

areas.

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. Source: Directorate for Nature Management.

30


År og fylke

Year and county

NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 3. Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraftl . Fylke. GWh

Potential, operational and not operational water power'. County. GWh

Nyttbar ,

PotentiaP

Utbygd pr.

31.12.

Operational

at 31 Dec.

Ikke utbygd Not operational

Konsesjon

søkt

Under

licensing

Under

utbygging

Under construction

Forhåndsmeldt

Under

planning

Varig

vernet

Permanently

conserved

Rest

Remaining

1988 171 209 105 578 3 778 8 674 4 415 20 947 27 817

1989 171 475 107 816 3 055 7 298 4 557 20 947 27 802

1990 171 366 108 083 3 494 6 609 4 890 20 947 27 343

1991 171 382 108 083 3 605 6 631 5 900 20 947 26 215

1992 176 395 109 457 2 913 4 767 3 318 22 246 33 695

1993 175 387 109 635 2 662 3 223 4 202 34 854 20 811

1992

Østfold 4 167 4 132 — — — 20 16

Akershus og Oslo 993 919 — — — 74 —

Hedmark 6 016 2 276 16 250 — 2 397 1 076

Oppland 12 743 5 513 18 1 107 84 1 782 4 238

Buskerud 11 235 8 850 — 38 — 833 1 515

Vestfold 214 16 32 — — — 166

Telemark 13 827 11 800 176 302 — 418 1 130

Aust-Agder 6 191 3 971 288 817 — 124 991

Vest-Agder 10 210 8 223 — 54 492 731 710

Rogaland 13 552 9 454 18 244 1 231 229 2 376

Hordaland 22 686 13 740 144 49 251 5 201 3 301

Sogn og Fjordane 20 663 11 561 124 1 347 573 2 445 4 613

Møre og Romsdal 10 657 5 409 — 49 — 1 560 3 640

Sør-Trøndelag 6 411 4 038 7 170 168 1 218 810

Nord-Trøndelag 5 892 2 389 401 — 106 940 2 055

Nordland 23 099 13 356 1 678 90 286 1 593 6 096

Troms 4 994 2 436 — 178 127 1 839 414

Finnmark 2 845 1 373 10 72 — 842 548

1 Midlere årsproduksjon. 2 Planer for ikke utbygd vannkraft er under løpende vurdering, og derfor vil nyttbar vannkraft endre seg fra

år til år.

Mean annual energy production. 2 Plans for not operational water power are continuously being reconsidered, and consequently the

potential water power will vary from year to year.

Kilde: Norges vassdrags- og energiverk. Source: Norwegian Water Resources and Energy Administration.

Tabell 4. Energibrukl utenom energisektorene. PJ

Use of energy goods' outside the energy sectors. PJ

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992*

I alt 2 TotaP 861 865 895 968 1 045 1 052 1 039

Utenriks sjøfart Ocean transport 122 101 143 233 309 323 312

Innenlandsk bruk 2 Inland use2 739 764 753 735 736 730 727

Landbruk og fiske Agriculture and fishery 31 32 32 31 31 29 28

Bergverk Mining and quarrying 6 6 5 5 5 5 5

Industri Manufacturing 305 316 314 301 308 301 293

Treforedling Manufacture of paper and paper

products 39 39 38 40 40 40 39

Kraftintensiv industri Energy intensive

manufacturing 195 207 208 194 203 197 192

Annen industri Other manufacturing 70 70 68 66 64 64 62

Bygge- og anleggsvirksomhet 2 Construction 2 22 20 15 19 11 8 9

Transport mv. Transport etc. 74 76 76 72 67 69 73

Andre næringer Other industries 94 102 103 103 102 103 106

Private husholdninger Private households . . 207 212 207 203 212 214 213

l Omfatter også energivarer brukt som råstoff. 2 Fra og med 1990 er oljeboring ikke inkludert.

includes use of energy goods as raw materials. 2 011 well drilling is not included after 1989.

Kilde: Materiale i SSB. Source: Unpublished data in Statistics Norway.

31


NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 5. Direkte energibruk 1 1 norske sektorer. 1992*. PJ

Direct use of energy goodsl in Norwegian sectors. 1992*. PJ

ed, tre- Råolje og Petroleavfall,

natur- umsprolektrisi-

Fjernet

1 alt

varme

Kull/koks avlut, gass dukter 2

oal/ avfall Crude oil Petrolec-

Total

District

coke Fuel and natu- leum prowood,

ral gas ducts,

tricity heating

waste

Uttak av energivarer Extraction of energy 6 194 11 - 5 705 57 421 -

Energibruk i uttakssektorene Energy use in

extraction sectors -136 - - -119 -11 -6 -

Import og norske kjøp i utlandet Import and direct

purchases abroad 518 42 0 48 423 5 -

Eksport og utenlandske kjøp i Norge Export and

foreign purchases in Norway -5510 -9 0 -5037 -427 -36 -

Lager ( + ned, -opp) Stocks (+ decrease, -increase)-29 -3 -26 0

Primær tilgang Primary supply 1 038 41 0 571 42 384 -

Oljeraffinerier Petroleum refineries -40 6 - -581 538 -2 -

Andre energisektorer, annen tilgang Other energy

sectors, other supply 51 -1 38 - 8 0 6

Registrerte tap, statistiske feil Registered losses,

statistical errors -10 0 0 10 6 -25 -2

Registrert bruk utenom energisektorene Registered

use outside energy sectors 1 039 46 38 - 594 356 4

Utenriks sjøfart Ocean transport 312 - - - 312 - -

Innenlandsk bruk Inland use 727 46 38 - 283 356 4

Landbruk og fiske Agriculture and fishery 28 0 - - 25 2 0

Bergverk Mining and quarrying 5 - - - 3 2 -

Industri Manufacturing 293 46 20 - 73 153 1

Treforedling Manufacturing of paper and paper

products 39 0 15 - 3 21 -

Kraftintensiv industri Energy intensive

manufacturing 192 36 0 - 54 102 0

Annen industri Other manufacturing 62 10 5 - 17 29 1

Bygge- og anleggsvirksomhet Construction 9 - - - 7 2 -

Transport mv. Transport etc 73 - - - 68 5 0

Andre næringer Other industries 106 - - - 33 72 2

Private husholdninger Private households 213 0 18 - 75 119 1

lOrnfatter også energivarer brukt som råstoff. 2 0mfatter også gass gjort flytende. Petrolkoks er fort under koks.

1 Includes use of energy goods as raw materials. ,lncludes liquefied petroleum gas. Coke includes petrol coke.

Kilde: Materiale i SSB. Source: Unpublished data in Statistics Norway.

Tabell 6. Forurensningsutslipp til luft 3

Emission of air pollutants 3

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 * 1993 *

Svoveldioksid. 1 000 tonn Sulphur dioxide.

1 000 tons 103 95 98 91 74 67 59 54 45 37 36

Nitrogenoksiderl. 1 000 tonn Nitrogen

oxides' 1 000 tons 190 205 216 230 237 229 233 231 220 220 224

Karbonmonoksid. 1 000 tonn Carbon

monoxide. 1 000 tons 894 923 958 1 002 1 013 997 954 940 880 851 836

Karbondioksid. Million tonn Carbon

dioxide. Million tons 31 33 32 34 35 35 35 36 34 34 36

VOC 2 , 1 000 tonn VOC2 . 1 000 tons 201 212 221 236 241 241 258 251 255 265 270

Partikler. 1 000 tonn Particulate matter

(PM). 1 000 tons 19 20 21 22 22 20 21 21 20 20 21

Bly. Tonn Lead. Tons 557 401 416 351 301 302 278 230 182 150 109

'Regnet som NO2 . 2 Flyktige organiske forbindelser. 'Utslipp fra utenriks sjøfart i norske farvann er ikke medregnet.

'Estimated as NO2 . 2 Volatile organic compounds. 3 Emissions from ocean transport in Norwegian seas are not included.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn. Source: Statistics Norway and the State Pollution Control Authority.

32


NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 7. Utslipp til luft etter kilde. 1991

Emissions to air by source. 1991

Kilder

Sources

I Mill. tonn I Tonn Tons

1000 tonn 1000 tons

Million tons

I alt Total 45 220 880 255 20 34 182

Mobile kilder Mobile sources 10 173 708 99 7 14 178

Biltrafikk Road transport 3 80 665 79 4 8 171

Skip og !pater , Water transport2 . 6 77 6 3 1 4 1

Andre mobile kilder Other mobile

sources 1 16 37 16 2 2 7

Stasjonær forbrenning Stationary

combustion 10 39 124 11 13 14 2

Industrielle prosesser Industrial

processes 26 8 49 105 — 7 2

Fordamping Evaporation — — — 41 — 0 —

'Regnet som NO 2 . 2 Utslipp fra utenriks sjøfart i norske farvann er ikke medregnet.

'Estimated as NO2 . 2Emissions from ocean transport in Norwegian seas are not included.

Kil de: SSB og Statens forurensningstilsyn. Source: Statistics Norway and the State Pollution Control Authority.

Tabell 8. Utslipp til luft etter næring. 1991

Emissions to air by industry. 1991

Svovel- Nitrogen- Karbon-

Karbon-

Partikler

dioksid oksiderl monoksid NMVOC dioksid Bly

Particulate

Sulphur Nitrogen Carbon NMVOC

Carbon Lead

matter

dioxide oxides' monoxide dioxide

Svovel- Nitrogen- Karbon-

Karbon-

Partikler

Næring

dioksid oksiderl monoksid NMVOC

dioksid Bly

Particulate

Industry Sulphur Nitrogen Carbon NMVOC

Carbon Lead

matter

dioxide oxides' monoxide

dioxide

Mill. tonn' Tonn

1000 tonn 1000 tons

I

Tons

Million tons

I alt Total 45 220 880 255 20 34 182

Landbruk Agriculture and

forestry 1 8 10 3 1 1 1

Fiske og fangst Fishing etc. . 2 30 3 1 1 1 0

Industri og bergverk

Manufacturing, mining and

quarrying 34 63 69 126 2 19 5

Energisektorene 4 Energy

sectors4 5 36 8 104 0 9 2

Treforedling Manufacture

of paper and paper

products 3 1 2 0 0 0 0

Kraftkrevende industri

Energy intensive

manufacturing 21 10 49 4 0 6 2

Annen industri og bergverk

Other manufacturing,

mining and quarrying 6 15 10 18 1 3 1

Bygge- og anleggsvirksomhet

Construction 0 6 5 4 1 0 1

Varehandel og tjenesteyting

Trade and services 2 20 126 26 1 3 32

Transport 3 Transport3 5 51 26 7 3 4 5

Private husholdninger ,

Private households2 2 44 642 90 12 6 137

, Regnet som NO 2 . 2 Inkl. privat bilkjøring. 3 Utslipp fra utenriks sjøfart i norske farvann er ikke medregnet. 4 Inkludert kraftverk.

'Estimated as NO2 . 2 Incl. private car transport. 3Emissions from ocean transport in Norwegian seas are not included. 4 Including power

plants.

Kilde: SSB og Statens forurensningstilsyn. Source: Statistics Norway and the State Pollution Control Authority.

2. Statistisk arbok 1994 33


NATURRESSURSER OG MILJØ

Stasjon

Station

Oslo Normal . . . .

(Blindern) Gj.snitt 1993

Maks. » .

Min. »

Flisa Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min. »

Torungen Normal . . . .

fyr Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min. »

Oksoy fyr Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min. »

Sola Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min.

Bergen Normal . . . .

(Florida) Gj.snitt 1993

Maks.

Min. »

Lærdal Normal . . . .

(Tonjum) Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min. »

Værnes Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min. »

Roros Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » • .

Min. »

Bodø VI Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min. » . .

Tromsø Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min. »

Vardø Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min.

Karasjok Normal . . . .

Gj.snitt 1993

Maks. » . .

Min.

Tabell 9. Meteorologiske forholcil Climatel

Aret

Year

Jan. Feb. Mars April Mai

Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Luftens temperatur. Celsius grader Air temperature. Centigrades

5,7 -4,3 -4,0 -0,2 4,5 10,8

5,9 -0,1 -0,9 1,2 6,4 13,1

26,0 7,5 11,2 12,4 24,7 25,5

-15,2 -14,0 -10,5 -15,2 -4,5 2,2

3,3 -8,6 -7,8 -2,5 2,8 9,4

3,6 -3,2 -3,6 -1,5 5,0 11,6

26,0 6,2 10,6 9,2 24,9 26,0

-27,0 -22,6 -22,8 -24,6 -7,4 -0,2

7,2 -0,3 -0,8 1,3 4,4 9,4

7,3 3,0 2,5 3,0 5,5 11,5

22,0 9,5 12,2 12,6 14,5 19,5

-8,7 -5,4 -4,0 -4,2 -0,5 4,8

7,3 0,3 -0,3 1,6 4,5 9,4

7,5 3,6 2,8 3,1 6,0 11,8

21,0 9,0 11,4 10,0 16,1 20,6

-8,2 -5,5 -3,8 -3,6 -0,4 4,6

7,4 0,8 0,6 2,7 5,5 9,9

7,4 3,4 3,3 3,5 7,6 11,8

26,5 9,6 8,4 12,9 25,2 26,5

-11,1 -9,9 -2,7 -8,1 -4,1 3,2

7,7 1,5 1,6 3,3 5,9 10,5

7,5 3,0 3,3 3,7 7,9 12,0

25,5 9,7 9,2 13,3 22,5 25,5

-8,8 -8,3 -2,4 -6,4 -1,7 1,9

5,9 -2,5 -2,2 1,3 5,2 10,3

5,7 1,0 0,0 1,3 6,6 11,3

25,6 11,9 12,7 11,0 18,9 24,5

-15,1 -11,0 -7,6 -10,7 -3,0 0,5

5,3 -3,2 -2,4 0,5 3,9 9,4

5,5 1,3 0,4 1,0 5,9 10,2

27,7 10,1 9,4 9,1 17,6 27,7

-22,4 -14,3 -14,4 -13,5 -3,2 1,3

0,3 -11,2 -9,7 -5,6 -0,7 5,6

0,2 -5,5 -5,1 -5,1 1,3 7,0

22,6 4,9 5,8 7,1 17,9 22,6

-34,5 -29,5 -27,6 -27,7 -14,2 -2,7

4,5 -2,2 -2,0 -0,6 2,5 7,2

5,3 0,6 0,6 1,2 2,9 7,7

23,6 11,8 7,8 8,0 12,4 21,9

-11,0 -7,6 -11,0 -5,0 -4,6 1,0

2,5 -4,4 -4,2 -2,7 0,3 4,8

3,0 -1,4 -1,8 -1,9 0,1 4,3

24,5 8,4 6,5 6,3 8,7 15,9

-12,9 -8,4 -12,9 -11,1 -8,2 -2,1

1,3 -5,1 -5,4 -3,6 -1,1 2,5

1,2 -2,4 -3,4 -2,7 -1,2 3,0

17,8 3,9 3,8 4,0 6,5 9,5

-13,0 -9,8 -10,0 -11,6 -9,3 -0,1

-2,4 -17,1 -15,4 -10,3 -3,1 3,8

-1,6 -10,7 -10,1 -9,3 -3,3 3,7

27,6 4,2 5,8 4,6 9,2 13,2

-38,2 -33,6 -38,2 -34,5 -27,8 -5,8

1 Temperatur- og nedbornormalene er basert på gjennomsnitt 1961-1990.

1 The temperature and precipitation normals are based on averages 1961-1990.

Kilde: Meteorologisk institutt. Source: Meteorological Institute.

15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 -3,1

13,6 14,7 13,0 8,9 4,3 -0,5 -3,5

26,0 24,6 20,6 18,7 12,6 5,6 5,7

3,4 7,6 4,9 -1,0 -5,8 -11,5 -15,1

14,2 15,1 13,7 8,9 4,2 -2,3 -7,1

11,8 13,8 11,3 6,3 2,0 -2,8 -7,4

25,5 24,5 20,6 17,6 11,6 4,0 5,4

1,9 2,6 0,4 -5,0 -9,8 -19,0 -27,0

13,7 15,5 15,3 12,5 9,1 4,6 1,6

13,3 13,8 13,7 10,8 6,9 2,2 ,

20,4 22,0 19,2 17,0 14,0 7,0 7,2

7,5 9,8 8,8 3,0 -0,6 -4,4 -8,7

13,3 15,2 15,2 12,5 9,3 5,0 2,1

13,1 13,4 13,7 10,9 7,2 2,6 1,3

19,9 20,5 18,1 21,0 13,2 7,5 7,6

6,9 9,6 7,9 3,8 0,4 -3,8 -8,2

12,8 14,2 14,4 11,7 8,8 4,6 2,2

11,1 12,0 13,0 11,1 7,3 2,7 1,4

21,7 18,2 20,4 18,5 15,1 8,9 8,3

4,0 7,7 6,1 0,9 -3,4 -6,8 -11,1

13,5 14,5 14,4 11,5 8,7 4,7 2,6

12,0 12,5 12,7 10,8 7,6 3,2 1,2

23,5 22,0 21,1 20,0 15,4 9,4 8,4

4,5 7,1 6,7 1,1 -2,0 -3,9 -8,8

13,6 14,7 13,9 9,9 6,1 1,4 -1,2

12,4 13,9 11,9 8,9 5,0 -0,7 -2,7

25,6 23,8 20,8 18,4 13,4 10,1 6,0

1,0 7,1 4,1 -1,6 -5,6 -10,1 -15,1

12,6 13,9 13,4 9,8 6,1 0,9 -1,5

9,6 14,4 12,6 8,7 4,5 -0,2 -2,7

21,3 25,4 24,2 19,5 14,7 8,9 9,1

1,7 6,7 5,8 -0,9 -8,0 -10,1 -22,4

10,1 11,4 10,4 6,1 1,7 -5,2 -9,1

6,5 11,2 8,9 4,2 -0,7 -7,8 -12,4

21,0 21,3 19,2 14,5 7,3 3,1 4,5

-1,9 3,0 -1,0 -8,5 -17,0 -22,4 -34,5

10,4 12,5 12,3 9,0 5,3 1,2 -1,2

8,6 14,8 13,0 8,3 3,4 3,7 -1,0

14,8 23,6 21,0 14,4 11,9 11,1 4,4

3,0 8,5 6,0 1,3 -5,4 -3,9 -7,7

9,1 11,8 10,8 6,7 2,7 -1,1 -3,3

6,9 14,5 11,8 5,3 0,3 2,0 -3,9

15,6 24,5 21,0 11,8 10,2 11,0 2,0

0,2 5,2 2,9 -0,2 -5,8 -6,5 -10,0

6,2 9,2 9,1 6,6 2,4 -1,3 -3,7

5,0 7,9 9,3 4,5 0,4 -1,5 -4,4

12,8 17,8 16,6 9,1 10,3 5,5 1,8

0,9 4,0 4,0 0,3 -5,6 -9,5 -13,0

10,1 13,1 10,7 5,3 -1,3 -9,4 -15,3

6,9 14,4 11,7 2,8 -5,0 -7,3 -13,4

18,4 27,6 25,5 10,4 12,6 3,6 0,4

-0,2 4,0 -0,4 -8,4 -24,0 -24,2 -37,5

34


Tabell 9 (forts.). Meteorologiske forholdl Climatel

NATURRESSURSER OG MILJØ

Stasjon Aret Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Døgn med frost 1993 2 Days with frost 2

Oslo (Blindern) 140 23 25 22 9 0 0 0 0 1 12 19 29

Flisa 181 26 27 27 15 1 0 0 0 12 17 26 30

Torungen fyr 64 8 12 13 1 0 0 0 0 0 3 9 18

Oksoy fyr 52 8 9 11 2 0 0 0 0 0 0 8 14

Sola 72 7 6 11 8 0 0 0 0 0 5 19 16

Bergen (Florida) 64 7 7 10 6 0 0 0 0 0 4 12 18

Lærdal (Tonjum) 134 19 21 22 7 0 0 0 0 2 11 26 26

Værnes 124 15 19 20 10 0 0 0 0 2 8 24 26

Røros 216 31 27 31 23 8 5 0 1 12 18 29 31

Bodo VI 122 21 18 21 16 0 0 0 0 0 11 9 26

Tromso 176 28 22 28 21 6 0 0 0 1 23 16 31

Vardø 189 31 25 29 23 1 0 0 0 0 21 29 30

Karasjok 246 31 28 31 26 18 1 0 2 22 27 29 31

Nedbørhøyden i mm 1993 Precipitation in mm

Oslo (Blindern) Normal 763 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55

1993 . . 761 44 44 5 32 59 30 103 113 28 132 104 67

Flisa Normal 617 35 28 32 36 50 67 75 69 70 62 53 40

1993 . . 744 43 28 4 19 49 65 91 165 23 114 60 83

Torungen fyr Normal 870 74 48 57 42 59 54 66 82 96 112 105 75

1993 654 90 26 9 46 22 23 35 39 46 107 98 113

Oksoy fyr Normal 1 131 106 71 81 54 69 60 74 102 119 141 148 106

1993 . . 995 126 31 42 67 25 14 63 68 100 129 178 152

Sola Normal • . 1 180 92 66 75 50 68 73 91 115 156 148 136 110

1993 . . 865 170 81 51 36 17 28 67 101 27 85 24 178

Bergen (Florida) Normal • . 2 250 190 152 170 114 106 132 148 190 283 271 259 235

1993 . . 1 845 360 212 206 74 52 76 153 178 63 113 62 296

Lærdal (Tonjum) Normal • . 491 44 23 29 14 21 33 47 50 60 66 54 50

1993 . . 562 166 93 50 10 21 20 73 40 23 17 1 48

Værnes Normal • . 892 63 52 54 49 53 68 94 87 113 104 71 84

1993 . . . . 843 60 99 57 21 62 62 120 138 77 91 1 55

Røros Normal . . 504 34 28 29 24 28 52 72 63 54 40 38 42

1993 . . 565 20 52 21 11 60 58 103 131 30 55 8 16

Bodo VI Normal . • 1 020 86 64 68 52 46 54 92 88 123 147 100 100

1993 . . . . 827 87 110 126 24 65 42 39 47 85 111 34 57

Tromso Normal • • 1 031 95 87 72 64 48 59 77 82 102 131 108 106

1993 . . • • 1 023 112 183 144 66 66 24 32 63 83 163 51 36

Vardø Normal . • 563 55 41 34 33 30 42 49 55 54 58 59 53

1993 . . . . 568 49 64 49 23 29 82 39 31 25 105 23 49

Karasjok Normal • • 366 18 13 14 15 23 42 71 58 40 33 22 17

1993 . . . . 354 0 15 23 20 32 77 45 33 10 52 7 20

Døgn med nedbør 1993 3 Days with precipitation ,

Oslo (Blindern) 147 12 9 4 8 11 9 21 18 6 14 16 19

Flisa 156 14 6 2 9 11 16 21 22 9 14 15 17

Torungen fyr 160 19 10 9 11 12 6 11 13 14 16 16 23

Oksoy fyr 174 21 16 14 10 9 7 12 15 13 17 16 24

Sola 190 25 21 16 8 10 9 20 20 11 22 7 21

Bergen (Florida) 215 27 23 22 11 9 11 22 23 8 23 13 23

Lærdal (Tonjum) 234 25 22 20 10 16 17 23 27 18 22 12 22

Værnes 207 20 22 22 8 16 22 19 24 15 22 2 15

Røros 212 19 15 18 6 16 21 24 26 17 18 12 20

Bodo VI 202 24 23 21 10 16 13 16 17 18 20 11 13

Tromso 219 27 22 20 18 21 13 12 16 17 27 10 16

Vardø 236 26 19 20 22 22 18 16 18 16 28 10 21

Karasjok 159 18 11 13 14 13 15 14 11 13 16 6 15

1 Se foregående side, note 1. 2 1Dogn med min, temperatur under 0°C. 3 Døgn med nedborhoyde 0,1 mm eller mer.

1 See preceding page, note 1. 2Days with min, temperature below OV. 3Days with precipitation of 0.1 mm or more.

35


NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 10. De viktigste fiskebestandene. 1 000 tonn

Main fish stocks. 1 000 tons

Norsk Norsk Norsk vår -

Nordlig Lodde i Torsk i Sei i Nordarktisk

arktisk 2 gytende sild3

ei

Barents- Nordsjøen 2 sjøen2

orskl Ar

hysel

Norwegian

North-

havet2 North North

Year

North- Northeast

Arctic east Arctic

spawning

springeast

Arctic

Barents Sea Sea

aithe2

Sea capelin2 cod2 saithe2

cod haddock'

herring3

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1 020 150 410 1 600 820 410 570

1 330 270 370 380 120 540 520

1 160 240 370 750 100 460 380

870 150 380 2 200 430 330 340

970 120 420 2 630 870 340 400

1 130 100 570 2 580 5 830 280 380

1 660 130 560 2 670 7 100 260 330

1 950 210 590 2 400 5 150 360 420

2 340 280 640 2 360 800

1 3 Ar og eldre. 2 1 Ar og eldre. 3 Gytebestand.

1 3 years and older. 2 1 year and older. 3 Spawning stock.

Kilde: Arbeidsgrupperapporter fra Det internasjonale havforskningsrådet.

Source: Working group reports, International Council for the Exploration of the Sea.

Tabell 11. Gjenvinning av avfall Recovery of waste

År

Year

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Innsamlet papir og kartong

Collected paper and cardboard

Returnerte standard vinog

brennevinsflasker

Returned standard bottles

for wines and liquor

Innsamlet spillolje

Collected waste oil

Innsamling av person- og

varebiler ved bilvraksystemet

Collection of passenger

cars and vans by the car

wreckage system

I prosent

I prosent av

I prosent

av forbruk

Antall utrangerte

Returprosent

I alt Antall I alt av salg

Percentage

i alt biler

Total

Proportion

Number

of

Total Percentage Total Percentage

consump- returned

f sale number

tion

of scrapped

cars

1000 tonn 1000 tonn

Mill. Million

1000 tons 1000 tons

131 23 26 65 29 26 55 373 78

141 21 24 66 20 21 82 056 97

156 23 26 66 29 29 75 322 77

150 21 27 68 31 31 74 158 81

166 24 25 70 32 33 67 268 82

182 26 24 68 31 32 54 929 72

189 26 25 70 30 32 54 955 81

223 31 22 70 33 38 56 896 82

254 32 21 75 34 41 58 297 95

Kilde: Miljostatistikk og Toll- og avgiftsdirektoratet. Source: Environmental Statistics and Directorate of Customs and Excise.

I alt Total

Tabell 12. Utrangerte motorkjøretoyer og tilhengere 1

Scrapped motor vehicles and trailers 1

Biler i alt Automobiles, total

Personbiler Passenger cars

Busser Buses

Varebiler Vans

Lastebiler mv. Goods vehicles etc.

Traktorer og motorredskap Tractors and special purpose

vehicles

Motorsykler 2 Motor cycles2

Mopeder Mopeds

Tilhengere Trailers

1 Beregnet antall. 2 Medregnet beltemotorsykler. 1 Estimated numbers. 2 Including snow scooters.

Kilde: Vegdirektoratet. Source: Directorate of Public Roads.

36

1988 1989 1990 1991 1992 1993

117 839 112 260 100 412 90 040 92 031 83 236

97 045 88 280 80 931 73 390 74 982 66 249

84 897 75 732 66 082 58 960 60 642 52 868

863 784 698 608 616 817

6 529 6 738 9 875 8 843 9 023 8 182

4 756 5 026 4 276 4 979 4 701 4 382

627 1 000 991 1 199 1 598 1 985

3 235 2 179 1 838 1 203 1 425 1 113

14 351 11 752 10 596 8 444 8 577 8 020

2 581 9 049 6 056 5 804 5 449 5 869


BEFOLKNING

70

50

30

10

Tabell 13. Folkemengde ved folketellingene

Population at population censuses

Folke- Folke- Pst. av

mengde i mengde i folkem. i

Innbyggere

Folkemengde tettbygde spredtbygtettbygde

Kvinner pr pr. km ,

Population Tellingstidspunkt

strok de strok strokl

1 000 menn landareal2

Census date

Population Population Percentage Females to Population

in densely in sparsely population 1 000 males density 2 per

I alt Menn Kvinner populated populated in densely

km2

Total Males Females areas areas populated

areas ,

15. aug. 1769 3 723 618 343 269 380 349 64 747 658 871 8,9 1 108 2,3

1. feb. 1801 883 487 422 976 460 511 77 642 805 845 8,8 1 089 2,9

30.april 1815, 885 431 86 604 798 827 9,8 2,9

27. nov. 1825 4 1 051 318 511 033 540 285 114 198 937 120 10,9 1 057 3,4

29. nov. 1835, 1 194 827 585 381 609 446 129 002 1 065 825 10,81 041 3,9

31.des. 1845 4 1 328 471 652 233 676 238 206 338 1 122 133 15,6 1 037 4,3

31. des. 1855 4 1 490 047 729 905 760 142 252 308 1 237 739 16,9 1 041 4,8

31. des. 1865 1 701 756 835 947 865 809 333 485 1 368 271 19,6 1 036 5,5

31. des. 1875 1 813 424 885 368 928 056 440 273 1 366 627 24,4 1 047 5,9

31. des. 1890 2 000 917 965 911 1 035 006 625 417 1 375 500 31,3 1 073 6,5

3. des. 1900 2 240 032 1 087 603 1 152 429 800 198 1 439 834 35,7 1 064 7,2

1. des. 1910 2 391 782 1 155 673 1 236 109 921 382 1 470 400 38,5 1 076 7,7

1. des. 1920 2 649 775 1 290 469 1 359 306 1 200 020 1 449 755 45,3 1 053 8,6

1. des. 1930 2 814 194 1 371 919 1 442 275 1 330 217 1 483 977 47,3 1 051 9,1

3. des. 1946 3 156 950 1 557 278 1 599 672 1 581 901 1 575 049 50,1 1 027 10,2

1. des. 1950 3 278 546 1 625 351 1 653 195 1 711 628 1 566 918 52,21 017 10,6

1. nov. 1960 3 591 234 1 789 406 1 801 828 2 052 634 1 538 600 57,2 1 007 11,6

1. nov. 1970 3 874 133 1 926 148 1 947 985 2 554 913 1 319 220 65,9 1 011 12,6

1. nov. 1980 5 4 091 132 2 027 083 2 064 049 2 874 990 1 200 190 70,3 1 018 13,3

3. nov. 1990 5 4 247 546 2 099 881 2 147 665 3 056 194 1 166 347 72,4 1 023 13,8

1 Før 1845 er som tettbygde strøk regnet bykommuner, i 1845-1950 er tatt med bykommuner i sin helhet og tettbygde strøk i

herredskommuner. 2 Ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen. 3 Garnisonerte militære er ikke regnet med (ca. 4 000 mann). 4 Tallene

for folkemengde 1815-1855 er noe for lave, særlig for 1815 (i alt om lag 31 000). 5 Medregnet 15 952 personer i uoppgitt boligstrøk i 1980

og 25 005 personer i 1990.

Tefore 1845 densely populated areas comprise urban municipalities, in 1845-1950 total urban municipalities and also densely

populated areas in rural municipalities. 2 Not included Svalbard and Jan Mayen. 3 Garrisoned soldiers not included (ca. 4000).

4 Population numbers for 1815-1855 are too low, especially for 1815 (totally about 31 000). 5 Included 15 952 persons with no information

on densely/sparsely populated areas in 1980 and 25 005 persons in 1990.

Kilde: Folketellinger. Source: Population censuses.

Tabell 14. Folkemengde og folketilvekstl Population and increase of populationl

Middelfolkemengde Folkemengde ved utgangen av året Folketilvekst

År Mean population Population at the end of the year Increase of population

Year

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Prosent

Total Males Females Total Males Females Total Per cent

1983 4 128 432 2 042 997 2 085 435 4 134 353 2 045 519 2 088 834 11 842 0,29

1984 4 140 099 2 047 805 2 092 294 4 145 845 2 050 092 2 092 753 11 492 0,28

1985 4 152 516 2 053 246 2 099 271 4 159 187 2 056 399 2 102 788 13 342 0,32

1986 4 167 354 2 060 168 2 107 187 4 175 521 2 063 936 2 111 585 16 334 0,39

1987 4 186 905 2 070 046 2 116 860 4 198 289 2 076 155 2 122 134 22 768 0,55

1988 4 209 488 2 082 119 2 127 369 4 220 686 2 088 082 2 132 604 22 397 0,53

1989 4 226 901 2 090 681 2 136 220 4 233 116 2 093 280 2 139 836 12 430 0,29

1990 4 241 473 2 097 137 2 144 336 4 249 830 2 100 994 2 148 836 16 714 0,39

1991 4 261 732 2 107 176 2 154 555 4 273 634 2 113 359 2 160 275 23 804 0,56

1992 4 286 401 2 119 890 2 166 511 4 299 167 2 126 420 2 172 747 25 533 0,60

1993" 4 311 872 4 324 577 25 410 0,59

lOpptelling i Det sentrale personregister. Tilveksten er regnet på grunnlag av opptellingen hvert år og stemmer ikke helt med tilvekst

regnet ut fra de publiserte tall for fødte, døde, inn- og utflyttinger.

'Data from the Central Population Register. Increase of population calculated from the Central Population Register, not from data

published for births, deaths and migrations.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

37


BEFOLKNING

Tabell 15. Folkemengde, areal og folketetthet. Fylke

Population, area and population density. County

Fylke

County

Folkemengde 31. desember'

Population 31 December'

1960 1970 1980 1990 1992 1993*

Hovedlandet

Main/and. . 3 594 771 3 888 305 4 092 340 4 249 830 4 299 167

Østfold 202 751 221 386 233 301 238 345 238 648

Akershus . . . 234 323 324 390 369 193 418 114 424 935

Oslo 475 663 481 548 452 023 461 644 473 454

Hedmark . . . 177 324 179 204 187 223 187 314 187 321

Oppland 166 303 172 479 180 765 182 593 182 617

Buskerud. . . 168 351 198 852 214 571 225 261 226 453

Vestfold 174 382 175 402 186 691 198 354 200 917

Telemark . . . 149 943 156 778 162 050 162 869 163 350

Aust-Agder . 77 066 80 839 90 629 97 314 98 394

Vest-Agder. . 109 083 124 171 136 718 145 091 147 143

Rogaland. . . 239 052 268 684 305 490 337 906 346 585

Hordaland . . 341 303 373 843 391 463 411 022 416 728

Sogn og Fj. 99 957 100 933 105 924 106 614 107 201

More og R. 213 286 223 709 236 062 238 278 239 295

S.—Trøndelag 211 819 234 022 244 760 251 076 253 688

N.—Trøndelag 116 760 117 998 125 835 127 226 127 414

Nordland . . . 237 530 240 951 244 493 239 403 240 300

Troms 127 771 136 805 146 818 146 816 148 749

Finnmark . . 72 104 76 311 78 331 74 590 75 975

4 324 577

238 760

429 709

477 515

187 411

183 320

227 130

201 908

163 152

99 145

148 570

350 729

419 798

107 576

239 786

255 381

127 709

240 811

149 725

76 442

Areal2 Innb. pr.

