underwriter - Nassau Versicherungen

nassauversicherungen

underwriter - Nassau Versicherungen

Weten

wat de

markt

beweegt

Knowing

what

moves the

market

jaarverslag 2 0

annual report 0 7


Mud on our boots

We can only know what is moving

our market and find out about current

developments by getting stuck in; by

being involved in the community at large,

and in fields that, at first sight, seem to

have little to do with us. In other words:

we have to get mud on our boots.

The Dutch have an expression for it too:

“Met beide voeten in de modder staan”.

For the French, it’s “Avec les pieds dans

la glaise”, and in Germany, they have

the expression “mit beiden Füßen fest

auf der Erde oder auf dem Boden stehen

und bleiben”. In Danish, it’s ”Med begge

fødder plantet i mulden”. They all

mean the same thing: our specialists are

often the first people to explore new

areas, and sometimes they are actually

the only ones to do so. They dig right

down to the bottom when it comes to

analysing risks. Where others see threats,

Nassau sees opportunities. So our insurance

is up-to-date and unique. Our

people know what’s going on, and they

know what the insurance needs are in

the specific niche markets where we

work. We respond by developing

specific new insurance products or by

redesigning existing insurance. This

requires ongoing fieldwork; we need to

keep our ears open, and keep our finger

on the pulse of social and economic

trends. Nassau discovers undeveloped

insurance opportunities in known and

unknown markets. Nassau looks before

it leaps into the development of insurance

solutions and it doesn’t shirk

complex issues. Because complexity

brings out the best in us…

Dicht bij

de dagelijkse

praktijk

Weten wat onze markt beweegt en wat er in de actualiteit speelt, kan

alleen door dichtbij de praktijk te staan; midden in de maatschappij en

ook in werkterreinen die in eerste instantie verder van ons af lijken.

Met beide voeten in de modder staan, heet dat in goed Nederlands.

De Engelsen omschrijven dat als ‘Our people like getting stuck in’.

Het Frans kent de oude uitdrukking ‘Avec les pieds dans la glaise’ en

het Duits ‘Mit beiden Füßen fest auf der Erde oder auf dem Boden stehen

und bleiben’. In Denemarken zegt men ”Med begge fødder plantet i

mulden”. In alle gevallen betekent het dat onze specialisten een nieuw

werkterrein vaak als eerste verkennen en soms zelfs als enige. Zij gaan

tot de bodem bij het analyseren van risico’s. Waar anderen bedreigingen

zien, ziet Nassau kansen. De actualiteitswaarde en uniciteit van onze

verzekeringen is daardoor hoog. Onze mensen weten wat er speelt en

waar de verzekeringsbehoeften liggen in de specifieke nichemarkten

waarin wij werken. Wij springen hier op in door gericht nieuwe verzeke-

ringsproducten te ontwikkelen of bestaande verzekeringen opnieuw vorm

te geven. Dit kan alleen maar door continu veldwerk te doen, goed te

luisteren en voeling te hebben met de ontwikkeling van de maatschappij

en economie. Nassau ontdekt onontgonnen verzekeringskansen in bekende

en onbekende markten. Nassau gaat niet over één nacht ijs bij het

ontwikkelen van verzekeringsoplossingen en gaat complexe zaken niet

uit de weg. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij namelijk op ons best…


2

3

directieverslag

jaarverslag 2007

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Directieverslag

over het

boekjaar 2007

Directors report

for 2007

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is een combined ratio gerealiseerd

van onder de 80% (77%). Met dat resultaat zijn wij in de extreem competitieve

markten zeer tevreden. Ook over de stijging van de geboekte bruto premie

met 15% tot 90 mio € zijn wij tevreden. De premiegroei is in hoofdzaak

het gevolg van twee factoren. Een positieve ontwikkeling in onze buiten-

landse tekening enerzijds, in het bijzonder in Duitsland, en anderzijds

de transformatie van de BCA-tekening tot een 100% Nassau tekening.

Het deel van de cost ratio in de combined ratio is weer iets gestegen;

maar dat was voorzien. In het boekjaar 2007 zijn voor het eerst de cijfers

van Bloemers & Co. Assuradeuren B.V. geheel geïntegreerd in Nassau.

Dit maakt de cijfers niet geheel vergelijkbaar met voorgaande jaren.

De beleggingsinkomsten zijn in het afgesloten boekjaar weer genormaliseerd

na het jaar 2006 waarin Nassau uitzonderlijke beleggingsresultaten

boekte. Een groot deel van de beleggingen wordt reeds jaren in liquiditeiten

en deposito’s aangehouden tot betere tijden aanbreken. Gegeven de

recente dramatische gebeurtenissen op de effectenmarkten, vooral als

gevolg van de kredietcrisis, was dit achteraf gezien geen ongelukkige

keuze. Net zoals voor de verzekeringsmarkt als geheel geldt hier dat het

belangrijk is “to manage the cycle”. Ons uitgangspunt blijft rendement

op lange termijn.

For the fourth year in succession, our

combined ratio was below 80% (77%).

In our extremely competitive markets,

that is a very satisfactory result. We are

also pleased with the 15% increase

in the gross premium to € 90 million.

The increase in premium income is

primarily attributable to two factors.

First of all, our underwriting activities

abroad have done well, particularly in

Germany; and the Dutch D&O portfolio

has transformed into a 100% Nassau

activity. The share of the cost ratio in the

combined ratio has increased slightly

again, but this was expected. The figures

for Bloemers & Co. Assuradeuren B.V.

were fully integrated in the Nassau

statements for the first time in the 2007

financial year. As a result, the figures

are not entirely comparable with those

of previous years.

Income from investments returned to

normal again in the past financial year,

after Nassau booked exceptional investment

results in 2006. A large proportion

of the investments have already been

in cash and deposits for some years,

pending better times. Looking back at

the recent dramatic events on the stock

exchanges, particularly as a result of

the credit crisis, this has proven to be a

fortunate choice. As with the insurance

market as a whole, it is also important

to manage the cycle in this area. Our

basic principle continues to be returns

in the long term.

drs. E.C. Bom

drs. D.W.N. de Boer

drs. O.F.J. Paymans


4

5

directieverslag

jaarverslag 2007

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

“Immers, welke underwriter spreekt op één dag over de nieuwste

ontwikkelingen op het gebied van boomchirurgie en is tegelijkertijd

betrokken bij het mede opstellen van wet- en regelgeving rondom

assurantiebemiddelaars.”

Ook in het afgelopen jaar is het eigen behoud in de brutotekening verder

verhoogd. Het beleid is om het Eigen Vermogen effectiever dan voorheen

in te zetten door minder premie in herverzekering af te geven. Omdat

de portefeuille als geheel gegroeid is, is de nominale herverzekeringafgifte

in 2007 echter wel gestegen. Procentueel is die afgifte gedaald. Mede

door de lagere belastingdruk in 2007 is het resultaat na belasting ongeveer

gelijk aan het door ons als “freak year” gekenschetste jaar 2005. In het

verslagjaar is het laatste deel van het obligo, het nog niet gestorte

deel van het kapitaal ad 2.6 €, door de aandeelhouder gestort. Het Eigen

Vermogen is mede hierdoor belangrijk gestegen tot 59.5 € (51.4).

