21.10.2016 Views

Philips Micro Hi-Fi System - User manual - ELL

Philips Micro Hi-Fi System - User manual - ELL

Philips Micro Hi-Fi System - User manual - ELL

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Micro Hi-Fi System

Audio

MC-120

MC-130

1


Important notes for users in the

U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13

Amp plug. To change a fuse in this type of plug

proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.

2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,

A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket

outlets, it should be cut off and an appropriate

plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should

have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse

is used, the fuse at the distribution board

should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to

avoid a possible shock hazard should it be

inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with

the following code: blue = neutral (N),

brown = live (L).

As these colours may not correspond with the

colour markings identifying the terminals in

your plug, proceed as follows:

– Connect the blue wire to the terminal

marked N or coloured black.

– Connect the brown wire to the terminal

marked L or coloured red.

– Do not connect either wire to the earth

terminal in the plug, marked E (or e) or

coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain

that the cord grip is clamped over the sheath

of the lead - not simply over the two wires.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio MC-120, MC-130

Philips risponde alle prescrizioni dell’art. 2

comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Norge

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert

innkoplet. Den innebygde netdelen er

derfor ikke frakoplet nettet så lenge

apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk

støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller

fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or

performance of procedures other than

herein may result in hazardous

radiation exposure or other unsafe

operation.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may

require consent. See Copyright Act 1956 and

The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

2


%

2

^

8

CD TUNER TAPE AUX

SHUFFLE SLEEP

REPEAT

VOL

1

(

6

@

9

DSC DBB IS

MUTE

NEWS/TA

& *

$

5

4

1

STANDBY-ON PROGRAM TIMER

RDS

REPEAT

ON

OFF

CLOCK

BAND

SHUFFLE

7

!

8

2

SOURCE

SELECT

PROGRAM SHUFFLE

3

PLAY•PAUSE

STOP

@

PREV

NEXT

iR

6

0

9

#

3

3


DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning

når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.

Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært

indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra

nettet. Den indbyggede netdel er derfor

tilsluttet til lysnettet så længe netstikket

sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat

sätt än i denna bruksanvisning specificerats,

kan användaren utsättas för osynlig

laserstrålning, som överskrider gränsen för

laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt

kopplad och bryter inte strömmen från

nätet. Den inbyggda nätdelen är därför

ansluten till elnätet så länge stickproppen

sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen

muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla

tavalla saattaa altistaa käyttäjän

turvallisuusluokan 1 ylittävälle

näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei

saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty

toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti

sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa

on kytkettynä sähköverkkoon aina

silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

4


Index

English ------------------------------------------------ 6

English

Français -------------------------------------------- 23

Français

Español --------------------------------------------- 40

Deutsch --------------------------------------------- 57

Nederlands ---------------------------------------- 74

Italiano ---------------------------------------------- 91

Svenska ------------------------------------------- 108

Dansk --------------------------------------------- 125

Suomi --------------------------------------------- 142

Português ---------------------------------------- 159

EÏÏËÓÈο ----------------------------------------- 176

EÏÏËÓÈο Português Suomi Dansk Svenska Italiano Nederlands Deutsch Español

Polski ---------------------------------------------- 193

Polski

5


ÂÚȯfiÌÂÓ·

°ÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ..............177

˘Ìapple·Ú·‰È‰fiÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ..............177

ÏËÚÔÊÔڛ˜ AÛÊ·Ï›·˜........................177

ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·

˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ apple›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘

Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ....................................178–179

ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ........................179

∆ÔappleÔı¤ÙËÛË Ìapple·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ......................................179

Ï‹ÎÙÚ·

Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ......................................180

ª·ÛÈÎÂÛ §ÂÈÙfi˘ÚÁÈÂÛ

ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ..181

∞˘ÙfiÌ·Ù‹ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÛË Ù˘

ηٿÛÙ·ÛËÛ ·Ó·ÌÔÓ‹˜............................181

ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ùo˘ ‹¯o˘........181

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· CD

∞Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎo˘ CD ......................182

∂appleÈÏÔÁ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ....................182

∞Ó·˙‹ÙËÛË ·appleoÛapple¿ÛÌ·Ùo˜

ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡..............................................182

¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiappleÔÈ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜:

SHUFFLE Î·È REPEAT ............................183

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ..............183

∞Ó·ÛÎfiappleËÛË Ùo˘ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜ ..........183

¢È·ÁÚ·Ê‹ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜ ......................183

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘/

∂ÁÁÚ·Ê‹

∞Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ηۤٷ˜ ..........................187

°ÂÓÈÎÂÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÂÙÈη Ì ÙËÓ

∂ÁÁÚ·Ê‹ ∫·ÛÂÙÒÓ ..................................187

˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê‹˜

·applefi CD ............................................187–188

∂ÁÁÚ·Ê‹ ·applefi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ..................188

∂ÁÁÚ·Ê‹ ·applefi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô AUX ..............188

˘ÓÙ‹ÚËÛË ..............................188

PÔÏfi/XÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘

ƒ‡ıÌÈÛË Ùo˘ ÚoÏoÁÈo‡ ............................189

ƒ‡ıÌÈÛË Ùo˘ ¯ÚoÓo‰È·ÎfiappleÙË ..................189

∂ÓÂÚÁoappleo›ËÛË Î·È ·appleÂÓÂÚÁoappleo›ËÛË Ùo˘

¯ÚoÓo‰È·ÎfiappleÙË ................................................189

∂ÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË Î·È ·appleÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘

¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË ‡appleÓÔ ......................................190

ÚԉȷÁڷʤ˜ ........................190

¢ÈfiÚıˆÛË appleÈı·ÓÒÓ

‚Ï·‚ÒÓ ........................................191–192

∂ÏÏËÓÈο

ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë

˘ÓÙoÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈoʈÓÈÎo‡˜

ÛÙ·ıÌo‡˜ ................................................184

ÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ú·‰ÈoʈÓÈÎÒÓ

ÛÙ·ıÌÒÓ ..........................................184–185

˘ÓÙoÓÈÛÌfi˜ Û appleÚoÂappleÈÏÂÁ̤Óo˘˜

ÛÙ·ıÌo‡˜ ................................................185

RDS..........................................................185

EON..........................................................185

∂‡ÚÂÛË Ù‡appleÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

(PTY) ................................................185–186

¢ÂÏÙ›o Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÚÔ¯·›·˜

ΛÓËÛ˘ (TA) ............................................186

176


°ÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

∆Ô appleÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi appleÏËÚÔ› ÙȘ ·apple·ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘

∂˘Úˆapple·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ

Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ apple·ÚÂÌ‚ÔϤ˜.

ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı› appleÂÚÈÙÙ‹

Û˘Û΢·Û›·. ÚÔÛapple·ı‹Û·Ì ÒÛÙ Ë

Û˘Û΢·Û›· Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ˘ÏÈο:

¯·ÚÙfiÓÈ (ÎÈ‚ÒÙÈÔ), ·ÊÚÔÏ¤Í ·applefi appleÔÏ˘ÛÙÂÚ›ÓË

Î·È appleÔÏ˘Âı˘Ï·›ÓÈÔ (Û·ÎÎԇϘ,

appleÚÔÛٷ٢ÙÈο ʇÏÏ·).

T· ˘ÏÈο ·˘Ù¿ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó

Î·È Ó· Âapple·Ó·¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó ·Ó

·appleÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·applefi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË

ÂÙ·ÈÚ›·. ·Ú·Î·Ïԇ̠·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙÔ˘˜

ÙÔappleÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË

ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ηÌ̤ӈÓ

Ìapple·Ù·ÚÈÒÓ Î·È apple·ÏÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ.

˘Ìapple·Ú·‰È‰fiÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

– 2 ˯›·

– TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo

– ∫ÂÚ·›· appleÏ·ÈÛ›o˘ ÁÈ· Ù· AM/MW

– ∫·ÏÒ‰Èo ÎÂÚ·›·˜ ÁÈ· Ù· FM
ÏËÚÔÊÔڛ˜ AÛÊ·Ï›·˜

ÚÔÙÔ‡ ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·,

‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, appleÔ˘

˘appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÈӷΛ‰· ¤Ó‰ÂÈ͢ ÙÔ˘

Ù‡appleÔ˘, (‹ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ Ù¿Û˘ ‰›appleÏ· ·applefi ÙÔÓ

ÂappleÈÏÔÁ¤· Ù¿Û˘) ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Û·˜

Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘

appleÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜. ∂¿Ó Ë Ù¿ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ›‰È·,

Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ·ÓÙÈappleÚfiÛˆapplefi Û·˜.

∆ÔappleÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· apple¿Óˆ ÛÂ Ì›·

Âapple›apple‰Ë, ÛÎÏËÚ‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ·.

∆ÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ̤ÚÔ˜ fiappleÔ˘

ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ô Âapple·Ú΋˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘,

ÁÈ· Ó· ·appleÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘

ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ∞Ê‹ÛÙÂ

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÂÎ. (4 ›ÓÙÛ˜) ·applefiÛÙ·ÛË ·applefi

ÙÔ apple›Ûˆ Î·È ·applefi ÙÔ apple¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜

Î·È 5 ÂÎ. (2 ›ÓÙÛ˜) ·applefi ÙËÓ Î¿ı appleÏÂ˘Ú¿.

● ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÙȘ Ìapple·Ù·Ú›Â˜ ‹

ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Û ˘appleÂÚ‚ÔÏÈ΋ ˘ÁÚ·Û›·,

‚ÚÔ¯‹, ¿ÌÌÔ ‹ Û appleËÁ¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ fiappleˆ˜

Û˘Û΢¤˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‹ Ë ¿ÌÂÛË ËÏȷ΋

·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.
∂¿Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·apple’ ¢ı›·˜ ·applefi

¤Ó· „˘¯Úfi Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‹ ¿Ó

ÙÔappleÔıÂÙËı› Û ¤Ó· appleÔχ ˘ÁÚfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ,

ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ìapple˘ÎÓˆı› ˘ÁÚ·Û›· apple¿Óˆ

ÛÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ

Ù¤ÙÔÈÔ, Ë Û˘Û΢‹ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ CD ‰ÂÓ ı·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ì›· ÒÚ· appleÂÚ›appleÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó·

˘apple¿Ú¯ÂÈ ‰›ÛÎÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·, ˆÛfiÙÔ˘

ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

∆· Ì˯·ÓÈο ̤ÚË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ-ÏÈapple·ÈÓfiÌÂÓ· ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó

Î·È ‰ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÁÚ·ÛÛ¿ÚÔÓÙ·È ‹ Ó·

ÏÈapple·›ÓÔÓÙ·È.

ŸÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ

ηٿÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·

ηٷӷÏÒÓÂÈ Î¿appleÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. °È· Ó·

·appleÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·applefi

ÙËÓ apple·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ

‚‡ÛÌ· ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘

Ú‡̷ÙÔ˜ ·applefi ÙËÓ appleÚ›˙·.

∂ÏÏËÓÈο

177


ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·

AM

B

aerial

C

A

˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ apple›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘

Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

∏ appleÈӷΛ‰· ¤Ó‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ Ù‡appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

ÛÙÔ apple›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

A ƒÂ‡Ì·

ÚÔÙÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ

ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ appleÚ›˙·,

‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈËı› fiϘ

ÔÈ ¿ÏϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.

ƒO∂π¢OOπ∏∏!

– °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·applefi‰ÔÛË,

¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÙÂ ÌfiÓÔ ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi

ηÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜.

– ªËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈ›ÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ηÈ

ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ appleÔÙ¤ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ fiÙ·Ó Ô

‰È·ÎfiappleÙ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜.

B ‡Ó‰ÂÛË ÎÂÚ·ÈÒÓ

˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ‚Úfi¯Ô˘ AM Î·È ÙËÓ

ÎÂÚ·›· FM, appleÔ˘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË

Û˘Û΢·Û›·, ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÎÂÚ·›·˜

ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Ï‹„Ë.

∫ÂÚ·›· AM

ÙÂÚÂÒÛÙÂ ÙË

ÛÈ·ÁfiÓ· ÛÙË

Û¯ÈÛÌ‹

∂ÏÏËÓÈο

°È· Ó· ·appleÔÙÚ¤appleÂÙ·È Ë ˘appleÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË, ÙÔ

Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÂÓۈ̷و̤ÓÔ

·Îψ̷ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤appleÂÈ·, ÙÔ

Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜ ÌappleÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚›

·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ∞Ó·ÌÔÓ‹˜ ˘applefi

·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi,

·Ê‹ÛÙÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ appleÚÔÙÔ‡

ÙÔ Âapple·Ó·¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÂÙ (‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È

Û fiϘ ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ).


∆ÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÚ·›· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ

Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·applefi ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ‚›ÓÙÂÔ ‹ ¿ÏϘ

appleËÁ¤˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

178


ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·


∫ÂÚ·›· FM

°È· ηχÙÂÚË ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë FM,

Û˘Ó‰¤ÛÙ ̛· Â͈ÙÂÚÈ΋ ÎÂÚ·›· FM ÛÙÔÓ

·ÎÚÔ‰¤ÎÙË FM AERIAL (FM ANTENNA).

C ‡Ó‰ÂÛË Ë¯Â›ˆÓ

∂ÌappleÚfi˜ ˯›·

˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ ÛÙÔ˘˜

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ÂÌappleÚfi˜ ˯›ˆÓ SPEAKERS,

ÙÔ ‰ÂÍ› Ë¯Â›Ô ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË “RIGHT” Î·È ÙÔ

·ÚÈÛÙÂÚfi Ë¯Â›Ô ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË “LEFT”, ÙÔ

¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ηÏÒ‰ÈÔ (Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË) ÛÙÔ

“+” Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ (¯ˆÚ›˜ ¤Ó‰ÂÈÍË)

ÛÙÔ “-”.

ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ

OÈ appleÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È Ù· ηÏ҉ȷ

Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. °È·

ÏÂappleÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ.

‡Ó‰ÂÛË ¿ÏÏ˘ Û˘Û΢‹˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿

Û·˜

˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ηÈ

Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ (audio OUT) ÌÈ·˜

ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÂÓfi˜ ‚›ÓÙÂÔ, ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛÎˆÓ Ï¤È˙ÂÚ, ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD ‹ ÂÓfi˜ CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜

ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ AUX IN.

ËÌ›ˆÛË:

– ∂¿Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ οappleÔÈ· Û˘Û΢‹ ÌÂ

ÌÔÓÔʈÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô (¤Ó·Ó ÌÔÓfi ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË

ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘), Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi

·ÎÚÔ‰¤ÎÙË ÂÈÛfi‰Ô˘ AUX IN. ªappleÔÚ›ÙÂ

Âapple›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ

cinch “ÌÂÙ·ÙÚÔapple‹˜ ÌÔÓÔ‡ Û ‰ÈappleÏfi” (Ô

‹¯Ô˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÌÔÓÔʈÓÈÎfi˜).


1 2

ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Á˘ÌÓfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘

ÙÔ˘ Ë¯Â›Ô˘ fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.

ËÌÂÈÒÛÂȘ:

– °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·applefi‰ÔÛË ‹¯Ô˘

¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÙ ٷ apple·Ú¯fiÌÂÓ· ˯›·.

– ªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi ¤Ó·

˯›· Û οı ˙‡ÁÔ˜ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ë¯Â›ˆÓ

+/-.

– ªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ˯›· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË

·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·applefi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ

apple·Ú¯fiÌÂÓˆÓ Ë¯Â›ˆÓ. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ

ÂÓfiÙËÙ· “ÚԉȷÁڷʤ˜” ÛÙÔ apple·ÚfiÓ

ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.

∆ÔappleÔı¤ÙËÛË Ìapple·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

∆ÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ‰‡Ô Ìapple·Ù·Ú›Â˜ (‰ÂÓ apple·Ú¤¯ÔÓÙ·È)

Ù‡appleÔ˘ R03 ‹ AAA ̤۷ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ appleÔÏÈÎfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ

ÂӉ›ÍÂȘ “+” Î·È “-” appleÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È

ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ Ìapple·Ù·ÚÈÒÓ.

ƒOOÃ∏!

– ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ìapple·Ù·Ú›Â˜, Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó

ÂÍ·ÓÙÏËı› ‹ ‰ÂÓ appleÚfiÎÂÈÙ·È Ó·

¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi

‰È¿ÛÙËÌ·.

– ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ÙÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜

ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂Ó˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ìapple·Ù·Ú›Â˜

‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ Ìapple·Ù·ÚÈÒÓ.

– OÈ Ìapple·Ù·Ú›Â˜ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜

ηÈ, Û˘ÓÂappleÒ˜, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·appleÔÚÚ›appleÙÔÓÙ·È

ÌÂ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiappleÔ.

∂ÏÏËÓÈο

179


Ï‹ÎÙÚ· (∂ÈÎfiÓ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 3)

∂ÏÏËÓÈο

180

Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

1 STANDBY ON y

– ÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ / Ù˘

ηٿÛÙ·Û˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜.

– ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - ÂÓÂÚÁoappleo›ËÛË

Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·Ó·ÌoÓ‹˜ (standby).

2 SELECT SOURCE

– ÂappleÈÏoÁ‹ Ù˘ appleËÁ‹˜ ‹¯o˘ CD/ TUNER/ TAPE /

AUX.

– ı¤ÛË Û ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

3 OıfiÓË

– ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘

Û˘Û΢‹˜.

4 PROGRAM

ÁÈ· CD ..........appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÚ·Áo˘‰ÈÒÓ Î·È

·Ó·ÛÎfiappleËÛË Ùo˘ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜.

ÁÈ· ¢¤ÎÙ˘....appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ú·‰ÈoʈÓÈÎÒÓ

ÛÙ·ıÌÒÓ, ·˘ÙfiÌ·Ù· ‹ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.

5 TIMER ONñOFF

– ÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË/·appleÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË

ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË.

6 VOLUME (VOL-/+)

– Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘.

– ÌfiÓÔ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· - Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ Î·È

ÏÂappleÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ / ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË.

7 CLOCK / RDS

ÁÈ· ¢¤ÎÙ˘ ..ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È¿ÊoÚˆÓ

appleÏËÚoÊoÚÈÒÓ RDS.

ÁÈ· Clock ....ÂappleÈÏoÁ‹ Ù˘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘

ÚÔÏÔÁÈÔ‡.

8 SHUFFLE

– Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÙÚ·Áo˘‰ÈÒÓ Ùo˘ CD ÛÂ

Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿.

9 Ï‹ÎÙÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘ INTERACTIVE

SOUND:

DBB ............(Dynamic Bass Boost) ÂÓ›Û¯˘ÛË

ÙˆÓ Ìapple¿ÛˆÓ.

DSC ............(Digital Sound Control) ÂappleÈÏÔÁ‹

ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ:

CLASSIC/ROCK/JAZZ/POP.

INCREDIBLE SURR.

(IS)..............‰ËÌÈo˘ÚÁ›· ˘appleÂÚÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘

ÛÙÂÚÂoʈÓÈÎo‡ Âʤ.

0 iR SENSOR

– ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ˘apple¤Ú˘ıÚˆÓ ·ÎÙÈÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

! REPEAT/BAND

ÁÈ· CD ........Âapple·Ó¿ÏË„Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

/appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ CD /

ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ CD.

ÁÈ· ¢¤ÎÙ˘ ..ÂappleÈÏoÁ‹ Ù˘ ˙ÒÓ˘ Û˘¯ÓoًوÓ.