Area2 km2. 1993

Pop. den-

1 alt 3 Landareal sity per

Total3 Land area km2. 1993

323 752 306 808

4 183 3 891

4 917 4 587

454 427

27 388 26 120

25 174 24 073

14 927 13 851

2 216 2 140

15 315 14 186

9 212 8 485

7 281 6 817

9 141 8 553

15 634 14 962

18 634 17 925

15 104 14 596

18 831 17 839

22 396 21 056

38 327 36 302

25 981 25 121

48 637 45 879

14,1

61,4

93,7

1119,4

7,2

7,6

16,4

94,4

11,5

11,7

21,8

41,0

28,1

6,0

16,4

14,3

6,1

6,6

6,0

1,7

Tallene gjelder fylkesinndelingen vedk. år. Personer på Svalbard og Jan Mayen er registrert bosatt i kommuner i de enkelte fylker.

2 Ikke medr. Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Mauds land. Se tabell 1. 3 Ferskvann (innsjøer) medregnet.

Figures corresponding with county boundaries at the year concerned. Persons on Svalbard and Jan Mayen are resident in

municipalities in the different counties. 2 Excluding Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island, Peter l's Island and Queen Maud's Land. See

table 1. 3 Including freshwater (lakes).

Kilde: Statens kartverk, NOS Befolkningsstatistikk. Source: The Norwegian Mapping Authority, NOS Population Statistics.

Tabell 16. Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strok. Fylke. 1990

Population in densely and sparsely populated areas. County. 1990

Absolutte tall Number

Prosent Per cent

Tettbygde strok

Densely populated areas

Fylke

Under County

I alt'

2 000

Total'

I alt 2 000 personer

Total personer og over

persons and over

3. nov. 1990 4 247 546 3 056 194

Østfold 238 296 186 659

Akershus 417 653 357 191

Oslo 461 190 456 972

Hedmark 187 276 91 879

Oppland 182 578 87 675

Buskerud 225 172 166 333

Vestfold 198 399 154 674

Telemark 162 907 116 525

Aust-Agder 97 333 58 418

Vest-Agder 144 917 109 286

Rogaland 337 504 259 973

Hordaland 410 567 290 941

Sogn og Fjordane. 106 659 46 993

More og Romsdal. 238 409 137 806

Sør-Trøndelag 250 978 181 116

Nord-Trøndelag . . . 127 157 64 519

Nordland 239 311 148 896

Troms 146 716 87 169

Finnmark 74 524 53 169

469 629 2 586 565

21 262 165 397

38 265 318 926

570 456 402

26 871 65 008

40 964 46 711

25 136 141 197

24 350 130 324

19 931 96 594

9 955 48 463

17 533 91 753

22 799 237 174

43 113 247 828

24 063 22 930

36 007 101 799

21 821 159 295

23 438 41 081

37 957 110 939

17 186 69 983

18 408 34 761

Spredtbygde

strok

Sparsely

populated

areas

1 166 347

50 353

58 191

2 366

93 604

93 350

57 485

41 912

45 695

38 029

35 154

73 869

117 397

58 559

99 517

69 241

62 300

89 424

58 843

21 058

I alt

Tettbygde strok

I alt

Spredt-

Under

2 000

bygde

2 000

per- personer

strok

soner og over

100 72 11 61 28

100 79 9 70 21

100 86 9 77 14

100 99 0 99 1

100 50 15 35 50

100 48 23 26 52

100 74 11 63 26

100 79 12 66 21

100 72 12 60 28

100 61 10 50 39

100 76 12 64 24

100 78 7 71 22

100 71 11 61 29

100 45 23 22 55

100 58 15 43 42

100 72 9 64 28

100 51 19 32 49

100 62 16 47 38

100 60 12 48 40

100 72 25 47 28

1 Medregnet personer i uoppgitt boligstrøk, 25 005 personer pr. 3. november 1990.

Including persons with no information on densely/sparsely populated areas, 25 005 persons per 3 November 1990.

Kilde: Folke- og boligtelling 1990. Source: Population and Housing Census 1990.

38


BEFOLKNING

Tabell 17. Folkemengde i tettsteder med minst 7 000 innbyggere

Population of urban settlements with 7 000 inhabitants or more

Tettsted'

Urban settlement'

1960 1970 1980 1990

Oslo 581 179 645 413 642 954 682 679

Bergen 152 121 182 265 180 959 187 382

Trondheim 92 614 112 102 127 624 130 522

Stavanger 70 100 79 330 90 825 97 328

Drammen 50 169 56 422 56 863 58 717

Kristiansand 37 390 47 880 50 703 54 267

Fredrikstad 45 228 51 141 51 284 50 170

Tromso 21 091 28 872 36 268 41 651

Sarpsborg 31 888 36 449 39 889 39 772

Tønsberg 31 641 36 374 36 788 38 333

Porsgrunn 25 257 32 613 35 304 35 172

Sandefjord 23 935 28 660 31 370 32 718

Sandnes 14 917 21 792 26 591 32 616

Haugesund 26 700 29 277 30 170 32 327

Bodø 17 902 24 431 27 601 30 252

Moss 21 328 27 430 29 665 29 363

Skien 27 807 29 592 28 151 29 328

Hamar 18 263 25 138 27 022 27 550

Arendal 18 082 21 228 23 078 24 985

Ålesund 23 436 25 470 25 085 23 741

Larvik 16 933 19 202 18 840 20 594

Halden 18 929 20 650 20 740 20 134

Mo i Rana 14 137 21 033 20 702 19 135

Kristiansund 17 943 18 049 17 910 17 093

Lillehammer 11 901 13 743 15 416 16 754

Molde 11 366 14 400 15 478 16 685

Horten 15 804 17 246 16 678 16 043

Harstad 11 281 13 904 14 786 15 635

Gjøvik 13 302 14 781 15 681 15 514

Kongsberg 9 817 11 813 14 199 15 032

Askøy 2 089 9 970 13 341 14 360

Narvik 15 818 16 228 14 998 13 873

Askim 7 210 8 413 10 302 11 330

Ski 5 453 9 773 10 733 11 299

Kongsvinger 4 108 6 393 10 289 10 784

Hønefoss 10 490 12 219 11 316 10 582

Steinkjer 7 138 8 589 9 715 10 004

Leirvik 2 994 7 485 9 040 9 824

Elverum 5 566 7 391 9 913 9 697

Alta 2 931 5 582 7 719 9 607

Mosjøen 7 212 9 341 9 253 9 391

Stjørdalshalsen 4 743 5 704 8 495 9 387

Nesoddtangen 1 930 5 944 6 720 9 212

Mandal 6 040 7 654 8 307 8 699

Drøbak 3 719 5 588 7 111 8 508

Namsos 6 209 7 021 8 113 8 437

Spjelkavik 4 850 5 878 8 403

Osøyri 1 466 3 122 7 208 8 373

Vennesla 6 150 7 296 7 898 8 335

Notodden 8 544 8 832 8 816 8 275

Brumunddal 4 099 5 559 7 103 7 876

Grimstad 3 387 5 303 6 722 7 558

Egersund 5 701 6 978 7 492 7 388

'Tettsted: Tettbygd område med minst 200 bosatte der aystanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted

avgrenses uavhengig av administrative grenser.

Urban settlement: Agglomeration having at least 200 residents and where the distance between the houses as a rule does not exceed

50 metres. An urban settlement is delimited independent of administrative boundaries.

Kilde: Folke- og boligtellinger. Source: Population and Housing Censuses.

39


BEFOLKNING

Tabell 18. Areal og folkemengde. Kommunel Area and population. Municipalityl

Areal2 Area,

Folkemengde

Population

Areal2 Area,

Folkemengde

Population

Nr.

No.

Fylke og kommune

County and

municipality

Land-

1 alt 3 areal

Total, Land

area

1. jan.

1. jan.

1994.

1993.

Foreløpige

ge tall

tall

Final Ii- Prov figures

gures

Nr.

No.

Fylke og kommune

County and

municipality

Land-

! alt 3 areal

Total, Land

area

1. jan.

1993.

Endelige

tall

Final figures

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

Prov. fi-

gures

Km 2

01 Østfold 4 183 3 891 238 648 238 760

0101 Halden 641 597 25 896 25 912

0104 Moss 63 58 25 013 25 084

0105 Sarpsborg 407 370 46 543 46 383

0106 Fredrikstad 4 . . 290 282 64 813 64 838

Km2 I

0301 Oslo 454 427 473 454 477 515

04 Hedmark 27 388 26 120 187 321 187 411

0402 Kongsvinger 1 038 964 17 401 17 294

0403 Hamar 352 326 25 999 26 153

0111 Hvaler

0118 Aremark

0119 Marker

0121 Romskog

0122 Trøgstad

0123 Spydeberg

0124 Askim

0125 Eidsberg

0127 Skiptvet

0128 Rakkestad

0135 Råde

0136 Rygge

0137 Våler

0138 Hobøl

02 Akershus

0211 Vestby

0213 Ski

0214 Ås

0215 Frogn

0216 Nesodden

0217 Oppegård

0219 Bærum

0220 Asker

0221 Aurskog-Høland

0226 Serum

0227 Fet

0228 Rælingen

0229 Enebakk

0230 Lørenskog

0231 Skedsmo

0233 Nittedal

0234 Gjerdrum

0235 Ullensaker

0236 Nes

0237 Eidsvoll

0238 Nannestad

0239 Hurdal

88 88 3 273 3 360

321 285 1 474 1 458

413 368 3 390 3 343

183 159 649 639

205 189 4 757 4 790

142 134 4 279 4 297

69 66 12 837 12 843

235 230 9 197 9 149

102 93 3 127 3 077

433 421 7 127 7 084

119 105 6 051 6 050

74 69 12 142 12 204

257 239 4 148 4 292

141 140 3 932 3 957

4 917 4 587 424 935

133 133 11 223

166 162 23 015

103 101 12 086

87 87 10 673

60 60 13 508

37 34 21 285

192 189 92 748

101 97 42 826

961 897 12 423

207 199 11 311

176 138 8 533

71 57 13 917

232 196 8 085

71 68 27 114

77 75 34 732

187 181 16 350

83 82 3 745

252 250 18 363

639 611 15 626

456 387 16 837

341 325 8 001

285 261 2 534

0412 Ringsaker 1 280 1 124 31 304 31 319

0415 Løten 370 363 7 059 7 050

0417 Stange 725 641 17 586 17 931

0418 Nord-Odal 508 474 5 210 5 159

0419 Sør-Odal 516 478 7 365 7 336

0420 Eidskog 641 605 6 455 6 435

0423 Grue 839 778 5 648 5 714

0425 Åsnes 1 041 1 005 8 516 8 398

0426 Våler 705 679 4 350 4 289

0427 Elverum 1 229 1 210 17 595 17 566

0428 Trysil 3 016 2 948 7 324 7 282

0429 Amot 1 339 1 295 4 370 4 347

0430 Stor-Elvdal 2 167 2 130 3 269 3 234

0432 Rendalen 3 178 3 064 2 450 2 437

0434 Engerdal 2 195 1 921 1 754 1 830

0436 Tolga 1 122 1 098 1 874 1 855

0437 Tynset 1 869 1 821 5 392 5 400

0438 Alvdal 944 921 2 441 2 425

0439 Folldal 1 275 1 257 1 923 1 908

0441 Os 1 039 1 007 2 036 2 049

429 709

11 299 05 Oppland 25 174 24 073 182 617 183 320

23 431 0501 Lillehammer 477 439 23 545 23 828

2 538 •

0538 Nordre Land 955 926 6 981 6 959

12 232 0502 Gjøvik 673 636 26 669 26 808

10 875

13 831 0511 Dovre 1 366 1 357 3 041 3 071

21 607 0512 Lesja 2 257 2 210 2 377 2 501

94 160 0513 Skjåk 2 079 2 005 2 523 2 524

43 647 0514 Lom 1 945 1 884 2 621 2 627

12 297 0515 Vågå 1 349 1 296 3 936 3 915

11 344 0516 Nord-Fron 1 145 1 101 6 109 6 094

8 580 0517 Sel 909 894 6 341 6 371

13 977 0519 Sør-Fron 733 705 3 462 3 462

8 064 0520 Ringebu 1 250 1 226 5 050 5 023

27 346 0521 øyer 640 619 4 630 4 695

35 161 0522 Gausdal 1 190 1 154 6 337 6 314

16 458

3 753

0528 Ostre Toten . 554 481 14 199 14 181

0529 Vestre Toten 257 240 13 156 13 106

18 556 0532 Jevnaker 225 197 5 856 5 862

15 663 0533 Lunner 292 273 7 984 8 088

16 804 0534 Gran 758 658 12 575 12 564

8 086 0536 Søndre Land 729 666 6 284 6 265

1 Personer på Svalbard og Jan Mayen er regnet med i de kommuner hvor de er registrert i folkeregisteret. 2 Areal i alt bygger på nye

beregninger fra Statens kartverk, mens tallene på landareal bygger på eldre beregninger. Summen av areal for kommunene innen ett

fylke vil ikke alltid stemme overens med fylkessummen. 3 Ferskvann (innsjøer) medregnet. 4 Fra 1. januar 1994 er 0103 Fredrikstad,

0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til 0106 Fredrikstad.

1 Persons on Svalbard and Jan Mayen are considered as residents of the municipalities in which they are residents according to the

population register. 2 New calculated figures from Norwegian Mapping Authority on total area, land area are older figures. The total

up from municipalities to counties will not always add up right. ' , Including freshwater (lakes). 4 0n 1 January 1994 a merger of 0103

Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy and 0134 Onsøy to 0106 Fredrikstad took place.

Kilde: Statens kartverk, NOS Befolkningsstatistikk. Source: The Norwegian Mapping Authority, NOS Population Statistics.

40


BEFOLKNING

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommune ,

Area and population. Municipalityl

Areal , Folkemengde Areal 2 Folkemengde

Nr. Fylke og kommune

I alt ,

Landareal

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

Nr. Fylke og kommune

I ait 3

Landareal

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

Km 2 Km 2

Oppland (forts.)

0540 Sør-Aurdal

0541 Etnedal

0542 Nord-Aurdal . . .

0543 Vestre Slidre . .

0544 Øystre Slidre . .

0545 Vang

06 Buskerud

0602 Drammen

0604 Kongsberg

0605 Ringerike

0612 Hole

0615 Flå

0616 Nes

0617 Gol

0618 Hemsedal

0619 Al

0620 Hol

0621 Sigdal

0622 Krødsherad

0623 Modum

0624 Øvre Eiker

0625 Nedre Eiker

0626 Lier

0627 Røyken

0628 Hurum

0631 Flesberg

0632 Rollag

0633 Nore og Uvdal

07 Vestfold

0701 Borre

0702 Holmestrand

0704 Tønsberg

0706 Sandefjord

0709 Larvik

0711 Svelvik

0713 Sande

0714 Hof

0716 Våle

0718 Ramnes

0719 Andebu

0720 Stokke

0722 Nøtterøy

0723 Tjøme

0728 Lardal

08 Telemark

0805 Porsgrunn

0806 Skien

0807 Notodden

1 109 1 071 3 530 3 543

459 443 1 509 1 518

908 860 6 526 6 597

465 428 2 523 2 561

964 891 3 125 3 097

1 486 1 319 1 728 1 746

14 927 13 851 226 453 227 130

137 135 52 098 52 403

793 757 21 258 21 264

1 553 1 429 27 374 27 414

195 134 4 573 4 586

705 671 1 171 1 186

810 776 3 409 3 419

533 516 4 307 4 298

753 715 1 637 1 656

1 172 1 088 4 882 4 840

1 867 1 689 4 618 4 625

842 813 3 695 3 674

375 341 2 321 2 320

517 461 12 246 12 203

458 422 14 754 14 777

120 113 19 123 19 157

303 284 19 264 19 646

112 111 14 867 14 915

163 157 7 950 7 865

562 530 2 532 2 507

450 430 1 476 1 474

2 507 2 279 2 898 2 901

2 216 2 140 200 917 201 908

69 68 22 795 22 796

86 84 9 149 9 229

106 105 32 387 32 777

122 119 36 604 36 767

531 497 38 689 38 864

58 56 5 995 5 942

178 174 6 969 6 951

163 149 2 723 2 720

85 86 3 878 3 882

139 137 3 547 3 554

186 183 4 451 4 447

118 115 9 067 9 172

59 59 18 269 18 440

38 38 3 994 4 018

278 272 2 400 2 349

15 315 14 186 163 350 163 152

161 158 31 214 31 323

779 722 48 384 48 290

915 851 12 322 12 259

Telemark (forts.)

0811 Siljan

0814 Bamble

0815 Kragerø

0817 Drangedal

0819 Nome

0821 Bo

0822 Sauherad

0826 Tinn

0827 Hjartdal

0828 Seljord

0829 Kviteseid

0830 Nissedal

0831 Fyresdal

0833 Tokke

0834 Vinje

09 Aust-Agder

0901 Risør

0904 Grimstad

0906 Arendal

0911 Gjerstad

0912 Vegårshei

0914 Tvedestrand . . .

0919 Froland

0926 Lillesand

0928 Birkenes

0929 Åmli

0935 Iveland

0937 Evje og Hornnes

0938 Bygland

0940 Valle

0941 Bykle

10 Vest-Agder

1001 Kristiansand . . .

1002 Mandal

1003 Farsund

1004 Flekkefjord

1014 Vennesla

1017 Songdalen

1018 Sogne

1021 Marnardal

1026 Aseral

1027 Audnedal

1029 Lindesnes

1032 Lyngdal

1034 Hægebostad . . .

1037 Kvinesdal

1046 Sirdal

216 205 2 277 2 277

300 281 14 040 14 081

307 291 11 011 10 940

1 062 998 4 371 4 296

435 390 6 667 6 696

266 261 4 780 4 764

316 286 4 359 4 368

2 063 1 915 6 818 6 796

798 750 1 694 1 680

711 670 3 100 3 090

709 627 2 833 2 817

902 789 1 511 1 484

1 278 1 133 1 366 1 376

980 932 2 597 2 580

3 117 2 929 4 006 4 035

9 212 8 485 98 394 99 145

192 175 6 987 7 062

304 274 16 155 16 347

272 254 38 438 38 733

323 315 2 569 2 559

357 322 1 847 1 833

217 205 5 843 5 819

647 616 4 263 4 300

185 175 8 301 8 385

677 632 4 024 4 051

1 144 1 089 1 892 1 940

262 246 1 106 1 111

551 520 3 334 3 337

1 331 1 186 1 422 1 417

1 289 1 170 1 414 1 462

1 461 1 305 799 789

7 281 6 817 147 143 148 570

276 260 67 100 67 864

221 208 12 650 12 799

269 251 9 275 9 363

539 479 8 781 8 708

386 365 11 645 11 752

217 207 5 197 5 198

149 142 7 845 7 971

397 380 2 208 2 236

888 834 829 830

254 239 1 579 1 563

316 298 4 239 4 331

391 373 6 786 6 872

461 425 1 540 1 626

970 916 5 744 5 728

1 547 1 441 1 725 1 729

1 Se note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40. 'Se note 3, side 40.

'See note 1, page 40. , See note 2, page 40. 'See note 3, page 40.

41


BEFOLKNING

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommune 1

Area and population. Municipalityl

Areal 2 Folkemengde Areal2 Folkemengde

Nr. Fylke og kommune

I alt 3

Landareal

Km2 I

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

11 Rogaland 9 141 8 553 346 585 350 729

1101 Eigersund 430 394 12 646 12 729

1102 Sandnes 303 284 46 825 47 894

1103 Stavanger 70 66 101 403 102 539

1106 Haugesund 72 68 28 436 28 631

1111 Sokndal 294 266 3 501 3 508

1112 Lund 414 357 3 083 3 072

1114 Bjerkreim 660 586 2 432 2 436

1119 HA 255 248 13 041 13 417

1120 Klepp 115 106 12 202 12 371

1121 Time 182 169 12 331 12 463

1122 Gjesdal 609 561 7 855 7 999

1124 Sola 69 68 16 814 17 383

1127 Randaberg 25 24 7 955 8 025

1129 Forsand 773 712 1 023 1 034

1130 Strand 215 193 9 584 9 627

1133 Hjelmeland 1 092 1 008 2 789 2 733

1134 Suldal 1 728 1 673 4 114 4 097

1135 Sauda 513 507 5 283 5 214

1141 Finnøy 106 105 2 801 2 809

1142 Rennesøy 65 65 2 593 2 624

1144 Kvitsøy 6 6 482 487

1145 Bokn 48 45 760 779

1146 Tysvær 419 393 8 023 8 066

1149 Karmøy 228 217 35 489 35 671

1151 Utsira 6 6 222 218

1154 Vindafjord 444 426 4 898 4 903

12 Horda land 15 634 14 962 416 728 419 798

1201 Bergen 465 445 218 144 219 810

1211 Etne 708 678 3 932 3 913

1214 Ølen 185 182 3 202 3 204

1216 Sveio 247 224 4 632 4 630

1219 Bømlo 231 219 9 855 9 981

1221 Stord 144 138 15 293 15 521

1222 Fitjar 161 152 3 128 3 142

1223 Tysnes 255 245 2 874 2 873

1224 Kvinnherad 1 136 1 093 13 100 13 129

1227 Jondal 208 199 1 247 1 229

1228 Odda 1 648 1 584 8 140 8 105

1231 Ullensvang 1 393 1 306 3 901 3 894

1232 Eidfjord 1 502 1 459 1 084 1 091

1233 Ulvik 722 682 1 251 1 249

1234 Granvin 212 205 1 045 1 060

1235 Voss 1 816 1 739 13 878 13 915

1238 Kvam 616 584 8 579 8 609

1241 Fusa 379 355 3 664 3 651

1242 Samnanger 265 256 2 406 2 398

iSe note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40. 3 Se note 3, side 40.

See note 1, page 40. 2 See note 2, page 40. , See note 3, page 40.

Nr. Fylke og kommune

Hordaland (forts.)

1243 Os

1244 Austevoll

1245 Sund

1246 Fjell

1247 Askøy

1251 Vaksdal

1252 Modalen

1253 Osterøy

1256 Meland

1259 Øygarden

1260 Radøy

1263 Lindäs

1264 Austrheim

1265 Fedje

1266 Masfjorden

14 Sogn og

Fjordane

1401 Flora

1411 Gulen

1412 Solund

1413 Hyllestad

1416 Høyanger

1417 Vik

1418 Balestrand

1419 Leikanger

1420 Sogndal

1421 Aurland

1422 Lærdal

1424 Årdal

1426 Luster

1428 Askvoll

1429 Fjaler

1430 Gaular

1431 Jølster

1432 Førde

1433 Naustdal

1438 Bremanger

1439 Vågsøy

1441 Selje

1443 Eid

1444 Hornindal

1445 Gloppen

1449 Stryn

15 More og

Romsdal

1502 Molde

1503 Kristiansund

1504 Alesund

I alt 3

Km 2

Landareal

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

139 133 12 999 13 053

114 112 4 195 4 202

99 94 4 996 5 060

147 141 15 403 15 851

100 93 18 490 18 537

738 717 4 380 4 400

385 377 344 342

254 248 6 973 6 995

91 86 4 694 4 808

66 64 3 252 3 381

111 106 4 484 4 497

474 454 12 018 12 134

56 55 2 573 2 583

9 9 709 716

558 528 1 863 1 835

18 634 17 925 107 201 107 576

693 668 10 399 10 528

596 578 2 527 2 508

228 220 1 124 1 114

259 250 1 717 1 696

907 861 4 845 4 801

828 803 3 094 3 101

734 724 1 870 1 886

185 180 2 246 2 244

441 435 6 061 6 135

1 489 1 419 1 892 1 900

1 341 1 294 2 232 2 249

979 942 6 070 5 997

2 702 2 637 5 166 5 370

322 313 3 485 3 485

419 391 2 883 2 907

579 543 2 985 2 976

663 620 3 007 3 009

590 565 9 168 9 300

369 354 2 708 2 688

831 805 4 402 4 374

166 162 6 422 6 478

236 228 3 244 3 196

467 456 5 765 5 802

191 177 1 231 1 213

1 037 973 6 002 5 959

1 382 1 329 6 656 6 660

15 104 14 596 239 295 239 786

362 355 22 555 22 679

22 22 17 153 17 092

98 93 36 234 36 543

42


BEFOLKNING

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommunel

Area and population. Municipalityl

Areal , Folkemengde Areal , Folkemengde

Nr. Fylke og kommune

I alt 3

Landareal

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Fore lopige

tall

Nr. Fylke og kommune

I alt 3

Landareal

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

More og

Romsdal (forts.)

1511 Vanylven

1514 Sande

1515 Heroy

1516 Ulstein

1517 Hareid

1519 Volda

1520 Orsta

1523 Ørskog

1524 Norddal

1525 Stranda

1526 Stordal

1528 Sykkylven

1529 Skodje

1531 Sula

1532 Giske

1534 Haram

1535 Vestnes

1539 Rauma

1543 Nesset

1545 Midsund

1546 Sandøy

1547 Aukra

1548 Fræna

1551 Eide

1554 Averøy

1556 Frei

1557 Gjemnes

1560 Tingvoll

1563 Sunndal

1566 Surnadal

1567 Rindal

1569 Aure

1571 Halsa

1572 Tustna

1573 Smøla

16 Sør-Trøndelag

1601 Trondheim

1612 Hemne

1613 Snillfjord

1617 Hitra

1620 Frøya

1621 Orland

1622 Agdenes

1624 Rissa

1627 pjugn

1630 Afjord

1632 Roan

Km,

1

339 322 3 866 3 818

136 131 3 267 3 263

121 120 8 223 8 284

97 94 5 980 5 998

82 77 4 616 4 626

548 526 8 107 8 159

803 785 10 249 10 250

130 127 1 963 1 989

941 901 2 019 2 005

867 847 4 542 4 518

249 246 1 029 1 019

337 329 7 011 7 016

120 111 3 335 3 353

59 58 6 777 6 767

40 39 6 169 6 178

257 250 8 582 8 617

354 349 6 455 6 454

1 500 1 443 7 785 7 711

1 049 990 3 321 3 338

94 94 2 041 2 034

20 20 1 443 1 435

59 58 2 975 2 950

368 360 8 999 9 010

153 146 3 043 3 064

174 172 5 571 5 565

65 64 5 010 4 975

383 372 2 782 2 786

337 323 3 381 3 408

1 712 1 652 7 620 7 666

1 365 1 316 6 446 6 503

641 621 2 217 2 210

503 488 2 727 2 725

304 296 2 046 2 027

140 136 1 120 1 137

275 265 2 636 2 614

18 831 17 839 253 688 255 381

342 321 140 656 142 015

660 626 4 246 4 265

478 462 1 151 1 136

680 647 4 203 4 186

231 221 4 151 4 100

71 71 4 918 4 946

348 324 1 863 1 843

621 587 6 413 6 403

382 354 5 008 5 038

955 898 3 563 3 549

373 356 1 170 1 174

Ser-Trøndelag

(forts.)

1633 Osen

1634 Oppdal

1635 Rennebu

1636 Meldal

1638 Orkdal

1640 Røros

1644 Holtålen

1648 Midtre Gauldal .

1653 Melhus

1657 Skaun

1662 Klæbu

1663 Malvik

1664 Selbu

1665 Tydal

17 Nord-Trøndelag

1702 Steinkjer

1703 Namsos

1711 Meråker

1714 Stjørdal

1717 Frosta

1718 Leksvik

1719 Levanger

1721 Verdal

1723 Mosvik

1724 Verran

1725 Namdalseid . .

1729 Inderøy

1736 Snåsa

1738 Lierne

1739 Røyrvik

1740 Namsskogan

1742 Grong

1743 Høylandet

1744 Overhalla

1748 Fosnes

1749 Flatanger

1750 Vikna

1751 Nærøy

1755 Leka

18 Nordland

1804 Bodø

1805 Narvik

1811 Bindal

Km ,

386 370 1 260 1 238

2 273 2 203 6 207 6 319

936 921 2 883 2 881

633 613 4 230 4 167

593 562 10 127 10 108

1 956 1 757 5 355 5 385

1 209 1 171 2 404 2 397

1 861 1 809 5 994 5 990

696 655 12 737 12 715

224 213 5 636 5 721

185 174 4 380 4 413

172 165 10 055 10 347

1 235 1 144 4 103 4 064

1 331 1 215 975 981

22 396 21 056 127 414 127 709

1 563 1 435 20 701 20 735

775 754 12 147 12 357

1 273 1 219 2 677 2 758

923 904 17 402 17 348

76 73 2 461 2 465

431 403 3 504 3 487

656 625 17 133 17 202

1 547 1 472 13 713 13 766

219 206 927 928

602 569 3 025 2 975

769 744 1 956 1 963

146 146 5 801 5 835

2 329 2 168 2 508 2 473

2 972 2 672 1 647 1 639

1 587 1 373 747 749

1 416 1 368 1 079 1 083

1 140 1 109 2 544 2 532

756 713 1 391 1 395

730 696 3 793 3 769

546 480 828 838

458 439 1 380 1 358

310 304 3 742 3 738

1 064 1 019 5 487 5 502

108 106 821 814

38 327 36 302 240 300 240 811

921 872 37 937 38 476

2 041 1 942 18 884 18 960

1 262 1 208 2 064 2 052

1 Se note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40. 3 Se note 3, side 40.

See note 1, page 40. 2 See note 2, page 40. 3 See note 3, page 40.

43


BEFOLKNING

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommunel

Area and population. Municipalityl

Areal 2 Folkemengde Areal 2 Folkemengde

Nr. Fylke og kommune

I alt 3

Landareal

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

Nr. Fylke og kommune

I alt 3

Landareal

1. jan.

1993.

Endelige

tall

1. jan.

1994.

Foreløpige

tall

Km 2 Km 2

Nordland (forts.)

1812 Sømna

1813 Brønnoy

1815 Vega

1816 Vevelstad

1818 Herøy

1820 Alstahaug

1822 Leirfjord

1824 Vefsn

1825 Grane

1826 Hattfjelldal

1827 Dønna

1828 Nesna

1832 Hemnes

1833 Rana

1834 Lurøy

1835 Træna

1836 Rødøy

1837 Meløy

1838 Gildeskål

1839 Beiarn

1840 Saltdal

1841 Fauske

1842 Skjerstad

1845 Sørfold

1848 Steigen

1849 Hamarøy

1850 Tysfjord

1851 Lødingen

1852 Tjeldsund

1853 Evenes

1854 Ballangen

1856 Røst

1857 Værøy

1859 Flakstad

1860 Vestvågøy

1865 Vågan

1866 Hadsel

1867 Bø

1868 Oksnes

1870 Sortland

1871 Andøy

1874 Moskenes

19 Troms

1901 Harstad

1902 Tromsø

193

1 040

159

530

62

409

452

1 683

2 017

2 683

193

202

1 603

4 464

262

15

706

871

664

1 226

2 213

1 208

465

1 654

1 013

1 038

1 463

531

317

242

930

11

18

180

422

477

566

248

317

577

659

120

189

1 002

156

517

61

405

443

1 617

1 904

2 434

187

202

1 470

4 295

256

15

686

820

627

1 194

2 093

1 115

441

1 513

976

935

1 365

514

312

231

849

11

18

171

404

460

552

237

308

560

625

112

2 109

6 996

1 525

679

1 969

7 648

2 332

13 464

1 698

1 711

1 753

1 791

4 811

24 908

2 213

497

1 694

7 108

2 512

1 440

5 125

9 923

1 241

2 708

3 240

2 254

2 539

2 762

1 634

1 694

3 006

670

843

1 615

10 632

9 352

8 629

3 642

4 778

8 534

6 324

1 412

2 085

6 982

1 498

658

1 968

7 692

2 326

13 555

1 688

1 678

1 737

1 780

4 891

25 033

2 216

498

1 679

7 036

2 514

1 444

5 162

9 917

1 223

2 673

3 199

2 215

2 500

2 713

1 585

1 643

2 986

688

820

1 631

10 675

9 349

8 720

3 549

4 766

8 651

6 271

1 429

25 981 25 121 148 749 149 725

364 349 22 678 22 724

2 558 2 520 53 456 54 503

Troms (forts.)