Technische afdelingen

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid in Nederland

In 2007 heeft de bestendige groei van de afgelopen jaren een vervolg

gekregen. Het is interessant om te zien dat de robuuste groei van

de Nederlandse economie duidelijk zichtbaar is in deze portefeuille.

Vele premies zijn gerelateerd aan omzet of aantallen medewerkers en

zodra deze twee grootheden stijgen als gevolg van economische groei,

stijgt ook het premie-inkomen. Daarnaast is de gunstige economische

ontwikkeling uit 2007 een aanjager geweest voor startende ondernemers

die zeker ook in de dienstensector kiezen voor ondernemerschap en in

Once again last year, we increased the

retained premium. The goal is to deploy

our equity more effectively than in the

past by reducing the amount of ceded

premium for reinsurance. Because the

portfolio as a whole has expanded,

however, 2007 did see an increase in

the nominal premium in the nominal

premium ceded to reinsurers. This

amount has fallen in percentage terms.

The lower taxes in 2007 mean that the

result after taxation is about the same as

in 2005, which we described as a “freak

year”. During the year under review,

the last part of the uncalled capital, the

unpaid part of the capital of € 2.6,

was paid in by the shareholder. This is

one of the reasons why our equity has

increased significantly to € 59.5 (51.4).

Underwriting departments

Professional Indemnity (PI) and

General Third Party Liability (GTPL) in

the Netherlands

The stable growth of recent years

continued in 2007. It is interesting to

see that the robust growth of the Dutch

economy is clearly reflected in our

portfolio. Many premiums are related to

turnover or workforce size and, as soon

as these two factors increase as a result

of economic growth, premium income

follows. In addition, favourable economic

drs. D.W.N. de Boer

developments in 2007 were also the driver

behind the launch of new businesses,

particularly in the service sector. These

new entrepreneurs take out PI insurance

(which is sometimes required by their

branche organisation). It is precisely

this direct involvement with social, and

also economic, developments that makes

this particular branch so fascinating.

After all, there are few underwriters

who, in one day, have discussions about

the latest developments in the field of,

say, tree surgery while at the same

time being involved in the drafting of

legislation and regulations for insurance

intermediaries. For Nassau, it is crucial

to be involved in discussions with

insurance intermediaries about the

liability of various professions. We

engaged in discussions of this kind on

several occasions in 2007, in line with

our ambition to be a leading player in

our niche markets. Nassau will be

keeping a close eye on discussions

scheduled for 2008 with respect to the

limitation of the liability of, in particular,

the Big four accountancy firms.

The loss ratio, including the run-off

results for past claim years, was higher

than in 2006 but remains very good.

Our concerns about the large number

of players entering the market, particularly

from abroad, were not allayed in

2007; on the contrary. There are now

more than twenty active suppliers in

the PI area. They keep us on our toes

but their lack of expertise and their

excessive assertiveness (low premiums)

are cause for concern.

dat kader (al dan niet verplicht door hun beroepsorganisatie) een beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Juist deze directe betrokkenheid

bij maatschappelijke en zeker ook economische ontwikkelingen, maakt

deze tak van sport zo razend interessant. Immers, welke underwriter

spreekt op één dag over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van

boomchirurgie en is tegelijkertijd betrokken bij het mede opstellen van

wet- en regelgeving rondom assurantiebemiddelaars. Het is voor Nassau

cruciaal om bij discussies die raken aan de aansprakelijkheid van diverse

beroepsgroepen samen met de bemiddelaar in verzekeringen als gespreks-

partner aan tafel te zitten. Ook in 2007 is dat meermalen gebeurd en

daarmee geven wij invulling aan onze wens om toonaangevend te zijn

in onze niches. De discussie die ook in 2008 zal worden gevoerd ten

aanzien van de beperking van de aansprakelijkheid van met name de

Big 4 accountantsfirma’s zal ook door Nassau nauw gevolgd worden.

De loss ratio inclusief de uitloopresultaten van oude schadejaren is

hoger uitgekomen dan in 2006 maar is nog altijd zeer goed te noemen.

Onze zorg over het grote aantal, veelal buitenlandse, toetreders is in

2007 niet afgenomen maar eerder toegenomen. De, inmiddels meer dan

twintig, actieve aanbieders op het gebied van beroepsaansprakelijkheid

houden ons scherp maar baren ons door hun gebrek aan kennis en

overvloed aan geldingsdrang (o.a. lage premies) zorgen.


6

7

directieverslag

jaarverslag 2007

Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheid (BCA) in Nederland

In 2007 is de transitie van de Nederlandse BCA-pool naar een pure

Nassau tekening succesvol doorgevoerd. De jarenlange samenwerking

met een groot aantal Nederlandse verzekeraars door middel van

een volmacht is omgezet in een herverzekeringsparticipatie. Hoewel

Nassau door deze transactie optisch gegroeid is, is de omvang van

de BCA-portefeuille nagenoeg gelijk gebleven. Dit ondanks de stevige

concurrentie die Nassau ondervindt in sommige deelmarkten. Vanuit

maatschappelijk en verzekeringstechnisch perspectief is de kredietcrisis

en haar impact op de financiële sector van grote invloed op de (inter)-

nationale BCA-tekening. Immers, in de VS zijn d.m.v. class actions al

meerdere miljardenclaims neergelegd die ontegenzeggelijk tot uitkeringen

zullen leiden. Ook in Europa zullen claims ingesteld worden bij financiële

instellingen die rigoureuze afboekingen zullen doen. De totale omvang

van de gestelde claims is vele malen groter dan het jaarlijkse premie-

inkomen dat wereldwijd in de BCA-tekening geschreven wordt. Maar dat

is vreemd genoeg zeker nog geen waarborg voor een einde aan de

premiedaling. Het blijven rare jongens die verzekeraars…

Nassau is tevreden over de kwaliteit van de huidige portefeuille en ziet

veel mogelijkheden om de ingeslagen weg van distributie via het internet

verder te bewandelen. Wij verwachten dat in 2008 het hoge niveau

van dienstverlening - dat zich vooral uit in het delen van onze specifieke

kennis met de assurantietussenpersoon - zich zal vertalen in een lichte

groei van het premie-inkomen.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Directors and Officers’ Liability (D&O)

in the Netherlands

2007 saw the successful transition from

the Dutch D&O pool to a 100% Nassau

activity. After many years of collaboration

with a large number of Dutch insurers

using powers of attorney, the switch has

been made to re-insurance. In this way,

the D&O policy remains available

through the distribution network of

the former pool participants. Although

this move resulted in expansion for

Nassau, the size of the D&O portfolio

remained virtually the same. This is

despite the strong competition faced by

Nassau in some sub-markets. From

the social insurance point of view, the

mortgage lending crisis - and its impact

on the financial sector - has a major

effect on national and international

D&O insurance. In the United States,

there have been claims amounting to

billions in the form of class actions, and

there is no question that some of them

will result into settlements. In Europe

also, financial institutions that have

written off large amounts will be the

targets of claims. The total amount of

the claims submitted is many times

larger than the annual premium income

generated globally in D&O insurance.