@ MODE SELECTION

STOP 9 ......‰È·Îoapple‹ Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜

Ùo˘ CD Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ùo˘

appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜ Ùo˘ CD.

PLAYñPAUSE 2;

....................ÍÂÎÈÓ¿Ù ‹ ‰È·ÎfiappleÙÂÙ ÙËÓ

·Ó·apple·Ú·Áˆ‹.

PRESET 34

( ¡ , ) ......ÂappleÈÏoÁ‹ appleÚoÂappleÈÏÂÁ̤ӈÓ

Ú·‰ÈoʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ.

PREV ¡1 / NEXT 2

( ¡ , ) ......ÂappleÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘

ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ / appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ /

ÂapplefiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.

(à , á) ....·Ó·˙‹ÙËÛË appleÚo˜ Ù· ÌappleÚoÛÙ¿ ηÈ

apple›Ûˆ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È / CD.

TUNING à á

(à , á) ....Û˘ÓÙoÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈoʈÓÈÎo‡˜

ÛÙ·ıÌo‡˜.

# Ï‹ÎÙÚ· ∫∞∂TOºø¡OÀ

RECORD....¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê‹˜.

PLAY 2 ......¤Ó·ÚÍË ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜.

à / á ........Ù·¯Â›· appleÂÚȤÏÈÍË Ù˘ ηۤٷ˜

appleÚo˜ Ù· apple›Ûˆ/ appleÚo˜ Ù· ÌappleÚoÛÙ¿.

STOPñOPEN …ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ηۤٷ˜,

¿ÓoÈÁÌ· Ù˘ ˘appleo‰o¯‹˜ Ù˘

ηۤٷ˜.

PAUSE........apple·‡ÛË Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‹

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜.

$ OPENñCLOSE

– ¿ÓÔÈÁÌ· / ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ˘appleÔ‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ CD.

% ;

– ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ.

^ REPEAT

– Âapple·Ó¿ÏË„Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ / appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ CD

/ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ CD.

& MUTE

– ‰È·ÎÔapple‹ Î·È Âapple·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜

‹¯Ô˘.

* NEWS/TA

– ÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË Î·È ·appleÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘

‰ÂÏÙ›Ô˘ Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÚÔ¯·›·˜ ΛÓËÛ˘ RDS.

( SLEEP

– ÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË Î·È ·appleÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘

¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË ‡appleÓÔ˘ - ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘

¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË ‡appleÓÔ˘.

ËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ:

– ÚÒÙ· ÂappleÈϤÁÂÙ ÙËÓ appleËÁ‹ appleÔ˘ ı¤ÏÂÙÂ

Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù appleȤ˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·applefi Ù·

appleÏ‹ÎÙÚ· ÂappleÈÏÔÁ‹˜ appleËÁ‹˜ ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (apple.¯. CD ‹ TUNER, Î.Ïapple.).

– MÂÙ¿ ÂappleÈϤÍÙ ÙËÓ ÂappleÈı˘ÌËÙ‹

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (2, ¡, , Î.Ïapple.).


PROGRAM

ª·ÛÈÎÂÛ §ÂÈÙfi˘ÚÁÈÂÛSTANDBY-ON PROGRAM TIMER

RDS

REPEAT

PREV

SOURCE

SELECT

PLAY•PAUSE

NEXT

ON

OFF

CLOCK

ËÌ·ÓÙÈÎfi:

ÚÈÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·,

ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘

appleÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜.

ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘

Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

STOP

iR

apple·Ù‹ÛÙÂ y STANDBY ON ‹ SELECT

SOURCE.

➜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Âapple·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·

ÂappleÈÏÂÁ̤ÓË appleËÁ‹.

apple·Ù‹ÛÙÂ CD, TUNER, TAPE ‹ AUX ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo.

➜ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ÂappleÈÏÂÁ̤ÓË

appleËÁ‹.

°È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ηٿÛÙ·ÛË

·Ó·ÌoÓ‹˜ (standby)

● apple·Ù‹ÛÙ y STANDBY ON ÛÙË Û˘Û΢‹ ‹

ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

● ∞Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘, apple·Ù‹ÛÙ appleÚÒÙ· STOPñOPEN.

➜ OÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘, ÙÔ˘

·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ˘ ‹¯Ô˘, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂappleÈÏÂÁ̤ÓË

appleËÁ‹ ‹¯Ô˘ Î·È ÔÈ appleÚÔÂappleÈÏÂÁ̤ÓÔÈ

Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË

ÌÓ‹ÌË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

∞˘ÙfiÌ·Ù‹ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÛË Ù˘

ηٿÛÙ·ÛËÛ ·Ó·ÌÔÓ‹˜

°È· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë Û˘Û΢‹

Ù›ıÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜

(standby), ·Ó appleÂÚ¿ÛÔ˘Ó 15 ÏÂappleÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ

Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηۤٷ˜ ‹ ÙÔ˘ CD ¯ˆÚ›˜ Ó·

apple·ÙËı› οappleÔÈÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ.

BAND

SHUFFLE

ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ùo˘

‹¯o˘

1 °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME Ù˘

Û˘Û΢‹˜ appleÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙÂ

ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹ appleÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÙËÓ

·˘Í‹ÛÂÙ (‹ apple·Ù‹ÛÙ VOL - /+ ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo).

➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ VOL

Î·È ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·applefi 0-32.

2 ·Ù‹ÛÙ ̛· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ

Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ˘ ‹¯Ô˘ DSC ÛÙË

Û˘Û΢‹ ‹ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó·

ÂappleÈϤÍÙ ÙÔ ÂappleÈı˘ÌËÙfi ˯ËÙÈÎfi Âʤ:

CLASSIC (η̛· ¤Ó‰ÂÈÍË) /ROCK () /

JAZZ () /POP () .

3 ·Ù‹ÛÙ DBB ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁoappleoÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó·

·appleÂÓÂÚÁoappleoÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ

Ìapple¿ÛˆÓ.

➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË DBB ·Ó

Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· DBB.

4 ·Ù‹ÛÙÂ INCREDIBLE SURR. (‹ IS ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo) ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁoappleoÈ‹ÛÂÙ ηÈ

Ó· ·appleÂÓÂÚÁoappleoÈ‹ÛÂÙ Ùo ˯ËÙÈÎfi Âʤ surround.

➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË

·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈË̤ÓË ·˘Ù‹ Ë

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

ËÌ›ˆÛË:

– To ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘

INCREDIBLE SURROUND ÌappleoÚ› Ó·

‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙoÓ Ù‡appleo Ìo˘ÛÈ΋˜.

5 ·Ù‹ÛÙÂ MUTE ÛÙÔ

DSC

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó·

MUTE

‰È·Îfi„ÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘.

➜ ∏ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹

Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‹¯Ô Î·È Ë

ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË MUTE.


°È· Ó· Âapple·ÓÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘ ÌappleÔÚ›ÙÂ:

– Ó· Í·Ó·apple·Ù‹ÛÂÙÂ MUTE;

– Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘;

– Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ appleËÁ‹ ‹¯Ô˘

DB

∂ÏÏËÓÈο

181


PROGRAM

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· CD

STANDBY-ON PROGRAM TIMER

RDS

REPEAT

SOURCE

SELECT

PLAY•PAUSE

ON

OFF

STOP

CLOCK

BAND

SHUFFLE

5 ªappleoÚ›Ù ӷ apple·‡ÛÂÙ appleÚoÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹, apple·ÙÒÓÙ·˜ PLAYñPAUSE 2;

(2; ÛÙo ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo). •·Ó·apple·Ù‹ÛÙÂ

PLAYñPAUSE 2; ( 2; ÛÙo ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo)

ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

➜ OÙ·Ó ‰È·ÎÔapple› Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹, Ë ÔıfiÓË

"apple·ÁÒÓÂÈ" Î·È Ô apple·ÚÂÏıÒÓ ¯ÚfiÓÔ˜

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.

6 ·Ù‹ÛÙÂ STOP 9 ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ ÙËÓ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

PREV

NEXT

iR

ËÌ·ÓÙÈÎfi:

¢ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ appleoÙ¤ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙoÓ Ê·Îfi

Ùo˘ CD player!

X

ËÌ›ˆÛË: ∏ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ

Âapple›Û˘:

– ÌfiÏȘ ·Óo›ÍÂÙ ÙËÓ ˘appleo‰o¯‹ Ùo˘ CD.

– fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ùo CD ÛÙo Ù¤Ïo˜.

– ·Ó ÂappleÈϤÍÂÙ οappleÔÈ· ¿ÏÏË appleËÁ‹: TAPE,

TUNER ‹ AUX.

– ·Ó ÂappleÈϤÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.

– ·Ó apple·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ PLAY 2 ÙÔ˘

ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘.

∂ÏÏËÓÈο

∞Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎo˘ CD

∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ CD player Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó·

·Ó·apple·Ú¿ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ Audio, Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì

‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ CD-Recordable

Î·È CD-Rewritable.

0 øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎˆÓ CD-ROM,

CD-I, CDV, VCD, DVD ‹ CD ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡

˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹.

1 ∂appleÈϤÍÙ ÙËÓ appleËÁ‹ ‹¯Ô˘ CD.

2 ·Ù‹ÛÙÂ OPENñCLOSE ÁÈ· Ó·

·Óo›ÍÂÙ ÙËÓ ˘appleo‰o¯‹ Ùo˘ CD.

➜ To Ì‹Ó˘Ì· OPEN

ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ

˘appleÔ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ CD.

3 ToappleoıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· CD Ì ÙËÓ Ù˘appleˆÌ¤ÓË

appleÏÂ˘Ú¿ appleÚo˜ Ù· Âapple¿Óˆ Î·È appleȤÛÙ ÛÙÔ

ÛËÌÂ›Ô OPENñCLOSE ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ

ηapple¿ÎÈ Ù˘ ˘appleÔ‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ CD.