1911 Kvæfjord 658 643 3 424 3 511

1913 Skånland 494 465 3 310 3 387

1915 Bjarkøy 75 75 662 665

1917 Ibestad 242 236 2 144 2 118

1919 Gratangen 313 307 1 448 1 478

1920 Lavangen 304 299 1 133 1 120

1922 Bardu 2 698 2 543 3 842 3 813

1923 Salangen 457 439 2 536 2 584

1924 Målselv 3 322 3 217 7 342 7 212

1925 Sørreisa 361 345 3 442 3 475

1926 Dyrøy 290 279 1 512 1 494

1927 Tranøy 523 501 1 885 1 897

1928 Torsken 246 239 1 254 1 246

1929 Berg 288 271 1 234 1 216

1931 Lenvik 895 857 10 851 10 857

1933 Balsfjord 1 494 1 442 6 181 6 109

1936 Karlsøy 1 039 1 004 2 701 2 627

1938 Lyngen 810 794 3 505 3 511

1939 Storfjord 1 538 1 485 1 905 1 915

1940 Kåfjord 994 964 2 746 2 712

1941 Skjervøy 473 459 3 087 3 062

1942 Nordreisa 3 435 3 365 4 833 4 870

1943 Kvænangen 2 110 2 056 1 638 1 619

20 Finnmark 48 637 45 879 75 975 76 442

2002 Vardø 601 584 3 046 3 022

2003 Vadsø 1 259 1 236 6 282 6 355

2004 Hammerfest . . . 848 820 9 460 9 558

2011 Guovdageaidnu-

Kautokeino 9 704 8 995 3 080 3 103

2012 Alta 3 845 3 640 15 838 16 093

2014 Loppa 691 673 1 599 1 558

2015 Hasvik 559 539 1 403 1 351

2017 Kvalsund 1 843 1 744 1 287 1 291

2018 Måsøy 1 136 1 073 1 806 1 775

2019 Nordkapp 924 893 3 962 3 974

2020 Porsanger 4 873 4 646 4 535 4 491

2021 Karasjohka- . .

Karasjok 5 464 5 217 2 757 2 777

2022 Lebesby 3 459 3 248 1 630 1 595

2023 Gamvik 1 413 1 357 1 423 1 449

2024 Berlevåg 1 120 1 083 1 320 1 301

2025 Deatnu-Tana . . 4 055 3 853 3 299 3 275

2027 Unjarga-Nesseby 1 442 1 346 1 059 1 076

2028 Båtsfjord 1 434 1 416 2 370 2 471

2030 Sør-Varanger . . 3 967 3 485 9 819 9 927

1 Se note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40. , Se note 3, side 40.

'See note 1, page 40. , See note 2, page 40. 3 See note 3, page 40.

44


Tabell 19. Folkemengde etter kjønn, ekteskapelig status og alder. 1992

Population by sex, marital status and age. 1992

kvinner

Alder

i alt

Age Males

and females,

total

Menn og Menn Males Kvinner Females

I alt

Total

Ugifte

Unmarried

For gift&

Gifte

Married Previously

married'

BEFOLKNING

alt Ugifte Gifte For gifte 2

Folkemengde

31. desember

Population

31 December

I alt Total 4 299 167 2 126 420 1 068 958 874 675 182 787 2 172 747 917 194 873 585 381 968

0- 4 299 837 154 164 154 164 - - 145 673 145 673 - -

5- 9 262 737 134 697 134 697 - - 128 040 128 040 - -

10- 14 262 152 134 406 134 406 - - 127 746 127 746 - -

15 - 19 287 770 146 935 146 853 81 1 140 835 140 221 588 26

20 - 24 336 171 171 862 164 420 7 006 436 164 309 143 580 18 991 1 738

25 - 29 336 613 172 950 126 274 41 864 4 812 163 663 89 023 65 149 9 491

30 - 34 318 684 163 811 71 517 79 845 12 449 154 873 43 395 94 029 17 449

35 - 39 314 441 160 430 40 235 100 884 19 311 154 011 23 227 106 941 23 843

40 - 44 303 887 156 696 23 577 109 797 23 322 147 191 12 425 108 036 26 730

45 - 49 298 953 153 201 16 334 112 645 24 222 145 752 8 918 108 640 28 194

50 - 54 211 996 106 679 9 756 80 299 16 624 105 317 5 285 78 512 21 520

55 - 59 180 602 89 474 8 341 68 358 12 775 91 128 4 338 67 179 19 611

60 - 64 188 724 91 623 9 148 70 740 11 735 97 101 5 272 66 968 24 861

65 - 69 196 022 92 173 9 486 70 603 12 084 103 849 6 924 62 504 34 421

70 - 74 188 937 83 145 8 288 61 981 12 876 105 792 8 509 50 848 46 435

75 - 79 144 325 58 391 5 711 40 714 11 966 85 934 8 498 28 791 48 645

80 -84 97 166 35 139 3 566 21 158 10 415 62 027 7 798 12 466 41 763

85 - 89 49 175 15 136 1 595 7 088 6 453 34 039 5 416 3 356 25 267

90- 20 975 5 508 590 1 612 3 306 15 467 2 906 587 11 974

0- 6 407 968 209 516 209 516 - - 198 452 198 452 - -

7-15 468 783 240 361 240 361 - - 228 422 228 421 1 -

16 - 66 2 802 643 1 423 587 593 509 699 750 130 328 1 379 056 452 721 740 605 185 730

67- 619 773 252 956 25 572 174 925 52 459 366 817 37 600 132 979 196 238

Middelfolkemengde 3

Mean population 3

I alt 4 286 401 2 119 890 1 061 333 878 609 179 948 2 166 511 910 743 877 438 378 331

0 - 4 296 491 152 187 152 187 - - 144 304 144 304 - -

5- 9 261 111 134 005 134 005 - - 127 106 127 106 - -

10 -14 261 722 134 126 134 126 - - 125 596 127 596 - -

15 - 19 294 097 150 174 150 077 94 3 143 924 143 237 660 27

20 - 24 336 537 172 109 164 149 7 457 504 164 428 142 503 20 061 1 864

25 - 29 333 919 171 732 123 591 43 229 4 913 162 187 85 978 66 706 9 503

30 - 34 317 897 163 291 69 300 81 536 12 455 154 607 41 680 95 504 17 424

35 - 39 313 412 160 022 38 683 102 255 19 085 153 390 22 002 107 908 23 481

40 -44 305 390 157 501 22 841 111 521 23 139 147 889 12 035 109 435 26 419

45 - 49 290 734 148 934 15 555 110 357 23 023 141 800 8 567 106 261 26 973

50 - 54 207 973 104 522 9 611 78 900 16 012 103 451 5 107 77 436 20 908

55 - 59 180 965 89 638 8 449 68 702 12 488 91 327 4 415 67 574 19 338

60 - 64 189 928 92 171 9 311 71 316 11 545 97 757 5 393 67 433 24 931

65 -69 199 106 93 439 9 692 71 681 12 066 105 667 7 232 63 494 34 942

70 -74 188 562 82 927 8 269 61 881 12 777 105 636 8 663 50 536 46 437

75 -79 143 284 57 962 5 730 40 303 11 930 85 322 8 656 28 383 48 283

80 - 84 96 088 34 677 3 580 20 783 10 314 61 412 7 920 12 186 41 307

85 -89 48 616 15 014 1 584 7 019 6 412 33 602 5 484 3 307 24 812

90 - 20 574 5 462 598 1 578 3 287 15 112 2 869 558 11 685

1 Separerte, skilte og enkemenn. 2 Separerte, skilte og enker. 3 Gjennomsnittet av folkemengden ved begynnelsen og utgangen av året.

"Separated, divorced and widowed. 3 The average of the population at the beginning and end of the year.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

45


BEFOLKNING

Kjønn og alder

Sex and age

Tabell 20. Folkemengde etter kjønn og alder. 31. desember

Population by sex and age. 31 December

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1992

Begge kj. Both sexes.. 3 594 771 3 737 726 3 888 305 4 017 101 4 092 340 4 159 187 4 249 830 4 299 167

0- 9 610 939 621 184 642 684 636 598 566 332 515 066 542 434 562 574

10 - 19 583 649 617 870 609 965 623 135 648 949 643 775 574 681 549 922

20 - 29 408 297 471 854 574 244 618 075 613 704 631 325 662 465 672 784

30 - 39 477 513 417 848 402 621 468 666 577 582 623 537 624 755 633 125

40 - 49 502 049 507 584 469 467 412 337 399 536 465 347 572 858 602 840

50 - 59 429 892 456 694 479 909 485 941 449 797 395 768 384 094 392 598

60 - 69 328 353 359 346 382 706 407 560 429 196 435 256 402 671 384 746

70 - 79 183 000 209 150 239 986 263 433 285 575 307 425 326 447 333 262

80- 71 079 76 196 86 723 101 356 121 669 141 688 159 425 167 316

0- 6 430 538 435 753 458 448 437 447 374 821 357 621 387 722 407 968

7- 15 559 001 548 253 553 442 574 817 589 646 531 861 475 164 468 783

16 - 66 2 268 001 2 372 240 2 446 347 2 531 583 2 602 837 2 699 032 2 775 225 2 802 643

67- 337 231 381 480 430 068 473 254 525 036 570 673 611 719 619 773

Menn Males 1 791 144 1 862 338 1 933 700 1 994 867 2 027 580 2 056 399 2 100 994 2 126 420

0- 9 313 106 318 642 330 212 326 014 289 763 264 061 278 040 288 861

10- 19 299 323 317 044 312 189 319 321 333 203 329 464 293 913 281 341

20 - 29 208 194 241 598 296 164 318 569 314 241 322 985 340 039 344 812

30 - 39 242 167 211 868 204 268 240 068 297 841 321 036 320 164 324 241

40 - 49 251 562 254 614 236 782 208 241 201 852 237 278 294 193 309 897

50 - 59 210 015 225 476 236 962 240 067 223 291 196 824 191 300 196 153

60 - 69 155 064 168 004 179 167 192 533 202 749 205 786 191 507 183 796

70 - 79 81 559 93 352 103 836 111 430 120 558 130 402 138 581 141 536

80- 30 154 31 740 34 120 38 624 44 082 48 563 53 257 55 783

Kvinner Females 1 803 627 1 875 388 1 954 605 2 022 234 2 064 760 2 102 788 2 148 836 2 172 747

0- 9 297 833 302 542 312 472 310 584 276 569 251 005 264 394 273 713

10 - 19 284 326 300 826 297 776 303 814 315 746 314 311 280 768 268 581

20 - 29 200 103 230 256 278 080 299 506 299 463 308 340 322 426 327 972

30 - 39 235 346 205 980 198 353 228 598 279 741 302 501 304 591 308 884

40 - 49 250 487 252 970 232 685 204 096 197 684 228 069 278 665 292 943

50 - 59 219 877 231 218 242 947 245 874 226 506 198 944 192 794 196 445

60 - 69 173 289 191 342 203 539 215 027 226 447 229 470 211 164 200 950

70 - 79 101 441 115 798 136 150 152 003 165 017 177 023 187 866 191 726

80- 40 925 44 456 52 603 62 732 77 587 93 125 106 168 111 533

Kilde: NOS Folkemengde, giftermål og dødsfall 1911-1976 og NOS Befolkningsstatistikk.

Source: NOS Historical Tables on Population, Marriages and Deaths 1911-1976 and NOS Population Statistics.

Tabell 21. Framskrevet folkemengde, 1. januar. 1995-2050 1

Projected population, 1 January. 1995-2050 1

Alder Absolutte tall. 1 000 Number. 1 000 Prosent Per cent

Age 1995 2000 2010 2025 2050 1995 2000 2010 2025 2050

I alt Total 4 351 4 473 4 671 4 961 5 159 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0- 9 585 614 570 590 584 13,4 13,7 12,2 11,9 11,3

10 - 19 532 548 626 571 592 12,2 12,3 13,4 11,5 11,5

20 - 29 671 612 576 635 635 15,4 13,7 12,3 12,8 12,3

30 - 39 644 678 636 646 635 14,8 15,2 13,6 13,0 12,3

40 - 49 616 619 672 590 634 14,2 13,8 14,4 11,9 12,3

50 - 59 426 536 596 660 645 9,8 12,0 12,8 13,3 12,5

60 - 69 364 348 492 571 544 8,4 7,8 10,5 11,5 10,5

70 - 79 336 322 281 450 476 7,7 7,2 6,0 9,1 9,2

80- 175 195 222 248 415 4,0 4,4 4,8 5,0 8,0

0- 6 424 428 391 415 409 9,7 9,6 8,4 8,4 7,9

7-15 475 522 553 515 526 10,9 11,7 11,8 10,4 10,2

16 - 66 2 830 2 904 3 112 3 171 3 180 65,0 64,9 66,6 63,9 61,6

67- 623 620 616 859 1 044 14,3 13,9 13,2 17,3 20,2

1 Det er forutsatt en fruktbarhet som svarer til 1,88 barn pr. kvinne og nettoinnflytting på 8 000 pr. Ar fra og med 1998.

1 0ne has projected a fertility rate 01 1.88 child per woman and a net migration at the level of 8 000 per year from 1998.

Kilde: Framskriving av folkemengden 1993-2050 Nasjonale og regionale tall.

Source: Population Projections 1993-2050 National and Regional Figures.

46


BEFOLKNING

Statsborgerskap

Citizenship

Tabell 22. Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap

Asylum seekers arrived in Norway, by citizenship

I alt Total 2 722

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

8 613 6 602 4 433

3 962 4 569 5 238 12 876

Europa i alt Europe, total 612

2 020 1 131 1 575

1 359 1 721 3 599 11 523

Albania

Bosnia-Herzegovina Bosnia

Herzegovina

Bulgaria ..

Jugoslavia Yugoslavia 1 7

Kroatia Croatia

Polen Poland 266

Romania 6

Russland Russia

Sovjetunionen Soviet Union

Tyrkia Turkey 199

Europa ellers Rest of Europe 24

6 1

Li

1 238 455

211 190

22 5

5 6.

517 438

17 27


-i

905

419

68

16

114

40

1 7 37 24

390 7 051

151 79 42 8

743 1 334 2 838 4 146

44 68

82 120 19 10

207 54 59 74

32 37

81 71 44 2

80 46 32 30

14 10 62 73

Afrika i alt Africa, total 356

1 027 1 402

935

787 1 328 717 464

Algerie Algeria

Etiopia Ethiopia 146

Ghana 69

Kenya

Libya ..

Marokko Morocco

Sierra Leone

Somalia 6

Sudan

Togo

.

Tunisia

Uganda 6

Zaire

Afrika ellers Rest of Africa 6 1

48 47

209 361

199 172

19 22

13

23 35

22 16

357 548

5 7

16 24

14 23

18 15

4 5

72 114

29

270

64

15

17

23

23

362

3

14

25

10

13

67

61 24 18 17

203 260 42 29

14 6 3 11

15 19 13 5

10 9 5 3

28 42 10 8

6 4 13 8

313 731 444 259

9 34 29 40

7 5 17 7

25 18 4 1

13 70 33 12

7 24 32 6

76 82 54 58

Asia i alt Asia, total 1 222

3 975 2 074 1 802

1 576 1 266 822 731

Afghanistan 9

Bangladesh 7

India 9

Irak Iraq 52

Iran 785

Kina China

Libanon Lebanon 166

Pakistan 22

Sri Lanka 213

Syria 10

Asia ellers Rest of Asia 10

20 95

15 40

82 138

267 131

1 558 985

— 3

164 132

467 303

1 291 158

46 29

65 60

54

105

78

114

605

14

177

154

451

19

31

19 13 21 25

12 12 2 4

31 30 13 22

90 131 111 137

451 244 130 147

28 8 25 15

304 179 65 40

31 14 17 23

512 556 403 255

47 25 15 13

51 54 20 50

Nord- og Mellom-Amerika i alt North

and Central America, total

7 8

11

9 21 4 12

Sør-Amerika i alt South America,

total 532

1 552 1 955

67

27 32 47 26

Chile 515

Peru

Sør-Amerika ellers Rest of South

America 17

1 524 1 940

2 5

26 10

29

18

20

4 — 2 2

17 22 32 13

6 10 13 11

Oseania Oceania

3 —


— — — —

Statsløse Stateless

29 32

43

204 201 49 120

Kilde: Utlendingsdirektoratet. Source: Directorate of Immigration.

47


BEFOLKNING

Tabell 23. Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap.

1. januar 1993 Foreign citizens by sex, age and citizenship. 1 January 1993

Statsborgerskap

I alt Menn

Alder Age

Kvinner

Citizenship

Total Males Females

0-66 7-15 16-49

67—

13 I alt Total 154 012 938 81 502 72 510 16 515 16 392 102 492

4 675

Europa i alt Europe, total 78 011 39 856 38 155 6 487 6 883 52 143

Av dette Of which

Danmark Denmark 17 734 8 647 9 087 1 092 1 149 11 510

Finland Finland 3 127 1 353 1 774 204 218 2 198

Island Iceland 2 206 1 084 1 122 277 257 1 494

Sverige Sweden 12 617 5 973 6 644 896 824 8 325

Belgia Belgium 376 166 210 29 33 267

Bulgaria Bulgaria 345 215 130 13 27 294

Frankrike France 1 862 983 879 120 182 1 349

Irland Ireland 386 170 216 22 24 306

Italia Italy 785 548 237 37 25 532

Jugoslavia Yugoslavia 6 758 3 977 2 781 1 342 1 019 4 112

Nederland Netherlands 2 705 1 367 1 338 205 231 1 873

Polen Poland 2 905 1 023 1 882 261 421 2 037

Portugal Portugal 464 241 223 24 37 344

Sovjetunionen USSR 574 232 342 33 78 418

Spania Spain 853 532 321 32 40 659

Storbritannia og Nord-Irland

United Kingdom 11 578 6 756 4 822 618 902 8 063

Sveits Switzerland 781 366 415 24 41 525

Tyrkia Turkey 5 577 3 127 2 450 944 1 077 3 358

Tyskland Germany 4 461 2 081 2 380 187 258 3 013

Østerrike Austria 520 279 241 19 16 368

10 023 2 475

3 255 728

444 63

158 20

1 761 811

34 13

9 2

180 31

32 2

159 32

247 38

317 79

138 48

52 7

41 4

116 6

1 703 292

169 22

235 33

801 202

105 12

Afrika i alt Africa, total 11 328 7 420 3 908 1 472 1 109 8 505 203 39

Av dette Of which

Etiopia Ethiopia 1 724 1 086 638 197 135 1 367 20 5

o Gambia Gambia 625 452 173 47 34 544

o

5 Ghana Ghana 1 085 694 391 157 74 848

1

Marokko Morocco 2 047 1 319 728 248 221 1 487 87 4

Somalia Somalia 2 871 1 816 1 055 525 428 1 880

31 7

Amerika i alt America, total 18 047 8 893 9 154 1 649 1 803 11 141

Av dette Of which

Canada Canada 1 061 534 527 51 53 713

USA USA 9 632 4 577 5 055 446 608 5 705

Chile Chile 5 243 2 879 2 364 756 872 3 379

Colombia Colombia 422 206 216 182 68 159

1 760 1 694

153 91

1 334 1 539

194 42

9 4

Asia i alt Asia, total 45 113 24 498 20 615 6 655 6 445 29 739

Av dette Of which

Afghanistan Afghanistan 381 222 159 67 54 239

Bangladesh Bangladesh 420 281 139 57 40 320

1 847 427

19 2

3 o

59 Filippinene Philippines 2 246 576 1 670 240 193 1 722

32

India India 3 336 1 819 1 517 502 400 2 225 150 59

Irak Iraq 1 837 1 197 640 341 322 1 111 52 11

Iran Iran 6 928 4 391 2 537 820 1 135 4 735 204 34

Japan Japan 449 173 276 38 40 327 43 1

Kina China 1 867 1 013 854 199 138 1 436 69 25

Libanon Lebanon 867 570 297 177 62 613

11 4

Pakistan Pakistan 10 757 5 580 5 177 1 977 2 000 6 074 608 98

Sri Lanka Sri Lanka 6 167 3 968 2 199 799 501 4 749 98 20

Thailand Thailand 1 417 256 1 161 100 194 1 099 22 2

Vietnam Viet Nam 6 859 3 613 3 246 1 064 1 173 4 051 455 116

Oseania i alt Oseania, total 732 339 393 29 49 559

Av dette Of which

Australia Australia 537 255 282 22 35 411

Uoppgitt statsborgerskap og

statslose Citizenship unknown or

no citizenship 781 496 285 223 103 405

75 20

52 17

30 20

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

48


BEFOLKNING

Tabell 24. Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter

tidligere statsborgerskap Naturalizations by previous citizenship

Tidligere statsborgerskap Previous citizenship 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

I alt Total

Europa i alt Europe, total

Danmark Denmark

Finland Finland

Island Iceland

Sverige Sweden

Bulgaria Bulgaria

Frankrike France

Hellas Greece

Jugoslavia Yugoslavia

Nederland Netherlands

Polen Poland

Romania Romania

Sovjetunionen USSR

Spania Spain

Storbritannia og Nord-Irland United Kingdom

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia

Tyrkia Turkey

Tyskland Germany

Ungarn Hungary

Europa ellers Rest of Europe

Afrika i alt Africa, total

Algerie Algerie

Etiopia Ethiopia

Egypt Egypt

Gambia Gambia

Ghana Ghana

Marokko Morocco

Tunis Tunisia

Afrika ellers Rest of Africa

Asia i alt Asia, total

Filippinene Philippines

India India

Irak Iraq

Iran Iran

Libanon Lebanon

Kina China

Nord-Korea North Korea

Pakistan Pakistan

Syria Syrian Arab Republic

Sør-Korea The Republic of Korea

Thailand Thailand

Vietnam Viet Nam

Asia ellers Rest of Asia

Nord- og Mellom-Amerika i alt North and Central

America, total

USA USA

Nord- og Mellom-Amerika ellers Rest of North and

Central America

Sør-Amerika i alt South America, total

Argentina Argentina

Brasil Brazil

Chile Chile

Colombia Colombia

Peru Peru

Sør-Amerika ellers Rest of South America

Oseania i alt Oseania, total

Australia Australia

Oseania ellers Rest of Oseania

Uoppgitt og statsløse Unknown and stateless

2 486

957

174

57

6

128

5

23

9

68

28

75

2

6

18

104

12

88

90

14

50

174

3

32

9

8

1

87

10

24

1 043

146

112


14

6

15

3

259

2

229

35

171

51

104

56

48

188

7

4

35

122

1

19

5

4

1

15

2 370

808

166

39

4

99

6

12

12

64

21

62

2

3

15

76

17

106

44

11

49

175

9

19

3

3


94

8

39

1 061

131

102

1

17

5

7

1

252

7

159

32

273

74

85

37

48

216

5

10

71

109

7

14

6

3

3

19

3 364

1 079

144

46

6

75

7

10

10

109

33

105

5

9

14

65

20

281

59

16

65

252

12

38

13

13

6

111

12

47

1 626

203

141

6

10

13

31

2

428

2

233

32

457

68

101

39

62

286

9

3

105

131

10

28

12

7

5

8

4 622

1 548

200

34

15

117

19

13

15

160

34

332

10

8

10

100

44

280

67

24

66

283

12

49

3

9

2

124

5

79

2 233

219

131

1

23

10

51

3

582

2

149

31

940

91

117

54

63

421

13

11

127

211

22

37

6

5

1

14

4 757

1 264

2 758

1

156

38

13

72

13

14

13

111

37

264

8

11

13

96

14

304

43

10

34

270

11

49

6

9

3

128

13

51

294

149

3

15

3

48

3

899


138

58

039

109

77

33

44

372

7

12

106

199

15

33

4

3

1

12

5 055

1 393

2 639

1

108

31

9

103

16

6

19

140

25

234

12

9

11

93

10

474

40

20

33

489

21

62

7

18

26

280

19

56

235

166

11

39

23

76

5

778

5

95

32

082

92

84

49

35

435

6

20

82

270

23

34

4

2

2

11

5 132

1 211

2 926

1

108

25

11

108

26

13

7

201

20

215

12

7

12

107

7

238

46

13

35

506

20

56

7

14

20

299

27

70

298

220

15

72

15

95

8

054

7

107

31

931

73

80

44

36

392

7

47

81

221

14

22

7

4

3

10

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

49


BEFOLKNING

Tabell 25. Utenlandsfødte etter kjønn, alder og fødeland. 1. januar 1993

Foreign born by sex, age and country of birth. 1 January 1993

Fødeland

Country of birth

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Alder Age

Females 0-6 7-15 16-49 50-66 67—

I alt Total 204 810 104 724 100 086 9 540 19 033 137 578 25 459 13 200

.

Europa i alt Europe, total 102 264 50 045 52 219 3 519 5 605 66 170 18 182 8 788

Av dette Of which

Danmark Denmark 20 487 9 532 10 955 404 725 11 752 5 658 1 948

Finland 4 037 1 653 2 384 43 108 2 745 833 308

Island Iceland 2 152 1 006 1 146 100 195 1 524 237 96

Sverige Sweden 18 991 8 472 10 519 843 720 12 753 2 319 2 356

Bulgaria 739 410 329 14 27 518 88 92

FrankrikeFrance 2 334 1 190 1 144 119 190 1 567 315 143

Italia Italy 1 044 692 352 23 23 636 291 71

Jugoslavia Yugoslavia 7 190 4 327 2 863 760 904 4 915 496 115

Nederland Netherlands 3 245 1 587 1 658 129 156 2 125 585 250

Polen Poland 4 899 1 954 2 945 106 526 3 334 518 415

Sovjetunionen Soviet Union 916 369 547 25 73 473 152 193

Spania Spain 1 213 756 457 36 41 801 280 55

Storbritannia og Nord-Irland United

Kingdom 13 529 7 309 6 220 394 611 9 166 2 215 1 143

Sveits Switzerland 980 446 534 47 33 633 202 65

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia. 829 412 417 12 17 489 191 120

Tyrkia Turkey 5 809 3 375 2 434 162 778 4 446 383 40

Tyskland Germany 8 358 3 619 4 739 152 252 4 895 2 090 969

Ungarn Hungary 1 278 769 509 10 21 457 638 152

Østerrike Austria 884 445 439 5 18 556 206 99

Afrika i alt Africa, total 14 127 9 329 4 798 545 1 206 11 459 739 178

Av dette Of which

Etiopia Ethiopia 2 135 1 343 792 71 163 1 863 33 5

Ghana 1 037 692 345 32 80 915 9 1

Marokko Morocco 2 887 1 971 916 53 190 2 395 239 10

Somalia 2 570 1 678 892 205 421 1 896 41 7

Asia i alt Asia, total 59 534 31 362 28 172 3 334 9 185 42 916 3 332 767

Av dette Of which

Filippinene Philippines 4 214 1 251 2 963 258 464 3 245 207 40

Hongkong Hong Kong 910 509 401 59 91 640 91 29

India 4 544 2 389 2 155 272 658 3 199 312 103

Irak Iraq 1 785 1 173 612 225 339 1 146 63 12

Iran 6 693 4 321 2 372 286 1 129 4 982 255 41

Japan 706 247 459 44 51 491 108 12

Kina China 2 340 1 203 1 137 117 154 1 646 262 161

Libanon Lebanon 1 005 680 325 92 70 817 22 4

Pakistan 11 410 6 437 4 973 342 1 329 8 728 906 105

Sri Lanka 5 856 3 819 2 037 235 553 4 928 117 23

Sør-Korea South Korea 4 964 1 686 3 278 804 1 951 2 184 23 2

Thailand 1 802 366 1 436 113 259 1 391 34 5

Vietnam 9 957 5 426 4 531 235 1 552 7 257 730 183

Nord- og Mellom-Amerika i alt North

and Central America, total 17 915 8 221 9 694 647 960 10 570 2 509 3 229

Av dette Of which

Canada 1 887 861 1 026 62 68 1 200 326 231

USA 14 881 6 846 8 035 515 621 8 661 2 105 2 979

Sør-Amerika i alt South America,

total 9 906 5 296 4 610 1 465 2 032 5 698 561 150

Av dette Of which

Chile 5 485 3 046 2 439 305 872 3 937 308 63

Colombia 2 238 1 268 970 891 871 430 37 9

Oseania i alt Oceania, total 1 064 471 593 30 45 765 136 88

Av dette Of which

Australia 722 327 395 26 29 522 87 58

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

50


BEFOLKNING

Tabell 26. Familier etter familietype og tallet på barn under 18 år 1 . Fylke. 1. januar

Families by type of family and number of children under 18 years of agel. County

Ektepar uten/med barn Married couples without/with children

Ar Familier

Fylke i alt

5 barn

Year Families, I alt 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn og over

County total Total children child children children children children

and over

1991 1 935 647 870 267 466 157 151 284 175 971 63 319 10 929 2 607

1993 1 983 074 854 131 471 270 141 644 164 304 62 796 11 331 2 786

1993

Østfold 111 239 51 195 29 649 8 781 9 693 2 595 378 99

Akershus 187 128 90 194 48 104 16 405 19 219 5 501 809 156

Oslo 278 473 77 385 46 349 13 141 12 800 3 710 952 433

Hedmark 86 319 39 397 23 896 5 958 6 934 2 182 350 77

Oppland 82 510 38 232 22 675 5 942 6 898 2 336 328 53

Buskerud 104 710 46 935 26 716 8 037 8 876 2 749 438 119

Vestfold 92 847 42 126 23 729 6 830 8 439 2 600 400 128

Telemark 74 854 34 342 19 690 5 520 6 526 2 134 367 105

Aust-Agder 42 596 20 405 10 457 3 487 4 165 1 869 353 74

Vest-Agder 63 257 31 191 15 865 5 294 6 298 2 977 591 166

Rogaland 146 541 72 588 34 750 12 591 15 644 7 756 1 491 356

Hordaland 185 455 83 210 43 762 13 228 16 648 7 790 1 494 288

Sogn og Fjordane 44 987 21 154 11 048 3 246 3 909 2 357 501 93

More og Romsdal. 100 664 49 165 26 431 7 618 9 333 4 740 869 174

Sør-Trøndelag .. . 116 836 48 504 27 429 7 900 9 286 3 305 483 101

Nord-Trøndelag . 54 899 25 256 14 257 3 799 4 697 2 084 364 55

Nordland 108 132 44 862 25 689 7 178 7 856 3 378 605 156

Troms 66 843 26 051 14 256 4 600 4 924 1 835 359 77

Finnmark 34 767 11 939 6 518 2 089 2 159 898 199 76

Samboere med felles

hjemmeboende barn 2

Cohabitant couples with children 2

3 barn

I alt 1 barn 2 barn og over

Total child children children

and over

Mor med hjemmeboende barn Far med hjemmeboende barn

Mother with children Father with children

3 barn

I alt 1 barn 2 barn og over

I alt 1 barn

3 barn

2 barn og over

Enslige 3

Single3

1991 47 084 28 334 14 711 4 039 95625 65429 24 597 5 599 14 024 10306 3 098 620 908 647

1993 59 561 33 712 20273 5 576 102978 69203 27 167 6 608 15032 11 033 3322 677 951 372

1993

Østfold 2459 1 529 742 188 5869 3835 1675 359 803 605 175 23 50 913

Akershus 5 541 3 343 1776 422 9 982 6 628 2 805 549 1 668 1274 326 68 79743

Oslo 5413 3 616 1494 303 13 716 9 978 3 111 627 2007 1485 443 79 179952

Hedmark 2 920 1 642 1 025 253 3 763 2 472 1 044 247 613 442 142 29 39 626

Oppland 2702 1 531 910 261 3 439 2 298 947 194 598 457 118 23 37 539

Buskerud 2 728 1 655 866 207 5 299 3474 1 471 354 765 572 167 26 48983

Vestfold 2 003 1 194 628 181 5 098 3208 1 527 363 689 517 151 21 42931

Telemark 1 729 994 566 169 3 823 2 525 1 037 261 577 430 119 28 34383

Aust-Agder 734 397 232 105 2248 1399 661 188 330 224 85 21 18879

Vest-Agder 1 007 600 299 108 3261 2061 911 289 406 277 107 22 27 392

Rogaland 3 022 1 839 893 290 7 345 4697 2 043 605 995 704 227 64 62 591

Hordaland 5 047 2 971 1 596 480 9 577 6 353 2 572 652 1 335 923 337 75 86 286

Sogn og Fjordane. 1 587 858 575 154 1748 1151 440 157 306 210 75 21 20192

More og Romsdal. 3 394 1 824 1214 356 4776 3232 1 220 324 628 443 148 37 42 701

Sør-Trøndelag 5295 2 873 1 943 479 6 532 4516 1639 377 959 705 204 50 55 546

Nord-Trøndelag. . . . 2 800 1 369 1122 309 2 777 1778 774 225 446 324 95 27 23620

Nordland 5 801 2 834 2 269 698 6 373 4 338 1 621 414 942 716 195 31 50154

Troms 3448 1 723 1 341 384 4 627 3312 1 071 244 603 456 130 17 32 114

Finnmark 1931 920 782 229 2725 1948 598 179 362 269 78 15 17 810

1 1 denne tabellen er hjemmeboende barn på 18 år og over holdt utenfor ved grupperingen av familier etter antall barn. Ektepar som

har barn bare i alderen 18 år og over, er derfor regnet som ektepar uten barn. Tilsvarende vil familietypen mor/far med barn, der alle

barn er fylt 18 år havne i gruppen enslig. Det samme gjelder for samboere med felles barn over 18 år. Tall for barn over 18 år som

fortsatt bor hjemme hos mor og/eller far gis i tabell 31. 2 Samboere med minst ett felles barn og felles adresse. 3 Personer som er

registrert bosatt alene. Gruppen inneholder også personer som lever i samboerforhold uten barn. Likeledes vil den ene parten i

samboerforhold med særkullsbarn havne i gruppen enslig, dvs , den av partene som ikke er biologisk forelder til barnet.

In this table, children aged 18 years and over are excluded in the group families by number of children. Married couples with children

18 years and over are included in the group married couples without children. Mother/father with children 18 years and over will be

found in the group of single. So also for cohabitant couples with common children 18 years or over. 2 ítant couples with at least

one child in common living on the same address. 3 Persons who are living alone. The group may also consist of cohabitant couples

with no common children.

51


BEFOLKNING

Tabell 27. Familier etter familietype. Absolutte tall og prosent. Hele landet.

1977-1993

Families by type of family. Absolute figures and per cent. The whole country.