Oddly enough, this is certainly not a

guarantee that an end will come to the

fall in premiums. Insurers move in

mysterious ways...

Nassau is happy with the quality of the

present portfolio and sees numerous

opportunities to carry on down the road

of distribution through the Internet.

We expect the high level of service,

which is primarily seen in the sharing

of our specific expertise with insurance

intermediaries, to result in a slight increase

in premium income in 2008.

Finally: Last year, we drew your attention

to the liability of directors and officers

in the public and semi-public sectors.

In this report, we wish to draw your attention

to the extension of cover provided

by some of our foreign competitors

for administrative penalties imposed

on directors by, for example, market

watchdogs. We believe this cover is

irreconcilable with the rule of law and

ethical standards. The development is

also socially undesirable.

Technical insurance in the Netherlands

The storm that battered the Netherlands

in January had a negative impact on the

loss ratio in 2007. Kyrill moved from

south to north across the country, leaving

a trail of destruction and inflicting

damage on a number of construction

projects we had insured. It is interesting

to mention that the storm was given its

name by the Free University of Berlin.

The name was thought up by a family

from Neuenhagen who thought it was a

good way to “celebrate” their father’s

birthday. The Free University of Berlin

doesn't make lists of names (as happens

with hurricanes); it lets other people

think up names, in exchange for a fee.

Despite this storm damage, the loss

ratio has met the objective, despite a

slight shortfall in the premium volume.

In 2007, we made major additions to

our underwriting team, recruiting

highly experienced specialists in the

area of machinery breakdown. They have

many good contacts in the co-insurance

market, and a strong network outside

that area. Nassau is proud of the fact

that specialists at this level find Nassau’s

Tot slot: Waar wij vorig jaar de lezer nog opmerkzaam maakten op de

aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in een (semi-)

publieke omgeving, duiden wij in dit verslag op de in onze ogen verwerpe-

lijke dekkingsuitbreiding die sommige van onze buitenlandse concurrenten

geven ten aanzien van bestuurlijke boetes die door bijvoorbeeld de NMa

aan bestuurders worden opgelegd. Wat ons betreft wordt hiermee in

strijd met de openbare orde en de goede zeden gehandeld en is dit

bovendien een maatschappelijk onwenselijke uitbreiding.

Technische verzekeringen in Nederland

De loss ratio is in 2007 nadelig beïnvloed door de storm die in januari

over Nederland raasde. Kyrill trok vanuit het zuiden richting het noorden

een spoor van vernieling over ons land waarbij verschillende door ons

verzekerde bouwprojecten beschadigd werden. Voor de volledigheid

vermelden wij nog dat de naam van de storm werd toegekend door de

Vrije Universiteit Berlijn. De naam werd verzonnen door een familie uit

Neuenhagen die de verjaardag van hun vader op die manier kon “vieren”.

De Vrije Universiteit van Berlijn maakt namelijk geen lijst met namen

(zoals wel gebeurt bij orkanen), maar laat anderen namen verzinnen,

mits zij betalen. Bij een licht achterblijvend premievolume is ondanks

deze stormschade, de loss ratio conform doelstelling uitgekomen.

In 2007 hebben wij het team underwriters sterk uitgebreid met enkele

zeer ervaren specialisten op het gebied van machineschade. Naast

de vele goede contacten die zij binnen de co-assurantiemarkt hebben,

is ook sprake van een sterk netwerk daarbuiten. Nassau is er trots op

dat dergelijke specialisten zich aangetrokken voelen tot de positionering

van Nassau. In de tweede helft van 2007 is er flink gezaaid door het

houden van roadshows in het gehele land waarbij het intermediair kennis

heeft kunnen maken met onze technische en commerciële kennis op het

gebied van technische verzekeringen. Daarnaast is er de Online CAR-


8

9

directieverslag

jaarverslag 2007

verzekering geïntroduceerd waarmee Nassau aantoont niet alleen voorop

te lopen in kennis en kunde, maar ook in alternatieve distributiemogelijk-

heden. Tot slot zijn de verzekerde limieten die Nassau kan tekenen

verhoogd. Het oogsten zal in 2008 moeten beginnen, waarbij wij ons

realiseren dat de grote concurrentie tot terughoudend tekenen zal nopen.

Brand-, bedrijfsschade- en inbraakverzekeringen in Nederland

Ten opzichte van 2006 is het aantal branden met een schade van ten

minste 1 miljoen euro sterk toegenomen. De totale met deze branden

gemoeide schade bedroeg 450 miljoen euro t.o.v. 290 miljoen in 2007.

Voor de gehele brandtekening in Nederland is de verwachting dat het ren-

dement in het gunstigste geval break-even is. Vanuit het Verbond van

Verzekeraars wordt terecht de oproep gedaan om brandpreventie serieuzer

te nemen en het niet bij ‘vrome woorden’ te laten. Wij zijn van mening

dat deze oproep een te beperkte boodschap overbrengt. De loss ratio

neemt zowel de schadelast als het premie-inkomen in ogenschouw. En

waar brandpreventie inderdaad een drukkende werking op de schadelast

heeft, wordt de premiecomponent geheel buiten beschouwing gelaten.

Evenals in 2006 heeft in 2007 de neerwaartse premiespiraal zich doorgezet.

Hoewel Nassau in 2007 nog zwarte cijfers heeft geschreven in de brand-

portefeuille, lijkt een waarschuwende vinger toch wel op zijn plaats.

Slechts de combinatie van preventieve maatregelen en een hoger premie-

niveau biedt uitzicht op een winstgevende brandmarkt. Het is wachten

op de leiders en lijders in deze markt om tot een kentering te komen.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

positioning appealing. In the latter half

of 2007, we made major investments

in roadshows throughout the country,

giving intermediaries the opportunity to

learn about our technical and commercial

know-how in the area of technical

insurance. In addition, we launched an

on-line CAR product, demonstrating

that Nassau is not only leading the field

in terms of expertise and skills, but also

in alternative distribution options.

Finally, the insured limits for Nassau

were raised. The returns on these

investments will have to be booked in

2008, and we are aware that the strong

competition will make cautious underwriting

necessary.

Property insurance in the Netherlands

There has been a sharp increase compared

to 2006 in the number of fires

involving claims in excess of € 1 million.

The total claims associated with

these fires amounted to € 450 million,

compared to € 290 million in 2007.

For fire insurance in the Netherlands

as a whole, we expect the result to be

break-even at best. The Association of

Dutch Insurers has rightly called for fire

insurance to be taken more seriously,

pointing out that “pious words” are not

enough. We believe that this call is too

limited in scope. The loss ratio takes

both the cost of claims and the premium

income into consideration. And where

fire prevention actually reduces the

cost of claims, the premium component

is entirely disregarded. As in 2006,

the downward premium spiral

persisted in 2007.