➜ ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ùo Ì‹Ó˘Ì· READ

ÂÓÒ ÙÔ CD player ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ

ÙÔ˘ CD, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙oÓÙ·È o

Û˘ÓoÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·Áo˘‰ÈÒÓ Î·È o

Û˘ÓoÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓo˜ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ùo˘ CD.

4 ·Ù‹ÛÙÂ PLAYñPAUSE 2; ( 2; ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo) ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

➜ ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ CD, Ë oıfiÓË

‰Â›¯ÓÂÈ ÙoÓ ·ÚÈıÌfi Ùo˘ ÙÚ¤¯oÓÙo˜

ÙÚ·Áo˘‰Èo‡ Î·È ÙoÓ ¯ÚfiÓo appleo˘ ¤¯ÂÈ apple·Ú¤ÏıÂÈ

·applefi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ùo˘ ÙÚ·Áo˘‰Èo‡.

∂appleÈÏÔÁ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

0 ·Ù‹ÛÙ ̛· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ

appleÏ‹ÎÙÚÔ PREV ¡1 ‹ NEXT 2 (¡ ‹ ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ), ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô

ÂappleÈı˘ÌËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.

0 ∞Ó ¤¯ÂÙ ÂappleÈϤÍÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔappleÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ CD ÛÙËÓ

˘appleÔ‰Ô¯‹ ‹ ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ

ηٿÛÙ·ÛË apple·‡Û˘ (PAUSE), ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó·

apple·Ù‹ÛÂÙÂ PLAYñPAUSE 2; ( 2; ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

∞Ó·˙‹ÙËÛË ·appleoÛapple¿ÛÌ·Ùo˜

ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

1 ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ apple·ÙË̤ÓÔ Ùo appleÏ‹ÎÙÚo

PREV ¡1 ‹ NEXT 2 (à ‹ á ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).

➜ To CD ·Ó·apple·Ú¿ÁÂÙ·È Û ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·

Î·È Û ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË.

2 ªfiÏȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÔ˘

„¿¯ÓÂÙÂ, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ PREV ¡1 ‹

NEXT 2 (à ‹ á ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).

➜ ˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î·ÓoÓÈ΋ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

ËÌ›ˆÛË:

– ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜

ÂÓfi˜ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜

ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SHUFFLE / REPEAT, Ë

·Ó·˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰˘Ó·Ù‹ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ

ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

182


§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· CD

¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiappleÔÈ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜:

SHUFFLE Î·È REPEAT

ªappleÔÚ›Ù ӷ ÂappleÈϤÍÂÙÂ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜

‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ appleÚÈÓ ÙËÓ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘. OÈ

ÂappleÈÏÔÁ¤˜ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó·

Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Âapple›Û˘ Ì ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ‹

PROGRAM.

SHUFFLE....Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘

CD ‹ ÙÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

·Ó·apple·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿

SHUFFLE Î·È REPEAT ALL …Û˘Ó¯‹˜

Âapple·Ó¿ÏË„Ë ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ CD

‹ ÙÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÂ Ù˘¯·›·

ÛÂÈÚ¿

REPEAT ALL…Âapple·Ó¿ÏË„Ë ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘

CD ‹ ÙÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

REPEAT ....Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘

ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

1 °È· ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiappleÔ˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜,

apple·Ù‹ÛÙ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ SHUFFLE ‹ REPEAT

appleÚÈÓ ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜,

¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ÔıfiÓË ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂappleÈı˘ÌËÙ‹

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

2 ∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË STOP, apple·Ù‹ÛÙÂ

PLAYñPAUSE 2; ( 2; ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ)

ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

➜ ∞Ó ¤¯ÂÙ ÂappleÈϤÍÂÈ SHUFFLE, Ë

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜.

3 °È· Ó· ÂappleÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹, apple·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ

appleÏ‹ÎÙÚÔ SHUFFLE ‹ REPEAT ̤¯ÚÈ Ó·

Û‚‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÙˆÓ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ SHUFFLE/ REPEAT ÛÙËÓ ÔıfiÓË.

0 ªappleÔÚ›Ù Âapple›Û˘ Ó· apple·Ù‹ÛÂÙ STOP 9 ÁÈ·

Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÂappleÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiappleÔ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜.

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ

Ú·ÁÌ·ÙÔappleÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔÓ appleÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ

ηٿÛÙ·ÛË STOP ÁÈ· Ó· ·appleÔıË·ÛÂÙ ٷ

ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ CD ÛÙËÓ ÂappleÈı˘ÌËÙ‹ ÛÂÈÚ¿. ∞Ó

ÂappleÈı˘Ì›ÙÂ, ÌappleÔÚ›Ù ӷ ·appleÔıË·ÛÂÙÂ

οappleÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜.

ªappleÔÚ›Ù ӷ ·appleÔıË·ÛÂÙ ̤¯ÚÈ Î·È 20

ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙË ÌÓ‹ÌË.

1 ·Ù‹ÛÙ PROGRAM ÁÈ· Ó· Ìapple›Ù ÛÙËÓ

ηٿÛÙ·ÛË appleÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡,

Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË PROGRAM ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.

2 ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÙ ٷ appleÏ‹ÎÙÚ· PREV ¡1 ‹

NEXT 2 ( ¡ ‹ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ·

Ó· ÂappleÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÂappleÈı˘ÌËÙfi ·ÚÈıÌfi

ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.

3 ·Ù‹ÛÙ PROGRAM ÁÈ· Ó· ÂappleȂ‚·ÈÒÛÂÙÂ

ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ appleÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ

·appleÔıË΢ٛ ÛÙË ÌÓ‹ÌË.

➜ ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜

·ÚÈıÌfi˜ appleÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ

Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘

appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Î·È ¤appleÂÈÙ· ÙÔ ÂappleÈÏÂÁ̤ÓÔ

ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË PROG.

4 ∂apple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ Ù· ‚‹Ì·Ù· 2-3 ÁÈ· ÙËÓ

ÂappleÈÏÔÁ‹ Î·È ·appleÔı‹Î¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ

ÂappleÈı˘ÌËÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ.

➜ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË FULL ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó

appleÚÔÛapple·ı‹ÛÂÙ ӷ ·appleÔıË·ÛÂÙÂ

appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi 20 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

5 °È· Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘

appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Û·˜, apple·Ù‹ÛÙÂ

PLAYñPAUSE 2; ( 2; ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).

∞Ó·ÛÎfiappleËÛË Ùo˘ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜

•ÙË ı¤ÛË STOP, apple·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ

apple·ÙË̤ÓÔ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ PROGRAM ¤ˆ˜ fiÙÔ˘

Ë ÔıfiÓË ‰Â›ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·appleÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜

·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜.

¢È·ÁÚ·Ê‹ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜

ªappleÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ appleÚfiÁÚ·ÌÌ·:

0 apple·ÙÒÓÙ·˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ STOP 9

ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË STOP.

0 apple·ÙÒÓÙ·˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ STOP 9

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜.

0 ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘appleÔ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ CD.

➜ £· Û‚‹ÛÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË PROGRAM στην οθόνη.

∂ÏÏËÓÈο

183


PROGRAM

ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë

∂ÏÏËÓÈο

STANDBY-ON PROGRAM TIMER

RDS

REPEAT

PREV

SOURCE

SELECT

PLAY•PAUSE

NEXT

ON

OFF

STOP

iR

˘ÓÙoÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈoʈÓÈÎo‡˜

ÛÙ·ıÌo‡˜

1 ∂appleÈϤÍÙ ÙËÓ appleËÁ‹ ‹¯Ô˘ TUNER.

➜ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË TUNER.

CLOCK

2 ·Ù‹ÛÙ ̛· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ

appleÏ‹ÎÙÚÔ BAND ÁÈ· Ó· ÂappleÈϤÍÂÙ ÙËÓ

ÂappleÈı˘ÌËÙ‹ ˙ÒÓË Û˘¯ÓÔًوÓ.

3 ·Ù‹ÛÙ TUNING à ‹ á Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ

appleÏ‹ÎÙÚÔ.

➜ O‰¤ÎÙ˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ

appleÏËÛȤÛÙÂÚÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ì ·ÚÎÂÙ¿

ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì·. ∂Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·Ù¿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡:

SEARCH.

➜ OÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Û‹Ì· ÂÓfi˜

ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙ· FM,

ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË STEREO.

4 ∞Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ

‚‹Ì· ̤¯ÚÈ Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÂappleÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi.

0 °È· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‰¤ÎÙË Û ¤Ó·Ó ÛÙ·ıÌfi

Ì ·‰‡Ó·ÌÔ Û‹Ì·, apple·Ù‹ÛÙ ۇÓÙÔÌ· ηÈ

Âapple·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ TUNING à ‹

á ̤¯ÚÈ Ó· appleÂÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹

Ï‹„Ë.

BAND

SHUFFLE

ÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ú·‰ÈoʈÓÈÎÒÓ

ÛÙ·ıÌÒÓ

ªappleoÚ›Ù ӷ ·appleoıË·ÛÂÙ ̤¯ÚÈ 40

Ú·‰ÈoʈÓÈÎo‡˜ ÛÙ·ıÌo‡˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË.

∞˘ÙfiÌ·Ùo˜ appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜

O·˘ÙfiÌ·Ùo˜ appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ

·applefi ÙoÓ ÂappleÈÏÂÁ̤Óo ·ÚÈıÌfi appleÚoÂappleÈÏoÁ‹˜.

∞applefi ·˘ÙfiÓ ÙoÓ ·ÚÈıÌfi appleÚoÂappleÈÏoÁ‹˜ ηÈ

apple¤Ú·, ı· ‰È·ÁÚ·Êo‡Ó fiÏoÈ oÈ Ú·‰ÈoʈÓÈÎo›

ÛÙ·ıÌo› appleo˘ ›¯·Ó appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›

ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∏ Û˘Û΢‹ ı· appleÚoÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ

ÌfiÓo ÛÙ·ıÌo‡˜ appleo˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎoÓÙ·È ‹‰Ë

·appleoıËÎÂ˘Ì¤ÓoÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË.