1977-1993

Ektepar uten/med hjemmeboende

barn med uansett alder

Far med

Samboende

or

par med

Married couples without/with

hjemme- hjemmeboende

barn boende barn Personer pr.

felles barn ,

children regardless of age uansett alder

År Familier i alt

uansett alder uansett alder Enslige2 familie

Year Families, total Uten hjemme- Med hjemmeboende

barn boende barn couples with

Cohabitant

other with Father with Single2 Persons per

children children family

uansett alder uansett alder children'

regardless regardless

Without With regardless

of age of age

children children of age

Antall Number

1.7.1977 1 629 317 304 997 633 036 97 425 18 636 575 223 2,48

1.7.1980 1 684 297 308 288 625 206 110 666 19 785 620 352 2,42

1.7.1982 1 736 833 313 043 617 791 121 063 21 850 663 086 2,37

1.7.1984 1 783 695 313 779 607 542 132 544 23 547 706 283 2,32

1.1.1987 1 857 967 310 205 588 555 . . 150 142 28 898 780 167 2,24

1.1.1989 1 896 635 313 984 571 396 36 316 135 252 27 351 812 336 2,22

1.1.1991 1 935 647 316 521 553 746 48 339 143 970 28 888 844 183 2,19

1.1.1993 1 983 074 318 097 536 034 60 942 153 094 31 119 883 788 2,16

Prosent Per cent

1.7.1977 100,0 18,7 38,9 6,0 1,1 35,3

1.7.1980 100,0 18,3 37,1 6,6 1,2 36,8

1.7.1982 100,0 18,0 35,6 7,0 1,3 38,2

1.7.1984 100,0 17,6 34,1 7,4 1,3 39,6

1.1.1987 100,0 16,7 31,7 . . 8,1 1,6 42,0

1.1.1989 100,0 16,6 30,1 1,9 7,1 1,4 42,8

1.1.1991 100,0 16,4 28,6 2,5 7,4 1,5 43,6

1.1.1993 100,0 16,0 27,0 3,1 7,7 1,6 44,6

'Se note 2, tabell 26. 2 5e note 3, tabell 26.

'See note 2, table 26. 2See note 3, table 26.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 28. Barnefamilier etter antall barn under 20 (18) år. Hele landet

Families with children of age under 20 (18) years. The whole country

Familier med antall barn under 20 (18) år

Barnefamilier i alt

År

Families with number of children of age under 20 (18) years

Families with children,

Year

total 1 barn 2 barn 3 barn og over

child children children and over

31.12.74 1 616 763 234 450 222 596 159 717

1.7.77 1 621 666 235 984 235 629 150 053

1.7.79 1 623 610 235 783 246 278 141 549

1.7.80 1 623 288 235 572 250 810 136 906

1.7.82 1 626 342 239 268 258 547 128 527

1.7.84 1 624 969 243 824 261 255 119 890

1.1.87 1 618 303 251 845 257 445 109 013

1.1.89 1 616 514 259 835 252 736 103 943

1.1.89 2 564 273 252 392 225 533 86 348

1.1.91 2 561 742 256 485 218 462 86 795

1.1.93 2 560 432 255 592 215 066 89 774

'Tall ifølge aldersgrense på 20 Ar for barn. 2 Tall ifølge aldersgrense på 18 Ar for barn.

Figures according to age limit of 20 years for children. 2Figures according to age limit of 18 years for children.

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

52


BEFOLKNING

Tabell 29. Andel samboende og gifte i ulike aldersgrupper. Tall for kvinner og menn.

Prosent

Cohabitational status. Figures for sex and age group. Per cent

Kvinner Females

Menn Males

Alder

Age

Samboende

Cohabiting

without

marriage

Gifte

Married

Samboende

Cohabiting

without

marriage

Gifte

Married

1977 19881 1993 1977 19881 1993 19881 1993 19881 1993

20 - 24 12 34 34 45 20 9 • 19 • 5

25 - 29 5 24 33 81 53 40 28 33 43.

24

30 - 34 2 12 20 87 71 60 25 49

35 - 39 2 6 14 86 79 67 17 68

40 - 44 1 7 8 87 80 73 7 9 80.

76

45 - 49 . . 5 •. . 78 6 •. 78

50 - 54 •. •. 3 •. •. 78 5 •. 85

55 - 59 •. •. 3 •. 74 5 •. 76

60 - 69 •. •. 1 •. •. 66 4 77

70 - 79 •. 1 •. 46 2 •. 75

Antall spurte

Number of

respondents 3 817 3 298 3 284 3 817 3 298 3 284 1 543 3 406 1 543 3 406

1 Tallene for aldersgruppene 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 og 40-44 år gjelder personer henholdsvis 23, 28, 33, 38 og 43 år.

Figures for age groups 20-24,25-29,30-34,35-39 and 40-44 years referring to persons 23,28,33,38 and 43 years of age.

Kilde: NOS Fruktbarhetsundersøkelsen 1977, Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 og Omnibusundersøkelser 1993.

Source: NOS Fertility Survey 1977, Family and Occupation Survey 1988 and Omnibus surveys 1993.

Tabell 30. Familier og personer fordelt etter familiestorrelse. 1. januar 1993

Families and persons by family size. 1 January 1993

Antall personer i familien

Number of persons in the family

Familier Families

Antall

Number

Prosent

Per cent

Personer Persons

Antall

Number

Prosent

Per cent

I alt Total

1 983 074

100,0

4 294 595

100,0

1 person person

2 personer persons

3 11

4 »

5 »

6 » eller flere or more

883 788

441 332

263 614

266 664

102 990

24 686

44,6

22,3

13,3

13,4

5,2

1,2

883 788

882 664

790 842

1 066 656

514 950

155 695

20,6

20,6

18,4

24,8

12,0

3,6

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

53


BEFOLKNING

Alder

Age

Tabell 31. Enslige personer 1 og personer over 18 år som fortsatt bor hjemme hos

mor og/eller far, etter kjønn og alder. 1. januar 1993

Single personsl by sex and age. 1 January 1993

I alt

Total

Bor alene

Live alone

Menn

Males

Live

Bor hos mor/far

with mother and/or father

Kvinner

Females I alt Menn Kvinner

I alt Total 883 788 411 052 472 736 420 711 265 872 154 839

-17 10 703 5 477 5 226

18-19 9 637 3 744 5 893 111 178 59 113 52 065

20-24 86 974 41 728 45 246 194 762 118 082 76 680

25-29 113 973 68 948 45 025 64 580 47 804 16 776

30-34 75 791 51 848 23 943 20 922 17 124 3 798

35-39 54 862 38 181 16 681 11 287 9 331 1 956

40-44 46 653 31 383 15 270 7 219 5 961 1 258

45-49 47 977 28 854 19 123 5 305 4 279 1 026

50-54 38 278 20 695 17 583 2 631 2 074 557

55-59 36 071 17 882 18 189 1 501 1 178 323

60-64 44 279 18 854 25 425 865 634 231

65-69 57 934 20 460 37 474 344 236 108

70- 260 656 62 998 197 658 117 56 61

'Personer som ikke heifer inn under noen av gruppene ektepar uten barn, ektepar med barn, mor med barn og far med barn. Mor/far

med barn 18 år og over, er regnet som enslig. Det samme gjelder for samboere med felles barn over 18 Ar (jf. tabell 26). I denne

tabellen er dessuten også ugifte, hjemmeboende barn 18 år og over (bor hos mor/far) regnet med som enslige.

Persons not belonging to any of the groups married couple with or without children, mother or father with children. Mother/father with

children 18 years or more, is considered as a single person. So also with cohabitant couples with common children 18 years or more.

In this table unmarried children of 18 years or more are considered as single persons also if they are still living with their parents.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 32. Antall barn 0-17 år, etter søskenrelasjon. Søsken uansett alder. Hele

landet. 1. januar 1993

Number of children 0-17 years of age, by relationship. Siblings regardless of age.

The whole country. 1 January 1993

Søskenrelasjon

Relationship to siblings

Barn med

Enesøsken

Bio- Barns Barn barn

Biologiske/

alder i all i alt

Bio-

logiske/

i alt

Halv- Children Stesøsken

søsken sosken

Age of Children, Only

log iske

halv- stesøsken

sosken

with

children total child,

søsken

Half siblings,

Stepsiblings

siblings

total

total

Biological

Biological/ Biological/

siblings

half stepsiblings

siblings

Halv-/

stesøsken

Half

siblings

and

stepsiblings

Biologiske/

halv-/

stesøsken

Biological/

half/

stepsiblings

I alt

Total . . . 980 079 185 034 795 045 710 069 50 706 378 32 134 426 860 472

0 59 889 25 465 34 424 28 738 3 994 - 1 690 - - 2

1 60 895 25 302 35 593 30 112 3 759 - 1 720 - 1 1

2 61 055 20 120 40 935 35 581 3 304 2 2 045 - 1 2

3 59 373 14 252 45 121 40 078 2 960 2 2 073 2 4 2

4 57 637 10 804 46 833 41 831 2 874 4 2 109 1 11 3

5 54 349 8 335 46 014 41 156 2 799 7 2 013 4 24 11

6 53 159 7 133 46 026 41 193 2 761 5 2 012 8 34 13

7 51 741 6 159 45 582 40 754 2 771 5 1 990 3 44 15

8 51 039 5 664 45 375 40 622 2 752 17 1 908 14 39 23

9 50 692 5 415 45 277 40 542 2 773 17 1 838 16 62 29

10 51 891 5 452 46 439 41 638 2 794 27 1 849 28 71 32

11 51 669 5 526 46 143 41 581 2 650 30 1 722 34 79 47

12 51 826 5 819 46 007 41 447 2 602 19 1 779 46 66 48

13 52 071 6 126 45 945 41 644 2 431 29 1 665 45 89 42

14 52 171 6 687 45 484 41 269 2 442 36 1 556 51 83 47

15 51 304 7 410 43 894 39 831 2 302 54 1 514 60 83 50

16 53 555 8 907 44 648 40 672 2 386 50 1 376 51 68 45

17 55 763 10 458 45 305 41 380 2 352 74 1 275 63 99 62

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

54


BEFOLKNING

Tabell 33. Antall barn 0-17 år, etter familietype og søsken uansett alder. Fylke.

1. januar 1993

Number of children 0-17 years of age, by type of family and siblings regardless of

age. County. 1 January 1993

Fylke

County

Biologiske Biologiske samboende

gifte foreldre foreldre

Biological, Biological,

married cohabitant

parents parents

Enebarn'

Only

child ,

Søsken,

Siblings,

Biologisk Biologisk

mor far

Biological Biological

mother father

Enebarn Søsken Enebarn Søsken Enebarn Søsken

I alt Total 77 904 621 656 32 070 48 758 60 511 84 114 8 774 10 538

Østfold 5 051 31 790 1 448 1 640 3 297 5 026 492 518

Akershus 9 973 63 322 3 196 4 030 5 606 8 372 1 016 1 094

Oslo 9 622 44 799 3 477 3 457 9 166 9 109 1 262 1 255

Hedmark 3 123 24 402 1 568 2 476 2 102 3 253 363 438

Oppland 3 026 24 712 1 458 2 288 1 998 2 803 352 397

Buskerud 4 616 30 831 1 579 1 957 2 962 4 575 468 503

Vestfold 3 718 29 023 1 141 1 410 2 727 4 690 424 446

Telemark 2 908 23 404 935 1 353 2 188 3 249 345 395

Aust-Agder 1 804 16 913 368 634 1 215 2 102 170 275

Vest-Agder 2 919 26 425 575 738 1 799 3 023 213 337

Rogaland 7 026 66 141 1 757 2 103 4 077 6 636 527 781

Hordaland 6 886 68 756 2 838 3 889 5 594 7 972 718 1 070

Sogn og Fjordane . . . 1 431 18 832 829 1 434 988 1 542 150 259

More og Romsdal . . . 3 476 40 394 1 748 2 947 2 805 3 906 323 512

Sør-Trøndelag 4 004 33 772 2 751 4 671 3 947 5 033 566 686

Nord-Trøndelag 1 719 18 894 1 304 2 759 1 533 2 497 245 340

Nordland 3 368 31 560 2 660 5 721 3 818 5 078 579 598

Troms 2 228 18 840 1 595 3 306 2 938 3 281 347 394

Finnmark 1 006 8 846 843 1 945 1 751 1 967 214 240

Biologisk mor, Biologisk far,

ikke biologisk far 3 ikke biologisk mor 3

Biological mother, Biological father,

non-biological non-biological

father3 mother3

Andre4

Others,

Enebarn Søsken Enebarn Søsken Enebarn Søsken

I alt

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

2 493 24 529 401 3 462 2 881 1 988

154 1 342 25 182 108 73

272 2 415 48 410 248 142

274 1 519 73 440 499 375

91 906 10 127 88 44

78 829 13 118 114 72

141 1 192 24 198 162 107

146 1 275 29 167 88 59

120 893 14 108 86 60

58 550 11 96 74 56

105 769 18 108 62 35

227 1 991 32 313 221 171

192 2 221 32 311 288 164

24 537 3 53 76 38

111 1 442 20 142 124 86

136 1 571 15 186 137 102

63 948 7 80 109 65

160 2 142 10 218 182 129

91 1 220 8 127 141 137

50 767 9 78 74 73

'Enebarn i betydningen "eneste hjemmeboende barn i familien". Barnet kan være enebarn i bokstavelig forstand, eller det kan ha

søsken som har flyttet ut av familien. 2 Hjemmeboende søsken, dvs. søsken som er registrert på samme adresse som barnet selv. 3 Kan

være både gifte og samboende par med minst ett felles barn. ', Barn som bor alene, sammen med søsken eller sammen med bare

stemor/stefar. Det kan også være barnehjemsbarn eller adoptivbarn hvor adopsjonen ennå ikke er formelt i orden.

Only child meaning children living at home. 2 Siblings living at home, at the same address as the child. 'Married or cohabitant couples

with at least one common child. 4 Children living alone, together with siblings or with stepmother/stepfather only. The group may also

include children in nursing homes or adopted children not yet formally registered.

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

55


BEFOLKNING

Tabell 34. Privathusholdninger. Tall for husholdningstype/husholdningsstorrelse

Private households. Figures for type/size of household

Familier

Families

Personer

Persons

1980

Alle husholdninger

All households 1 523 508 1 658 579 4 046 472

100

Prosent Gjennomsnitt

Per cent Averages

Familier

Familier

pr. hus-

Perso- holdning

ner Families

per household

Personer

pr.

husholdsing

Persons

per household

Personer

pr.

familie

Persons

per family

100 100 1,1 2,7 2,4

HUSHOLDNINGSTYPE

TYPE OF HOUSEHOLD

1 familie family 1 400 868 1 400 868 3 608 212

2 familier families 111 486 222 972 387 091

3 familier og flere families

and more 11 154 34 739 51 169

Husholdninger

Husholdninger

Households

HUSHOLDNINGS-

STØRRELSE

SIZE OF HOUSEHOLD

1 person person 425 725 425 725 425 725

2 personer persons 393 796 435 940 787 592

3 » » 248 601 282 027 745 803

4 » » 272 774 295 100 1 091 096

5 » » 125 790 142 611 628 950

6 » » 39 516 50 264 237 096

7 personer og flere

persons and more 17 306 26 912 130 210

1990

Alle husholdninger

All households 1 751 363 1 926 717 4 206 414

HUSHOLDNINGSTYPE

TYPE OF HOUSEHOLD

1 familie family 1 584 030 1 584 030 3 676 451

2 familier families 160 144 320 288 497 871

3 familier og flere families

and more 7 190 22 399 32 092

HUSHOLDNINGS-

STØRRELSE

SIZE OF HOUSEHOLD

1 person person 601 097 601 097 601 097

2 personer persons 459 790 526 207 919 580

3 » » 265 885 315 448 797 654

4 » » 280 066 311 371 1 120 265

5 » » 111 609 127 378 558 047

6 » » 24 694 32 351 148 164

7 personer og flere

persons and more 8 221 12 864 61 607

92

7

1

28

26

16

18

8

3

1

100

90

9

o

34

26

15

16

6

1

0

84 89 1,0 2,6 2,6

13 10 2,0 3,5 1,7

2 1 3,1 4,6 1,5

26 11 1,0 1,0 1,0

26 19 1,1 2,0 1,8

17 18 1,1 3,0 2,6

18 27 1,1 4,0 3,7

9 16 1,1 5,0 4,4

3 6 1,3 6,0 4,7

2 3 1,6 7,5 4,8

100 100 1,1 2,4 2,2

82 87 1,0 2,3 2,3

17 12 2,0 3,1 1,6

1 1 3,1 4,5 1,4

31 14 1,0 1,0 1,0

27 22 1,1 2,0 1,7

16 19 1,2 3,0 2,5

16 27 1,1 4,0 3,6

7 13 1,1 5,0 4,4

2 4 1,3 6,0 4,6

1 1 1,6 7,5 4,8

Kilde: Folke- og boligtelling 1980 og Folke- og boligtelling 1990.

Source: Population and Housing Census 1980 and Population and Housing Census 1990.

56


Tabell 35. Folkemengdens bevegelse Vital statistics

BEFOLKNING

Levendefødte

Fødselsoverskudd

Marriages dissolved

Ekteskap oppløst

Ekteskap 5

Live births Dødfødte

nngått

Late foetal

Excess of

År' Utenfor arriages Døde

5 Ved død 2 Ved skilsm.

deaths

births over

Year' ontracted I alt ekteskap Deaths

By death2 By divorce

deaths

Total Out of

wedlock

1911 - 15 61 103 4 267 1 390 32 700 28 403 15 320 10 367 477

1916 - 20 63 249 4 424 1 430 36 656 26 593 17 851 11 744 589

1921 -25 60 267 4 126 1 310 31 211 29 056 17 002 10 568 654

1926 - 30 50 087 3 485 1 270 30 603 19 484 16 859 10 846 783

1931 -35 43 342 3 011 1 106 29 561 13 781 18 604 10 714 941

1936 - 40 45 183 2 823 1 043 3 30 338 14 845 24 949 11 239 1 081

1941 -45 56 067 4 098 1 154 3 31 715 24 352 23 994 11 458 1 413

1946 - 50 65 886 3 233 1 176 29 254 36 632 28 772 10 990 2 220

1951 -55 62 478 2 282 968 28 565 33 913 26 969 11 379 2 086

1956 - 60 63 021 2 249 912 31 298 31 723 24 091 12 960 2 160

1961 -65 63 989 2 590 803 34 994 28 995 24 300 14 922 2 496

1966 - 70 66 697 3 816 752 37 522 29 175 29 055 16 586 3 036

1971 -75 61 393 5 530 560 39 568 21 825 27 898 17 567 4 630

1976 - 80 51 744 6 400 377 40 739 11 005 23 677 18 088 6 282

1981 -85 50 660 10 143 293 42 505 8 155 21 108 18 536 7 607

1986 - 90 56 862 19 175 269 45 013 11 848 21 204 18 730 8 898

1986 52 514 14 673 268 43 560 8 954 20 513 18 321 7 891

1987 54 027 16 705 237 44 959 9 068 21 081 18 936 8 417

1988 57 526 19 407 270 45 354 12 172 21 744 18 767 8 772

1989 59 303 21 588 292 45 173 14 130 20 755 18 594 9 238

1990 60 939 23 503 279 46 021 14 918 21 926 18 695 10 170

1991 60 808 24 844 295 44 923 15 885 19 880 18 260 10 281

1992 60 109 25 801 258 44 731 15 378 19 266 17 949 10 209

1993* 59 041 46 139 12 902

Fødsels- Ekteskap Ekteskap oppløst

Levendefødte Døde

overskudd inngått Ved død Ved skilsmisse

Dødfødte

Utenfor pr. 1 000

1 alt pr. ekteskap fødte

1 000 pr. 100 Late foetal

nnbyggere lev.fødte deaths Pr. 1 000 innbyggere Pr. 1 000 bestående 4

otal per Out of per 1 000 Per 1 000 population Per 1 000 existing,

1 000 wedlock births

population per 100

live births

1911 - 15 25,0 7,0 22,2 13,4 11,6 6,3 26,3 1,2

1916 - 20 24,5 7,0 22,1 14,2 10,3 6,9 28,2 1,4

1921 - 25 22,2 6,8 21,3 11,5 10,7 6,3 24,0 1,5

1926 - 30 18,0 7,0 24,7 11,0 7,0 6,1 23,3 1,7

1931 - 35 15,2 6,9 24,9 10,4 4,8 6,5 21,7 1,9

1936 - 40 15,4 6,2 22,6 3 10,3 5,1 8,5 20,6 2,0

1941 - 45 18,5 7,3 20,2 3 10,4 8,1 7,9 18,8 2,3

1946 - 50 20,6 4,9 17,5 9,1 11,5 9,0 16,0 3,2

1951 - 55 18,6 3,7 15,3 8,5 10,1 8,0 15,1 2,8

1956 - 60 17,9 3,6 14,3 8,9 9,0 6,8 16,0 2,7

1961 - 65 17,5 4,0 12,4 9,5 8,0 6,5 17,5 2,9

1966 - 70 17,5 5,7 11,1 9,8 7,7 7,6 18,3 3,4

1971 - 75 15,5 9,0 9,0 10,0 5,5 7,0 18,5 4,9

1976 - 80 12,8 12,4 7,2 10,0 2,7 5,8 18,6 6,5

1981 - 85 12,3 20,0 5,8 10,3 2,0 5,1 19,3 7,9

1986 - 90 13,5 33,7 4,7 10,7 2,8 5,0 20,0 9,5

1986 12,6 27,9 5,1 10,5 2,1 4,9 19,4 8,4

1987 12,9 30,9 4,4 10,7 2,2 5,0 20,1 8,9

1988 13,7 33,7 4,7 10,8 2,9 5,2 20,0 9,4

1989 14,0 36,4 4,9 10,7 3,3 4,9 20,0 9,9

1990 14,4 38,6 4,6 10,9 3,5 5,2 20,2 11,0

1991 14,3 40,9 4,8 10,5 3,7 4,7 19,9 11,2

1992 14,0 42,9 4,3 10,4 3,6 4,5 19,7 11,2

1993" 13,7 10,7 3,0

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 1901-1966: Dødsfall blant gifte. Fra 1967: Dødsfall blant gifte og separerte. 3 Medregnet

krigsdodsfall. 4 1 901-1 966: Pr. 1 000 gifte kvinner. Fra 1967: Pr. 1 000 gifte og separerte kvinner. 5 Fra og med 1986: Minst en av

ektefellene er bosatt i Norge. Tall for 1901-1985 gjelder ekteskap der mannen er bosatt i Norge.

Annual average for the five-year period. 2 1901-1966: Deaths among married persons. From 1967: Deaths among married and

separated persons. 3 lncluding deaths caused by the war. 4 1901-1966. Per 1 000 married women. From 1967: Per 1 000 married and

separated women. 5From 1986: Marriages where at least one of the partners were resident in Norway. The numbers for 1901-1985 refer

to marriages where the bridegroom was resident in Norway.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

57


BEFOLKNING

Tabell 36. Folkemengdens bevegelse. Fylke. 1992

Vital statistics. County. 1992

Fylke

County

Levendefødte

Live births

I alt

Total

Utenfor

ekteskap

Out of

wedlock

Døde

Death

I alt

Total

Under 1 år

Under

1 year

Fødselsoverskudd

Excess of

births over

deaths

Ekteskap

inngått,

Marriages

contracted'

Skilsmisser'

Divorces'

Separasjonerl

Separations'

Hele landet

The whole country . 60 109 25 801 44 731 346 15 378 2 19 266 3 10 209 4 12 227

Østfold 2 878 1 157 2 789 16 89 1 014 629 821

Akershus 5 977 2 256 3 270 30 2 707 1 861 1 127 1 477

Oslo 7 335 2 870 5 990 34 1 345 2 970 1 593 1 591

Hedmark 2 161 1 065 2 381 16 —220 575 354 450

Oppland 2 196 1 016 2 222 10 —26 575 328 452

Buskerud 2 782 1 153 2 490 16 292 934 572 770

Vestfold 2 545 978 2 101 7 444 836 600 679

Telemark 1 997 832 1 924 10 73 673 389 543

Aust-Agder 1 246 398 1 040 5 206 430 179 253

Vest-Agder 2 152 599 1 375 14 777 756 337 459

Rogaland 5 765 1 702 2 734 42 3 031 1 830 715 858

Hordaland 6 151 2 544 3 815 36 2 336 1 765 908 1 061

Sogn og Fjordane 1 526 629 1 214 7 312 359 166 171

More og Romsdal 3 113 1 403 2 479 19 634 855 400 459

Sør-Trøndelag 3 630 1 963 2 710 28 920 1 015 534 661

Nord-Trøndelag 1 709 990 1 497 10 212 432 242 292

Nordland 3 362 2 066 2 648 23 714 814 508 592

Troms 2 296 1 378 1 342 11 954 603 338 381

Finnmark 1 288 802 710 12 578 330 187 176

Innflyttinger

6

In-migration,

Utflyttinger6

Outmigration,

Nettoinnflytting

Net migration

Folketilvekst6

Increase in population ,

I alt

Total

Prosent

Per cent

Folkemengde 31. desember

Population 31 December

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Hele landet 119 359 109 417 9 942 25 533 0.60 4 299 167 2 126 420 2 172 747

Østfold 4 559 4 334 225 337 0.14 238 648 117 265 121 383

Akershus 16 937 16 169 768 3 495 0.83 424 935 210 803 214 132

Oslo 24 679 20 039 4 640 6 013 1.29 473 454 224 714 248 740

Hedmark 3 962 3 924 38 —118 —0.06 187 321 92 755 94 566

Oppland 4 106 3 999 107 71 0.04 182 617 90 912 91 705

Buskerud 6 253 5 743 510 797 0.35 226 453 111 521 114 932

Vestfold 5 173 4 243 930 1 370 0.69 200 917 98 320 102 597

Telemark 3 336 3 022 314 395 0.24 163 350 80 548 82 802

Aust-Agder 2 706 2 282 424 644 0.66 98 394 48 931 49 463

Vest-Agder 3 693 3 288 405 1 192 0.82 147 143 72 678 74 465

Rogaland 8 257 6 529 1 728 4 761 1.39 346 585 172 889 173 696

Hordaland 7 679 7 341 338 2 670 0.64 416 728 206 898 209 830

Sogn og Fjordane 2 292 2 221 71 388 0.36 107 201 54 368 52 833

More og Romsdal 4 298 4 350 —52 617 0.26 239 295 119 630 119 665

Sør-Trøndelag 5 648 5 696 —48 907 0.36 253 688 125 331 128 357

Nord-Trøndelag 2 797 3 062 —265 —50 —0.04 127 414 64 052 63 362

Nordland 5 438 5 690 —252 463 0.19 240 300 120 541 119 759

Troms 4 444 4 614 —170 781 0.53 148 749 75 165 73 584

Finnmark 3 102 2 871 231 800 1.06 75 975 39 099 36 876

'Fordelt etter mannens bosted. 2 Medregnet 639 ekteskap der bostedet var utlandet eller ukjent. 'Medregnet 103 skilsmisser der

bostedet var utlandet eller ukjent. 4 Medregnet 81 separasjoner der bostedet var utlandet eller ukjent. 5 Ikke medregnet flyttinger

mellom kommuner i fylket. 6 Folketilveksten er lik differansen mellom folketallet pr. 31.12. i to påfølgende år og kan avvike fra summen

av fødselsoverskudd og nettoflytting.

According to the residence of the husband. 2 Including 639 marriages with the residence abroad or unknown. , Including 103 divorces

with the residence abroad or unknown. ' , Including 81 separations with the residence abroad or unknown. ,Excluding migration

between municipalities within the county. ,lncrease in population is the difference between population 31 December for two following

years, and may differ from the sum of excess of births and net migration.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

58


BEFOLKNING

Tabell 37. FocRe Births

År'

Year'

I alt

Total

Av disse utenfor

Levendefødte ekteskap. Prosent Dødfødte Flerfødsler

Live births Of which Late foetal deaths Multiple births

out of wedlock. Per cent

Gutter

Males

Jenter

Females

I alt

Total

Gutter

Males

Jenter

Females

I alt

Total

Gutter

Males

Jenter

Females

I alt

Total

Tvillingfødsler

Twin

births

Trillingfødsler

Triple

births

1951 - 1955 . . . . 62 478 32 182 30 296 3,7 1,9 1,8 967 538 429 796 787 29

1956- 1960. . . . 63 021 32 374 30 647 3,6 1,8 1,7 912 489 423 738 731 7

1961 - 1965. . . . 63 989 32 992 30 997 4,0 2,1 1,9 803 430 373 708 700 8

1966- 1970. . . . 66 697 34 368 32 329 5,7 2,9 2,8 752 408 344 670 663 37

1971 - 1975. . . . 61 393 31 487 29 906 9,0 4,6 4,4 560 294 266 572 568 4

1976 - 1980. . . . 51 744 26 619 25 125 12,4 6,4 6,0 377 195 182 498 494 24

1981 - 1985 . . . . 50 660 26 030 24 629 20,0 10,3 9,7 293 153 140 503 495 2 8

1986 - 1990 . . 56 862 29 154 27 708 33,7 17,3 16,5 269 141 128 650 634 216

1986 52 514 27 056 25 458 27,9 14,4 13,5 268 135 133 532 524 28

1987 54 027 27 502 26 525 30,9 15,7 15,3 237 127 110 599 586 213

1988 57 526 29 473 28 053 33,7 17,2 16,5 270 150 120 644 625 19

1989 59 303 30 461 28 842 36,4 18,7 17,7 292 139 153 709 690 219

1990 60 939 31 276 29 663 38,6 19,7 18,9 279 153 126 770 747 23

1991 60 808 31 305 29 503 40,9 21,1 19,8 295 166 129 780 748 2 32

1992 60 109 31 154 28 955 42,9 22,5 20,4 258 136 122 807 790 217

1 Arsgjennomsnitt i femårsperioden. 2 Medregnet firlingfødsler. 3 Medregnet firling- og femlingfradsler.

Annual average in the five-year period. 2 Including quadruple births. 3 Including quadruple and quintuple births.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 38. Fruktbarhet. Fylke

Fertility. County

Fylke

County

Levendefødte pr. 1 000 innbyggere.

Arsgjennomsnitt. Ar

Live births per 1 000 population.

Annual average. Year

Samlet frukbarhetstalll

Total fertility'

1946- 1956- 1966- 1976- 1981- 1986-

1950 1960 1970 1980 1985 1990

1992

1971- 1976- 1981- 1986-

1975 1980 1985 1990

Hele landet

The whole country. . 20,6 17,9 17,5 12,8 12,3 13,5 14,0 2,24 1,77 1,68 1,82 1,88

Østfold 19,6 16,7 16,1 11,7 10,6 11,5 12,1 2,13 1,68 1,54 1,66 1,74

Akershus 19,7 19,7 19,2 12,5 11,7 13,9 14,1 2,06 1,61 1,54 1,78 1,84

Oslo 14,8 13,7 14,1 11,7 11,7 14,5 15,6 1,67 1,43 1,38 1,63 1,70

Hedmark 20,4 16,2 14,6 10,1 9,9 10,7 11,5 2,08 1,57 1,52 1,65 1,77

Oppland 20,6 17,1 16,0 10,7 10,2 11,0 12,0 2,19 1,62 1,53 1,65 1,79

Buskerud 18,9 16,2 15,6 11,4 11,3 12,3 12,3 2,11 1,63 1,59 1,72 1,72

Vestfold 19,6 17,6 16,2 11,5 11,0 12,3 12,7 2,13 1,67 1,57 1,76 1,82

Telemark 19,4 16,5 15,8 11,7 11,3 12,1 12,2 2,18 1,73 1,66 1,78 1,80

Aust-Agder 20,2 16,9 15,8 13,5 12,8 12,8 12,7 2,47 2,00 1,86 1,87 1,87

Vest-Agder 20,7 18,7 18,4 14,6 13,5 14,2 14,7 2,52 2,10 1,92 1,98 2,05

Rogaland 22,3 20,2 20,0 15,8 15,1 16,1 16,7 2,54 2,13 1,98 2,07 2,17

Hordaland 23,2 21,3 19,8 14,0 13,5 14,8 14,8 2,43 1,92 1,83 1,98 1,99

Bergen 18,4 15,4 17,7.

.

Sogn og Fjordane 20,0 18,6 16,8 13,4 13,2 13,6 . 14,3692,

. 2,12 1,97 2,04 2,1

More og Romsdal 22,2 20,3 18,5 13,5 13,1 13,3 13,0 2,48 1,95 1,88 1,95 1,93

Sør-Trøndelag 20,5 17,9 18,6 13,1 12,5 13,8 14,3 2,37 1,78 1,67 1,82 1,88

Nord-Trøndelag 23,1 18,9 17,9 12,7 12,4 13,3 13,4 2,51 1,93 1,83 1,94 1,97

Nordland 23,7 19,4 18,9 13,0 12,5 13,3 14,0 2,45 1,93 1,80 1,90 1,99

Troms 24,7 20,8 21,3 13,8 13,5 14,3 15,5 2,54 1,85 1,77 1,87 2,00

Finnmark 26,7 22,5 23,7 14,3 14,1 15,4 17,0 2,73 1,86 1,80 1,93 2,08

1 Se note 3, tabell 39. Samlet fruktbarhetstall tar hensyn til at befolkningens aldersfordeling varierer fra fylke til fylke og over tid, noe

levendefødte pr. 1 000 innbyggere ikke gjør.

'See note 3, table 39. Total fertility takes into consideration variations in age structure for counties and over time, different from live

births per 1 000 population.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

1992

59


BEFOLKNING

Year'

Tabell 39. Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall og reproduksjonstall

Age-specific fertility rates, total fertility and reproduction rates

Levendefødte pr. 1 000 kvinner i ulike aldersgrupper

Live births per 1 000 women in different age groups

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Samlet

fruktbarhetstall2

Total

fertility,

Reproduksjonstall

Reproduction

rates

Brutto ,

Gross 3

1961 - 65 37,9 178,0 177,3 112,7 58,1 18,7 1,3 2,942 1,411 1,370

1966 - 70 43,7 175,1 164,6 98,5 48,7 14,1 1,0 2,732 1,320 1,291

1971 - 75 44,0 151,8 140,6 73,7 31,3 7,6 0,4 2,243 1,094 1,074

1976- 80 29,9 115,5 120,7 62,4 22,1 4,4 0,2 1,771 0,860 0,845

1981 - 85 20,5 99,4 122,6 67,2 22,3 3,9 0,2 1,680 0,816 0,804

1986 - 90 17,8 93,2 136,9 85,2 27,3 4,4 0,2 1,824 0,888 0,875

1987 17,7 91,0 131,7 79,7 24,6 4,1 0,3 1,750 0,856 0,843

1988 18,2 94,3 138,6 85,1 27,7 4,6 0,2 1,841 0,897 0,885

1989 17,7 94,0 140,6 91,3 29,7 4,4 0,1 1,887 0,917 0,903

1990 17,1 93,4 144,0 95,2 32,3 4,7 0,3 1,932 0,940 0,927

1991 16,7 89,7 140,3 98,3 34,3 5,1 0,2 1,918 0,930 0,918

1992 16,0 85,7 137,5 98,3 35,2 5,3 0,2 1,885 0,907 0,897

' Årsgjennomsnitt. 2 Det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som under gjeldende fruktbarhetsforhold vil bli født av en kvinne

som gjennomlever hele den fødedyktige perioden. 3 Det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter som under gjeldende frukbarhetsforhold

vil bli født av en kvinne som gjennomlever den fødedyktige perioden (15-44 Ar). 4 Det gjennomsnittlige antall levendefødte

jenter hver kvinne vil få gjennom den fødedyktige perioden, under gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold.