Although Nassau was still in the black

in its fire portfolio in 2007, a word of

warning would nevertheless seem

appropriate. A profitable fire market will

only be possible if there is a combination

of preventive measures and higher

premiums. It is up to the leaders and

the loss makers in this market to turn

things around. In order to get out from

under the downward pressure on premiums,

Nassau continued its strategy of

using its niche expertise to serve specific

sub-markets in 2007. Our focus on

creative consequential loss solutions,

which we initiated in 2006, bore fruit in

2007. The decline in premium volume

as a result of a cautious underwriting

policy was partly offset by the acquisition

of new business in this niche.

Once again, the quality of the portfolio

for burglary risks proved to be robust.

Our own technical inspectors know both

the companies and the entrepreneurs

inside out, and their added value

for both the quality of the proposed

prevention measures and their assessment

of the “moral risk” is of decisive

importance. In this market, there was

a major loss: the fire in the Armando

Museum in Amersfoort, where there

was a temporary exhibition of the work

of Albrecht Dürer in addition to the

permanent Armando collection.

Om de neerwaartse premiedruk te ontlopen, zette Nassau ook in 2007

haar kennis van niches in om specifieke deelmarkten te bedienen. Onze

in 2006 ingezette focus op creatieve bedrijfsschade-oplossingen heeft

in 2007 vruchten afgeworpen. De teruggang in premievolume als gevolg

van een terughoudend acceptatiebeleid is voor een deel teniet gedaan

door het tekenen van nieuwe zaken in deze niche.

De portefeuille voor inbraakgevoelige risico’s is wederom robuust van kwa-

liteit gebleken. Onze eigen technische inspecteurs kennen niet alleen de

bedrijven maar ook de ondernemers van haver tot gort en hun toegevoegde

waarde voor de kwaliteit van zowel voorgestelde preventiemaatregelen

als hun inschatting van het ‘morele risico’ is van doorslaggevend belang.

Binnen de markt is de brand in het Armando museum te Amersfoort

waar naast de vaste Armando-collectie een tijdelijke tentoonstelling over

het werk van Albrecht Dürer te zien was, een zeer grote schade geweest.


10

11

directieverslag

Crisis Management (CM)

jaarverslag 2007

De toelichting op deze portefeuille over dit verslagjaar zou eigenlijk een

kopie kunnen zijn van hetgeen wij in het verslag 2006 vermeldden.

Een thema dat ons zorgen blijft baren is de beperkte kennis bij de bemidde-

laars in verzekeringen over het verschil tussen een specifieke Product

Recall dekking en een ‘gewone’ productaansprakelijkheidsdekking binnen

de AVB-polis. Natuurlijk is de eerste duurder dan de tweede, maar de

dekking is ook aanzienlijk uitgebreider. Verder blijft de markt uiterst com-

petitief en groeit het aantal aanvragen uit het provinciale distributiekanaal.

In 2007 organiseerde Nassau een Studium Generale dat door vele

van onze klanten werd bezocht. Deze intensieve en interactieve kennis-

uitwisseling wordt door het intermediair zeer op waarde geschat.

De bijdragen van Numico en crisis management consultants van ISP

nodigden uit tot discussie en ook de aanwezige landelijke pers kon een

blik in haar eigen keuken geven over haar rol bij crises. Kortom, een

geslaagde bijeenkomst die Nassau’s rol als leidende risicodrager in deze

niche bevestigde.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Crisis Management (CM)

The description of this portfolio for this

year could almost be taken verbatim

from the 2006 report. One theme that

continues to concern us is the limited

expertise of insurance intermediaries

about the difference between specific

product recall insurance and “ordinary”

product liability insurance in the GTPL

policy. Of course, the first is more expensive

than the second, but the cover is

also much more extensive. In addition,

the market remains extremely competitive

and the number of applications from

the provincial distribution channels is

growing. In 2007, Nassau organised a

symposium that was attended by many

of our clients. This intensive and interactive

forum for knowledge exchange is

very much appreciated by the intermediaries.

The contributions from

Numico, and crisis management

consultants from ISP, generated lively

discussions, and the representatives of

drs. O.F.J. Paymans

the national media who attended also

had the opportunity to provide us with a

look behind the scenes, indicating what

their role is in crises. In short, this was

a successful meeting that confirmed

Nassau’s role as the leading risk carrier

in this niche market.

Technological developments mean that

recall insurance will be facing interesting

new challenges. Just recently, various

newspapers reported that nano-particles

hold out the promise of fantastic new

technological opportunities, but that it

is still unclear what impact these particles

will have on the environment and human

health. Nassau is monitoring these

developments closely and is looking at

the effect they may have on insurance

for the food and beverage industry.

International

Five years ago, premium income from

our foreign offices accounted for about

10% of total income. We have opened

new offices and invested in good professionals

and systems, and this percentage

has therefore increased to 20%.

In addition to the improvement in the

spread of risk and the widening of the

scope of the portfolios, the network of

offices and specialists provides a wide

range of new opportunities for our staff.

In 2007, there were various international

Vanuit technologische ontwikkeling zal de Recall verzekering interessante

nieuwe invalshoeken krijgen. Onlangs nog meldden verschillende kranten

het nieuws dat het gebruik van nano-particles technologisch fantastische

nieuwe mogelijkheden biedt maar dat nog onduidelijk is welke impact

deze deeltjes op milieu en mens hebben. Nassau volgt deze ontwikkelingen

op de voet en onderzoekt welke invloed dit bijvoorbeeld heeft op de

verzekering van de voedings- en drankindustrie.

Buitenland

Vijf jaar geleden maakte het premie-inkomen uit onze buitenlandse kantoren

rond de 10% van het totale inkomen uit. Door het openen van nieuwe

kantoren en het investeren in goede vakmensen en systemen, is dit percentage

uitgegroeid naar 20%. Naast een betere risicospreiding en een verbreding

van de portefeuilles, biedt het netwerk van kantoren en specialisten een

waaier aan nieuwe mogelijkheden voor onze medewerkers. In 2007 hebben

verschillende internationale bijeenkomsten op zowel verzekeringstechnisch

niveau als op operationeel niveau plaatsgevonden. De feedback die wij krijgen

“Onlangs nog meldden verschillende kranten het nieuws dat het gebruik van

nano-particles technologisch fantastische nieuwe mogelijkheden biedt maar

dat nog onduidelijk is welke impact deze deeltjes op milieu en mens hebben.

Nassau volgt deze ontwikkelingen op de voet en onderzoekt welke invloed

dit bijvoorbeeld heeft op de verzekering van de voedings- en drankindustrie.”


12

13

directieverslag

van onze medewerkers over deze bijeenkomsten is zeer positief.

jaarverslag 2007

De internationale uitwisseling van kennis en ervaring is van toegevoegde

waarde en leidt tot het aanboren van voor Nassau bekende, maar

voor bepaalde landen nog onbekende nieuwe Product-Markt-Distributie

combinaties. Ook in de komende jaren zal Nassau haar ‘Europeanisering’

verder vorm blijven geven door het openen van nieuwe kantoren.