1 ·Ù‹ÛÙÂ PRESET 3 ‹ 4 ( ¡ ‹ ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo) ÁÈ· Ó· ÂappleÈϤÍÂÙ ÙoÓ ·ÚÈıÌfi

appleÚoÂappleÈÏoÁ‹˜ ·applefi ÙoÓ oappleo›o ı¤ÏÂÙ ӷ

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ o ·˘ÙfiÌ·Ùo˜ appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜.

ËÌ›ˆÛË:

– ∞Ó ‰ÂÓ ÂappleÈϤÍÂÙ οappleÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi

appleÚÔÂappleÈÏÔÁ‹˜, Ô appleÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı·

·Ú¯›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·applefi ÙËÓ ·ÚÈıÌfi

appleÚÔÂappleÈÏÔÁ‹˜ 1, Î·È fiϘ ÔÈ apple·ÏȤ˜

appleÚÔÂappleÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó.

2 ·Ù‹ÛÙÂ PROGRAM ÁÈ· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi 2

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙ· ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ

appleÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.

➜ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË AUTO Î·È ÔÈ

‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› appleÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È

Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ï‹„ˆ˜ Ù˘ appleÂÚÈÔ¯‹˜

Û˘¯ÓÔًوÓ: appleÚÒÙ· FM, ¤appleÂÈÙ· MW ηÈ

Ù¤ÏÔ˜ LW. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·apple·Ú¿ÁÂÙ·È Ô

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ appleÚÔÂappleÈÏÔÁ‹˜ appleÔ˘

·appleÔıË·ÙËÎÂ.

ÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì Ùo ¯¤ÚÈ

1 ˘ÓÙoÓ›ÛÙ Ùo Ú·‰ÈfiʈÓo ÛÙoÓ ÂappleÈı˘ÌËÙfi

ÛÙ·ıÌfi (‰Â›Ù "˘ÓÙoÓÈÛÌfi˜ ÛÂ

Ú·‰ÈoʈÓÈÎo‡˜ ÛÙ·ıÌo‡˜").

2 ·Ù‹ÛÙÂ PROGRAM ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÙÂ

ÙÔÓ appleÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.

➜ ∞Ó·‚oÛ‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË PROGRAM ÛÙËÓ

ÔıfiÓË.

3 ·Ù‹ÛÙÂ PRESET 3 ‹ 4 ( ¡ ‹ ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo) ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ Û' ·˘ÙfiÓ ÙoÓ

ÛÙ·ıÌfi ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·applefi Ùo 1 ¤ˆ˜ Ùo 40.

184


ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë

4 •·Ó·apple·Ù‹ÛÙÂ PROGRAM ÁÈ· Ó·

ÂappleȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.

➜ ‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË PROGRAM ηÈ

ÂÌÊ·Ó›˙oÓÙ·È o ·ÚÈıÌfi˜ appleÚoÂappleÈÏoÁ‹˜ Î·È Ë

Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ùo˘ appleÚoÂappleÈÏÂÁ̤Óo˘ ÛÙ·ıÌo‡.

5 ∂apple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· apple·Ú·apple¿Óˆ

‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·appleÔı‹Î¢ÛË appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ

ÛÙ·ıÌÒÓ.

0 ªappleÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÔappleÔÈÔÓ‰‹appleÔÙÂ

appleÚÔÂappleÈÏÂÁ̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi ·appleÔıË·ÔÓÙ·˜

οappleÔÈ· ¿ÏÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.

˘ÓÙoÓÈÛÌfi˜ Û appleÚoÂappleÈÏÂÁ̤Óo˘˜

ÛÙ·ıÌo‡˜

0 ·Ù‹ÛÙÂ PRESET 3 ‹ 4 ( ¡ ‹ ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› o

·ÚÈıÌfi˜ appleÚoÂappleÈÏoÁ‹˜ Ùo˘ ÂappleÈı˘ÌËÙo‡

ÛÙ·ıÌo‡.

RDS

To "‡ÛÙËÌ· ¢Â‰oÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ

ƒ·‰ÈoÊÒÓo˘" (RDS) Â›Ó·È ÌÈ· ˘appleËÚÂÛ›· appleo˘

apple·Ú¤¯ÂÈ Û ÛÙ·ıÌo‡˜ FM ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈΤ˜

appleÏËÚoÊoڛ˜. OÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÙ Ùo Û‹Ì· ÂÓfi˜

ÛÙ·ıÌo‡ RDS, ÛÙËÓ oıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë

¤Ó‰ÂÈÍË Î·È Ùo fiÓoÌ· Ùo˘ ÛÙ·ıÌo‡.

OÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌoappleoÈÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·

·˘ÙfiÌ·Ùo˘ appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌo‡, oÈ ÛÙ·ıÌo›

RDS ı· appleÚoÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙo‡Ó appleÚÒÙoÈ.

∂appleÈÏoÁ‹ ‰È¿ÊoÚˆÓ Ù‡appleˆÓ appleÏËÚoÊoÚÈÒÓ

RDS

0 ·Ù‹ÛÙ Âapple·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ùo appleÏ‹ÎÙÚo RDS ÁÈ·

Ó· ÂappleÈϤÍÙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÎfiÏo˘ıˆÓ

appleÏËÚoÊoÚÈÒÓ (·Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘):

– OÓoÌ· ÛÙ·ıÌo‡

– T‡appleo˜ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

NEWS, SPORT, POP M...

– ƒ·‰ÈoʈÓÈο ÌËӇ̷ٷ ÎÂÈ̤Óo˘

– ˘¯ÓfiÙËÙ·

ËÌ›ˆÛË:

– ∞Ó apple·Ù‹ÛÂÙ RDS ÂÓÒ ÙÔ Û‹Ì· RDS ‰ÂÓ

Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ, ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ

Ì‹Ó˘Ì· NO RDS.

∂O¡

∏ ÂappleÈÏoÁ‹ "∞ÏÏ· ÚoËÁ̤ӷ ¢›ÎÙ˘·" (EON)

Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‡ÚÂÛ˘ ÛÙ·ıÌÒÓ

RDS appleo˘ appleÚoÛʤÚo˘Ó οappleoÈo Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Óo

Ù‡appleo appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜. ∞Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Ë

ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ∂O¡, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË

∂‡ÚÂÛË Ù‡appleÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

(PTY)

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PTY Û·˜ apple·Ú¤¯ÂÈ ÙË

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ Ù‡appleÔ

appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ appleÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ Û·˜. °È· Ó·

ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PTY, ı·

appleÚ¤appleÂÈ appleÚÒÙ· Ó· appleÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙÂ

ÛÙ·ıÌÔ‡˜ RDS ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË (‰Â›ÙÂ

"ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ

ÛÙ·ıÌÒÓ").

1 TËÓ ÒÚ· appleo˘ ·Îo‡Ù οappleoÈoÓ ÛÙ·ıÌfi RDS,

apple·Ù‹ÛÙ RDS ÛÙË Û˘Û΢‹ ̤¯ÚÈ Ó·

ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› o Ù‡appleo˜ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜.

2 ·Ù‹ÛÙÂ PRESET 3 ‹ 4 ( ¡ ‹ ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› o

ÂappleÈı˘ÌËÙfi˜ Ù‡appleo˜ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜.

3 ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ apple·ÙË̤ÓÔ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ

TUNING à ‹ á (à ‹ á ÛÙo

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈo) ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË.

➜ To Ú·‰ÈfiʈÓo Û˘ÓÙoÓ›˙ÂÙ·È Û ÛÙ·ıÌfi

RDS appleo˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙoÓ ÂappleÈÏÂÁ̤Óo Ù‡appleo

appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜. ∞Ó o ÂappleÈÏÂÁ̤Óo˜ Ù‡appleo˜

appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌo˜,

ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ùo Ì‹Ó˘Ì· TYPE NOT FOUND

(‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Ù‡appleÔ˜).

T‡appleoÈ appleÚoÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ RDS

NO TYPE ....∫·Ó¤Ó·˜ Ù‡appleo˜ appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜

RDS

NEWS............∂ȉ‹ÛÂȘ

AFFAIRS ....oÏÈÙÈ΋ Î·È ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ·

INFO............∂ȉÈο ÂÓËÌÂÚˆÙÈο

appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ù·

SPORT ........∞ıÏËÙÈο

EDUCATE ....∂Îapple·›‰Â˘ÛË Î·È appleÚoËÁ̤ÓË

ηٿÚÙÈÛË

DRAMA ........ƒ·‰ÈoʈÓÈο ¤ÚÁ· ηÈ

ÏoÁoÙ¯ӛ·

CULTURE ....oÏÈÙÈÛÌfi˜, ıÚËÛΛ· ηÈ

ÎoÈÓˆÓ›·

∂ÏÏËÓÈο

185


ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë

SCIENCE ....∂appleÈÛً̘

VARIED ......æ˘¯·ÁˆÁÈο appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ù·

POP M..........ªo˘ÛÈ΋ appleoapple

ROCK M ......ªo˘ÛÈ΋ ÚoÎ

MOR M..........∂Ï·ÊÚÈ¿ Ìo˘ÛÈ΋

LIGHT M ....∂Ï·ÊÚÈ¿ ÎÏ·ÛÈ΋ Ìo˘ÛÈ΋

CLASSICS ..∫Ï·ÛÈ΋ Ìo˘ÛÈ΋

OTHER M ....∂ȉÈο Ìo˘ÛÈο appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ù·

¢ÂÏÙ›o Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÚÔ¯·›·˜

ΛÓËÛ˘ (TA)

ªappleoÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙoÓ Ú·‰ÈoʈÓÈÎfi

‰¤ÎÙË ¤ÙÛÈ, ÒÛÙÂ Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎÔ˘ CD

‹ ηۤٷ˜ Ó· ‰È·ÎfiappleÙÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰oÛË

Ùo˘ ‰ÂÏÙ›o˘ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌo‡ RDS.