Annual average. 2 The average number of live-born children born to a woman passing through the whole childbearing period,

according to the existing fertility rates. 3 The average number of live-born girls born to a woman passing through the whole

childbearing period (15-44 years), according to the existing fertility rates. 4 The average number of live-born girls born to a woman

passing through the whole childbearing period, exposed at each age to the existing fertility and mortality rates.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Netto4

Net4

Tabell 40. Fruktbarhet etter alder for gifte og ikke-gifte 1 kvinner

Age-specific fertility rates for married and non-marriedl women

AC 2

Year,

Levendefødte pr. 1 000 gifte kvinner i ulik alder

Live births per 1 000 married women in different age groups

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1971 - 75 529,8 270,1 169,9 83,0 34,3 8,4 0,5

1976 - 80 441,2 232,8 151,9 71,3 24,4 4,8 0,2

1981 - 85 391,5 241,8 166,6 77,5 24,4 4,2 0,2

1986 - 90 334,1 249,0 194,8 97,8 28,4 4,3 0,2

1987 322,0 240,6 186,9 91,7 25,4 3,9 0,3

1988 314,5 253,4 196,7 97,8 29,4 4,5 0,2

1989 303,2 250,8 202,1 105,0 31,0 4,2 0,1

1990 324,6 255,6 209,2 110,3 33,0 4,7 0,3

1991 302,7 250,2 204,6 114,8 36,0 5,0 0,2

1992 330,6 244,3 206,1 114,7 36,3 5,1 0,2

Levendefedte pr. 1 000 ikke-giftel kvinner i ulik alder

Live births per 1 000 non-married , women in different age groups

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1971 - 75 16,5 29,6 23,7 15,1 8,3 2,1 0,1

1976 - 80 15,1 30,1 27,0 17,2 8,6 2,2 0,1

1981 - 85 14,2 39,3 42,1 29,5 12,9 2,6 0,1

1986 - 90 15,1 58,0 74,8 55,8 23,6 4,6 0,1

1987 14,6 53,3 65,6 48,8 21,8 4,4 0,2

1988 15,7 58,6 76,0 55,8 22,0 4,7 0,1

1989 15,5 62,6 81,1 61,9 25,7 5,0 0,1

1990 15,2 64,4 87,7 65,7 30,1 4,6 0,2

1991 15,2 64,4 90,3 69,1 30,1 5,4 0,2

1992 14,5 63,7 89,7 71,9 32,5 6,0 0,1

'Ugifte, separerte, skilte og enker. 2 Årsgjennomsnitt.

Unmarried, separated, divorced and widows. 2Annual average.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

60


BEFOLKNING

År

Year

Tabell 41. Fødte etter barnets nummer Births by parity

Levendefødte

i alt

Live births,

total

Barnets nummer Parity

Uoppgitt

Unknown

1978 52 270 21 783 19 374 7 636 3 177 300

1980 51 511 21 436 19 055 7 716 3 032 272

1982 51 721 21 674 18 492 8 208 3 089 258

1984 50 591 21 251 17 944 7 988 2 998 413

1986 52 514 23 271 18 074 8 163 2 992 14

1988 57 526 25 315 19 894 9 028 3 248 41

1989 59 303 25 761 20 609 9 645 3 240 48

1990 60 939 26 114 21 210 10 133 3 405 77

1991 60 808 26 087 20 881 10 217 3 558 65

1992 60 109 25 193 21 211 9 994 3 628 83

Prosent Per cent

1978 100,0 41,7 37,1 14,6

1980 100,0 41,6 37,0 15,0

1982 100,0 41,9 35,8 15,9

1984 100,0 42,0 35,5 15,8

1986 100,0 44,3 34,4 15,5

1988 100,0 44,0 34,6 15,7

1989 100,0 43,4 34,8 16,3

1990 100,0 42,9 34,8 16,6

1991 100,0 42,9 34,3 16,8

1992 100,0 41,9 35,3 16,6

Kilde: Medisinsk fødselsregister. NOS Befolkningsstatistikk. Source: Medical Registry. NOS Population Statistics.

6,1 0,6

5,9 0,5

5,9 0,5

5,9 0,8

5,7 0,1

5,6 0,1

5,5 0,1

5,6 0,1

5,9 0,1

6,0 0,1

År ,

Year ,

Tabell 42. Inngåtte ekteskap 2 etter vigselstype, og etter ektefellenes

tidligere sivilstand

Marriages 2 by sort of marriages, and by previous marital status of partners

Inngåtte

ekteskap

Marriages

contracted

1. 2. 3. 4.-

Ugifte

I alt Burger-

Unmar-

Total lig

tied

Civil

women

Ungkarer med

Bachelors to

Enkemenn med

Widowers to

Skilte menn med

Divorced men to

Skilte

Enker

,,,,, Divor Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte

" 1- ceddows

women

Pr. 1 00 ekteskap

Per 100 marriages contr.

Ungkarer Enkem. og

med skilte med

87,8 1961 - 1965 24 300 3 529 21 328 218 804 295 178 95 867 87 428

4,2 4,8 3,2

1966 - 1970 29 055 4 265 25 845 182 902 222 157 120 1 039 96 492 89,0 3,7 4,3 3,0

1971 -1975 27 898 6 022 24 272 169 1 071 172 165 106 1 197 83 665 87,0 4,4 4,9 3,7

1976 - 1980

1981 - 1985

23 677 7 337

21 108 7 755

19 355

16 729

131 1 267

81 1 208

125

91

117

98

94 1 469

87 1 509

94 1 026

81 1 224

81,7 5,9 6,7 5,6

79,2 6,1 7,6 7,1

1986- 1990

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

21 204 7 169 16 180

20 537 7 788 16 032

20 221 7 403 15 911

20 513 7 338 15 682

21 081 7 395 16 229

21 744 7 311 16 778

20 755 6 857 15 673

21 926 6 942 16 539

19 880 5 826 14 965

19 266 5 249 14 661

72 1 418

84 1 235

61 1 199

78 1 349

78 1 393

63 1 444

75 1 428

64 1 474

73 1 313

43 1 245

77

86

65

78

80

73

66

86

61

67

67

102

79

96

73

62

61

45

39

58

90 1 742

97 1 489

70 1 514

92 1 658

94 1 679

89 1 738

87 1 739

87 1 894

63 1 835

73 1 650

81 1 478

88 1 324

71 1 251

81 1 399

77 1 378

90 1 407

77 1 549

79 1 658

62 1 469

55 1 414

Enker

Enker

Ugifte og Ugifte og

skilte

skilte

76,3 7,0 8,3 8,1

78,1 6,4 7,7 7,8

78,7 6,2 7,8 7,3

76,4 7,0 8,5 8,1

77,0 7,0 8,3 7,7

77,2 6,9 8,3 7,6

75,5 7,2 8,7 8,5

75,4 7,0 9,0 8,5

75,3 7,0 9,5 8,2

76,1 7,2 8,1 8,0

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 i en av ektefellene bosatt i Norge. Tall for 1961-1985 gjelder inngåtte ekteskap der mannen

er bosatt i Norge.

Annual average for the five-year period. 2Marriages where at least one of the partners was resident in Norway. The numbers for

1961-1985 refer to marriages where the bridegroom was resident in Norway.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

61


BEFOLKNI NG

A n

Year'

1986

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Tabell 43. Gjennomsnittsalder ved ekteskapsinngåelse Average age at marriage

Alle vigde

Married, total

Menn

Males

Kvinner

Females

Ugifte

Unmarried

Menn

Males

Kvinner

Females

For gifte 2

Previously married2

Menn

Males

Kvinner

Females

- 1990 30,4 27,4 28,1 25,5 41,6 37,5

29,8 26,8 27,5 24,9 41,1 35,9

30,1 27,2 27,9 25,3 41,3 37,6

30,3 27,3 28,1 25,5 41,7 37,6

30,8 27,8 28,3 25,8 42,1 38,0

31,2 28,1 28,8 26,2 42,0 38,3

31,3 28,2 29,0 26,4 42,1 38,4

31,6 28,5 29,2 26,6 43,0 39,1

lArsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Skilte og enker/enkemenn. 1Average for the five-year period. 2 Divorced and widowed.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 44. Ekteskapshyppigheter for ugifte etter kjønn og alder

Marriage rates for unmarried persons, by sex and age

Alder

Age

15

16

17

18

19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

1949- 1971-

1952 1 19752

Første gangs vigde pr. 1 000 ugifte 3 First marriages per 1 000 unmarried3

Menn Males

1976-

1980 2

1981-

1985 2

1986-

1990 2

1992 2

1949- 1971-

19521 1975 2

Kvinner Females

1976-

1980 2

1981-

1985 2

1986-

1990 2

0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0

0,1 0,1 0,0 0,0 2,1 7,1 3,7 1,2 0,3 0,2

0,6 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 11,3 30,4 15,5 5,5 1,9 1,0

2,5 9,8 4,5 2,4 1,1 0,5 34,1 78,5 46,1 23,1 10,2 5,2

9,6 34,3 18,1 9,6 4,2 2,2 66,7 122,4 79,7 45,2 20,9 10,5

57,0 120,6 79,8 49,7 29,3 18,7 146,6 208,0 142,3 95,1 61,6 40,1

139,6 160,6 125,0 95,3 73,0 54,2 178,7 163,7 128,2 106,2 89,5 73,1

128,5 80,7 73,0 64,0 60,5 54,1 110,3 70,4 65,5 58,5 56,2 49,7

81,0 36,3 33,9 32,3 33,3 30,7 55,0 36,3 32,1 27,6 29,2 27,0

46,8 18,1 16,3 15,8 17,0 15,0 27,4 16,2 15,3 13,1 12,3 11,3

27,0 9,7 8,3 8,3 8,8 8,4 14,1 10,1 8,1 8,2 7,2 4,6

14,6 5,4 5,0 4,7 4,5 3,8 6,4 5,2 4,1 3,5 4,2 5,3

8,6 3,0 2,6 2,3 2,6 2,5 3,1 2,8 2,2 2,0 2,1 1,4

1992 2

lAlder ved utgangen av året. 2 Alder i fylte år ved vigselen. 3 Ikke tidligere gift.

Age at the end of the year. 2Age in completed years at marriage. 3 Never married.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Ar

Year

1981 -85.

1986 - 90

1987. . . .

1988. . . .

1989 . . . .

1990. . . .

1991 . . . ?

1992. . . .

I alt

Total

Tabell 45. Skilsmisser og separasjoner Divorces and separations

0-2

Skilsmisser Divorces

Ekteskapets varighet. Ar Tallet på felles barn i live

Barn Sepai

alt 1 rasjo-

Duration of marriage. Years Number of children alive Children,

ner

3-4 5-9

Separa-

10- 15- 20-

25- 0 1 2 3 4 5 6- total' horn:

14 19 24

7 630 348 911 2 041 1 546 1 180 809 794 1 585 2 134 2 505 973 291 79 35 11 850 9 848

8 898 451 1 079 2 305 1 637 1 394 999 1 017 1 889 2 235 3 154 1 179 294 80 33 13 870 11 537

2 8 417 478 1 032 2 126 1 561 1 338 839 1 034 1 764 2 128 2 924 1 153 303 96 33 3 13 347 10 667

2 8 772 379 1 096 2 304 1 615 1 309 946 1 084 1 888 2 215 3 127 1 132 281 72 35 3 13 580 11 358

2 9 238 443 1 120 2 409 1 698 1 438 1 162 967 1 966 2 329 3 242 1 249 298 92 35 3 14 437 12 529

10 170 560 1 165 2 694 1 828 1 615 1 245 1 063 2 138 2 454 3 752 1 364 308 82 30 3 15 885 12 893

10 281 504 1 245 2 611 1 796 1 593 1 337 1 194 2 123 2 442 3 918 1 347 292 73 27 3 16 027 12 435

10 209 456 1 170 2 553 1 849 1 657 1 310 1 214 2 069 2 408 3 906 1 340 345 63 34 16 154 12 227

Felles barn i live i ekteskap oppløst ved skilsmisse. 2 Skilsmisser der ekteskapets varighet er uoppgitt, var i 1986: 28, i 1987: 9, i 1988

39, 11989: 1 og i 1991: 1. 3 Skilsmisser der tallet pa barn er uoppgitt, og dermed ikke medregnet, var i 1986: 60, i 1987: 16, i 1988: 22,

11989: 27, 11990: 42, i 1991: 59 og i 1992: 44.

Total of children alive in marriages dissolved by divorce. 2 Divorces where the duration of marriage is unknown, was for 1986: 28.

/987:9, 1988:39, 1989: 1 and for 1991: 1. 3 Divorces where the number of children is unknown, and not included, was for 1986: 60, 1987:

16, 1988: 22, 1989: 27, 1990: 42, 1991: 59 and for 1992: 44.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

62


BEFOLKNING

Tabell 46. Beregnet andel 1 av gifte menn og kvinner

som vil bli skilt for en viss alder. Prosent

Estimated percentage' of married males and females who are expected to get

divorced before a certain age

Kjønn og observasjonsår

Sex and observed period

Alder Age

25 30 35 40 50 65

Menn Males

1984 3,5 10,8 17,4 22,6 30,5 34,6

1985 3,6 11,2 17,9 23,5 31,6 35,7

1986 3,5 10,9 17,2 22,6 30,7 35,1

1987 3,7 10,7 17,8 23,5 32,2 36,8

1988 3,9 11,7 19,1 24,8 33,7 38,7

1989 4,1 13,3 20,9 26,8 35,7 40,8

1990 4,5 14,5 22,9 29,7 38,9 44,0

1991 4,6 14,2 22,7 29,6 39,2 44,8

1992 5,1 14,8 23,0 30,0 39,9 45,5

Kvinner Females

1984 5,9 13,7 19,4 24,2 30,6 33,3

1985 6,3 14,1 20;3 25,2 31,9 34,6

1986 6,2 13,9 19,9 24,6 31,5 34,4

1987 5,4 13,5 20,0 25,3 32,6 35,7

1988 6,1 14,7 21,3 26,6 34,2 37,6

1989 6,3 15,6 22,5 28,1 35,9 39,1

1990 7,1 17,5 25,1 31,3 39,3 42,5

1991 7,3 17,8 25,5 31,7 40,0 43,6

1992 7,4 17,1 24,9 31,7 40,2 43,9

1 G itt at et kull 25 år gamle gifte personer følger de aldersavhengige skilsmisseratene for vedkommende år eller periode i løpet av livet.

Given that a cohort of married persons 25 years of age will get divorced according to the age-specific divorce rate for the observed

year of period.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 47. Flyttinger innenlands og flyttinger til og fra Norge

Internal migration, immigration and emigration

Flyttinger mellom kommuner 2 Flyttinger til og fra Norge

Migration between municipalities 2 Immigration and emigration

ettoinnflytting Nettoet

immigration innflytting

av norske

stats-

Year'

Innflytting Utflytting

borgere

I alt Menn Kvinner

Total Males Females

Immigra- Emigration

tion

I alt Menn Kvinner Net immi-

Total Males Females gration of

Norwegian

citizens

1956- 1960 168 628 74 155 94 473 10 928 12 902 -1 974

1961 - 1965 170 348 77 490 92 858 12 148 12 559 -411 -11.6 -361 -1

1966 - 1970 191 635 89 983 101 652 15 240 14 387 853 687 166 -1 739

1971 - 1975 190 886 92 363 98 523 18 766 13 931 4 835 2 784 2 051 -11

1976- 1980 178 258 86 864 91 394 18 758 14 615 4 143 2 169 1 974 -384

1981 - 1985 174 006 85 418 88 660 20 355 15 317 5 038 2 697 2 341 -1026

1986- 1990 179 252 88 677 90 575 27 330 21 006 6 324 3 558 2 766 -3832

1984 170 203 83 626 86 577 19 688 15 927 3 761 1 814 1 947 -1 459

1985 175 583 86 505 89 078 21 858 15 630 6 228 3 576 2 652 -1155

1986 179 859 88 750 91 109 24 196 16 745 7 451 4 008 3 443 -659

1987 185 639 91 418 94 221 31 149 17 380 13 769 8 857 4 912 -1433

1988 186 001 92 088 93 913 29 964 19 821 10 143 6 152 3 991 -3578

1989 175 473 86 912 88 561 25 847 27 300 -1453 -1 519 66 -9274

1990 169 289 84 217 85 072 25 494 23 784 1 710 291 1 419 -4216

1991 166 029 82 858 83 171 26 283 18 238 8 045 4 296 3 749 328

1992 161 269 80 686 80 583 26 743 16 801 9 942 4 908 5 034 837

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 1følge kommunegrensene vedkommende år.

'Annual average for the five-year period. 2According to the boundaries each year.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

63


BEFOLKNING

Fylke

County 1976—

1980

Tabell 48. Nettoinnflytting. 1 Fylke Net migration. i County

Årsgjennomsnitt Annual average

1981—

1985

1986—

1990

1987 1988 1989 1990 1991 1992

I alt Total 4 143 5 038 6 324 13 769 10 143 —1453 1 710 8 045 9 942

Østfold 709 442 699 1 462 1 003 —68 170 —151 225

Akershus 916 3 174 2 461 4 382 2 458 844 738 408 768

Oslo —1 564 258 2 047 2 485 1 791 1 249 2 284 4 863 4 640

Hedmark 1 007 187 604 750 878 363 690 171 38

Oppland 530 391 399 1 204 316 49 318 68 107

Buskerud 886 1 014 836 1 782 1 016 —171 140 3 510

Vestfold 696 920 1 110 1 470 1 322 720 816 781 930

Telemark 542 151 88 719 20 —229 —146 17 314

Aust-Agder 688 620 398 559 437 127 254 187 424

Vest-Agder 379 176 352 250 670 —80 408 125 405

Rogaland 1 483 1 435 370 483 1 233 —118 —644 1 035 1 728

Hordaland —899 50 175 1 117 691 —1 036 —625 587 338

Sogn og Fjordane 221 —242 —156 —109 72 —92 —214 —172 71

More og Romsdal —208 —595 —542 —348 —120 —787 —846 —445 —52

Sør-Trøndelag —32 —167 114 288 688 —156 —229 602 —48

Nord-Trøndelag 223 —125 —214 —78 —273 —277 —19 —104 —265

Nordland —566 —1 023 —1123 —1119 —1058 —714 —743 —244 —252

Troms —202 —685 —648 —569 —507 —734 —582 230 —170

Finnmark —667 —944 —647 —959 —494 —343 —60 84 231

1 Gjelder både flyttinger fra og til andre fylker og flyttinger fra og til utlandet.

1 Includes migration between counties, immigration and emigration.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 49. Flyttinger til og fra fylkene. 1992 Migration to and from counties. 1992

Innflyttinger Utflyttinger

In-migration Out-migration

Fra

Til

Fylke

Fra

andre

andre

County utlandet

I alt fylker I alt fylker

From

Total From Total To

foreign

other other

countries

counties counties

Til

utlandet

To

foreign

countries

Nettoinnflytting

Net migration

Fra

and re

I alt fylker

Total From

other

counties

Fra

utlandet

Froc

foreigr

countries

I alt Total 119 359 92 616 26 743 109 417 92 616 16 801 9 942 994

Østfold 4 559 3 363 1 196 4 334 3 649 685 225 —286 511

Akershus 16 937 13 847 3 090 16 169 13 773 2 396 768 • 74 694

Oslo 24 679 19 194 5 485 20 039 16 618 3 421 4 640 2 576 2 064

Hedmark 3 962 3 212 750 3 924 3 470 454 38 —258 29€

Oppland 4 106 3 417 689 3 999 3 549 450 107 —132 239

Buskerud 6 253 5 064 1 189 5 743 4 921 822 510 143 367

Vestfold 5 173 4 157 1 016 4 243 3 598 645 930 559 371

Telemark 3 336 2 419 917 3 022 2 598 424 314 —179 493

Aust-Agder 2 706 2 119 587 2 282 1 975 307 424 144 280

Vest-Agder 3 693 3 011 682 3 288 2 773 515 405 238 167

Rogaland 8 257 5 203 3 054 6 529 4 325 2 204 1 728 878 850

Hordaland 7 679 5 492 2 187 7 341 5 905 1 436 338 —413 751

Sogn og Fjordane . 2 292 1 752 540 2 221 2 021 200 71 —269 340

More og Romsdal . 4 298 3 172 1 126 4 350 3 738 612 —52 —566 514

Sør-Trøndelag 5 648 4 516 1 132 5 696 4 941 755 —48 —425 377

Nord-Trøndelag 2 797 2 177 620 3 062 2 742 320 —265 —565 300

Nordland 5 438 4 218 1 220 5 690 5 234 456 —252 —1016 764

Troms 4 444 3 667 777 4 614 4 129 485 —170 —462 292

Finnmark 3 102 2 616 486 2 871 2 657 214 231 —41 272

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

64


BEFOLKNING

Land

Country

Tabell 50. Flyttinger til og fra Norge, etter land. 1992

Immigration and emigration, by country 1992

I alt

Total

Innflyttinger

Immigration

Menn

Males

Kvinner

Females

Utflyttinger

Emigration

Nettoinnflytting

Net immigration

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

I alt Total 26 743 13 737 13 006 16 801 8 829 7 972 9 942 4 908 5 034

Europa i alt Europe, total 16 300 8 552 7 748 10 346 5 178 5 168 5 954 3 374 2 580

Av dette Of which

Danmarkl Denmarkl 2 289 954 1 335 2 253 992 1 261 36 —38 74

Finland Finland 259 131 128 233 125 108 26 6 20

Island Iceland 314 143 171 289 129 160 25 14 11

Sverige Sweden 4 554 2 521 2 033 2 591 1 356 1 235 1 963 1 165 798

Belgia Belgium 152 88 64 163 80 83 —11 8 —19

Bulgaria Bulgaria 55 31 24 28 16 12 27 15 12

Estland Estonia 59 22 37 26 13 13 33 9. 24

Frankrike France 618 323 295 451 207 244 167 116 51

Italia Italy 130 65 65 104 55 49 26 10 16

Jugoslavia Yugoslavia 2 545 1 574 971 466 290 176 2 079 1 284 795

Nederland Netherlands 385 200 185 326 152 174 59 48 11

Polen Poland 360 100 260 130 69 61 230 31 199

Romania Romania 73 37 36 62 46 16 11 —9 20

Russland Russia 182 80 102 38 24 14 144 56 88

Spania Spain 484 240 244 414 196 218 70 44 26

Storbritannia og Nord-Irland

United Kingdom 1 782 1 024 758 1 277 661 616 505 363 142

Sveits Switzerland 152 68 84 206 95 111 —54 —27 —27

Tyrkia Turkey 571 303 268 164 99 65 407 204 203

Tyskland Germany 730 350 380 660 328 332 70 22 48

Østerrike Austria 64 28 36 84 37 47 —20 —9 —11

Afrika i alt Africa, total 2 022 1 146 876 915 530 385 1 107 616 491

Av dette Of which

Etiopia Ethiopia 186 93 93 84 49 35 102 44 58

Ghana Ghana 143 79 64 29 22 7 114 57 57

Kenya Kenya 109 47 62 59 25 34 50 22 28

Marokko Morocco 224 141 83 42 26 16 182 115 67

Somalia Somalia 459 269 190 45 35 10 414 234 180

Tanzania Tanzania 131 77 54 126 68 58 5 9 —4

Asia i alt Asia, total 5 080 2 359 2 721 1 697 967 730 3 383 1 392 1 991

Av dette Of which

Sri Lanka Sri Lanka 504 214 290 71 45 26 433 169 264

Filippinene Philippines 599 255 344 101 42 59 498 213 285

India India 190 91 99 115 77 38 75 14 61

Irak Iraq 355 204 151 26 19 7 329 185 144

Iran Iran 320 166 154 94 56 38 226 110 116

Japan Japan 141 64 77 122 61 61 19 3 16

Kina China 329 138 191 44 25 19 285 113 172

Saudi-Arabia Saudi Arabia 111 62 49 117 66 51 —6 —4 —2

Singapore Singapore 113 59 54 126 62 64 —13 —3 —10

Sør-Korea The Rep. of Korea. 178 93 85 24 14 10 154 79 75

Pakistan Pakistan 556 247 309 295 149 146 261 98 163

Thailand Thailand 307 79 228 72 45 27 235 34 201

Vietnam Viet Nam 503 229 274 16 8 8 487 221 266

Nord- og Mellom-Amerika i alt

North and Central America, total 2 404 1 215 1 189 2 317 1 209 1 108 87 6 81

Av dette Of which

Canada Canada 257 128 129 283 151 132 —26 —23 —3

USA USA 2 029 1 035 994 1 956 1 015 941 73 20 53

Sør-Amerika i alt South America,

total 693 336 357 383 188 195 310 148 162

Av dette Of which

Brasil Brazil 107 57 50 68 38 30 39 19 20

Chile Chile 127 47 80 192 99 93 —65 —52 —13

Colombia Colombia 228 134 94 12 3 9 216 131 85

Oseania i alt Oceania, total 214 104 110 176 90 86 38 14 24

Av dette Of which

Australia Australia 156 76 80 141 73 68 15 3 12

Uoppgitt Unknown 30 25 5 967 667 300 —937 —642 —295

iGrønland og Færøyene er ikke medregnet. I Not included Faroe Islands and Greenland.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk Oversikt. Source: NOS Population Statistics Survey. 65


BEFOLKNING

År

Alder

Years

Age

Tabell 51. Flyttinger innenlands og til og fra Norge, etter flytternes kjønn og alder

Internal migration, immigration and emigration, by sex and age of migrants

Flyttinger mellom kommuner' Flyttinger til Norge Flyttinger fra Norge

Migration between municipalities' Immigration Emigration

Tallet på flyttinger

Number

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Pr. 1 000 innbyggere

Per 1 000 population

I alt Menn Kvinner

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

1989 175 473 86 912 88 561 41,5 41,6 41,5 25 847 13 589 12 258 27 300 15 108 12 192

1990 169 289 84 217 85 072 39,9 40,2 39,7 25 494 13 171 12 323 23 784 12 880 10 904

1991 166 029 82 858 83 171 39,0 39,3 38,6 26 283 13 835 12 448 18 238 9 539 8 699

1992 161 269 80 686 80 583 37,6 38,1 37,2 26 743 13 737 13 006 16 801 8 829 7 972

1992

0— 4 18 074 9 269 8 805 61,0 60,9 61,0 2 990 1 554 1 436 1 473 757 716

5— 9 8 097 4 123 3 974 31.0 30.8 31.3 2 087 1 105 982 1 109 573 536

10 — 14 5 023 2 547 2 476 19.2 19.0 19.4 1 469 748 721 848 441 407

15 — 19 10 493 4 090 6 403 35.7 27.2 44.5 2 111 906 1 205 1 179 423 756

20 — 24 36 671 15 896 20 775 109.0 92.4 126.3 4 184 1 892 2 292 2 461 1 109 1 352

25 — 29 32 591 16 920 15 671 97.6 98.5 96.6 4 524 2 371 2 153 2 727 1 437 1 290

30 — 34 17 090 9 628 7 462 53.8 59.0 48.3 3 237 1 782 1 455 2 150 1 178 972

35 — 39 10 179 5 889 4 290 32.5 36.8 28.0 2 171 1 197 974 1 593 926 667

40 — 44 6 965 3 980 2 985 22.8 25.3 20.2 1 354 763 591 1 110 670 440

45— 49 5 414 2 996 2 418 18.6 20.1 17.1 1 051 592 459 876 550 326

50— 54 3 188 1 717 1 471 15.3 16.4 14.2 588 310 278 476 290 186

55 — 59 1948 1 055 893 10.8 11.8 9.8 347 200 147 297 186 111

60 — 64 1 674 890 784 8.8 9.7 8.0 227 117 110 198 131 67

65 — 69 1 520 767 753 7.6 8.2 7.1 172 93 79 148 81 67

70— 2 342 919 1 423 4.7 4.7 4.7 231 107 124 156 77 79

'Ifølge kommunegrensene vedkommende Ar. 'According to the boundaries each year.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 52. Yrkesaktive utenlandske statsborgere, etter kjønn, alder og yrkesfelt.

3. november 1989 - 2. november 1990

Economically active foreign citizens, by sex, age and occupational group.

3 November 1989 - 2 November 1990

Yrkesfelt

Occupational group

I alt Total

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk

og kunstnerisk arbeid Technical,

physical science, humanistic and

artistic work

Administrasjon og forvaltning

Administration and management.

Kontorarbeid Clerical work

Handelsarbeid Sales work

Jordbruks-, skogbruks- og

fiskeriarbeid Agriculture, forestry

and fishermen's work

Gruve- og sprengningsarb. m.m.

Mining and quarrying work etc

Transport- og kommunikasjonsarbeid

Transport and

communication work

Industri-, bygge- og anleggsarbeid

Manufacturing and construction

work

Servicearbeid og militært arbeid

Service work and military work. . . .

I alt

Total

42 468

10 172

2 728

1 612

3 105

1 468

480

2 011

13 201

7 691

Menn Males

16-29

år

years

13 785

2 012

1

604

631

046

612

872

4 622

3 172

30-59

år

years

27 550

7 875

2 041

954

1 979

735

260

1 094

8 227

4 385

60 år og

over

and over

1 133

284

:

:

:

352

:

I alt

29 647

10 876

957

3 606

2 831

550

775

2 166

7 743

l Utenlandske statsborgere i prosent av alle yrkesaktive i vedkommende yrkesfelt.

Foreign citizens in per cent of all economically active persons in each occupational group.

Kilde: Folke- og boligtelling 1990. Source: Population and Housing Census 1990.