Duitsland

Nassau Versicherungen staat stevig op de kaart. In 2007 heeft (eindelijk)

de langverwachte Europese wetgeving betreffende bemiddelaars in

verzekeringen geleid tot een verplichte beroepsaansprakelijkheidsdekking

voor deze doelgroep. Een doelgroep waarmee Nassau zeer bekend is en

in Duitsland een duidelijke positie voor heeft ingenomen. Mede als gevolg

hiervan is het premie-inkomen sterk gestegen. De in het vorige verslag

opgemerkte fusie- en overnameperikelen in de Duitse markt, boden

Nassau goede mogelijkheden om enkele ervaren en gespecialiseerde

medewerkers in dienst te nemen die naast hun specifieke kennis ook

over een goed netwerk beschikken. Voor 2008 verwachten wij een verdere

groei van de portefeuille door o.a. de introductie van een aantal nieuwe

producten waarmee in 2007 al is begonnen. Tevens overwegen wij een

tweede kantoor in Duitsland te openen om beter te kunnen inspelen op

regionale trends en ontwikkelingen.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

meetings at both the technical insurance

and operational levels. We have received

very enthusiastic feedback about these

meetings from our staff. The international

exchange of expertise and

experience is an added value that leads

to the exploitation of product-marketdistribution

combinations that are

familiar to Nassau, but new to certain

countries. Once again in the years to

come, Nassau will continue to give

concrete shape to its Europeanisation

process by opening new offices.

Germany

Nassau Versicherungen has built up a

sound position. In 2007, the longawaited

European legislation relating to

insurance intermediaries (finally!) resulted

in compulsory professional liability

cover for this target group. This is a

target group that Nassau knows well,

and it has acquired a clear position in

this area in Germany. This is one

factor that explains the sharp increase in

premium income. The merger and

acquisition difficulties in the German

market mentioned in the previous report

provided Nassau with good opportunities

to recruit a number of experienced and

specialist staff with good networks to

back up their specific expertise. We expect

growth to continue in this portfolio

in 2008 as a result of, for example,

the launch of a number of new products,

the first steps for which were taken

in 2007. We are also thinking about

opening a second office in Germany so

that we can respond better to regional

trends and developments.

Denmark

The Danish operation remains interesting

for Nassau for various reasons.

First of all because the office makes a

positive contribution to Nassau profits.

In addition, Denmark is very close to

the Netherlands in terms of culture,

legislation and insurance. In 2007, that

was the basis for intensive exchanges

with the Netherlands, resulting in a

range of new products that is now

ready for rolling out in 2008. Finally,

Denmark is an excellent observation

post for other Scandinavian countries

with possibly interesting opportunities

for growth. Nassau’s growth plans

for Denmark remain ambitious.

France

After a false start in 2006 as the result

of a bureaucratic approach from the

supervisory authorities, resulting in the

January renewal round being missed

for 2007, the French team knuckled

down hard in 2007, positioning Nassau

assurances in the French market.

Numerous visits to brokers throughout

the country have led to a steady growth

in the number of proposals and policies.

It remains difficult to achieve a balance

between acquiring new business and

maintaining the focus on the business

that is best for Nassau in strategic terms.

We have made a start and, not least

because of the quality of the rench team,

we are confident about the future.

Denemarken

De Deense operatie blijft voor Nassau om verschillende redenen interessant.

Allereerst omdat het kantoor een positieve bijdrage levert aan de winst

van Nassau. Daarnaast is Denemarken zowel qua cultuur, als qua wet-

geving en verzekeringsindustrie nauw verwant aan wat wij in Nederland

gewend zijn. In 2007 is op basis hiervan veel uitwisseling geweest met

Nederland zodat verschillende nieuwe producten klaar staan om in

2008 te worden uitgerold. Tot slot biedt Denemarken een mooie uitkijk-

post naar andere Scandinavische landen met wellicht interessante

groeimogelijkheden. De groeiplannen voor Nassau in Denemarken zijn

onverminderd ambitieus.

Frankrijk

Na een valse start in 2006 als gevolg van stroperig opererende toezicht-

houders waardoor de januariverlenging van 2007 eigenlijk verloren ging,

is gedurende 2007 door het Franse team keihard gewerkt aan het posi-

tioneren van Nassau assurances in de Franse markt. Vele bezoeken aan

makelaars verspreid over het hele land hebben geleid tot een bestendig

groeiend aantal offerten en polissen. Het balanceren tussen enerzijds

de commerciële drang tot het schrijven van nieuwe zaken en anderzijds

de focus blijven houden op die zaken die strategisch het beste bij Nassau

passen, blijft een heikele zaak. De kop is er af en wij hebben mede op

basis van de kwaliteit van het Franse team vertrouwen in de toekomst.


14

15

directieverslag

Riskmanagement

Inleiding

Een verzekeraar is feitelijk een handelaar in risico’s. Onze medewerkers

schatten dagelijks de risico’s in van die branches waar zij verstand van

hebben, om vervolgens dat risico geheel of gedeeltelijk tegen bepaalde

condities van verzekerde over te nemen of af te wijzen. Goede - historische -

informatie over risico’s is daarbij van cruciaal belang. Daarom hebben wij

altijd gesteld dat de ontwikkeling van onze IT systemen - het geheugen van

de organisatie - tot een kernactiviteit van onze bedrijfsvoering hoort. Door-

dat wij deze weg al jaren bewandelen kennen ook onze ICT mensen onze

producten, onze werkwijze en onze systemen tot in detail. Wijzigingen door-

voeren - bijvoorbeeld de aanpassing van de assurantiebelasting - kost ons

aanzienlijk minder dan vele andere maatschappijen in deze markt.

Zijn onze automatiseringssystemen het geheugen van onze organisatie, dan

is riskmanagement al jaren het geweten van de organisatie; gaan wij zorg-

vuldig met ons kapitaal om en leggen wij de continuïteit van het bedrijf niet

in de waagschaal? Wellicht is het al die jaren niet als risk-management

betiteld, werd niet berekend hoeveel kapitaal aan de verschillende risico-

categorieën toegerekend moest worden en spraken we niet van onze ‘risk

appetite’. Feitelijk heeft Nassau altijd een bedrijfsvoering gevoerd waarbij het

eigen vermogen de grenzen van het ondernemen bepaalde. De directe relatie

tussen beleidsbeslissers en kapitaalverschaffers, plus de inhoudelijke kennis

over verzekeringen van de leidinggevenden en medewerkers heeft dit geborgd.

De Directie onderschrijft volledig de noodzaak van een adequaat risk-

management en heeft haar bedrijfsvoering al jaren geleden daarop ingericht.