∞˘Ù‹ Ë ÂappleÈÏoÁ‹ ÏÂÈÙo˘ÚÁ› ÌfiÓo ¿Ó

Ù·˘Ùfi¯ÚoÓ· Ì Ùo ‰ÂÏÙ›o Âȉ‹ÛˆÓ

ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È Ùo Û‹Ì· RDS ÁÈ· ÙoÓ Ù‡appleo

appleÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜ NEWS.

1 ˘ÓÙoÓ›ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙoÓ ÂappleÈı˘ÌËÙfi

ÛÙ·ıÌfi RDS.

2 ·Ù‹ÛÙ ̛· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜

BB

IS

ÊÔÚ¤˜ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ NEWS/TA

NEWS/TA

ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó·

ÂappleÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘

Âȉ‹ÛˆÓ.

➜ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì›· ·applefi ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ

NEWS ON, TA ON ‹ OFF.

➜ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË NEWS ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó ¤¯ÂÙÂ

ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘

‰ÂÏÙ›Ô˘ Âȉ‹ÛÂˆÓ ‹ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÚÔ¯·›·˜

ΛÓËÛ˘. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ appleËÁ‹˜ ‹¯Ô˘ ‰ÂÓ ı·

·appleÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

ËÌÂÈÒÛÂȘ:

– °È· ÙËÓ ·appleoÊ˘Á‹ ·Îo‡ÛÈˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ, Ë

ÌÂÙ¿‰oÛË Âȉ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙo˘ÚÁ› fiÙ·Ó

appleÚ·ÁÌ·ÙoappleoÈÂ›Ù·È ÂÁÁÚ·Ê‹ ηۤٷ˜.

– OÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ‹

ÙÚÔ¯·›·˜ ΛÓËÛ˘ RDS ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ CD, Ë

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ‰È·ÎÔapple› Î·È ı· ÌappleÔÚ›ÙÂ

Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ / ÙÚÔ¯·›·˜

ΛÓËÛ˘. ∏ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ

ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηۤٷ˜, Ë Î·Û¤Ù· ı·

ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· apple·›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ·ÎÔ‡ÙÂ

ÌfiÓÔ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ / ÙÚÔ¯·›·˜ ΛÓËÛ˘

¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘.

– ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔț٠ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· RDS

NEWS ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÛÙ·ıÌfi EON, Ë

Û˘Û΢‹ ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ·

ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô.

∞appleÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∂ȉ‹ÛˆÓ

Î·È TÚÔ¯·›·˜ ∫›ÓËÛ˘ RDS

Àapple¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiappleÔÈ ÁÈ· Ó·

·appleÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘

Âȉ‹ÛˆÓ:

0 ·Ù‹ÛÙ NEWS/TA ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘

Âȉ‹ÛˆÓ.

0 ·Ù‹ÛÙ y STANDBY ON ÛÙË Û˘Û΢‹ ‹

ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

0 ˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙÔÓ ‰¤ÎÙË Û ¤Ó·Ó ÛÙ·ıÌfi appleÔ˘

‰ÂÓ appleÚÔÛʤÚÂÈ RDS.

∂ÏÏËÓÈο

186


§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘/∂ÁÁÚ·Ê‹

∞Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ηۤٷ˜

1 ∂appleÈϤÍÙ ÙËÓ appleËÁ‹ ‹¯Ô˘ TAPE.

➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË TAPE ηı' fiÏË

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘.

2 ·Ù‹ÛÙ STOPñOPEN ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ

˘appleÔ‰Ô¯‹ Ù˘ ηۤٷ˜.

3 TÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ηۤٷ ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ¤¯Ô˘Ó

Á›ÓÂÈ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙËÓ ˘appleÔ‰Ô¯‹ Ù˘

ηۤٷ˜.

0 B¿ÏÙ ÙË Î·Û¤Ù· Ì ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ appleÏÂ˘Ú¿ appleÚÔ˜

Ù· οو Î·È ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ù˘ÏÈÁ̤ÓË ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

4 ·Ù‹ÛÙ PLAY 2 ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

5 ·Ù‹ÛÙ PAUSE ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹. •·Ó·apple·Ù‹ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ

appleÏ‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

6 ·ÙÒÓÙ·˜ à ‹ á ÛÙË Û˘Û΢‹, ÌappleÔÚ›ÙÂ

Ó· Ù˘Ï›ÍÂÙ ÙËÓ Î·Û¤Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· appleÚÔ˜ Ù·

ÌappleÚÔÛÙ¿ ‹ apple›Ûˆ.

7 ·Ù‹ÛÙÂ STOPñOPEN ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ

ÙËÓ Î·Û¤Ù·.

0 ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηۤٷ˜ Ù· appleÏ‹ÎÙÚ·

Âapple·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜

ı¤ÛË, ÂÎÙfi˜ ·Ó ¤¯ÂÙ apple·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ

PAUSE.

ËÌ›ˆÛË:

– ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹

ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ηۤٷ˜ ‰ÂÓ ÌappleÔÚ›Ù ӷ

·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ appleËÁ‹ ‹¯Ô˘.

°ÂÓÈÎÂÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÂÙÈη ÌÂ

ÙËÓ ∂ÁÁÚ·Ê‹ ∫·ÛÂÙÒÓ

0 ∏ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÂappleÈÙÚ¤appleÂÙ·È Î·ı' fiÛoÓ ‰ÂÓ

apple·Ú·‚È¿˙oÓÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜

ȉÈoÎÙËÛ›·˜ ‹ ¿ÏÏ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÚ›ÙˆÓ.

0 TÔ Î·ÛÂÙfiʈÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ·

ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ηÛÂÙÒÓ ÙÔ˘ Ù‡appleÔ˘ METAL (IEC

IV). °È· ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Û·˜ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó·

¯ÚËÛÈÌÔappleÔț٠ÌfiÓÔ Î·Û¤Ù˜ ÙÔ˘ Ù‡appleÔ˘ NOR-

MAL (IEC I) ÛÙȘ Ôappleԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı›

Ù· ÁψÛÛ›‰È· appleÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜.

0 ∏ ȉ·ÓÈ΋ ÛÙ¿ıÌË ‹¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹

Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ

Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ VOLUME, INCREDIBLE SUR-

ROUND, DBB ‹ INTERACTIVE SOUND ‰ÂÓ

ı· ÂappleËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÁÁÚ·Ê‹.

0 ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙo Ù¤Ïo˜ Ù˘ ηۤٷ˜, ‰ÂÓ

appleÚ·ÁÌ·ÙoappleoÈÂ›Ù·È ÂÁÁÚ·Ê‹ Âapple› 7

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙ·, fiÙ·Ó appleÂÚÓ¿ Ë ·Ú¯‹ Ù˘

Ù·ÈÓ›·˜ ·applefi ÙȘ ÎÂʷϤ˜ Ùo˘ ηÛÂÙoÊÒÓo˘.

0 °È· Ó· ·appleÔʇÁÂÙ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹

ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ Û·˜, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ Î·Û¤Ù·

ÌappleÚÔÛÙ¿ Û·˜ Î·È Ûapple¿ÛÙ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi

ÁψÛÛ›‰È. ∏ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ appleÏÂ˘Ú¿˜

Â›Ó·È appleϤÔÓ ·‰‡Ó·ÙË. °È· Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙÂ

·˘Ù‹ ÙËÓ appleÏÂ˘Ú¿, ηχ„Ù ٷ Ûapple·Ṳ̂ӷ

ÁψÛÛ›‰È· Ì ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·.

˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ¤Ó·ÚÍË ÂÁÁÚ·Ê‹˜

·applefi CD

1 ∂appleÈϤÍÙ ÙËÓ appleËÁ‹ ‹¯Ô˘ CD.

2 TÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· CD Î·È ·Ó ÂappleÈı˘Ì›ÙÂ,

appleÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

3 ·Ù‹ÛÙ STOPñOPEN ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë

˘appleÔ‰Ô¯‹ Ù˘ ηۤٷ˜.

4 TÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Î·Û¤Ù· ηÈ

ÎÏ›ÛÙ ÙËÓ ˘appleÔ‰Ô¯‹ Ù˘ ηۤٷ˜.

5 ·Ù‹ÛÙ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ RECORD ÁÈ· Ó·

·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹.

➜ ªÂÙ¿ ·applefi 7 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙ·, Ë

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı·

·Ú¯›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·applefi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ CD / ÙÔ˘

appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÙÂ

ͯˆÚÈÛÙ¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ CD player.

∂appleÈÏÔÁ‹ Î·È ÂÁÁÚ·Ê‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘

·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡:

0 ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ apple·ÙË̤ÓÔ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ

PREV ¡1 ‹ NEXT 2 ( à ‹ á ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).

∂ÏÏËÓÈο

187


§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘/∂ÁÁÚ·Ê‹

0 ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ PREV ¡1 ‹ NEXT 2

ÌfiÏȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÔ˘

„¿¯ÓÂÙÂ.

0 °È· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ CD,

apple·Ù‹ÛÙÂ PLAYñPAUSE 2; (2; ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).

0 ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·applefi ·˘Ùfi ÙÔ

ÛËÌ›Ô, ÌfiÏȘ apple·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ RECORD.

6 °È· Û‡ÓÙÔ̘ apple·‡ÛÂȘ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹,

apple·Ù‹ÛÙÂ PAUSE. •·Ó·apple·Ù‹ÛÙÂ PAUSE ÁÈ·

Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÂÁÁÚ·Ê‹.