66

Kvinner Females

16-29

år

10 408

2 657

270

1 285

1 316

340

866

3 421

30-59

år

18 483

7 878

2

1

674

255

429

373

413

1 246

4 172

60 år og

over

756

340

I pst. av

allel

P.c. øl

all,

3,4

4,2

3,2

2,4

2,5

1,6

6,5

2,0

3,4

4,8


BEFOLKNING

Year ,

Tabell 53. Dødsfall og dødelighet Deaths and death rates

Døde under 1 år pr. 1 000

Døde i alt Døde pr. 1 000 innbyggere levendefødte

Deaths, total Deaths per 1 000 population Deaths under 1 year per 1 000

live births

Begge

kjønn Menn Kvinner Begge

Both Males Females kjønn

sexes

Menn Kvinner

Begge

kjønn

Menn Kvinner

1966 - 1970 37 522 20 459 17 063 9,8 10,8 8,9 13,9 15,7 12,0

1971 - 1975 39 568 21 614 17 954 10,0 11,0 9,0 11,6 13,5 9,6

1976 - 1980 40 739 22 202 18 537 10,0 11,0 9,1 9,0 10,0 8,0

1981 - 1985 42 505 23 031 19 474 10,3 11,3 9,4 8,1 8,9 7,1

1986 - 1990 45 013 23 729 21 284 10,7 11,4 10,0 7,8 8,6 6,9

1988 45 354 23 705 21 649 10,8 11,4 10,2 8,0 9,0 7,1

1989 45 173 23 604 21 569 10,7 11,3 10,1 7,8 8,7 6,9

1990 46 021 23 866 22 155 10,9 11,4 10,3 6,9 8,1 5,6

1991 44 923 23 145 21 778 10,5 11,0 10,1 6,2 6,6 5,7

1992 44 731 23 071 21 660 10,4 10,9 10,0 5,8 6,2 5,2

1 Årsgjennomsnitt for femärsperioden. 'Annual average for the five -year period.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

Tabell 54. Dødelighet etter kjønn og alder Mortality rates by sex and age

Døde pr. 100 000 innbyggere. Årlig gjennomsnitt Deaths per 100 000 population. Annual average

Kjønn og alder

Sex and age 1901- 1921- 1931- 1941- 1951- 1961- 1966- 1971- 1976- 1981- 1986-

1905 1925 1935 1945' 1955 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Menn Males

0- 4 2 816 1 572 1 260 1 293 635 490 407 330 240 221 226 162

5- 9 365 211 148 230 77 62 55 51 37 27 25 16

10- 14 319 190 136 177 60 45 40 39 31 29 25 26

15- 19 617 407 243 291 98 94 97 108 94 94 92 83

20 - 24 968 690 419 566 143 120 110 114 116 116 111 105

25 - 29 857 632 449 550 139 119 107 109 99 101 100 101

30 - 34 781 599 456 518 163 142 142 127 117 106 119 125

35 - 39 760 579 472 568 200 195 181 183 165 149 155 133

40 - 44 856 645 548 621 273 280 288 278 251 237 234 204

45 - 49 1 020 815 670 767 416 420 468 452 447 411 388 346

50 - 54 1 269 1 043 891 985 677 717 729 736 728 702 624 537

55 - 59 1 598 1 460 1 323 1 267 1 050 1 183 1 203 1 210 1 180 1 130 1 068 982

60 - 64 2 310 2 168 1 967 1 848 1 603 1 916 1 979 1 935 1 895 1 635 1 781 1 586

65 - 69 3 486 3 186 3 154 2 776 2 598 3 044 3 240 3 085 3 009 2 927 2 814 2 506

70 - 74 5 154 5 113 4 954 4 502 4 198 4 755 5 076 5 094 4 850 4 797 4 624 4 257

75 - 79 8 226 8 195 8 129 7 494 6 910 7 581 7 799 7 883 7 760 7 497 7 372 7 036

80- 16 340 17 827 17 433 17 274 15 156 16 050 15 918 15 676 14 952 14 914 15 082 14 835

Kvinner Females

0- 4 2 397 1 290 991 1 046 498 373 306 229 181 176 173 133

5- 9 372 192 119 170 44 33 29 29 23 18 15 17

10 - 14 363 206 116 126 34 24 22 24 19 15 14 9

15 - 19 566 433 233 182 44 32 38 35 34 33 30 25

20 - 24 653 566 324 245 53 36 37 33 36 32 32 30

25 - 29 679 539 377 259 80 42 40 42 40 33 39 39

30 - 34 740 520 381 260 96 62 56 59 50 49 52 55

35 - 39 777 540 403 304 129 104 96 86 79 80 77 69

40 - 44 826 585 470 354 190 159 153 142 125 127 129 114

45 - 49 865 708 593 466 284 247 242 232 211 206 214 200

50 - 54 1 071 920 793 658 444 374 369 361 353 323 318 303

55 - 59 1 355 1 177 1 112 911 701 610 590 547 536 524 526 509

60 - 64 1 947 1 737 1 603 1 382 1 118 1 058 978 893 853 813 818 784

65 - 69 2 919 2 663 2 533 2 247 1 902 1 804 1 744 1 537 1 450 1 319 1 291 1 236

70 - 74 4 593 4 375 4 176 3 679 3 456 3 435 3 148 2 913 2 534 2 346 2 270 2 119

75 - 79 7 531 7 041 7 251 6 460 6 107 6 114 5 700 5 305 4 806 4 296 4 123 3 893

80- 15 120 16 422 16 294 15 833 14 800 14 899 13 565 13 137 12 001 11 332 11 430 11 110

1992

Medregnet krigsdødsfall. Including deaths caused by the war.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics,

67


BEFOLKNING

Tabell 55. Forventet gjenstående levetid Expectation of life

Kjønn og alder 1901- 1911- 1921- 1931- 1946- 1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 1976- 1981- 1986-

Sex and age 1910 1920 1930 1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Menn Males

0 54,82 55,62 60,98 64,08 69,25 71,11 71,32 71,03 71,09 71,41 72,19 72,69 73,09

1 58,66 58,80 63,51 66,24 70,70 71,95 71,94 71,42 71,22 71,38 71,92 72,34 72,72

5 56,93 56,71 60,72 63,11 67,30 68,40 68,29 67,74 67,51 67,63 68,11 68,50 68,88

10 52,92 52,65 56,27 58,56 62,63 63,65 63,50 62,94 62,69 62,80 63,23 63,60 63,96

20 45,16 44,85 47,73 49,59 53,25 54,11 53,93 53,34 53,08 53,21 53,59 53,95 54,29

30 38,85 38,83 40,39 41,48 44,22 44,81 44,57 43,93 43,61 43,76 44,12 44,48 44,81

40 31,49 31,64 32,40 33,15 35,16 35,54 35,19 34,58 34,22 34,36 34,67 34,98 35,36

50 23,95 24,10 24,41 24,90 26,43 26,60 26,21 25,62 25,32 25,41 25,69 25,96 26,28

60 16,80 16,98 16,97 17,22 18,39 18,52 18,12 17,60 17,33 17,44 17,70 17,90 18,11

70 10,59 10,40 10,63 10,71 11,43 11,60 11,38 11,04 10,87 10,88 11,11 11,25 11,39

Kvinner Females

0 57,70 58,71 63,84 67,55 72,65 74,70 75,57 75,97 76,83 77,68 78,66 79,44 79,73

1 60,81 61,24 65,76 69,11 73,56 75,21 75,89 76,13 76,77 77,43 78,29 79,01 79,28

5 59,04 59,06 62,86 65,88 70,03 71,57 72,17 72,37 72,99 73,60 74,42 75,15 75,39

10 55,08 54,98 58,35 61,25 65,24 66,72 67,30 67,49 68,10 68,71 69,50 70,22 70,44

20 47,34 47,19 49,85 52,12 55,64 56,96 57,49 57,66 58,28 58,89 59,67 60,37 60,58

30 40,24 40,35 42,14 43,55 46,29 47,31 47,74 47,87 48,49 49,10 49,88 50,55 50,78

40 32,92 32,96 34,00 34,89 36,96 37,79 38,14 38,22 38,81 39,41 40,17 40,84 41,07

50 25,30 25,28 25,87 26,35 27,95 28,57 28,84 28,88 29,47 30,04 30,75 31,44 31,68

60 17,85 17,78 18,16 18,38 19,45 19,93 20,06 20,06 20,64 21,18 21,89 22,55 22,80

70 11,24 11,15 11,40 11,38 12,03 12,30 12,36 12,29 12,83 13,19 13,88 14,46 14,74

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Alder

Age

Tabell 56. Dodelighetstabeller. Forventet gjenstående levetid. 1992

Life tables. Expectation of life. 1992

Menn

Males

Kvinner

Females

Alder

Age

Menn

Males

Kvinner

Females

Alder

Age

Menn

Males

Kvinner.

Females

0 74,16 80,34 32 43,75 49,28 64 15,70 19,81

1 73,63 79,76 33 42,81 48,31 65 15,00 19,00

2 72,69 78,80 34 41,86 47,34 66 14,29 18,19

3 71,72 77,83 35 40,91 46,36 67 13,60 17,39

4 70,75 76,86 36 39,96 45,39 68 12,93 16,60

5 69,76 75,87 37 39,01 44,42 69 12,27 15,81

6 68,77 74,89 38 38,06 43,45

7 67,78 73,90 39 37,11 42,49 70 11,65 15,04

8 66,79 72,91 71 11,05 14,27

9 65,80 71,92 40 36,17 41,52 72 10,47 13,53

41 35,23 40,56 73 9,90 12,81

10 64,81 70,93 42 34,29 39,60 74 9,36 12,10

11 63,83 69,94 43 33,36 38,64 75 8,84 11,42

12 62,84 68,95 44 32,43 37,69 76 8,35 10,77

13 61,86 67,95 45 31,51 36,75 77 7,86 10,13

14 60,87 66,96 46 30,60 35,82 78 7,40 9,51

15 59,89 65,97 47 29,69 34,89 79 6,96 8,91

16 58,91 64,98 48 28,80 33,95

17 57,95 63,99 49 27,91 33,02 80 6,53 8,34

18 56,99 63,01 81 6,13 7,79

19 56,05 62,02 50 27,03 32,09 82 5,75 7,26

51 26,15 31,16 83 5,40 6,76

20 55,11 61,04 52 25,27 30,25 84 5,06 6,29

21 54,18 60,06 53 24,41 29,34 85 4,75 5,84

22 53,24 59,08 54 23,55 28,43 86 4,47 5,41

23 52,29 58,10 55 22,70 27,53 87 4,18 5,02

24 51,34 57,11 56 21,86 26,64 88 3,91 4,68

25 50,39 56,13 57 21,05 25,76 89 3,66 4,38

26 49,44 55,15 58 20,24 24,89

27 48,49 54,17 59 19,45 24,03 90 3,44 4,09

28 47,54 53,19 91 3,24 3,81

29 46,59 52,21 60 18,67 23,17 92 3,05 3,56

61 17,91 22,33 93 2,88 3,32

30 45,64 51,23 62 17,16 21,48 94 2,72 3,09

31 44,69 50,26 63 16,43 20,64

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

68


HELSEFORHOLD OG

HELSETJENESTE

Tabell 57. Dødsfall blant barn i første leveår, etter alderstrinn og årsak. 1992

Infant deaths by age intervals and cause. 1992

1 alt un- 4 uker-

1 alt un-

Under 24 24 timer- 7-27 der 4 under

der 1 år

Dødsårsak

timer 6 dager dager uker 1 år

Total un-

Cause of death

Under 24 24 hours- 7-27 Total un- 4 weeksder

1

hours 6 days days der 4 under

year

weeks 1 year

Alle årsaker All causes 353 111 74 43 228 125

Sykdommer og tilstander hos moren Maternal

conditions 17 3 6 7 16 1

Komplikasjoner hos moren i svangerskapet Maternal

complications of pregnancy 26 19 5 1 25 1

Komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner

Complications of placenta, cord and membranes 50 28 14 7 49 1

Vanskelig fødsel og fødselsskader Complications of

labour and delivery 14 6 5 3 14 -

Feilernæring, prematuritet og postmaturitet Slow fetal

growth, fetal malnutrition and disorders relating to

high birthweight 3 2 - - 2 1

Asfyksi og andre tilstander i åndedrettsorganene

Asphyxia and other respiratory conditions 27 6 8 1 15 12

Infeksjoner, spesifikke for den perinatale perioden

Infections specific to the perinatal period 10 3 5 2 10 -

Hemolyttisk sykdom og annen perinatal gulsott

Haemolytic disease and other perinatal jaundice 2 1 - 1 2 -

Andre sykdommer og tilstander hos foster og nyfødt

Other disorders of fetus and newborn 7 2 3 2 7 -

Medfødte misdannelser: Congenital anomalies:

I nervesystemet Of nervous system 12 6 - 2 8 4

1 hjerte og kar Of circulatory system 49 2 18 9 29 20

I urinorganene Of urinary organs 8 6 1 - 7 1

Kromosomsykdommer Chromosomal anomalies . . . 9 5 - 1 6 3

Andre Others 33 18 6 3 27 6

Infeksiøse sykdommer Infectious diseases 1 - - - - 1

Bronkitt, influensa og lungebetennelse Bronchiti,

influenza and pneumonia 3 - - - - 3

Krybbedødsyndromet Sudden infant death 53 - - 2 2 51

Alle andre sykdommer All other diseases 27 4 3 2 9 18

Kvelning Suffocation 1 - - - - 1

Alle andre ulykker All other accidents 1 - - - - 1

Drap Homicides - - - - - -

Kilde: NOS Dodsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

69


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 58. Dødsfall etter alder og årsak. 1992

Pr. 100 000

Nordisk

Alder

I alt innbyggere

forkortet Dødsårsak

Total Per 100 000 Under

liste

1-6 7-14

population 1

...

Alle årsaker 44 736 1043,7 353 100 70

1- 2 lnfeksjonssykdommer 281 6,6 1 7 1

3 Ondartet svulst i spiserøret 137 3,2 - - -

4 Ondartet svulst i magesekken 640 14,9 - - -

5 Ondartet svulst i tynn- og tykktarm . . 972 22,7 - - -

6 Ondartet svulst i endetarmen 545 12,7 - - -

7 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen . . 557 13,0 - - -

8 Ondartet svulst i åndedrettsorganene

og brysthulen 1 575 36,7 - - -

9 Ondartet svulst i brystkjertelen 778 18,2 - - -

10 - 11 Ondartet svulst i livmoren 253 5,9 - - -

12 Ondartet svulst i eggstokk 292 6,8 - - -

13 Ondartet svulst i prostata 1 040 24,3 - - -

14 Ondartet svulst i lymfatisk og

bloddannende vev 813 19,0 - 5 9

15 Ondartet svulst med andre eller

uspesifiserte lokalisasjoner 2 187 51,0 1 6 6

16 Godartede svulster og svulster av

uspesifisert art 229 5,3 1 2 -

17 Sukkersyke 560 13,1 - - -

18 Andre indresekretoriske sykdommer

og stoffskiftesykdommer 163 3,8 2 4 -

19 Sykdommer i blodet og de

bloddannende organer 76 1,8 1 - 1

20 Alkoholisk psykose og alkoholisme 206 4,8 - - -

21 Andre mentale forstyrrelser 728 17,0 - - -

22 Sykdommer i nervesystemet og

sanseorganene 790 18,4 16 13 9

23 Revmatisk feber og revmatisk

hjertesykdom 90 2,1 - - -

24 Hypertensjonssykdommer 389 9,1 - - -

25 lschemisk hjertesykdom 10 428 243,3 - - -

26 Andre hjertesykdommer 3 199 74,6 - 1 1

27 Karlesjoner i sentralnervesystemet 5 421 126,5 - - -

28 Andre sykdommer i

sirkulasjonsorganene 1 172 27,3 1 - -

29 Influensa 157 3,7 - - -

30 Lungebetennelse 2 968 69,2 2 4 -

31 Bronkitt, emfysem og astma 1 245 29,1 - - 1

32 Andre sykdommer i

åndedrettsorganene 206 4,8 2 3 -

33 Sykdommer i munnhule, spiserør,

magesekk og tolvfingertarm 238 5,6 1 1 -

34 Leverkirrose 205 4,8 - - -

35 Andre sykdommer i

fordøyelsesorganene 770 18,0 1 1 -

36 - 39 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 543 12,7 - - -

40 Komplikasjoner under svangerskap og

fødsel 4 0,1 - - -

41 Sykdommer i hud, skjelettmuskelsystem

og bindevev 288 6,7 - 1 -

42 Medfødte misdannelser 209 4,9 111 14 5

43 Visse tilstander med begynnelse i

den perinatale perioden 159 3,7 156 3 -

44 Plutselig død 966 22,5 53 3 -

45 Symptomer og ubestemte tilstander . 815 19,0 2 1 1

46 Trafikkulykker med motorkjøretøy . . . 316 7,4 - 7 9

47 Forgiftningsulykker med alkoholer . . 77 1,8 - - -

48 Fall 872 20,3 1 2 4

49 Alle andre ulykker 477 11,1 1 18 17

50 Selvmord 616 14,4 - - 5

51 Skade der det er uklart om den

skyldes ulykke, eller er påført med

hensikt 37 0,9 - - 1

52 Drap og annen voldsom død 47 1,1 - 4 -

70

Kilde: NOS Dødsårsaker.


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Deaths by age and cause of death. 1992

Age

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75—

Cause of death

International

detailed list

ICD-9

Nordic

abbreviated

list

387 528 817 1 671 3 577 9 421 27 812 All causes

2 4 2 5 16 67 176 001-139 1 — 2

— — 1 10 21 55 50 150 3

— 1 11 35 77 187 329 151 4

— — 15 59 132 271 495 152, 153 5

— 2 5 24 78 154 282 154 —

— — 9 20 75 183 270 157 7

1 1 23 109 348 621 472 160-165 8

— 10 46 91 113 196 322 174, 175 9

2 6 17 25 40 68 95 179, 180, 182 10 — 11

— 1 6 33 55 95 102 183 12

— — 1 10 51 270 708 185 13

10 13 29 44 113 227 363 200-208 14

16 35 75 143 301 622 982 Res. 140-208 15

2 2 2 11 14 54 141 210-239 16

3 7 26 35 37 105 347 250 17

3 18 21 18 12 14 71 240-246, 251-279 18

2 1 3 2 1 10 55 280-289 19

— 5 20 56 50 60 15 291, 303 20

13 68 20 3 6 33 585 Res. 290-315 21

25 25 36 40 66 179 381 320-289 22

— — — — 7 19 64 390-398 23

— — 1 9 39 109 231 401-405 24

1 13 80 329 931 2 629 6 445 410-414 25

6 8 13 49 117 411 2 593 415-429 26

6 5 26 67 179 873 4 265 430-438 27

1 3 6 12 71 277 801 440-459 28

1 13 143 487 29

1 7 4 14 41 205 2 690 480-486 30

2 5 5 31 115 394 692 490-493, 496 31

1 2 5 5 49 139 Res. 460-519 32

1 3 12 50 170 520-537 33

5 17 41 45 63 34 571 34

1 3 7 16 26 108 607 540-570, 572-579 35

2 3 17 77 444 580-629 36 — 39

4 630-676 40

4 2 3 6 19 65 188 680-739 41

10 9 5 11 18 15 11 740-759 42

— — — — — — — 760-779 43

3 3 14 37 102 231 520 798 44

5 14 14 19 32 76 651 780-797, 799 45

76 58 31 22 22 45 46 E810-E819 46

1 5 17 31 18 5 — E860 47

10 9 19 14 31 81 701 E880-E888 48

60 46 65 65 59 66 80 Res. E800-E949 49

107 99 110 100 61 80 54 E950-E959 50

4 10 5 9 2 5 1 E980-E989 51

7 18 7 5 1 4 1 E960-E978, E990-E999 52

Source: NOS Causes of Death.

71


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Arl

Yearl

Tabell 59. Døde omkring fødselen og i første leveår

Per/natal deaths and infant deaths

Dødfødte

Stillbirths

Under 24

timer

Under 24

hours

Døde i alderen Deaths of age Døde under 1 år Deaths under 1 year

Under 1

uke

Under 1

week

Under 4

uker2

Under 4

weeks2

4 uker -

11 måneder3

4 weeks

-11

months,

I alt

Total

Kjønn Sex

Gutter Jenter

Males Females

I ekteskap

Legitimate

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

1976 - 80 377 147 254 303 165 468 267 201 389 79

1981 -85 290 116 193 232 176 409 233 176

1986 - 90 252 122 190 241 207 449 256 193

1688 248 130 205 259 218 477 271 206

1989 266 124 184 233 235 468 269 199

1990 266 123 194 239 189 428 258 170

1991 284 103 166 222 165 387 216 171

1992 259 111 185 228 125 353 198 155

Perinatal

dødelighet

4

Perinatal

deaths'

Under 24

timer

Under 24

Døde pr. 1 000 levendefødte

Deaths per 1 000 live births

Under 1

uke

Under 1

Under 4

uker2

Under 4

4 uker -

11 måneder3

4 weeks

hours week weeks2 -11

months,

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte

Deaths under 1 year per 1 000 live births

Alle

All

Kjønn Sex

Gutter Jenter

Males Females

1976 - 80 12,1 2,8 4,9 5,9 3,2 9,0 10,0 8,0 8,6 12,4

1981 - 85 9,5 2,3 3,8 4,6 3,5 8,1 8,9 7,1

1986 - 90 7,8 2,1 3,3 4,2 3,6 7,9 8,8 7,0

1988 7,8 2,3 3,6 4,5 3,8 8,3 9,2 7,3

1989 7,6 2,1 3,1 3,9 4,0 7,9 8,8 6,9

1990 7,5 2,0 3,2 3,9 3,1 7,0 8,2 5,7

1991 7,4 1,7 2,7 3,7 2,7 6,4 6,9 5,8

1992 7,4 1,8 3,1 3,8 2,1 5,9 6,4 5,4

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Før 1951, under 1 måned. 3 Før 1951, 1-11 måneder. 4 Dødfødte + døde i første uke pr. 1 000

fødte. 1Annual average for the five-year period. 2Before 1951, under 1 month. 3 Before 1951, 1-11 months. ', Stillbirths + deaths under

1 week per 1 000 births.

Kilde: NOS Dødsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

Fylke

County

Tabell 60. Spedbarnsdødelighet. Fylke Infant mortality rates. County

Hele landet The whole country

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte Deaths under 1 year of age per 1 000 live births

I ekteskap

Legitimate

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

1936-

1940

1941-

1945

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

1971-

1975

1976-

1980

1981-

1985

1986-

1990

39,4 37,3 31,1 22,6 19,9 17,1 13,9 11,6 9,0 8,1 7,9

48,9 36,5 33,3 20,4 20,3 19,9 13,8 11,1 7,3 6,8 6,8

30,1 32,2 25,2 17,8 17,9 15,2 13,1 9,2 8,1 6,4 6,9

30,4 31,0 23,4 18,0 16,7 14,8 13,1 10,8 7,9 7,2 7,7

40,5 36,7 32,1 21,6 20,3 18,8 13,7 12,5 8,3 8,4 7,0

31,8 36,2 25,5 21,5 18,5 15,6 12,9 14,0 12,4 8,1 7,9

36,6 38,3 27,7 20,8 20,2 15,0 13,6 11,4 9,4 8,5 8,4

38,4 35,2 27,0 20,9 18,0 19,0 13,5 11,4 9,1 7,1 7,3

38,5 32,1 31,3 20,7 22,1 17,9 12,6 12,9 10,5 9,2 7,7

36,8 41,3 30,7 21,7 20,2 19,7 15,5 10,5 8,6 9,7 10,7

39,8 47,3 34,1 24,8 21,2 19,3 15,1 11,1 10,3 9,7 9,8

45,4 39,2 36,3 21,5 20,3 15,2 13,9 11,7 9,5 9,9 8,6

33,8 31,9 27,1 20,8 17,5 13,5 11,3 1 9,7 7,2 7,4 7,8

31,3 29,8 25,4 16,4 16,0 12,3 12,4

33,8 26,2 24,7 23,1 19,3 15,3 14,3 11,5.

8,5 6,6 6,2

34,9 33,6 30,3 23,3 17,7 15,5 14,8 11,9 8,5 7,8 6,9

36,0 35,1 28,9 22,9 19,6 17,6 14,8 13,2 10,9 9,6 7,7

42,8 33,8 32,2 23,5 17,1 16,5 12,0 11,0 8,8 10,6 9,5

44,2 40,4 37,0 28,9 23,7 22,5 15,4 13,5 10,3 7,2 7,9

51,2 54,3 46,4 31,6 28,0 21,8 17,4 13,8 9,1 7,1 9,5

75,1 83,8 57,1 42,3 32,3 24,6 19,3 16,0 11,4 9,4 9,3

lEtter fylkesgrensene 1. januar 1972. /County boundaries 1 January 1972.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

72


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 61. Dødeligheten av ondartede svulster blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper. 1 Made pr. 100 000 innbyggere

Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms.i Deaths per 100 000

population

lle

År 2 aldere

Alder Age

Year2 All —29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80—

ages

Menn Males

1971 — 1975 204 10 24 72 226 588 1 240 2 054

1976 — 1980 226 8 23 67 232 616 1 356 2 306

1981 — 1985 247 7 21 66 239 653 1 414 2 460

1986— 1990 255 6 18 66 240 673 1 419 2 556

1988 262 5 22 65 261 714 1 437 2 600

1989 254 6 16 66 235 681 1 407 2 576

1990 252 6 20 66 215 663 1 421 2 518

1991 254 5 22 58 237 669 1 412 2 553

1992 253 6 16 61 239 637 1 427 2 587

Kvinner Females

1971 — 1975 172 6 31 98 214 399 732 1 186

1976— 1980 189 6 27 86 227 419 758 1 296

1981 — 1985 201 5 27 88 221 426 759 1 331

1986— 1990 210 4 24 88 229 432 780 1 317

1988 212 4 18 100 248 430 783 1 299

1989 210 3 23 88 232 429 747 1 358

1990 213 4 29 84 202 460 808 1 266

1991 206 3 30 90 209 445 722 1 272

1992 204 4 23 84 210 429 750 1 232

1 Reviderte tall i samsvar med den internasjonale klassifikasjon av 1965. 2 Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1 Revised figures in accordance with ICD 1965. 2Annual average for the five-year period.

Kilde: NOS Dødsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

Tabell 62. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper. 1 Døde pr. 100 000 innbyggere

Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. 1 Deaths per 100 000

population

År2

lle

Alder Age

ldere

Year2

ll ages —39 40-49 50-59 60-69 70-79 80—

Menn Males

1971 — 1975 554 7 139 458 1 315 3 542 8 688

1976— 1980 540 6 127 454 1 246 3 252 7 834

1981 —1985 550 7 107 432 1 190 3 168 7 724

1986 — 1990 542 7 93 373 1 143 3 025 7 654

1988 533 7 94 369 1 095 3 029 7 493

1989 524 8 79 354 1 108 2 873 7 509

1990 533 7 86 332 1 052 2 976 7 737

1991 504 6 73 290 1 055 2 767 7 282

1992 498 5 79 288 954 2 732 7 394

Kvinner Females

1971 —1975 462 3 36 129 534 2 273 7 640

1976— 1980 449 3 30 115 472 1 931 6 740

1981 — 1985 463 3 23 104 405 1 728 6 365

1986— 1990 477 3 23 94 391 1 584 6 140

1988 480 3 18 92 403 1 595 6 133

1989 479 3 22 85 388 1 566 6 094

1990 487 3 22 84 361 1 592 6 152

1991 473 3 15 72 369 1 497 5 941

1992 468 2 19 84 357 1 396 5 908

iReviderte tall i samsvar med den internasjonale klassifikasjon av 1965. 2 Årsgjennomsnitt for femärsperioden.

Tevised figures in accordance with 1CD 1965. 2Annual average for the five-year period.

Kilde: NOS Dødsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

73


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 63. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker, etter alder

Deaths by occupational and other accidents, by age

Dødsårsak

Cause of death

Dødsfall ved ulykker i alt' Deaths from accidents,

total'

Yrkesulykker i alt Occupational accidents, total

Landtransport Land transport

Jernbaneulykker Railway accidents

Trafikkulykker med motorkjøretøy Road motor

vehicle traffic accidents

Ulykker med traktor eller bulldoser Accidents

with tractors or bulldozers

Andre kjøreulykker Other accidents

Sjøtransport Water transport

Oljevirksomhet Oil activities

Luftfart Aviation

Jord- og skogbruk 2 Agriculture and forestry2

Gruver, steinbrudd mv. Mine and quarry

Industri, anlegg o.l. Industrial places and premises . .

Ulykker på andre arbeidsplasser Other occupational

accidents

Ikke yrkesulykker i alt Non-occupational accidents,

total

Landtransport Land transport

Jernbaneulykker Railway accidents

Trafikkulykker med motorkjøretøy Road motor

vehicle traffic accidents

Traktorulykker Tractor accidents

Andre kjoreulykker Other accidents

Sjøtransport Water transport

Luftfart Aviation

Ulykker i og ved hjemmet Accidents in home and

on home premises

Forgiftninger Poisoning

Fall Fall

Brann, forbrenning Fire, burns

Kvelning Suffocation

Andre Others

Ulykker på andre steder Accidents in other and not

specified places

Forgiftninger Poisoning

Fall Falls

Brann, ekspl. og skytevåpen Fire, explosives and

firearms

Drukning (unntatt ved sjøtransport) Accidental

drowning (except in water transport)

Under bading When bathing

På annen kjent måte Under other known

circumstances

PA ukjent måte Under unknown circumstances

Skred, ras Avalanches

Andre Others

1991

I alt

Total

I alt

Total

1992

Alder Age

0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65—

1 760 1 723 22 36 147 247 258 1 013

88 84 - - 12 32 33 7

22 18 - - 2 8 5 3

1 - - - - - - -

12 10 - - 1 6 3 -

5 6 - - 1 1 1 3

4 2 - - - 1 1 -

17 18 - - 3 4 9 2

- - - - - - - -

7 4 - - 2 2 - -

6 7 - - 1 3 3 -

4 4 - - - 1 3 -

8 15 - - 1 7 6 1

24 19 - - 3 7 8 1

1 672 1 639 22 36 135 215 225 1 006

335 347 6 14 87 88 45 107

9 11 - 2 2 2 2 3

309 306 4 12 75 83 41 91

3 10 - - 5 1 1 3

14 20 2 5 2 1 10

58 72 - - 11 21 21 19

2 7 - - 1 6 - -

1 066 1 011 9 8 14 57 103 820

77 68 - - 2 18 42 6

854 796 2 3 4 14 31 742

52 60 1 2 3 8 14 32

43 36 4 1 - 4 6 21

40 51 2 2 5 13 10 19

211 202 7 14 22 43 56 60

27 26 - - 4 7 14 1

58 66 - 2 6 9 10 39

16 12 - - 2 5 3 2

62 51 5 6 5 15 16 4

5 6 - 2 - 4 - -

36 33 5 4 3 7 11 3

21 12 - - 2 4 5 1

1 3 - - 2 - 1 -

47 44 2 6 3 7 12 14

'Ikke medregnet dødsfall der ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte (20 11991 og 19 i 1992) og dødsfall der det er uklart

om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt (23 11991 og 37 11992). 2 Deldsfall ved ulykker under kjøring med

traktor eller bulldoser er regnet under yrkesulykker ved landtransport.

'Excluding deaths from «Late effects of accidental injury. (20 in 1991 and 19 in 1992) and deaths from «Injury undetermined whether

accidently or purposely inflicted. (23 in 1991 and 37 in 1992). 2 Deaths from accidents with tractor or bulldozer in transport are included

in occupational accidents in land transport.

Kilde: NOS Dødsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

74


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 64. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Violent deaths by sex and age

Dødsårsak

Cause of death

1991

I alt

Total

1992

0 -14 år 15 år og over

I alt years years and over

Total

MM KF MM KF

Ulykker i alt Accidents, total 1 780 1 742 39 20 987 696

Transport med jernbane Railway transport 10 11 2 - 6 3

Transport med motorkjøretøy Motor vehicle transport 339 341 11 7 236 87

Annen landtransport Other land transport 8 13 - - 8 5

Luftfart i alt Aviation 9 11 - - 11 -

Sjøtransport, unntatt drukning Water transp., excl. drowning 10 10 - - 10 -

Drukning, fiske og skipsf. Drowning in fishing and shipping 17 15 - - 15 -

Drukning fra liten båt Drowning from small boat 48 65 - - 60 5

Drukning, ellers Drowning, other 84 76 10 3 52 11

Forgiftning Poisoning 104 95 - - 76 19

Fall Falls 923 872 5 2 353 512

Slag eller støt av fallende gjenstand Blow from falling object 14 17 4 1 12 -

Brann, forbrenning Fire, burns 63 73 1 2 47 23

Kvelning Suffocation 50 42 3 3 27 9

Skytevåpen og eksplosive stoffer Firearms, explosives 11 9 - - 9 -

Maskiner Machinery 9 4 - - 4 -

Elektrisk strøm Electric current 5 3 - - 3 -

Skred og andre naturkatastrofer Avalanches etc. 1 5 - - 4 1

Andre ulykker (inkl. senfølger) Other accidents (incl. late

effects) 75 80 3 2 54 21

Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført

med hensikt Injuries of undetermined circumstances 23 37 1 - 22 14

Selvmord i alt Suicides, total 675 616 4 1 445 166

Drap Homicides 66 47 1 3 33 10

Skade som følge av krigshandling War 1 - - - - -

Kilde: NOS Dødsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

Tabell 65. Dødsfall og dødelighet ved selvmord blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper Deaths and death rates from suicide, by sex and age

Menn Males

Kvinner Females

Alder

Age 1951- 1961- 1971- 1976 - 1981- 1986- 1951- 1961- 1971- 1976- 1981- 1986-

1955 1965 1975 1980 1985 1990 1955 1965 1975 1980 1985 1990

Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. år Average number of deaths per year

Alle aldere All ages . 185 212 271 345 424 477 56 62 94 128 153 174

-14 - 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 1

15-19 2 4 10 20 25 28 1 1 3 4 6 8

20-29 19 19 43 65 84 99 4 5 17 24 20 21

30-39 33 35 34 52 74 83 7 8 11 17 27 31

40 - 49 40 48 53 50 61 84 12 12 16 21 25 34

50-59 44 49 60 70 76 62 14 19 21 31 31 26

60 - 69 31 34 41 50 59 61 12 10 18 21 27 29

70- 16 22 28 37 41 55 6 7 8 10 17 25

Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population

Alle aldere All ages . . . 11,1 11,6 13,8 17,2 20,7 22,9 3,3 3,4 4,7 6,3 7,3 8,2

- 14 - 0,1 0,4 0,3 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

15 - 19 2,1 2,9 6,4 12,4 15,0 16,7 0,6 0,7 2,0 2,5 3,5 5,0

20-29 7,9 8,5 13,8 20,6 26,5 29,7 1,8 2,2 5,8 8,0 6,5 6,6

30 - 39 12,5 15,2 15,7 19,2 23,5 26,0 2,7 3,6 5,3 6,8 9,2 10,3

40-49 17,3 18,9 23,8 24,8 28,6 31,2 5,2 4,9 7,3 10,4 12,0 13,1

50-59 23,7 22,6 25,0 30,0 36,2 32,4 7,3 8,3 8,5 13,0 14,5 13,3

, 60-69 25,0 20,9 22,0 25,2 28,8 30,6 8,2 5,8 8,6 9,7 12,0 13,1

70- 18,1 19,2 19,4 23,4 23,5 29,8 4,5 4,5 4,0 4,3 6,6 8,9

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

75


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 66. Kremasjoner 1993 Cremations 1993

Kremerte Cremations

Hjemmehørende Kommune Bosatt utenfor

Municipality

Prosent ,

i

kommunen kommunen

Per cent ,

Residents Non-residents

Kommune

Municipality

Kremerte Cremations

Hjemmehørende

Bosatt utenfor

Prosent ,

kommunen kommunen

Per cent ,

Residents Non-residents

Hele landet The

whole country . . . . 11 514 230 2 553 Larvik 187 41 13

Skien 65 11 85

Halden 90 24 5 Tinn 57 45 4

Sarpsborg 198 37 20 Arendal 68 18 29

Fredrikstad 203 38 18 Kristiansand 80 13 32

Moss 223 71 245 Stavanger 312 34 85

Askim 40 28 52 Haugesund 76 23 19

Bærum 506 67 116 Bergen 1 419 62 118

Asker 239 83 45 Odda 41 38 5

Skedsmo 173 55 293 Kristiansund 180 83 26

Oslo 4 529 74 141 Ålesund 197 54 21

Hamar 179 59 300 Trondheim 791 61 32

Kongsvinger 48 21 36 Orkdal 32 21 8

Gjøvik 107 34 117 Røros 27 34 9

Drammen 487 75 288 Steinkjer 81 38 23

Kongsberg 55 25 13 Verdal 18 14 24

Ringerike 164 54 91 Narvik 63 30 5

Borre 141 51 54 Vestvågøy 2 1 11

Tønsberg 192 46 122 Harstad 16 9 14

Sandefjord 166 40 16 Tromsø 62 16 18

'Kremerte hjemmehørende i kommunen i prosent av døde bosatt i kommunen. 2 Alle kremerte i prosent av alle døde.

'Cremated resident in the municipality in per cent of deaths by residents in the municipality. 2 Cremated total in per cent of all deaths.

Kilde: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Source: Ministry of Education, Research and Church Affairs.

Tabell 67. Utførte svangerskapsavbrudd blant kvinner, etter alder

Induced abortions among women, by age

Svangerskapsavbrudd i alt

Pr. 1 000 kvinner

Alder Induced abortions, total Per 1 000 women

Age

1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992

15 Alle All 551 16 208

15 528 15 164

-14 33

15 139

16 455

17 747

18 953

19 1 088

20 - 24 4 959

25 - 29 3 367

30 - 34 2 288

35 - 39 1 503

40 - 44 608

45- 68

28 34 29

143 127 116

412 369 370

660 579 586

856 790 734

998 951 886

4 710 4 758 4 557

3 426 3 533 3 528

2 213 2 318 2 239

1 489 1 476 1 505

553 529 553

63 62 61

Uoppgitt Unknown . . . 2

'Aldersgruppen 15-49 Ar. 2 Aldersklassen 14 Ar. 3 Aldersgruppen 45-49 Ar.