Vooruitlopend op het risico gebaseerd kapitaaltoezicht, ‘Solvency II’ in

2012, heeft Nassau gekozen voor het ontwikkelen van een intern kapitaal-

model. Wij hebben actief aan de ‘Quantative Impact Studies’ (QIS)

meegedaan van het (Ceiops), Committee of European Insurance and

Occupational Pensions Supervisors, die uiteindelijk zullen moeten leiden

tot de invoering van het nieuwe kapitaaltoezicht.

jaarverslag 2007

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Risk management

Introduction

In effect, an insurer is a trader in risks.

Every day our staff assess the risks in

the lines they know about. Then they

accept or reject the risks in whole or in

part subject to certain conditions. Here,

good historical information about risks

is of crucial importance. That is why we

have always said that the development

of our IT systems - the organisation's

memory - is a core activity in our operations.

Because we have been following

this strategy for years, our ICT people

are familiar with the details of our

products, our working methods and our

systems. The implementation of changes

- such as the change of insurance tax -

costs us a lot less than many other

companies operating in this market.

If our computer systems are the memory

of our organisation, risk management

has been the organisation’s conscience

for years: are we being careful with our

capital, and are we sure that we are not

endangering the continuity of the

company? For many years, this wasn’t

known as risk management, we didn’t

make calculations to determine how

much capital had to be assigned to the

various risk categories, and we had

never heard of the term “risk appetite”.

In effect, Nassau has always run its

business in a way that equity determined

the limits of its business operations.

This approach was safeguarded by

the direct relationship between decision

-makers and investors, complemented

by the professional knowledge of the

management and staff.

The Board of Management fully subscribes

to the necessity of adequate

risk management and it structured its

management approach accordingly

many years ago. In anticipation of the

risk-based capital monitoring framework

Solvency II in 2012, Nassau has decided

to develop its own internal capital model.

We played an active role in the

“Quantitative Impact Studies” (QIS)

of the Committee of European Insurance

and Occupational Pensions Supervisors

(Ceiops), which will ultimately result in

the introduction of the new capital

monitoring system.

The strategy

The Board of Management determines

the strategy, pending approval by the

Supervisory Board. The Nassau strategy

is based on its active positioning as a

niche player. Nassau wants to play a

leading role in every Product-Market-

“De directie van Nassau verzekeringen heeft besloten

gedurende 2007 een ‘risk self assessment’, een eigen

risicoanalyse, te verrichten op basis van deze methode.”

De strategie

De Directie stelt de strategie vast, welke moet worden goedgekeurd door

de Raad van Commissarissen. De strategie van Nassau verzekeringen

is gebaseerd op een actieve positionering als nichespeler. Nassau streeft

ernaar binnen iedere ProductMarktDistributie(PMD)-combinatie, een

niche, toonaangevend te zijn. Hierbij definiëren wij toonaangevend

wanneer wij in die niche een positie in de top 3 aanbieders innemen,

gemeten volgens de criteria performance, perceptie en positie.


16

17

directieverslag

Het risicoprofiel

jaarverslag 2007

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om

potentiële problemen bij de financiële instellingen in Nederland te kunnen

identificeren. Het gaat hierbij om FIRM, Financiële Instellingen Risico-

analyse Methode, waarmee alle onder toezicht van DNB staande instellingen

systematisch in kaart gebracht kunnen worden. De directie van Nassau

verzekeringen heeft besloten gedurende 2007 een “risk self assessment”,

een eigen risicoanalyse, te verrichten op basis van deze methode.

De Nederlandse Bank benoemt tien risicocategorieën, te weten een

verzekeringstechnisch-, operationeel-, markt-, omgevings-, matching- en

rente-, IT-, integriteits-, juridisch-, krediet- en uitbestedingsrisico.

Naast deze risicocategorieën zijn door DNB twee risico-overstijgende

beheersingscategorieën benoemd. Hierin worden de beheersende

aspecten van de organisatie - zoals de structuur, de interne samenwerking

en communicatie - en van het management - zoals de strategie en de

risico/controlhouding - van de afzonderlijke afdelingen beoordeeld.

Uit een analyse van de faillissementen van zowel leven, schade- als

herverzekeraars in Europa, Japan en de Verenigde Staten naar de oorzaak

van hun teloorgang, blijkt dat 60% van die verzekeraars ten onder

is gegaan aan risico’s gelegen op gebied van premierisico’s (premie-

vaststelling, productontwikkeling, asset liability management) en

reserveringsrisico’s (premie- en schadevoorzieningen). Andere risico’s,

zoals catastrofe (7%), te hoog gewaardeerde activa (8%) en niet

kredietwaardige herverzekeraars (4%) bleven ver achter als oorzaak.

Ook voor Nassau geldt dat het verzekeringstechnische (premie-, catastrofe-

en reserveringsrisico), operationele en marktrisico het meeste

kapitaalbeslag vragen.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

drs. E.C. Bom

Distribution (PMD) combination, or

niche. Here, we define leadership as

a position in the top three of suppliers

in the niche, as measured using the

criteria of performance, perception

and position.

The risk profile

The Dutch supervisory body (DNB) has

developed a new method for identifying

potential problems in financial institutions

in the Netherlands. This is the

Financial Institutions Risk Analysis

Method, which establishes a systematic

picture of all the institutions supervised

by the DNB. The Nassau management

has decided to use this method as a

basis for its own risk analysis, a “risk

self-assessment”, in 2007.

DNB lists 10 risk categories, namely

insurance, operational, market, external,

matching and interest, IT, integrity,

legal, credit and outsourcing risks.

In addition to these risk categories, the

DNB has listed two overarching governance

categories. They are used to rate

the governance components of the organisation

- such as the structure, internal

coordination and communications -

and of the management, such as the

strategy and the risk/control attitude in

the various departments.

An analysis has been conducted of the

causes of bankruptcy among life, nonlife

and reinsurers in Europe, Japan

and the United States. It showed that

the failure of 60% of those insurers was

related to risks in the area of premiums

(premium levels, product development,

assets liability management) and reserves

(premium and claims reserves). Other

risks such as catastrophy (7%), the

over-valuation of assets (8%) and default

Nassau streeft ernaar binnen iedere ProductMarktDistributie(PMD)-combinatie,

een niche, toonaangevend te zijn. Hierbij definiëren wij toonaangevend wanneer

wij in die niche een positie in de top 3 aanbieders innemen, gemeten volgens

de criteria performance, perceptie en positie.”

reinsurers (4%) lagged far behind in

the list of causes. Nassau is no exception

here: the insurance (premium,

catastrophy and reserve risk), operating

and market risks account for most of the

capital requirement. In order to focus

on these issues, all the identified risks

have been allocated to five groups:

1. Strategic Risks

This is the risk of possible errors in the

selection of objectives and strategy, and

the risk that the response to changes in

external circumstances may not be adequate

or timely. We consider risks relating

to reputation to be strategic risks.

The consequences of failures to comply

with legislation and regulations, or the

risks caused by the wrong standards and

values taking root in our organisation,

are possible examples here.