7 ·Ù‹ÛÙÂ STOPñOPEN ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ

ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹.

∂ÁÁÚ·Ê‹ ·applefi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ

1 ˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙÔÓ ‰¤ÎÙË ÛÙÔÓ ÂappleÈı˘ÌËÙfi

Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi (‰Â›Ù "˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÂ

Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜").

2 ·Ù‹ÛÙ STOPñOPEN ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë

˘appleÔ‰Ô¯‹ Ù˘ ηۤٷ˜.

3 TÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Î·Û¤Ù· ηÈ

ÎÏ›ÛÙ ÙËÓ ˘appleÔ‰Ô¯‹ Ù˘ ηۤٷ˜.

4 ·Ù‹ÛÙ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ RECORD ÁÈ· Ó·

·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹.

5 °È· Û‡ÓÙÔ̘ apple·‡ÛÂȘ, apple·Ù‹ÛÙ PAUSE.

•·Ó·apple·Ù‹ÛÙ PAUSE ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë

ÂÁÁÚ·Ê‹.

6 ·Ù‹ÛÙÂ STOPñOPEN ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ

ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹.

∂ÁÁÚ·Ê‹ ·applefi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô AUX

1 ∂appleÈϤÍÙ ÙËÓ appleËÁ‹ ‹¯Ô˘ AUX.

2 ∞Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙÂ Ë appleÚfiÛıÂÙË

Û˘Û΢‹ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹.

3 ·Ù‹ÛÙ RECORD ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹.

˘ÓÙ‹ÚËÛË

K·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ appleÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜

0 XÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ÛÙ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi apple·Ó› Î·È Ï›ÁÔ

‰È¿Ï˘Ì· ‹appleÈÔ˘ ·appleÔÚÚ˘apple·ÓÙÈÎÔ‡. MË

¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ÛÂÙ ‰È¿Ï˘Ì· appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ

ÔÈÓfiappleÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ‹ ·appleÔÍÂÛÙÈο.

K·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ

0 ŸÙ·Ó ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Â›Ó·È

‚ÚÒÌÈÎÔÈ, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÂ

¤Ó· apple·Ó› ηı·ÚÈÛÌÔ‡,

ÛÎÔ˘apple›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·applefi ÙÔ

ΤÓÙÚÔ appleÚÔ˜ ÙËÓ

appleÂÚÈʤÚÂÈ·.

0 MË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ÛÂÙÂ

‰È·Ï˘ÙÈο fiappleˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË,

‰È·Ï˘ÙÈο ‹ ηı·ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÌappleÔÚ›Ô˘ ‹

ÛappleÚ¤˚ appleÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔÓ

ηı·ÚÈÛÌfi ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ‰›ÛΈÓ.

K·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ KÂÊ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ

¢Èfi‰ˆÓ Ù˘ T·ÈÓ›·˜

0 °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹

appleÔÈfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ

ηÛÂÙÒÓ Û·˜, ηı·Ú›˙ÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›·, appleÔ˘

ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË A, B Î·È C ÛÙÔ

apple·Ú·Î¿Ùˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·, ÌÂÙ¿ ·applefi 50

appleÂÚ›appleÔ˘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

0 XÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Ì ϛÁÔ ˘ÁÚfi

ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹ ÔÈÓfiappleÓÂ˘Ì·.

0 MappleÔÚ›Ù Âapple›Û˘ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙȘ ÎÂʷϤ˜,

¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ÛÙ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ηۤٷ

ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÌÈ· ÊÔÚ¿.

∂ÏÏËÓÈο

K·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ CD

0 MÂÙ¿ ·applefi apple·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÛÎfiÓË,

‚ÚˆÌÈ¿ Î.Ïapple. appleÔ˘ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘

CD. °È· Ó· ¤¯ÂÙ ηϋ appleÔÈfiÙËÙ·

·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ê·Îfi ÙÔ˘ CD

Ì ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi Ê·ÎÒÓ CD Ù˘ Philips

(Philips CD Lens Cleaner) ‹ ¿ÏÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ

˘ÁÚfi ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌappleÔÚ›Ô˘

·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜.

A A B C

AappleÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ

0 XÚËÛÈÌÔappleÔÈ›ÛÙ ÙËÓ Î·Û¤Ù·

·appleÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡ appleÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ·applefi

ÙÔÓ appleÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜.

188


STANDBY-ON PROGRAM TIMER

RDS

REPEAT

SOURCE

SELECT

PLAY•PAUSE

ON

OFF

STOP

CLOCK

BAND

SHUFFLE

PÔÏfi˚/XÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘

ƒ‡ıÌÈÛË Ùo˘ ¯ÚoÓo‰È·ÎfiappleÙË

0 ªappleoÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌoappleoÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹

Î·È Û·Ó Í˘appleÓËÙ‹ÚÈ, Ú˘ıÌ›˙oÓÙ¿˜ ÙËÓ ¤ÙÛÈ

ÒÛÙ Ùo CD ‹ o ‰¤ÎÙ˘ Ó· ÂÓÂÚÁoappleoÈ›ٷÈ

·˘ÙfiÌ·Ù· Û οappleoÈ· appleÚoηıoÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·.

0 ∞Ó appleÂÚ¿Ûo˘Ó appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi 90

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· apple·Ù‹ÛÂÙ οappleoÈo

appleÏ‹ÎÙÚo, Ë Û˘Û΢‹ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ

ηٿÛÙ·ÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ Ùo˘ ¯ÚoÓo‰È·ÎfiappleÙË.

PREV

NEXT

iR

ƒ‡ıÌÈÛË Ùo˘ ÚoÏoÁÈo‡

Àapple¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚfiappleÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘

ÚÔÏÔÁÈÔ‡: Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ‹ ·˘ÙfiÌ·Ù·,

¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· RDS.

∞˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ùo˘ ÚoÏoÁÈo‡

(ÌfiÓÔ ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ RDS)

1 ˘ÓÙoÓ›ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û' ¤Ó·Ó ÛÙ·ıÌfi RDS

(‰Â›Ù "ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë").

2 ∫Ú·Ù‹ÛÙ Ùo appleÏ‹ÎÙÚo CLOCK apple·ÙË̤Óo Âapple›

2 Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙ·.

➜ ÙËÓ oıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ùo Ì‹Ó˘Ì· SEARCH

RDS TIME, Âapple› Ùo appleoχ 90 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙ·.

∂appleÂÈÙ·, Ë oıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ·.

➜ ∞Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ùo Ì‹Ó˘Ì· NO RDS TIME,

·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ï‹ÊıËΠÙÔ Û‹Ì· Ù˘

ÒÚ·˜. ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË ·˘Ù‹, ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó·

Ú˘ıÌ›ÛÂÙ Ùo ÚoÏfiÈ Ì Ùo ¯¤ÚÈ.

ƒ‡ıÌÈÛË Ùo˘ ÚoÏoÁÈo‡ Ì Ùo ¯¤ÚÈ

1 ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, apple·Ù‹ÛÙ CLOCK.

➜ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ

ˆÚÒÓ.

2 °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME ÁÈ· Ó·

Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÒÚ˜: appleÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÙȘ

·˘Í‹ÛÂÙÂ, appleÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙȘ

ÌÂÈÒÛÂÙÂ.

3 •·Ó·apple·Ù‹ÛÙÂ CLOCK.

➜ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ

ÏÂappleÙÒÓ.

4 °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME ÁÈ· Ó·

Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ٷ ÏÂappleÙ¿: appleÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ù·

·˘Í¿ÓÂÙÂ, appleÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù·

ÌÂÈÒÛÂÙÂ.

5 ·Ù‹ÛÙ CLOCK ÁÈ· Ó· ÂappleȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ

ÒÚ·.

1  ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,

apple·Ù‹ÛÙ TIMER ONñOFF ÁÈ· 2 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙ·.

2 °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME appleÚÔ˜ Ù·

‰ÂÍÈ¿ (‹ apple·Ù‹ÛÙ SELECT SOURCE) ÁÈ· Ó·

ÂappleÈϤÍÂÙ ̛· ·applefi ÙȘ ‰‡Ô appleËÁ¤˜ ‹¯Ô˘.

3 ·Ù‹ÛÙÂ TIMER ONñOFF ÁÈ· Ó·

ÂappleȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.

➜ ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂappleÈÏÂÁ̤ÓË

appleËÁ‹ CD ‹ TUNER

.T· „ËÊ›· ÙˆÓ ˆÚÒÓ

·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó.

4 °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME ÁÈ· Ó·

Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÒÚ˜: appleÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÙȘ

·˘Í‹ÛÂÙÂ, appleÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙȘ

ÌÂÈÒÛÂÙÂ.

5 •·Ó·apple·Ù‹ÛÙÂ TIMER ONñOFF.

➜ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó Ù· „ËÊ›· ÙˆÓ

ÏÂappleÙÒÓ.

6 °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME ÁÈ· Ó·

Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ٷ ÏÂappleÙ¿: appleÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ù·

·˘Í¿ÓÂÙÂ, appleÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù·

ÌÂÈÒÛÂÙÂ.

7 ·Ù‹ÛÙÂ TIMER ONñOFF ÁÈ· Ó·

ÂappleȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·.

➜ O¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ηÈ

ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı›.

∂ÓÂÚÁoappleo›ËÛË Î·È ·appleÂÓÂÚÁoappleo›ËÛË

Ùo˘ ¯ÚoÓo‰È·ÎfiappleÙË

0 ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹ ηٿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜, apple·Ù‹ÛÙ ̛·

ÊÔÚ¿ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ TIMER ONñOFF.

➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË TIMER ·Ó ›ӷÈ

ÂÓÂÚÁÔappleÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘, ηÈ

Û‚‹ÓÂÈ ·Ó Â›Ó·È ·appleÂÓÂÚÁÔappleÔÈË̤ÓÔ˜.