Age 15-49 years. 2Age 14 years. ,Age 45-49 years.

Kilde: Materiale i SSB. Source: Data in Statistics Norway.

115,5 114,8 14,6 14,2

21,2 21,1 21,3 21,1

4,6 5,1 4,7 4,5

14,7 13,8 12,7 13,5

23,3 21,8 19,2 20,1

29,6 26,8 25,4 24,2

33,3 30,8 29,6 28,4

30,2 28,6 28,9 27,7

21,7 22,0 22,2 21,8

14,8 14,3 15,0 14,5

10,2 10,0 9,8 9,8

4,0 3,6 3,5 3,7

3 0,6 3 0,5 3 0,5 3 0,4

76


Bostedsfylke

County of residence

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 68. Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens bostedsfylke

Induced legal abortions. Woman's county of residence

Antall Number

Pr. 1 000 kvinner

15-49 år Per 1 000

women 15-49 years

Prosent av levendefødte

Percentage

of live births

1980 1990 1991 1992 1980 1990 1991 1992 1980 1990 1991 1992

Hele landet

The whole country . . 1 13 531 1 15 551 1 15 528 1 15 164 14,6 14,8 14,6 14,2 26,5 25,5 25,5 25,2

Osffold 725 721 747 716 13,9 12,3 12,7 12,2 27,6 24,0 26,5 24,9

Akershus 1 298 1 633 1 679 1 557 14,0 14,6 15,0 13,9 30,1 26,6 27,6 26,0

Oslo 2 350 3 304 3 261 3 255 22,3 27,5 26,6 26,1 44,0 45,2 45,1 44,3

Hedmark 622 570 629 612 15,5 13,0 14,2 13,8 35,1 26,5 27,1 28,5

Oppland 592 537 561 542 15,1 12,4 12,8 12,4 31,2 24,0 26,6 24,7

Buskerud 680 765 742 789 14,1 13,6 13,1 13,9 29,0 25,7 25,6 28,4

Vestfold 582 626 670 664 13,8 12,9 13,6 13,4 28,2 24,8 26,8 26,1

Telemark 468 496 486 458 13,4 12,8 12,4 11,7 25,8 24,2 24,0 22,9

Aust-Agder 213 241 213 236 10,9 10,3 9,0 9,8 18,3 18,7 15,6 18,9

Vest-Agder 306 303 331 298 10,0 8,6 9,3 8,3 15,5 14,0 15,2 13,8

Rogaland 675 870 832 869 9,6 10,3 9,7 10,0 13,9 15,4 14,6 15,1

Hordaland 1 030 1 319 1 295 1 194 11,7 13,1 12,8 11,7 19,4 20,8 20,2 19,4

Sogn og Fjordane . . 271 269 252 233 12,4 11,0 10,3 9,4 18,8 18,0 16,3 15,3

More og Romsdal . . 624 632 614 600 12,2 11,2 10,9 10,6 19,9 19,0 18,5 19,3

Sør-Trøndelag 869 976 917 843 15,6 15,6 14,5 13,2 27,7 26,4 24,2 23,2

Nord-Trøndelag 271 348 322 388 10,0 11,5 10,6 12,8 17,5 19,4 18,6 22,7

Nordland 1 000 904 931 891 18,7 15,9 16,2 15,5 31,4 27,3 28,4 26,5

Troms 572 653 658 682 16,9 17,4 17,5 18,0 27,8 29,1 28,6 29,7

Finnmark 371 371 361 316 20,3 19,5 18,7 16,3 34,6 30,3 29,3 24,5

1 Medregnet kvinner med bosted uoppgitt og utlandet. 1 lncluding women with residence unknown and abroad.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Tabell 69. Utførte steriliseringer blant menn og kvinner, etter alder. Fylke. 1992

Induced sterilizations by sex and age. County. 1992

Menn Males

Kvinner Females

Fylke I alt

County Total I alt

-24 25-34 35-44 45- I alt -24 25-34 35-44 45-

Total

Hele landet The 1991 1 8 237 1 2 380 1 561 1 484 321 1 5 857 33 1 778 3 686 349

whole country 1992 1 8 593 1 2 419 3 529 1 534 343 1 6 174 36 1 751 4 031 351

1992

Østfold 425 92 - 15 61 16 333 2 115 201 15

Akershus 890 235 - 51 145 36 655 1 173 443 37

Oslo 546 116 - 26 63 27 430 - 117 283 29

Hedmark 374 112 - 23 81 8 262 4 57 182 19

Oppland 407 97 - 19 66 12 310 5 90 195 19

Buskerud 331 36 - 11 23 2 295 5 98 186 6

Vestfold 509 203 - 67 107 29 306 1 86 205 14

Telemark 482 219 - 49 140 30 263 1 85 164 13

Aust-Agder 225 53 1 15 32 5 172 2 46 107 17

Vest-Agder 488 207 1 48 131 27 281 4 83 168 25

Rogaland 670 273 1 55 190 26 397 3 134 248 12

Hordaland 652 285 - 55 181 46 367 2 104 248 12

Sogn og Fjordane 177 50 - 13 24 11 127 1 34 84 8

More og Romsdal 632 139 - 26 93 20 493 - 124 335 34

Sør-Trøndelag 607 106 - 24 67 15 501 2 126 343 30

Nord-Trøndelag 308 47 - 12 28 7 261 - 85 158 18

Nordland 516 83 - 11 58 13 433 1 112 298 22

Troms 233 50 - 6 33 11 183 - 48 119 16

Finnmark 121 16 - 3 11 2 105 2 34 64 5

1 Medregnet uoppgitt alder. 1 lncluding age not stated.

Kilde: Materiale i SSB. Source: Unpublished data in Statistics Norway.

77


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Institusjonstype

Type of institution

Tabell 70. Helseinstitusjonerl etter institusjonstype

Health institutions> by type of institution

Antall institusjoner

Number of institutions

Senger/internatplasser 31.12.

Beds 31 Dec.

1980 1990 1991 1992 1980 1990 1991 1992

Helseinstitusjoner og psyk. avd. i alt Health

institutions and psych. dep., total 346 345 338 333 34 948 25 201 24 004 23 390

Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions,

total 175 159 154 148 22 687 17 190 16 406 16 033

Alminnelige somatiske sykehus 2 General

somatic hospitals2 85 73 70 70 18 913 14 552 13 948 13 693

Somatiske spesialsykehus Somatic

specialized hospitals 20 19 18 18 2 186 1 488 1 370 1 358

Kreftsykehus Hospitals for neoplasms . . . 1 1 1 1 405 385 383 376

Lungesykehus Hospitals for pulmonary

diseases 3 2 1 1 138 87 40 40

Revmatismesykehus Hospitals for

rheumatics 5 3 3 3 499 219 219 219

Ortopedisykehus Hospitals for orthopedics . 4 3 3 3 393 265 209 217

Epilepsisykehus Hospitals for epileptics . . 1 1 1 1 164 95 84 87

Cerebral paresesykehus Hospitals for

cerebral palsy 1 1 1 1 38 28 27 25

Attførings- og opptreningssykehus

Rehabilitation hospitals 4 4 4 4 505 310 307 295

Andre spesialsykehus Other specialized

hospitals 1 4 4 4 44 99 101 99

Somatiske spesialsykehjem Somatic nursing

homes for special diseases 35 35 34 29 893 732 701 637

Opptreningsinstitusjoner Institutions for

rehabilitation

3.

6 6 6

3.

172 172 134

Mindre somatiske institusjoner 4 Minor

somatic institutions4 35 26 26 25 695 246 215 211

Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt

Psychiatric institutions and departments, total . 171 186 184 185 12 261 8 011 7 598 7 357

Psykiatriske sykehus Mental hospitals 21 15 14 15 6 490 2 301 2 007 1 842

Psykiatriske klinikker Psychiatric clinics 5 4 3 4 302 225 179 205

Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner

Psychiatric intitutions for children and

adolescents 21 19 22 22 257 228 225 216

Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing

homes 124 129 128 128 4 428 3 931 3 675 3 632

Ettervernshjem mv. After care homes

5

19 17 16

5

269 275 243

Psykiatriske avd. ved somatiske sykehus

Psychiatric departments in somatic hospitals. 16 20 27 25 784 1 057 1 237 1 219

1 Fylkeskommunale og statlige institusjoner. 2 Ikke medregnet psykiatriske avdelinger. 3 Gruppert under somatiske sykehjem i 1980.

4 Sykestue/fødehjem, fødehjem og sykestue. 5 Gruppert under psykiatriske sykehjem i 1980.

Governmental and municipal institutions. 2Psychiatric departments not included. , Grouped as somatic nursing homes in 1980.

4 Cottage hospital/maternity home, etc. 5 Grouped as psychiatric nursing homes in 1980.

Kilde: NOS Helseinstitusjoner. Source: NOS Health Institutions.

78


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 71. Driftsutgifter etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner. 1992.

Mill. kr

Operating expenditure by category for various types of health institutions. 1992.

Million kroner

Institusjonstype

Type of institution

Brutto

edi- Andre

driftsutgifter

i

sinske driftsutforbruks-

gifter

Lorin

Vedlikealt

Utstyr Mathold

varer Other

Wages

Gross

Equip- varer

and salaries

tenance

nal con- ting ex-

Mainment

Food

Medici- opera-.

operating

exsumption

pendiarticles

ture

penditu-

re, total

Overforinger

Transfers

Somatiske institusjoner Somatic

institutions 20 373,2 14 609,4 538,2 290,7 367,6 2 341,0 4 725,5 209,4

Alminnelige somatiske sykehusl

General hospitals , 18508,4 13256,7 487,5 259,9 309,2 2 193,5 4304,8 199,5

Somatiske spesialsykehus Somatic

specialized hospitals 1 324,5 931,6 37,6 22,6 39,8 137,6 330,7 1,9

Somatiske sykehjem Somatic nursing

homes 100,8 80,0 1,6 1,1 3,7 2,6 16,0 2,1

Somatiske spesialsykehjem Somatic

nursing homes for special diseases 352,3 274,0 8,9 6,2 11,1 5,9 58,2 4,9

Opptreningsinstitusjoner Institutions

for rehabilitation 61,7 47,5 1,9 0,7 2,1 0,7 10,9 0,8

Sykestuer og fødehjem Cottage

hospitals and maternity homes 25,5 19,6 0,6 0,1 1,7 0,8 4,8 0,3

Psykiatriske institusjoner og avdelinger

i alt Psychiatric institutions and

departments, total 4 520,4 3 609,5 84,8 105,5 127,8 45,8 655,7 79,5

Psykiatriske sykehus Psychiatric

hospitals 2 143,9 1 708,1 39,1 57,8 52,5 17,9 300,3 39,3

Voksenpsykiatrisk avdeling ved

somatiske sykehus Psychiatric

departments in somatic hospitals for

adults 136,9 105,5 4,1 5,8 1,7 2,1 15,5 6,0

Barne- og ungdomspsykiatrisk

avdeling ved somatiske sykehus

Psychiatric dep. in somatic hospitals

for children and adolescents 154,1 118,6 5,4 4,3 0,7 0,6 21,2 4,6

Psykiatriske klinikker og

nervesanatorier Psychiatric clinics

and sanatoria 252,8 195,7 7,2 5,7 4,7 1,5 41,6 2,6

Barne- og ungdomspsykiatriske

institusjoner Psychiatric institutions

for children and adolescents 341,1 278,2 7,6 6,7 4,9 0,5 45,5 3,2

Psykiatriske sykehjem Psychiatric

nursing homes 1 391,7 1130,7 19,4 22,9 59,7 22,5 213,6 18,9

Ettervernshjem mv. After care

homes 100,0 72,6 2,0 2,4 3,6 0,7 18,0 4,9

, Psykiatriske avdelinger ikke medregnet.

'Psychiatric departments not included.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

79


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Institusjonstype

Type of institution

Tabell 72. Pasienter i helseinstitusjoner Patients in health institutions

Innlegginger

Admissions

Behandlede

pasienter

Patients

treated

Utskrivninger

Discharges

Levende

Alive

Døde

Dead

Gjennomsnittlig

daglig

belegg

Average

number of

in-patients

Pasienter

31.12.

Patients

31 Dec.

I alt Total 1990 659 677 678 078 640 619 20 776 20 898 16 683

I alt Total 1991 657 268 675 210 639 533 19 778 19 875 15 899

I alt Total 1992 663 674 682 965 647 807 19 542 19 216 15 616

1992

Somatiske institusjoner Somatic

institutions 640 351 653 386 625 166 19 149 12 749 9 071

Alm. somatiske sykehusl General

hospitals' 602 667 614 131 587 559 18 699 10 935 7 873

Somatiske spesialsykehus

Specialized hospitals 28 048 29 006 28 320 196 997 490

Somatiske spesialsykehjem

Specialized somatic nursing

homes 2 075 2 555 2 027 29 559 499

Opptreningsinstitusjoner Institutions

for rehabilitation 1 313 1 370 1 292 16 86 62

Mindre somatiske institusjoner

Minor somatic institutions 6 248 6 324 5 968 209 172 147

Psykiatriske institusjoner og

avdelinger Psychiatric institutions and

departments 23 323 29 579 22 641 393 6 467 6 545

Psykiatriske sykehus Mental hospitals

8 105 9 337 7 556 69 1 621 1 712

Psykiatriske klinikker Psychiatric

clinics 1 599 1 784 1 588 2 179 194

Barne- og ungdomspsykiatriske

institusjoner Psychiatric intitutions

for children and adolescents 705 837 672 1 177 164

Psykiatriske sykehjem Psychiatric

nursing homes 3 372 6 714 3 239 285 3 241 3 190

Ettervernshjem After care homes. . 284 473 264 3 199 206

Psykiatriske avd. ved somatiske

sykehus Psychiatric departments in

somatic hospitals 9 258 10 434 9 322 33 1 051 1 079

'Psykiatriske avdelinger ikke medregnet. 'Psychiatric departments not included.

Kilde: NOS Helseinstitusjoner. Source: NOS Health Institutions.

Tabell 73. Utskrevne pasienter fra og liggedager på somatiske sykehus, etter kjønn

og alder. 1992. Discharges and bed-days in somatic hospitals, by sex and age

Alder

Age

Begge

kjønn

Both sexes

Utskrevne pasienter i 1000'

Discharges in 1000 1

Menn

Males

Kvinner

Females

Liggedager pr. utskrivningl

Average number of bed-days

per discharge ,

Begge

kjønn

Both sexes

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt Total 611 267 343 7,0 6,9 7,1

Under 1 Ar Under 1 year 16 10 7 7,4 7,1 7,8

1- 4år years 28 17 11 4,0 4,0 4,1

5- 9» 15 9 7 3,7 3,7 3,6

10 - 19 » 32 15 18 4,4 4,4 4,4

20 - 29» 87 20 66 4,7 4,6 4,7

30- 39» 82 20 51 5,1 5,2 5,0

40 - 49» 56 26 30 6,0 5,9 6,0

50 - 59» 52 27 25 6,9 6,7 7,2

60 - 69» 82 45 37 8,3 7,9 8,8

70 - 79» 105 52 53 9,6 9,1 10,1

80- » 65 26 39 10,7 9,8 11,3

'Dagpasienter og pasienter på psykiatriske avdelinger ikke medregnet.

'Not including out-patients and patients in psychiatric departments.

Kilde: Data i SSB. Source: Data in Statistics Norway.

80


ICD-9 1

460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene 7 052 5 022 482

470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier 10 385 3 944 2 102

480-487 Lungebetennelse og influensa 11 312 1 736 316

493 Bronkial astma 7 090 2 739 635

490-492, Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og

494-496 beslektede tilstander 7 343 109 15

500-519 Andre sykdommer i Andedrettsorganene 2 276 120 120

520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE 42 492 2 952 2 474

520-529 Sykd. i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene . 1 394 186 237

531 Magesår 1 608 2 4

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 74. Pasienter utskrevet fra sykehus, etter alder og diagnose. 1992

Patients discharged from hospitals, by age and diagnosis. 1992

I alt

Total

616

2 483

787

694

98

500

7 999

495

78

Alder Age

0-9 10-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80—

I alt Total 610 611 59 660 32 438 158 361 107 904 82 190 105 045 65 013

001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD 11 156 3 795 996 2 084 1 340 880 1 182 879

140-239 SVULSTER 72 459 1 871 1 502 6 677 19 181 16 177 18 643 8 408

140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og

svelget 1 367 3 15 58 374 402 369 146

150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og

bukhinnen 11 928 42 5 216 2 242 3 168 4 113 2 142

160-165 Ondartet svulst i Andedrettsorganene og

brysthulens organer 6 116 6 3 78 1 378 2 194 2 046 411

170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og

bryst 9 956 99 297 1 014 3 378 1 980 2 188 1 000

179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene . . 19 627 42 87 1 477 4 280 4 776 5 938 3 027

190-199 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert

lokalisasjon 4 164 376 170 518 1 133 835 819 313

200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende

vev 7 682 752 450 886 1 764 1 403 1 689 738

210-229 Godartede svulster 8 610 417 381 1 910 3 849 938 834 281

230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker

utvikling og uspesifiserte svulster 3 009 134 94 520 783 481 647 350

240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNTERINGS- OG

STOFFSKIFTESYKD 10 026 703 820 2 063 2 289 1 335 1 766 1 050

250 Diabetes 5 633 185 522 1 047 1 120 823 1 245 691

240-246,

251-279 Andre 4 393 518 298 1 016 1 169 512 521 359

280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE

ORGANER

320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.

320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet

350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem

365 Glaukom

366 Katarakt

360-364,

367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser

380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus

390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE

410 Akutt myokardinfarkt

413 Angina pectoris

411,412,

414 Annen ischemisk hjertesykdom

430-438 Cerebrovaskulære sykdommer

427 Hjertearytmier

428 Hjertesvikt

390-405,

415-426,

429,

440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene

460-519 SYKD. I ÅNDEDRETTSORGANENE

3 252 504 295 408 347 257 568 873

26 893 4 239 1 702 3 865 4 676 3 124 5 151 4 136

8 958 1 615 820 1 884 1 978 1 002 1 262 397

2 261 108 107 422 685 407 385 147

1 987 16 17 57 208 389 777 523

5 010 14 13 50 219 455 1 753 2 506

5 440 1 147 438 933 957 637 822 506

3 237 1 339 307 519 629 234 152 57

86 952 301 293 3 028 16 645 21 693 28 293 16 699

14 035 3 148 2 437 3 397 5 091 2 959

16 076 — — 199 3 913 5 263 4 859 1 842

6 649 2 103 1 755 2 327 1 831 631

13 429 31 54 363 1 751 2 649 4 686 3 895

7 052 72 59 292 1 258 1 665 2 329 1 377

6 340 8 2 15 342 995 2 525 2 453

23 371 185 178 1 908 5 189 5 397 6 972

45 458 13 670 3 670 5 178 4 694 5 514 7 812

253

1 182

1 039

887

881

452

8 900

269

309

172

368

1 479

905

2 223

367

6 175

91

328

253

227

2 933

904

3 542

4 920

254

79

3 022

326

3 042 975

453 264

8 220 5 772

79 37

482 405

1 Den internasjonale sykdomsklassifikasjon, 9. revisjon. 1 lnternational Classification of Diseases, 9th Revision.

Kilde: NOS Pasientstatistikk. Source: NOS Patient Statistics.

81


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 74 (forts.). Pasienter utskrevet fra sykehus, etter alder og diagnose. 1992

Patients discharged from hospitals, by age and diagnosis. 1992

I alt

Total

Alder Age

0-9 10-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80—

532 Tolvfingertarmsår 1 498 5 14 166 379 283 371 280

530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og

533-537 tolvfingertarmen 3 336 174 104 675 729 532 635 487

540-543 Blindtarmbetennelse 4 231 246 1 303 1 678 578 184 159 83

550-553 Bukbrokk 6 661 1 203 95 493 1 235 1 280 1 633 722

555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 3 011 135 293 1 240 660 242 245 196

560-569 Andre sykd. i tarmene og bukhinnen 8 185 675 237 1 211 1 720 1 178 1 761 1 403

574 Gallestein 6 401 8 66 1 037 1 480 1 139 1 590 1 081

570-573, Andre sykdommer i leveren, galleveiene og

575-579 bukspyttkjertelen 6 167 318 121 926 1 541 918 1 265 1 078

580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE 38 086 2 095 1 380 9 420 8 918 5 793 7 148 3 332

580-589 Nefritt og nefrose 2 354 116 98 329 447 473 615 276

592 Stein i nyre og urinleder 5 115 15 66 1 197 1 819 958 841 219

590-591,

593-599 Andre sykdommer i urinorganene 7 652 1 490 361 1 160 992 1 019 1 465 1 165

600 Prostatahyperplasi 5 508 3 321 1 529 2 527 1 128

601-608 Andre sykd. i mannlige kjønnsorganer 2 513 441 412 534 473 322 245 86

610-613 Sykdommer i brystkjertelen 1 889 5 53 608 797 231 139 56

614-629 Betennelse og andre sykdommer i de

kvinnelige kjønnsorganer 13 055 28 390 5 589 4 069 1 261 1 316 402

630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I

BARSELSENG 73 874 3 065 69 303 1 506

630-639 Svangerskap som ender med abort 9 192 683 8 055 454

640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap . . . 8 883 450 8 254 179

650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling

under svangerskap, fødsel og forløsning 48 264 1 699 45 834 731

660-676 Komplikasjoner som forekommer under fødsel,

forløsning og i barselseng 7 535 233 7 160 142

680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD 5 374 737 372 1 534 1 064 473 656 538

710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG

BINDEVEVET 42 363 1 023 2 056 8 780 12 887 7 467 7 650 2 500

714 Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske

artropatier 6 338 276 357 616 1 612 1 651 1 506 320

715 Artrose o.l. sykdommer 8 957 13 249 1 634 2 554 3 462 1 045

710-713, Andre leddsykdommer og beslektede

716-719 sykdommer 6 544 373 734 2 446 1 736 599 508 148

720-724 Ryggsykdommer 10 757 44 181 3 498 4 831 1 215 746 242

725-729 Muskel- og bløtdelsreumatisme, unnt. i ryggen 5 639 99 202 1 136 2 222 882 808 290

730-739 Sykd. i knokler og brusk og ervervede muskelog

skjelettdeformiteter 4 128 231 569 835 852 566 620 455

740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER 10 363 6 602 1 383 1 149 704 236 200 89

760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN

PERINATALE PERIODEN 7 883 7 883

780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 33 709 4 072 2 565 6 974 7 548 4 063 5 030 3 457

800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER 64 453 5 186 7 348 16 622 10 658 5 906 9 004 9 729

800-809 Skallebrudd og brudd i nakke og truncus 5 482 181 499 1 496 993 574 863 876

810-819 Brudd i overekstremiteten 5 670 906 930 934 813 593 793 701

820 Brudd av lårhalsen 9 770 9 36 89 477 1 128 3 059 4 972

821-829 Andre brudd i underekstremiteten 7 599 353 901 1 869 1 669 965 1 051 791

850 Hjernerystelse 6 927 1 553 1 685 1 955 818 303 341 272

851-854 Andre indre hodeskader uten skallebrudd 968 69 104 237 167 118 172 101

960-989 Forgiftning 5 477 565 623 2 426 1 298 232 208 125

830-848,

860-959,

990-999 Andre skader 22 560 1 550 2 570 7 616 4 423 1 993 2 517 1 891

ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD . 29 156 2 766 1 794 11 641 5 532 2 424 2 883 2 116

UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD 6 662 1 261 723 1 636 1 015 673 839 515

'Se foregående side, note 1. iSee preceding page, note 1.

82


Tabell 75. Helsepersone11. 1 Fylke. 12. februar 1994

Health personnel. 1 County. 12 February 1994

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Innbyggere pr. 2 Verne-

Inhabitants per2 Syke- pleiere

Fylkeeger Tannleger

pleiere Special

hysicians County

Dentists

Lege Tannlege Nurses care

Physician Dentist nurses

Hele landet 3 The whole country3 14 497 5 088 298 850 61 367 2 474 74 600

Østfold 625 249 382 959 2 830 229 4 091

Akershus 1 688 627 255 685 6 429 254 6 723

Oslo 2 930 823 163 580 7 751 242 6 668

Hedmark 491 177 382 1 059 2 445 85 3 516

Oppland 499 181 367 1 013 2 306 63 3 526

Buskerud 523 246 434 923 2 900 80 4 105

Vestfold 534 246 378 821 2 686 124 3 149

Telemark 462 186 353 877 2 043 73 3 427

Aust-Agder 276 101 359 982 1 642 49 1 999

Vest-Agder 414 156 359 952 2 306 88 2 460

Rogaland 800 348 438 1 008 4 860 233 4 732

Hordaland 1 495 600 281 700 6 078 325 7 189

Sogn og Fjordane 314 100 343 1 076 1 358 34 1 893

More og Romsdal 612 207 392 1 158 3 270 60 4 405

Sør-Trøndelag 868 257 294 994 3 970 189 4 702

Nord-Trøndelag 355 110 358 1 161 2 112 49 2 559

Nordland 680 224 354 1 075 3 085 123 5 247

Troms 688 172 218 870 2 303 131 2 996

Finnmark 243 78 315 980 993 43 1 213

1 Yrkesaktive og ikke yrkesaktive i henhold til helsepersonellregisteret. Ikke medregnet sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere

70 år og over ved årsskiftet 1993-94. 2 Innbyggere 1. januar 1994. 3 Medregnet Svalbard og uoppgitt fylke.

lEconomically and not economically active. Not including nurses, special care nurses and auxiliary nurses of age 70 years and over.

2 Population 1 January 1994. 3 Including Svalbard and unknown county.

Kilde: Helsedirektoratet. Source: Directorate of Health.

Tabell 76. Personelll i kommunehelsetjenesten 2 . Fylke. 1992

Personnell in municipal health service 2 . County. 1992

Hjelpepleiere

Auxiliary

nurses

Leger Fysioterapeuter Sykepleiere Hjelpepleiere

Physicians Physiotherapists Nurses Auxiliary nurses

Personell

Innbyggere

Fylke Innbyggere

byggere pr. hjelpe-

Innbyggere

i alt

pr. fysioterapeut

County Personnel,

I alt pr. lege I alt I alt

total

pr. syke- I alt pleier

Inhabitants

Total Inhabitants Total

Total pleier Total Inhabitants

per

per physician

liary nurse

Inhabitants per auxier

nurse

physioterapist

Hele landet The

whole country 47000,5 3330,9 1 287 3212,5 1 334 12375,1 346 18649,3 230

Østfold 2796,0 168,5 1 416 166,1 1 437 575,5 415 1074,8 222

Akershus 3 271,0 291,5 1 458 372,3 1 141 947,1 449 1129,5 376

Oslo 5 937,0 381,8 1 220 524,6 888 1420,0 328 2 449,5 190

Hedmark 2 135,5 144,5 1 296 158,0 1 186 559,2 335 978,5 191

Oppland 2306,7 155,9 1 171 149,2 1 224 554,6 329 932,3 196

Buskerud 2482,1 176,9 1 280 225,4 1 005 598,4 378 969,6 234

Vestfold 1 756,8 140,4 1 431 149,0 1 348 476,3 422 683,8 294

Telemark 1 834,1 131,8 1 239 98,8 1 653 476,1 343 818,5 200

Aust-Agder 1 074,8 82,0 1 200 69,6 1 414 338,8 290 429,5 229

Vest-Agder 1 499,9 130,4 1 128 104,9 1 403 460,3 320 508,7 289

Rogaland 3038,0 219,9 1 576 178,8 1 938 932,7 372 1031,5 336

Hordaland 3 961,3 306,9 1 343 289,0 1 426 1158,8 356 1 555,2 265

Sogn og Fjordane 1 363,3 99,4 1 078 63,8 1 680 359,7 298 623,7 172

More og Romsdal 2 634,7 196,1 1 220 154,6 1 548 773,1 310 1031,5 232

Sør-Trøndelag . . . 2 960,8 182,1 1 393 139,8 1 815 752,3 337 1118,3 227

Nord-Trøndelag . . 1 817,5 101,1 1 260 79,1 1 611 547,2 233 672,4 189

Nordland 3 072,7 208,3 1 154 145,9 1 647 741,3 324 1396,0 172

Troms 2078,0 127,8 1 164 96,5 1 542 440,2 338 942,1 158

Finnmark 980,4 85,6 888 47,3 1 606 263,6 288 303,6 250

1 Personell angitt i årsverk. 2 0mfatter også somatiske sykehjem og somatiske sykehjemsavdelinger i kombinerte institusjoner.

Tersonnel converted into man-years. 2 Somatic nursing homes are included.

Kilde: NOS Kommunehelsetjenesten 1992. Source: NOS Municipal Health Service 1992.

83


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 77. Andel med ulike langvarige sykdommer 1 blant personer i ulike

aldersgrupper. Prosent. 1991

Percentage with specific chronic diseases 1, by age. Per cent. 1991

Alle sykdommer/skader Total

Nervøse lidelser Mental disorders

øye- og øresykdommer Diseases of the eye and

ear

Hjerte- og karsykdommer Diseases of the

circulatory system

Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of the

respiratory system

Sykdommer i hud og underhud Diseases of the

skin and subcutaneous tissue

Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of

the musculoskeletal system

Alle

All

Alder Age

16-24 25-44 45-66 67—

51 37 43 59 75

3 1 2 4 5

3 2 2 2 9

12 2 3 17 37

9 10 9 8 11

11 15 13 10 6

23 11 17 30 37

1 Tallene er basert på intervjuer med et utvalg av personer, og gjelder sykdom, lidelse, skade eller handikap av varig natur som

personer oppgir på intervjutidspunktet. i The figures are based on interviews with a sample of persons, and refers to chronic diseases,

injuries or handicaps at the time of interview.

Kilde: NOS Levekårsundersøkelsen 1991. Source: NOS Survey of Level of Living 1991.

Tabell 78. Personer med nedsatt funksjonsevne, etter kjønn og alder. Prosent. 1991

Long-term disability by sex and age. Per cent. 1991

Menn Males

Kvinner Females

16— 25— 45-

I alt 24 år 44 år 66 år 67— 1 alt 16— 25— 45—

Total years years years years Total 24 år 44 år 66 år 67—

Sterkt nedsatt arbeidsevne

Strongly reduced working

capacity 9 1 4 14 21 13 6 7 19 28

Nedsatt bevegelsesevne

Reduced mobility 7 0 2 7 27 13 4 5 15 40

Nedsatt bæreevne

Reduced capacity to carry 2 0 0 2 9 10 1 2 10 33

Nedsatt syn

Reduced eye sight 1 1 1 1 5 2 0 0 2 9

Nedsatt hørsel

Reduced hearing 4 0 2 3 14 3 1 0 3 11

Nedsatt funksjonsevnel

Disabled' 14 3 6 18 42 22 10 10 28 54

1 Personer som er arbeidsuføre, har nedsatt bevegelsesevne, bæreevne, syn eller hørsel.

1 Persons with strongly reduced working capacity, reduced mobility, capacity to carry, eye sight or hearing.

Kilde: NOS Levekårsundersøkelsen 1991. Source: NOS Survey of Level of Living 1991.

Tabell 79. Nye tilfelle av kreft diagnostisert, etter kjønn og primærsete

New cases of cancer diagnosed, by sex and primary site

Primærsete

Primary site

enn Males Kvinner Females

1990 1991 1992 1990 1991 1992

I alti Totall 9 386 9 555 9 893 8 665 8 842 8 955

Munnhulen og svelget Lip, oral cavity, pharynx 235 257 265 106 101 130

Fordøyelsesorganene og bukhinnen Digestive organs 2 376 2 431 2 405 2 129 2 182 2 156

Åndedrettsorganene Respiratory organs 1 337 1 315 1 327 484 537 528

Brystkjertelen og kjønnsorganene Breast and genital organs 2 164 2 224 2 529 3 276 3 344 3 349

Urinorganene Urinary organs 1 061 1 077 1 161 438 458 494

Andre organer eller uoppgitt sete Other and unspecified

sites 1 521 1 621 1 537 1 693 1 684 1 710

Lymfatiske og bloddannende organer Lymphatic and

haematopoietic tissue 692 630 669 539 536 588

1 Reviderte tall. Diagnose nr. 140-207. Revised figures. ICD-9 numbers 140-207.

Kilde: Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

84


Tabell 80. Nye tilfelle av kreft i ulike aldersgrupper

New cases of cancer, by age

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Kjønn og alder

Sex and age

Menn Males

Meldte tilfelle i Notified cases Pr. 100 000 innb. Per 100 000 poput

1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992

I alt Total 9 342 9 386 9 555 9 893 446 447 452 468

0-14 68 63 51 55 17 15 12 13

15- 19 39 49 31 29 24 31 20 19

20- 24 69 53 59 57 40 31 34 33

25- 29 78 94 83 98 47 56 49 58

30 - 39 226 220 237 253 71 69 73 78

40- 49 428 433 549 543 150 147 181 177

50- 59 932 921 912 959 489 481 475 494

60 - 69 2 474 2 476 2 433 2 473 1 258 1 293 1 298 1 332

70- 79 3 313 3 337 3 429 3 633 2 451 2 408 2 445 2 579

80- 1 715 1 740 1 771 1 793 3 273 3 267 3 248 3 289

Kvinner Females

I alt Total 8 528 8 665 8 842 8 955 399 403 409 415

0-14 54 44 46 45 14 11 12 11

15 - 19 24 29 29 29 15 19 20 20

20- 24 43 65 42 56 26 40 26 34

25- 29 94 78 105 98 60 49 65 61

30 - 39 388 410 389 386 128 135 127 125

40- 49 787 836 930 932 290 300 325 322

50- 59 1 076 1 055 1 128 1 109 559 547 584 569

60 - 69 1 905 1 903 1 912 1 895 875 901 929 932

70- 79 2 380 2 491 2 468 2 583 1 294 1 326 1 298 1 353

80- 1 777 1 754 1 793 1 822 1 711 1 652 1 649 1 676

1 Reviderte tall. Diagnose nr. 140-207.

'Revised figures. 1CD-9 numbers 140-207

Kilde: Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 81. Registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose, etter lokalisasjon

Notified cases of bacillary tuberculosis, by site

Lokalisasjon

Site

Tilfelle i alt Cases, total Nye tilfelle New cases

1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991

Antall Number

I alt Total 184 181 171 194 166 165 134 171

Lungene Lung 160 159 156 180 144 144 122 157

Tarmkanalen Intestines 1 - 1 1 1 - 1 1

Urin- og kjønnsorganene

Genito-urinary system 14 8 6 4 12 8 3 4

Bein og ledd Bones and joints ... 3 7 3 4 3 6 3 4

Lymfekjertler Lymphatic system . . 3 4 3 1 3 4 3 1

Huden Skin and subcutaneous

cullular tissue 2 3 2 4 2 3 2 4

Andre organer Other sites 1 - - - 1 - - -

Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population

I alt 4,4 4,3 4,0 4,5 3,9 3,9 3,2 4,0

Lungene 3,8 3,8 3,7 4,2 3,4 3,4 2,9 3,7

Tarmkanalen 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

Urin- og kjønnsorganene 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1

Bein og ledd 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lymfekjertler 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

Huden 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Andre organer 0,0 - - - 0,0 - -

Kilde: Statens helseundersøkelser, Det sentrale tuberkuloseregister.