2.Technical insurance risks

are broken down into

- Premium and catastrophy risks

These risks are inextricably linked

with our insurance activities and

include the risk of mistakes in the

assessment of underlying insurance

risks, inappropriate premiums or

the wrong conditions.

Om hierop te focussen, zijn alle geïdentificeerde risico’s geclassificeerd

in een vijftal clusters, te weten:

1. Strategische risico’s

Dit is het risico van mogelijke fouten in keuze van doelstellingen en beleid

en het risico dat niet tijdig of adequaat gereageerd wordt op veranderingen

in de omgeving. Wij rekenen reputatieschaderisico’s ook als strategische

risico’s. Hierbij moet gedacht worden aan gevolgen van het niet voldoen

aan wet- en regelgeving (compliance), of de risico’s ontstaan door ver-

keerd gestelde normen en waarden die gelden binnen onze organisatie.

2. Verzekeringstechnische risico’s zijn gesplitst in

- Premie- en catastroferisico’s

Dit risico is onlosmakelijk verbonden aan onze verzekeringsactiviteiten

en heeft betrekking op het risico van verkeerd inschatten van het

onderliggende verzekeringsrisico, van verkeerde premiestelling of

verkeerde condities.

- Reserveringsrisico’s

Dit is het risico van te lage schattingen van de schadevoorzieningen

waardoor ten tijde van de schadebetaling deze ten laste komt van

toekomstige jaren of het eigen vermogen.


18

19

directieverslag

3. Operationele risico’s

jaarverslag 2007

Dit is het risico dat verliezen ontstaan door dat interne controleprocessen

falen, systemen niet naar behoren functioneren of medewerkers gedrag

vertonen dat niet past bij onze normen en waarden.

4. Markt en kredietrisico’s

Marktrisico is het risico dat rente en aandelenkoersen respectievelijk

marktprijzen of valutawisselkoersen dusdanig veranderen dat dit tot

verliezen leidt. Kredietrisico’s zijn gerelateerd aan de oninbaarheid van

debiteurenposities, herverzekeringsvoorzieningen en de krediet-

waardigheid van beleggingsposities.

Inschatten van Risico, Beheersmaatregelen en Toezicht

Bij het schatten van de meeste risico’s is uitgegaan van een zekerheids-

marge van 99,95%, dat wil zeggen dat ééns in de tweeduizend jaar de

uitkomst slechter zal zijn dan de schatting. Deze zekerheidsmarge ligt ver

boven de voorgestelde zekerheidsmarge van 99.5% (komt overeen met een

gebeurtenis van ééns in de tweehonderd jaar) binnen Solvency II. Bij het

vaststellen van de premie- en reserveringsrisico’s hebben wij gebruikt gemaakt

van Ricasso, een model ontwikkeld door Swiss Reinsurance Company.

Door beheersmaatregelen worden bruto risico’s gemitigeerd. Dit kan

door vermijden, verminderen of afwentelen, maar ook door vroegtijdige

signalering. De hiermee gepaard gaande kosten worden vergeleken met

de besparing van kapitaalkosten door deze maatregelen. Wat overblijft,

is het netto risico. De tabellen rechts tonen de bruto risico’s en de

beheersmaatregelen.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

- Reserve risks

These risks involve underestimating

claims reserves so that, when claims

have to be paid, they are charged to

later years or equity.

3. Operational risks

These risks involve losses arising because

of the failure of internal control

processes, system shortfalls, or staff

acting in ways that are not appropriate

for our standards and values.

4.Market and credit risks

Market risk is the risk that interest rates

and share prices or market prices and

exchange rates change to such an extent

that losses are incurred. Credit risks are

related to bad debt, reinsurance provisions

and the creditworthiness of investment

positions.

Assessments of Risk, Governance

Measures and Supervision.

For most risks, estimates are based on

a confidence interval of 99.95%. In

other words, the outcome will be worse

than the estimate once in every 2000

years. This confidence interval is well

above the proposed confidence interval

of 99.5% (which corresponds to an

event once in 200 years) in Solvency II.

We used Ricasso, a model developed

by Swiss Reinsurance Company, to

estimate premium and reserve risks.

Governance measures are used to

mitigate gross risks. They may involve

avoidance, reduction or diversion, but

also early identification. The associated

costs are compared to the saving in

capital expenses as a result of these

measures. The remainder is the net

risk. The tables attached show the gross

risks, and the governance measures.

Bruto risico’s en

de beheersmaatregelen

Risico Nassau’s beheersmaatregelen

Strategische risico’s

Strategie De strategie wordt periodiek geëvalueerd en gesynchroniseerd met de nieuwe werkelijkheid door veranderingen in de omgeving

Compliance Wetten en regelgeving worden nauwlettend gevolgd en de impact onderzocht voor de organisatie;

Wetten en regelgeving worden vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers;

Implementatie wordt intensief begeleid

Integriteit Vaststellen van onze normen en waarden

- voor medewerkers;

- voor onze producten;

- voor het met ons samenwerkende intermediair;

- ten aanzien van bedrijven waarin wij niet willen beleggen gezien hun in onze ogen niet integere producten.

Onze normen en waarden worden regelmatig uitgedragen

Sleutelfiguren Persoonlijke wensen van medewerkers en opleidingsplannen worden intensief besproken

Distributieafhankelijkheid Nauw contact met belangrijke relaties

Premie- en Catastroferisico’s

Acceptatie Acceptatierichtlijnen worden constant herijkt en aangepast als schadefrequentie en/of schade omvang wijzigen;

Jurisprudentie en wetswijzigingen worden intensief gevolgd en daar waar nodig worden acceptatierichtlijnen aangescherpt

Productontwikkeling Productontwikkeling wordt getoetst door teams van senior acceptanten, juristen en de riskmanager

Veelal gevoed door (externe) specialisten

Cumulatie Door risicospreiding binnen de branches, al dan niet door co-assurantie of door middel van herverzekering

Catastrofe Schadeschattingen ten gevolge van storm worden gemodelleerd met behulp van externe, speciaal hiervoor ontwikkelde

(RMS / EQECAT en AIR); Herverzekering wordt ingekocht om Nassau te beschermen tegen stormschade met een terugkeerperiode

van eens in de tweehonderd jaar

Reserveringsrisico’s

Individuele Schadereserve Reserveren conform de schade- en kostenreserveringsrichtlijnen, en periodiek heroverwegen volgens een agenderingssysteem

IBN(E)R Voor ontwikkelde schadejaren: Toevoeging aan of onttrekkingen van de IBNR/IBNER op basis van actuariële extrapolatie

van de schadedriehoeken;

Voor jonge schadejaren of bij het ontbreken van genoeg data: op basis van schadeschattingen.