∂ÏÏËÓÈο

189


PÔÏfi˚/XÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘

∂ÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË Î·È ·appleÂÓÂÚÁÔappleÔ›ËÛË

ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË ‡appleÓÔ˘

O¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘ ‡appleÓÔ˘ apple·Ú¤¯ÂÈ ÛÙË

Û˘Û΢‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û‚‹ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·

ÌÂÙ¿ ·applefi ¤Ó· appleÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi

‰È¿ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·

ÌappleÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ

¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË ‡appleÓÔ˘, appleÚ¤appleÂÈ appleÚÒÙ· Ó·

¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.

0 ·Ù‹ÛÙ ̛· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜

ÊÔÚ¤˜ ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ SLEEP

FLE SLEEP

ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ

¤Ó‰ÂÈÍË SLEEP Î·È Ì›· ·applefi ÙȘ L

ÂappleÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË ‡appleÓÔ˘, Ì ÙË

ÛÂÈÚ¿: 60, 45, 30, 15, SLEEP OFF, 60..., ·Ó

¤¯ÂÙ ÂappleÈϤÍÂÈ Î¿appleÔÈ· ÒÚ·. ªfiÏȘ

ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı› Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘ ‡appleÓÔ˘,

ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î˘Ï¿ÂÈ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ

Ì‹Ó˘Ì· SLEEP ON.

0 °È· Ó· ·appleÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË

‡appleÓÔ˘, apple·Ù‹ÛÙ ̛· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜

ÙÔ appleÏ‹ÎÙÚÔ SLEEP ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· SLEEP OFF,

‹ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜

(STANDBY ON) ·applefi ÙË Û˘Û΢‹ ‹ ·applefi ÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.

➜ ÙËÓ ÔıfiÓË Î˘Ï¿ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· SLEEP

OFF.

ÚԉȷÁڷʤ˜

∂ÏÏËÓÈο

ENIXYTH

IÛ¯‡˜ ÂÍfi‰o˘ ..................................2 x 5 W RMS

..............................................10 W + 10 W MPO

§fiÁo˜ Û‹Ì·Ùo˜ appleÚo˜ ıfiÚ˘‚o ....≥ 65 dBA (IEC)

AapplefiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ....40 – 20000 Hz, ±3 dB

∂˘·ÈÛıËÛ›· ÂÈÛfi‰o˘ AUX ..........0,5 V (max. 2 V)

‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ë¯Â›ˆÓ ............................8 Ω

‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·Îo˘ÛÙÈÎÒÓ ..32 Ω – 1000 Ω

˘Û΢‹ CD PLAYER

ÂÚÈo¯‹ Û˘¯ÓoًوÓ....................20 – 20000 Hz

§fiÁo˜ Û‹Ì·Ùo˜ appleÚo˜ ıfiÚ˘‚o ................75 dBA

TUNER (¢EKTH)

ÂÚÈo¯‹ FM................................87,5 – 108 MHz

ÂÚÈo¯‹ MW ..............................531 – 1602 kHz

ÂÚÈo¯‹ LW ..................................153 – 279 kHz

∂˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙ· 75 Ω

– ÌoÓoʈÓÈο, ÏfiÁo˜ Û‹Ì·Ùo˜ appleÚo˜

ıfiÚ˘‚o 26 dB ........................................2,8 ÌV

– ÛÙÂÚÂoʈÓÈο, ÏfiÁo˜ Û‹Ì·Ùo˜ appleÚo˜

ıfiÚ˘‚o 46 dB ......................................61,4 ÌV

∂appleÈÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ........................................≥ 28 dB

˘ÓoÏÈ΋ apple·Ú·ÌfiÚʈÛË ·ÚÌoÓÈÎÒÓ ..........≤ 5%

∞applefiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ..63 – 12500 Hz (± 3 dB)

§fiÁo˜ Û‹Ì·Ùo˜ appleÚo˜ ıfiÚ˘‚o..............≥ 50 dBA

KAETOºøNO

∞applefiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜

∫·ÓÔÓÈ΋ ηۤٷ (Ù‡appleÔ˜ I)120 – 10000 Hz (8 dB)

§fiÁo˜ Û‹Ì·Ùo˜ appleÚo˜ ıfiÚ˘‚o

∫·ÓÔÓÈ΋ ηۤٷ (Ù‡appleÔ˜ I) ....................48 dBA

¢È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ..................≤ 0.4% DIN

HXEIA

‡ÛÙËÌ· bass reflex

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ( x À x M) ....140 x 231 x 202 (mm)

°ENIKE §HPOºOPIE

TÚÔÊÔ‰ÔÛ›· AC ..................220 – 230 V / 50 Hz

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ( x À x M) ....140 x 231 x 280 (mm)

m¿Úo˜ (Ì / ¯ˆÚ›˜ ˯›·) ..appleÂÚ›appleo˘ 5,7 / 2,7 kg

∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

·Ó·ÌÔÓ‹˜ ..................................................< 3 W

∂appleÈÊ˘Ï¿ÛÛoÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜

190


¢ÈfiÚıˆÛË appleÈı·ÓÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ

ƒO∂π¢OOπ∏∏

 ηÌÈ¿ appleÂÚ›appleÙˆÛË ‰ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂappleȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂappleÈÛ΢¿ÛÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·,

‰ÈfiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¿Î˘ÚË ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË. ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ·Ù›

˘apple¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ›·˜.

 appleÂÚ›appleÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ÂϤÁÍÙ appleÚÒÙ· Ù· apple·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›·, appleÚÔÙÔ‡ apple¿Ù ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ·

ÂappleÈÛ΢‹. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌappleÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÂappleÈχÛÂÙ ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ

˘appleԉ›ÍÂȘ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ·ÓÙÈappleÚfiÛˆapplefi Û·˜ ‹ ÙÔ Û¤Ú‚È˜.

Úfi‚ÏËÌ·

§∂π∆OÀƒ°π∞ CD

ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË

"NO DISC" (∫·Ó¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜).

ƒ∞¢πOºø¡π∫∏ §∏æ∏

∏ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹.

§∂π∆OÀƒ°π∞ ∫∞∂∆Oºø¡OÀ/∂°°ƒ∞º∏

¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ‹

Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹.

∞ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË

– ∆ÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó·Ó ‰›ÛÎÔ.

– µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔappleÔıÂÙËı›

·Ó¿appleÔ‰·.

– ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó

Û˘Ìapple˘ÎÓˆı› ÛÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó.

– ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ‹ ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ:

·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "˘ÓÙ‹ÚËÛË".

– ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ CD-RW

‹ CD-R.

– ∂¿Ó ÙÔ Û‹Ì· Â›Ó·È appleÔχ ·‰‡Ó·ÌÔ,

appleÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ‹ Û˘Ó‰¤ÛÙ ̛·

Â͈ÙÂÚÈ΋ ÎÂÚ·›· ÁÈ· ηχÙÂÚË Ï‹„Ë.

– ∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ·applefiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì›ÓÈ

ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û·˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

‹ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ.

– ∫·ı·Ú›ÛÙ ٷ ̤ÚË Ù˘ Û˘Û΢‹˜,

·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "˘ÓÙ‹ÚËÛË".

– ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔÓ Î·Û¤Ù˜ Ù‡appleÔ˘

NORMAL (IEC I).

– ∫·Ï‡„Ù Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˘ Ù·ÈÓ›·˜

ÙËÓ Ôapple‹ appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁψÙÙ›‰·˜.

∂ÏÏËÓÈο

191


¢ÈfiÚıˆÛË appleÈı·ÓÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ

°∂¡π∫∞

∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿ fiÙ·Ó

– ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘

apple·Ù¿Ù ٷ ÎÔ˘ÌappleÈ¿.

Ú‡̷ÙÔ˜ ·applefi ÙËÓ appleÚ›˙· Î·È Âapple·Ó·Û˘Ó‰¤ÛÙÂ

ÙÔ. £¤ÛÙ apple¿ÏÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

¢ÂÓ ÌappleÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ‹¯Ô

– ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.

‹ Ô ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹˜ appleÔÈfiÙËÙ·˜. – ∞appleÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ·ÎÔ˘ÛÙÈο.

– µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ˯›· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı›

ÛˆÛÙ¿.

– µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Á˘ÌÓfi ηÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ Ë¯Â›Ô˘

¤¯ÂÈ ÛÙÂÚˆı› ηϿ.

OÈ ¤ÍÔ‰ÔÈ ‹¯Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê›. – ∂ϤÁÍÙ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Î·È ÙË ı¤ÛË

ÙÔ˘˜.

∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› – ∂appleÈϤÍÙ ÙËÓ appleËÁ‹ (ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, CD ‹

ÛˆÛÙ¿.

TUNER), appleÚÔÙÔ‡ apple·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ìapple›

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (É,í,ë).

– ªÂÈÒÛÙ ÙËÓ ·applefiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.

– ∆ÔappleÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Ìapple·Ù·Ú›Â˜ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹

appleÔÏÈÎfiÙËÙ· (ۇ̂ÔÏ· +/– ), fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.

– ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ìapple·Ù·Ú›Â˜.

– ∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ appleÚÔ˜ ÙËÓ

ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú· IR ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

O ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙ˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. – ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÛˆÛÙ¿.

– ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ TIMER ON•OFF ÁÈ· Ó·

ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË.

– ∂¿Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ

ÂͤÏÈÍË, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹.

∏ Ú‡ıÌÈÛË ƒÔÏÔÁÈÔ‡/ÃÚÔÓԉȷÎfiappleÙË – Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔapple‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ

¤¯ÂÈ Û‚ËÛÙ›.

Ú‡̷ÙÔ˜.¤¯ÂÈ ·appleÔÛ˘Ó‰Âı›. ∂apple·Ó·Ú˘ıÌ›ÛÙÂ

ÙÔ ÚÔÏfiÈ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiappleÙË.

∂ÏÏËÓÈο

192

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!