Source: National Health Screening Service, National Tuberculosis Register.

85


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 82. Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. 1992

Notified cases of infectious diseases. 1992

Diagnose

Diagnosis

1988 1989 1990 1991 1992

Nominativt meldte tilfelle Individually notified

cases

Hepatitt Hepatitis 238 179 188 163 183

Tyfoidfeber Typhoid fever 21 14 17 27 36

Paratyfoidfeber Paratyphoid fever 22 19 12 9 7

Salmonellose (annen) Other salmonella

infections 1 262 1 077 1 096 860 1 003

Dysenteri (basillær og amøbe) Dysentery

(bacillary and amoebiasis) 174 224 233 224 201

Meningokokkinfeksjon Meningococcal infections 164 179 171 163 197

Meningitt (annen) Meningitis 51 39 204 270 232

Malaria Malaria 53 52 60 71 36

Annen alvorlig infeksjonssykdom Other

infectious disease 1 522 1 538 2 627 2 875 11 771

Meslinger Measles 133 13 95 17 73

Vaksinasjonskomplikasjoner Infections following

vaccination 5 1 3 6 2

Summarisk meldte tilfelle Summarily notified

cases

Influensalignende sykdom Influenza 179 476 260 268 193 822 187 440 201 857

Streptokokkinfeksjon Streptococcal infections . . 79 347 61 333 74 505 90 068 82 667

Mononucleose Mononucleosis 5 325 5 684 6 283 6 332 6 380

Mykoplasmainfeksjon Pneumonia, mycoplasmal 6 383 5 756 5 891 5 787 6 668

Rode hunder Rubella 1 088 1 196 1 399 780 709

Kusma Mumps 2 468 780 585 523 577

Kikhoste, 2 Ar og over Whooping cough, 2 years

and over 285 208 193 119 89

Akutt mage-/tarminfeksjon Acute gastroenteritis 43 118 44 616 45 641 44 156 42 899

Matforgiftning, trolig bakterietoksinbetinget Food

poisoning, probably bacterial 1 435 1 289 1 450 1 302 1 223

Skabb Scabies 4 040 3 574 3 530 3 354 2 677

Lus Pediculosis 4 127 4 057 3 412 3 036 2 493

Gonoré Gonorrhoea 2 547 1 462 944 656 411

Syfilis Syphilis 66 54 49 52 48

Venerisk lymfogrIblot sjanker

Lymphogranuloma venereum and chancroid . . 66 47 28 25 24

Herpes genitalisinfeksjon Genital herpes 2 096 2 168 2 169 2 035 1 934

Chlamydiainf. (genital) Genital chlamydia 12 772 12 173 12 094 11 723 10 103

l Administrative endringer ved melding av Clostridium diff., cytomegalovirus INA, div. og RSV-infeksjon.

Administrative changes in the reporting of Clostridium cliff., cytomegalovirus INA, div. and RSV infection.

Kilde: Statens Institutt for folkehelse, MSIS. Source: National Institute of Public Health, MS/S..

86


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Risikof aktor

Risk factor

Tabell 83. HIV-infeksjoner etter risikofaktor og diagnoseår

HIV-infections by risk factor and year of diagnosis

1984-1993

Prosent

Antall Per

Number cent

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Alle risikofaktorer All risk factors 1 337 100,0 10 210 195 193 148 133 90 140 106 112

Homo-/biseksuell mann (A)

Homo-/bisexual male (A) 506 37,8 9 103 68 69 46 47 36 58 27 42

Sprøytemisbruk (B) Intravenous

druguser (B) 348 26,0 1 71 99 68 32 23 18 14 12 11

Kombinasjon av A og B Combination of

A and B 30 2,2 — 6 8 2 3 5 3 2 — 1

Hemofili/koagul. feil

Haemophilia/coagulation disorder 21 1,6 — 20 1 — — — — — — —

Fått blod/blodprodukt Transfusion 24 1,8 — 3 — 6 10 1 — 1 2 1

Heteroseksuell praksis Heterosexual

contact 186 13,9 — 5 11 29 32 23 17 18 28 23

Høyendemisk fødeland High endemic

area 186 13,9 — 1 6 18 20 29 11 39 31 31

Barn av HIV-positiv mor Child of

HIV-pos. mother 9 0,7 — — 1 — — 3 2 3 — —

Annet/ukjent Other/unknown 27 2,0 — 1 1 1 5 2 3 5 6 3

Kilde: Statens institutt for folkehelse. Source: National Institute of Public Health.

Tabell 84. Nye tilfelle av aids, etter risikofaktor og meldeår. Tallet på døde av aids

New cases of aids, by risk factor and year of notification. Deaths from aids

Risikof aktor

Risk factor

1983-1993

Antall

Number

Prosent

Per

cent

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Nye aidstilfelle i alt New cases

of aids, total 369 100,0 2 4 11 18 35 30 45 52 62 52 58

Homo-/biseksuell mann (A)

Homo-/bisexual male (A) 224 60,7 2 4 9 13 27 19 32 25 36 23 34

Sprøytemisbruk (B) Intravenous

druguser (B) 49 13,3 — — 1 1 2 1 3 9 15 6 11

Kombinasjon av A og B

Combination of A and B 6 1,6 — — — — — — 1 2 — 2 1

Hemofili/koagul. feil

Haemophilia/coagulation

disorder 7 1,9 — — 1 2 — 1 1 2 — — —

Fått blod/blodprodukt

Transfusion 18 4,9 — — — 1 2 5 3 — 3 2 2

Heteroseksuell praksis

Heterosexual contact 43 11,7 — — — 1 3 3 2 11 5 11 7

Høyendemisk fødeland High

endemic area 11 3,0 — — — — 1 — 1 1 2 4 2

Barn av HIV-positiv mor Child of

HIV-pos. mother 20,5 — — — — — — 1 — — 1 —

Annet/ukjent Other/unknown . . . 9 2,4 — — — — — 1 1 2 1 3 1

Døde av aids Deaths from aids . 294 2 9 12 22 23 26 37 40 54 68

87


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 85. Vernepliktigel etter høyde. Prosent 2 Conscripts 1 by height. Per cent2

Gjennomsnitts-

Under

År

øyde , cm Under

Year

Average 165 cm

height, cm

cm og

165-169 170-174 175-179 180-184 185-189 190-194 195

over

cm cm cm cm cm cm

and over

1900 170,0 16,9 28,0 30,9 18,0 5,4 3 0,8

1910 171,0 12,8 26,0 32,3 20,4 6,8 3 1 , 7

1920 171,4 12,3 24,4 32,6 21,3 7,7 3 1 , 7

1930 . . . . 172,8 8,4 20,0 32,2 25,8 10,6 3 3,0

1937 . . . . 173,8 6,5 17,3 30,8 27,4 13,2 3 4,8 . . . .

1952 . . . . 176,2 3,0 10,5 25,4 30,4 21,5 7,4 1,6 0,2

1960 . . . . 177,1 2,4 8,3 22,8 31,1 23,4 9,6 2,1 0,3

1970 . . . . 178,7 1,4 5,6 17,2 28,9 29,2 13,5 3,7 0,5

1980 . . . . 179,4 1,0 4,8 15,6 27,6 29,9 15,0 5,2 0,8

1990 . . . . 179,7 1,1 4,7 15,1 27,1 28,9 16,2 5,7 1,3

1991 .. . 179,9 1,2 4,3 14,8 26,2 29,8 16,5 6,1 1,2

1992 .. . . 179,7 1,3 4,7 15,2 27,1 28,5 16,1 5,8 1,2

1993 . . . . 179,5 1,3 5,0 15,5 27,0 28,5 15,9 5,6 1,2

1994 . . . . 179,8 1,3 4,3 14,9 27,0 29,2 16,0 6,0 1,4

lOppgavene gjelder utskrivningsstyrken Aret for. 2 Ikke medregnet vernepliktige med uoppgitt høyde. 3 185 cm og over.

1 The data refer to the enrolment of the previous year. ,Not including conscripts with unknown height. 3 185 cm and over.

Kilde: Generalkrigskommissæren. Source: The Conscription Service.

Tabell 86. Gjennomsnittshøyde og svømmeferdighet for vernepliktigel. Fylke. 1994

Average height and swimming ability of conscripts 1 . County 1994

Fylke

County

Tallet på

vernepliktige

Number of

conscripts

Gjennomsnittshoyde,

cm

Average

height, cm

Pst. som kan

svømme

200 m

P.c. able to

swim 200 m

Fylke

County

Tallet på

vernepliktige

Number of

conscripts

Gjennomsnittshoyde,

cm

Average

height, cm

Pst. som kan

svømme

200 m

P.c. able to

swim 200 m

I alt Total 35 858 179,8 92,0 Vest-Agder 1 311 181,1 93,0

Østfold 2 055 179,5 94,8 Rogaland 3 056 179,2 90,5

Akershus 3 553 180,3 94,6 Hordaland 3 707 179,8 92,6

Oslo 2 457 179,6 91,1 Sogn og Fjordane . 980 180,1 92,9

Hedmark 1 540 180,5 91,8 More og Romsdal . 2 136 179,8 90,4

Oppland 1 596 180,2 89,7 Sør-Trøndelag . . . . 2 158 180,1 89,0

Buskerud 1 906 179,7 95,4 Nord-Trøndelag . . . 1 176 179,3 90,3

Vestfold 1 660 179,7 97,8 Nordland 2 254 179,3 89,4

Telemark 1 366 180,6 96,2 Troms 1 289 178,5 87,0

Aust-Agder 996 180,4 92,7 Finnmark 662 177,5 80,1

iOppgavene gjelder utskrivningsstyrken Aret for. i The data refer to the enrolment of previous year.

Kilde: Generalkrigskommissæren. Source: The Conscription Service.

88


UTDANNING

OG SKOLEVESEN

Skoleslag og år

Type of school and year

Tabell 87. Skoler, lærere og elever

Schools, teachers and pupils

Skoler

Number of

schools

I alt

Total

Lærere i hel stilling

Full-time teachers

Menn

Males

Kvinner

Females

Elever og studenter

Pupils and students

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Alle skoleslag All types of school

1987 - 88 4 729 60 943 36 971 23 972 814 052 409 007 405 045

1988- 89 4 687 61 636 36 584 25 052 815 925 408 738 407 187

1989 - 90 4 607 61 427 36 202 25 225 854 296 430 813 423 483

1990- 91 4 546 63 263 36 942 26 321 865 951 436 476 429 475

1991 - 92 4 506 64 483 37 153 27 330 877 824 443 024 434 800

1992- 93 4 329 886 547 446 594 439 953

Grunnskoler Primary and lower

secondary schools

1987 - 88 3 500 34 404 17 751 16 653 505 942 258 933 247 009

1988- 89 3 475 34 735 17 336 17 399 492 671 252 145 240 526

1989- 90 3 442 34 021 16 761 17 260 482 961 246 971 235 990

1990- 91 3 406 33 961 16 406 17 555 473 074 242 330 230 744

1991 - 92 3 389 35 416 16 746 18 670 467 502 239 320 228 182

1992 - 93 3 352 463 948 237 353 226 595

Spesialskoler Special schools

for handicapped children

1987 - 88 87 1 086 453 633 2 620 1 613 1 007

1988- 89 85 1 126 440 686 2 583 1 597 986

1989 - 90 84 1 049 398 651 2 427 1 510 917

1990- 91 80 1 099 412 687 2 270 1 401 869

1991 - 92 75 1 980 1 226 754

1992 - 93

Videregående skoler Upper

secondary schools

1987- 88 900 18 185 13 293 4 892 200 476 99 274 101 202

1988- 89 883 18 343 13 248 5 095 209 065 103 370 105 695

1989- 90 854 19 146 13 663 5 483 223 989 109 801 114 188

1990- 91 843 20 647 14 584 6 063 237 053 116 971 120 082

1991 -92 831 20 982 14 612 6 370 243 558 122 091 121 467

1992 - 93 778 243 797 122 217 121 580

Lærlinger Apprentices

1989 - 90 18 297 14 083 4 214

1990- 91 16 572 12 385 4 187

1991 -92 15 919 11 587 4 332

1992 - 93 16 634 12 276 4 358

Høgskoler Colleges

1987 - 88 227 3 219 2 100 1 119 61 044 26 774 34 270

1988- 89 228 3 477 2 289 1 188 63 722 27 691 36 031

1989- 90 213 3 187 2 095 1 092 70 000 30 856 39 144

1990- 91 203 3 349 2 158 1 191 73 675 32 935 40 740

1991 - 92 197 3 594 2 274 1 320 80 616 36 126 44 490

1992 - 93 185 88 390 39 632 48 758

Universiteter Universities

1987 - 88 15 4 049 3 374 675 43 970 22 413 21 557

1988- 89 16 3 955 3 271 684 47 884 23 935 23 949

1989- 90 14 4 024 3 285 739 56 622 27 592 29 030

1990- 91 14 4 207 3 382 825 63 307 30 454 32 853

1991 - 92 14 4 491 3 521 970 68 249 32 674 35 575

1992 - 93 14 73 778 35 116 38 662

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Source: NOS Educational Statistics.

89


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Alder pr.

31.12.1991

Tabell 88. Elever etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull.

1. oktober 1992

Pupils by type of school and age and in per cent of registered population.

1 October 1992

Grunnskolerl

Elever i prosent av registrert

Skoleslag Type of school

årskull

Pupils in per cent of

Skoler registered population

under lov

om vide- Andre

regående videreopp-

gående Lær- Universi-

Age at

Primary

læring I alt

skoler linger Høgskoler teter I alt Menn Kvinner

31 December 1991

and lower

chools Other Total up- Appren- Colleges Universi- Total Males Females

secondary

under the per se- tices ties

Upper condary

schools'

Seconda- schools

ry Education

Act

I alt Total 886 547 463 948 230 766 13 031 16 634 88 390 73 778

5 - - - - - - -

6 633 633 - - - - - 1,2 0,9 1,5

7 50 935 50 935 - - - - - 97,8 97,2 98,4

8 50 660 50 660 - - - - - 98,5 98,3 98,8

9 50 533 50 533 - - - - - 98,9 98,8 98,9

10 51 766 51 766 - - - - - 99,0 98,5 99,4

11 51 590 51 590 - - - - - 99,0 98,6 99,4

12 51 470 51 470 - - - - - 98,4 98,4 98,4

13 52 113 52 113 - - - - - 99,0 99,2 98,9

14 52 114 52 114 - - - - - 98,7 98,3 99,1

15 51 482 50 762 713 7 - - - 99,0 97,8 99, 2,

16 50 746 1 090 48 647 952 56 - 1 93,1 93,1 93,C

17 51 346 155 49 819 1 083 273 13 3 89,3 89,8 88,6

18 49 924 57 47 102 928 1 533 118 186 81,7 81,2 82,1

19 32 719 16 17 687 3 254 3 009 3 958 4 795 52,3 52,3 52,2

20 28 716 12 10 186 1 860 3 157 6 890 6 611 43,8 39,0 48,8

21 28 370 10 7 991 1 053 2 282 9 848 7 186 42,6 40,1 45,1

22 25 397 2 6 179 678 1 519 10 112 6 907 38,6 37,7 39,5

23 23 473 3 5 086 481 1 091 9 831 6 981 33,9 34,4 33,5

24 19 214 5 4 042 381 759 7 614 6 413 27,8 29,4 26,1

25 15 293 2 3 397 302 563 5 576 5 453 22,5 23,8 21,2

26 12 391 3 2 845 245 320 4 231 4 747 18,1 18,9 17,2

27 9 926 4 2 443 201 244 3 424 3 610 14,6 15,1 14,2

28 8 225 2 2 207 169 197 2 756 2 894 12,2 12,5 12, 0

29 6 687 4 1 912 152 191 2 184 2 244 10,3 10,6 9,9

30- 60 824 7 20 510 1 285 1 440 21 835 15 747

l Aldersfordelingen er delvis beregnet.

1 Age groups are partly estimated.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Source: NOS Educational Statistics.

90


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Tabell 89. Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt. 1. oktober 1992

Pupils by class level, sex and field of study. 1 October 1992

Kjønn og fagfelt

Sex and field of study

I alt

Klassetrinn' Class level'

Total 1-9 2 103 11-12 13-14 15-16 17-19

Menn og kvinner Males and females 886 547 465 111 106 604 148 391 108 141 47 671 10 629

Aliment fagfelt General subjects 565 275 465 111 41 840 58 324 -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 28 542 - 4 700 3 355 14 735 2 909 2 843

Undervisning Teacher training 26 126 - - 1 960 10 772 12 806 588

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 106 355 - 26 969 22 851 38 634 14 073 3 828

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 92 798 - 22 942 37 884 19 659 10 621 1 692

Samferdsel Transport and communication 7 917 - 1 348 4 178 2 184 207 -

Helsevern Public health 22 388 - 72 6 327 9 069 5 608 1 312

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry

and fishery programmes 7 276 - 2 000 3 419 1 040 812 5

Tjenesteyting og forsvar Service and military

programmes 20 401 - 6 733 10 093 2 751 463 361

Uoppgitt fagfelt Programmes n.e.c . 9 469 - - - 9 297 172

Menn Males 446 594 237 888 52 118 79 270 50 532 21 411 5 375

Allment fagfelt General subjects 281 980 237 888 18 417 25 675 -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 9 612 - 1 176 1 019 5 132 1 085 1 200

Undervisning Teacher training 7 019 - - 93 2 720 3 932 274

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 45 118 - 8 183 9 507 19 087 6 618 1 723

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 76 850 - 19 423 34 488 13 936 7 730 1 273

Samferdsel Transport and communication 4 763 - 788 2 513 1 383 79

Helsevern Public health 3 753 - 1 508 1 655 1 028 561

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry

and fishery programmes 4 547 - 1 309 2 129 658 449 2

Tjenesteyting og forsvar Service and military

programmes 9 173 - 2 821 3 338 2 258 414 342

Uoppgitt fagfelt Programmes n.e.c . 3 779 - - - 3 703 76

Kvinner Females 439 953 227 223 54 486 69 121 57 609 26 260 5 254

Ailment fagfelt General subjects 283 295 227 223 23 423 32 649 -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 18 930 - 3 524 2 336 9 603 1 824 1 643

Undervisning Teacher training 19 107 - - 1 867 8 052 8 874 314

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 61 237 - 18 786 13 344 19 547 7 455 2 105

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 15 948 - 3 519 3 396 5 723 2 891 419

Samferdsel Transport and communication 3 154 - 560 1 665 801 128 -

Helsevern Public health 18 635 - 71 5 819 7 414 4 580 751

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry

and fishery programmes 2 729 - 691 1 290 382 363 3

Tjenesteyting Service trades 11 228 - 3 912 6 755 493 49 19

Uoppgitt fagfelt Programmes n.e.c . 5 690 - - - 5 594 96

'Klassetrinn 1-9: Barne- og ungdomsskolenivå. Klassetrinn 10-12: Gymnasnivå. Klassetrinn 13-19: Universitets- og høgskolenivå.

2 Ikke medregnet 10. frivillige år i grunnskolen. 3 Medregnet 10. frivillige år i grunnskolen.

'Class level 1-9: First level and second level, first stage. Class level 10-12: Second level, second stage. Class level 13-19: Third level.

2 Not including the 10th voluntary year in the lower secondary schools. 3 Including the 10th voluntary year in the lower secondary

schools.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Source: NOS Educational Statistics.

91


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Fylke

County

Tabell 90. Grunnskoler. Elever 1. september 1992

Primary schools. Pupils 1 September 1992

Elever i alt

Pupils, total

Klassetrinn

Fremmed-

Class level språklige

elever

Foreign Ian-

1.-6. 7.-9. 10. guage pupils

I alt Total 463 948 307 461 155 621 866 20 932

Østfold 25 451 16 469 8 776 206 898

Akershus 46 251 30 823 15 407 21 2 380

Oslo 33 847 23 008 10 839 - 7 989

Hedmark 19 117 12 557 6 552 8 441

Oppland 18 758 12 248 6 510 - 456

Buskerud 23 491 15 611 7 840 40 1 211

Vestfold

21 923 14 396 7 516 11 8E0

Telemark 17 720 11 644 6 073 3 510

Aust-Agder 12 218 8007 4 211 - 241

Vest-Agder 18 222 12 113 6 015 94 852

Rogaland 43 636 28 973 14 474 189 1 320

Hordaland 47 729 31 801 15 928 - 1 642

Sogn og Fjordane 12 883 8 563 4 312 8 189

More og Romsdal 29 048 19 228 9 811 9 377

Sør-Trøndelag 27 151 17 929 9 052 170 789

Nord-Trøndelag 15 047 9 919 5 125 3 125

Nordland 27 222 17 868 9 293 61 241

Troms 16 176 10 852 5 281 43 175

Finnmark 7 958 5 385 2 573 - 213

Svalbard 100 67 33 - 3

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Grunnskolar. Source: NOS Educational Statistics. Primary and Lower Secondary Schools.

Tabell 91. Overgang fra grunnskole til videregående utdanning. Prosent

Pupils going from primary and lower secondary school to upper secondary

education. Per cent

Andel av grunnskolekullet i videregående utdanning 1. oktober samme år

Pupils who finished primary and lower secondary school still in education 1 October same year

Fylke for grunnskole

County of primary and lower

1992

secondary school

1986 1988 1989 1991 Begge

kjønn Gutter Jente!

Both sexes Boys Girls

Hele landet The whole country 88,9 90,7 93,7 95,1 195 , 3

1 95,6 195,1

Østfold 86,6 89,9 93,7 95,8 96,6 96,8 96,5

Akershus 90,5 92,0 94,1 95,3 95,3 95,9 94,7

Oslo 2 87,4 89,5 92,6 92,7 - - -.

Hedmark 88,9 90,7 92,6 96,1 96,7 96,7 96,7

Oppland 90,8 93,7 96,3 97,2 96,2 95,9 96,4

Buskerud 88,2 91,0 92,1 96,4 95,6 95,8 95,3

Vestfold 90,8 92,7 95,6 96,6 96,7 97,5 95,9

Telemark 88,8 92,2 91,6 92,1 96,1 95,6 96,6

Aust-Agder 89,3 92,7 94,5 95,4 94,2 95,7 92,5

Vest-Agder 89,5 91,6 94,6 96,0 95,2 95,5 94,8

Rogaland 90,4 88,9 93,3 93,9 95,3 96,4 94,2

Hordaland 89,5 90,0 94,6 94,9 94,3 94,8 93,8

Sogn og Fjordane 90,5 92,7 97,1 97,2 96,7 96,0 97,4

More og Romsdal 86,4 89,9 94,8 96,0 95,7 95,8 95,7

Sør-Trøndelag 91,5 93,4 95,7 96,5 96,9 97,3 96,6

Nord-Trøndelag 91,9 94,1 95,0 97,1 97,6 97,3 97,8

Nordland 88,0 89,1 91,8 94,0 93,9 93,3 94,6

Troms 85,0 86,4 91,2 94,9 93,4 93,7 93,1

Finnmark 79,5 82,2 86,6 86,4 89,1 88,7 89,5

1 Beregnet på bakgrunn av de oppførte tall. 2 For 1992 finnes det ikke reelle tall for dette fylket.

2 Calculated numbers, based upon the numbers for the other counties. 2For 1992 there are no numbers for this county.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Grunnskolar. Source: NOS Educational Statistics. Primary and Lower Secondary Schools.

92


Skoleslag

Type of school

Tabell 92. Videregående skoler. 1. oktober 1992

Upper secondary schools. 1 October 1992

UTDANNING OG SKOLEVESEN

Elever Pupils

Skoler

Schools I alt Menn Kvinner

otal Males Females

Videregående skoler i alt Upper second. schools, total 778 260 431 134 493 125 938

Skoler under lov om videregående opplæring Schools under the

Upper Secondary Education Act 628 230 766 116 036 114 730

Fagfelt Subjects

Ailment fagfelt General subjects 93 929 41 348 52 581

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic subjects . 6 662 1 674 4 988

Undervisning Teacher training 1 865 71 1 794

Administrasjon og økonomi Commercial and business

subjects 49 808 17 625 32 183

Industri, håndverk og teknikk Trade, craft and industrial

subjects 48 470 42 579 5 891

Samferdsel Transport and communication 5 659 3 717 1 942

Helsevern Public health 6 316 497 5 819

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry and fishery

subjects 5 385 3 471 1 914

Tjenesteyting og forsvar Service and military subjects 12 672 5 054 7 618

Folkehøgskoler Folk high schools 82 6 368 2 507 3 861

Videregående skoler ellers Other upper secondary schools . . . . 68 6 663 3 674 2 989

Lærlinger Apprentices 16 634 12 276 4 358

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler. Source: NOS Educational Statistics Upper Secondary Schools.

Tabell 93. Elever under lov om videregående opplæring, etter kurstype og

studieretning. 1. oktober 1992

Pupils under the Upper Secondary Education Act, by type of course and area of

study. 1 October 1992

Studieretning

Area of study

I alt

Total

Grunnkurs

Basic courses

Toårig

Ettårig Two-year

One-year 1. år 2. år

1st year 2nd year

Videregående kurs

Advanced courses

Andre

kurs

Other

courses

I alt Total 201 873 70 817 3 866 3 881 60 363 49 750 1 829 11 367

Allmenne fag General subjects 84 411 28 640 — — 25 558 28 771 — 1 442

Husflids- og estetiske fag Home crafts

and aesthetic subjects 6 031 2 136 1 034 892 939 927 — 103

Handels- og kontorfag Commercial

subjects 32 416 10 176 645 723 9 544 9 963 1 065 300

Håndverks- og industrifag Craft and

industry 45 608 16 912 279 424 14 116 5 800 7 8 070

Fiskeri- og sjøfartsfag Fishery science

and maritime studies 3 012 622 28 — 511 1 151 589 111

Landbruk og naturbruk Agri vocational

subjects 4 359 1 434 20 26 1 470 1 158 168 83

Sosial- og helsefag Social science and

health education 16 193 7 935 544 628 5 429 895 — 762

Husholdningsfag Domestic sciences . . 6 486 2 962 36 43 2 796 153 — 496

Idrettsfag Sport and physical education 3 357 — 1 280 1 145 — 932 — —

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler. Source: NOS Educational Statistics Upper Secondary Schools.

93


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Tabell 94. Fullført utdanning under lov om videregående opplæring

Completed education under the Upper Secondary Education Act

Studieretning og kurstype

Area of study and type of course

1990/91 1991/92

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

Total Males Females Total Males Females

I alt Total 125 855 63 988 61 867 125 007 64 866 60 141

Allmenne fag General subjects 24 596 11 210 13 386 26 092 11 913 14 179

Treårig allmennfaglig linje General upper secondary

education, upper stage 22 139 9 834 12 305 23 374 10 383 12 991

Andre allmenne fag Other general subjects 2 457 1 376 1 081 2 718 1 530 1 188

Husflids- og estetiske fag Home crafts and aesthetic

subjects 4 168 589 3 579 4 123 635 3 488

Ettårige grunnkurs One-year basic courses 2 034 131 1 903 1 938 141 1 797

Toårige grunnkurs Two-year basic courses 710 237 473 789 242 547

Videregående kurs I Advanced course I 662 48 614 584 45 539

Videregående kurs II Advanced course II 721 164 557 771 203 568

Videregående kurs III Advanced course I11/13th school

year — — — — —

Andre kurs Other courses 41 9 32 41 4 37

Handels- og kontorfag Commercial subjects 33 370 12 275 21 095 29 957 11 778 18 179

Ettårige grunnkurs 11 048 4 299 6 749 9 817 4 096 5 721

Toårige grunnkurs 679 357 322 729 461 268

Videregående kurs I 9 919 3 585 6 334 8 751 3 480 5 271

Videregående kurs II 10 268 3 637 6 631 9 322 3 427 5 895

Videregående kurs III 903 132 771 1 031 155 876

Andre kurs 553 265 288 307 159 148

Håndverks- og industrifag Craft and industry 39 505 33 332 6 173 38 278 32 543 5 735

Ettårige grunnkurs 18 569 15 121 3 448 16 016 13 097 2 919

Toårige grunnkurs 434 378 56 472 401 71

Videregående kurs I 12 027 10 405- 1 622 12 312 10 647 1 665

Videregående kurs II 3 908 3 387 521 4 829 4 241 588

Videregående kurs III 3 3 — 7 7 --

Andre kurs 4 564 4 038 526 4 642 4 150 492

Fiskeri- og sjøfartsfag Fishery science and maritime studies 2 568 2 388 180 2 696 2 537 159

Ettårige grunnkurs 534 461 73 560 491 69

Toårige grunnkurs 7 6 1 — — --

Videregående kurs I 484 449 35 546 506 40

Videregående kurs II 842 809 33 950 911 39

Videregående kurs III 552 549 3 506 503 3

Andre kurs 149 114 35 134 126 8

Landbruksfag og naturbruk Agri vocational subjects 2 097 1 314 783 3 265 2 078 1 187

Ettårige grunnkurs 1 069 684 385 1 067 707 360

Videregående kurs I 948 572 376 1 335 850 485

Videregående kurs ll 60 39 21 755 438 317

Videregående kurs III 20 19 1 57 37 20

Andre kurs — — — 51 46 5

Sosial- og helsefag Social science and health education 12 109 419 11 690 13 305 594 12 711

Ettårige grunnkurs 6 335 265 6 070 7 065 359 6 706

Toårige grunnkurs 743 24 719 684 35 649

Videregående kurs I 4 052 81 3 971 4 389 114 4 275

Videregående kurs ll 485 7 478 650 14 636

Andre kurs 494 42 452 517 72 445

Husholdningsfag Domestic science 5 969 1 569 4 400 5 604 1 751 3 853

Ettårige grunnkurs 3 311 909 2 402 2 773 1 035 1 738

Toårige grunnkurs 81 23 58 59 14 45

Videregående kurs I 1 901 413 1 488 2 235 479 1 756

Videregående kurs II 52 20 32 108 55 53

Andre kurs 624 204 420 429 168 261

Idrettsfag Sport and physical education 1 473 892 581 1 687 1 037 650

Toårige grunnkurs 910 571 339 1 040 635 405

Videregående kurs II 563 321 242 647 402 245

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler. Source: NOS Educational Statistics Upper Secondary Schools.

94


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Tabell 95. Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. Prosent. 1992

Pupils going from upper secondary school to higher education. Per cent. 1992

I utdanning 1. oktober 1992 In education 1 October 1992 Ikke i

Utdanningens art I alt utdanning

(studieretning)

( = 100 Annen vi- 1. oktober

våren 1992

prosent)

Grunnkurs Lærling

deregående Høgskoler 1992

utdann. Type of education

Total

Colleges of Universiteter

Basic Appren-

Not in

(area of study) ( =100

courses tkeship

Other se- higher Universities education

spring 1992

per cent) condary education 1 October

education 1992

I alt 1 Total, 42 191 4,9 1,8 15,0 12,6 13,2 52,5

Allmenne fag 24 668 6,0 - 13,6 13,8 20,2 46,3

Husflids- og estetiske fag Home crafts

and aesthetic subjects 763 2,9 0,5 16,9 12,1 12,2 55,4

Handels- og kontorfag Commercial

subjects 9 297 4,9 0,1 14,3 15,1 4,5 61,1

HAndverks- og industrifag Craft and

industry 4 391 1,5 15,7 19,7 2,3 0,2 60,7

Fiskeri- og sjøfartsfag Fishery science

and maritime studies 923 0,8 4,3 30,1 2,0 - 62,8

Landbruksfag og naturbruk

Agrivocational subjects 746 1,9 0,7 26,1 4,7 0,7 66,0

Helse- og sosialfag Health education

and social science 649 0,6 - 10,8 23,6 0,9 64,1

Husholdningsfag Domestic science . . . 107 - 2,8 5,6 12,1 - 79,4

Idrettsfag Sport and physical education 647 3,7 - 15,5 10,5 6,6 63,7

lOmfatter elever som fullførte videregående kurs II. 1 Comprising pupils who completed an advanced course II.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler. Source: NOS Educational Statistics Upper Secondary Schools.

Tabell 96. Nye studenter etter alder og skoleslag. 1. oktober 1992 1

New students by age and type of college. 1 October 1992 1

Skoleslag

I alt

Alder Age

Type of college Total -19 20 21 22 23 24 25-29 30-

Absolutte tall Absolute figures

I alt Total 37 590 8 508 6 612 4 836 3 058 2 189 1 571 4 067 6 749

Universiteter Universities 13 495 4 755 3 186 1 647 806 409 327 1 003 1 362

Distriktshøgskoler Regional colleges .. 5 489 1 222 1 007 780 455 300 216 535 974

Pedagogiske høgskoler Colleges of

education 5 383 534 641 615 513 394 241 611 1 834

Ingeniørhøgskoler Colleges of

engineering 3 394 709 549 499 349 300 243 500 245

Sosialhøgskoler Colleges of social work 568 18 38 54 32 39 26 84 277

Helsefaghøgskoler Colleges of health

education 3 368 246 279 277 245 258 162 579 1 322

Militære høgskoler Military colleges . . 303 6 30 74 52 30 16 28 67