Premiereserve Herverzekeringscontracten zijn ingericht op ‘risk attaching during’ basis. Sommige meerjarige producten

(o.m. projectpolissen en garantieverzekeringen) worden niet pro rata temporis aan jaren toegewezen

Operationele risico

Fraude Creëren van een cultuur waarin goed gedrag, naleven van wetten en regels en interne richtlijnen gekoesterd worden

Integriteit Géén perverse prikkels (bonussen) die goede resultaten individualiseren en slechte uitkomsten collectiviseren;

Interne richtlijnen zijn bekend bij alle medewerkers;

Cultuur gericht op vragen bij twijfel

Juridisch Interne beheersingsmaatregelen;

Geen beleggingen in bedrijven die geld verdienen aan wapens, seks, gokken of tabak

IT Regelmatig draaien van back ups;

Systemen uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers;

Autorisatie op medewerkersniveau;

Uitbesteding Weinig activiteiten uitbesteed;

Afspraken vastgelegd in overeenkomsten en/of Service Level Agreements;

Regelmatige audits

Markt- en kredietrisico’s

Asset liability Het beleggingsbeleid volgt de conclusies van ALM-studie;

Het merendeel van de beleggingen is uitbesteed aan derden volgens een beleggingsmandaat

Renterisico Uitsluitend beleggingen in fondsen met gespreide - ook qua looptijd - vastrentende waarden

Liquiditeitsrisico Momenteel wordt relatief veel in kasgeld en deposito’s aangehouden, binnen de grenzen van het beleggingsbeleid.

De overige beleggingen zijn gespreid en verhandelbaar.

Koersrisico Conform het beleggingsbeleid wordt een deel in aandelenfondsen belegd, uitsluitend in gespreide en verhandelbare fondsen

Kredietrisico debiteuren Actief debiteurenbeheer bemiddelaars of maatschappij-incasso

Kredietrisico herverzekeraars Minimale rating A- voor ‘short tail’ en AA- voor longtail branches

Kredietrisico Beleggingen Vastrentende waarden met minimaal A Rating

Gross risks, and the governance measures

Risk Nassau’s governance measures

Strategic risks

Strategy The strategy is evaluated periodically and matched to the current circumstances caused by changes outside the company

Compliance Legislation and regulations are carefully monitored and their impact on the organisation is studied

Legislation and regulations are implemented in staff’s day-to-day activities

Implementation is supervised intensively

Integrity Establishing our standards and values

- for members of staff;

- for our products;

- for intermediaries working with us;

- with respect to companies in which we do not wish to invest because we believe their products are unethical.

Our standards and values are communicated regularly

Key figures The personal wishes of staff and training plans are discussed intensively

Distribution dependence Close contact with important customers

Premium and disaster risks

Acceptance Acceptance guidelines are constantly being reassessed and adjusted in the light of claim frequency and/or claim size

Case law and changes to legislation are monitored intensively and, where necessary, acceptance guidelines are tightened up.

Product development Teams of senior acceptance officers, lawyers and the risk manager assess product development. They generally call on

specialists (internal or external) to advise them

Accumulation By spreading risks in the lines, possibly by means of co-insurance or re-insurance

Disaster Estimates of storm claims are modelled using external software specially developed for the purpose (RMS/EQECAT and

AIR). Re-insurance is purchased to protect Nassau against storm claims with a frequency of once in 200 years

Reserve risks

Individual Claims Reserve Reserves in accordance with the guidelines for claims and costs reserves, with periodical review using a scheduling system.

IBNR/IBNER For claim years in the past: Additions to or withdrawals from the IBNR/IBNER, based on actuarial extrapolation of the

claims triangles. For more recent claim years or if adequate data is lacking: based on claim estimates

Premium reserve Re-insurance contracts are set up on the basis of “risk attaching during”. Some multi-year products (for example project

policies and guarantee insurance) are not allocated to particular years on a proportional time basis

Operational risk

Fraud Establishment of a culture in which good conduct, compliance with legislation, rules and internal guidelines are important

Integrity No skewed incentives (bonuses) that individualise good results and collectivise poor results

All staff know internal guide lines

Culture with a focus on asking around when there are doubts

Legal Internal control measures

No investments in companies generating income from arms, sex, gambling or tobacco

IT Regular backups

Systems open only to authorised users

Authorisation at staff level

Outsourcing Outsourcing of few activities

Decisions set out in agreements and/or service level agreements

Regular audits

Market and credit risks

Asset-liability The investment policy complies with the conclusions of the ALM study

The majority of the investments are outsourced to third parties in accordance with an investment proxy

Interest rate risk Investments only in funds with spread (including period to maturity) of fixed-income securities

Liquidity risk At present, relatively large amounts are kept in cash and deposits, within the limits of the investment policy

The other in vestments are spread and tradable

Currency risk In accordance with the investment policy, some investments are in equity funds, but exclusively in tradable funds

with broad spreads

Debtor credit risk Active debtor management for intermediaries or company debt collection

Credit risk re-insurers At least A- rating for “short-tail” and AA- for long-tail lines

Credit risk investments Fixed-income securities with at least A Rating


General comments

The growth scenarios we see for various

companies regularly lead to raised eyebrows.

We believe that the associated

risks are being underestimated or

actually being deliberately targeted.

Furthermore, we have seen a widening

in the gap between the substantive

knowledge of the products and services

among companies and the actual managers

of companies in recent years, not

least because of the size of the companies

themselves. The actual managers of

the company are required to maximise

the value of the enterprise, often by

comparison with their “peers”. As a

result of the scaling-up of activities,

mergers and acquisitions, organisations

of this kind turn into process juggernauts.

The actual management of these

organisations focuses on improvements

in efficiency, cost savings and further increases

in scale. Given the preoccupation

with the short term - listed companies

publish figures every quarter - investment

in knowledge is a message that is

difficult to sell. The results of these

large businesses are so predictable

within normal uncertainty margins that

the impression is created that a stable

result is guaranteed because of the

enormous diversification and scale that

characterise their operations. We believe

that the models used underestimate the

selected correlation effects when dealing

with more extreme situations. The scale

of any deviations will therefore be

enormous. We believe that the models

should support experience and rules of

thumb. To assess whether this is the

case, it is necessary to know about the

products.

Algemene opmerkingen

De groeiscenario’s die wij zien bij verschillende maatschappijen doen ons

regelmatig de wenkbrauwen fronsen. De hieruit voortvloeiende risico’s

worden ons inziens onderschat of juist bewust opgezocht. Bovendien

zien wij dat de kloof tussen inhoudelijke kennis van de producten en

diensten van het bedrijf en de feitelijke leiders van het bedrijf zich de

afgelopen jaren heeft vergroot, niet in de laatste plaats door de omvang

van die bedrijven. De feitelijke leiders zijn belast met het maximaliseren

van de waarde van de onderneming, vaak afgezet tegen de zogeheten

‘peers’. Door schaalvergroting, fusies en overnames, verwordt een

dergelijke organisatie tot een procesmoloch. Aandachtspunten van

de feitelijke leiding van deze organisaties zijn efficiencyverbeteringen,

kostenbesparingen en verdere schaalvergroting. Investeren in kennis

is met een korte termijn focus - beursgenoteerde fondsen publiceren

elk kwartaal de cijfers - een lastig te verkopen boodschap.

De resultaten van deze grote ondernemingen zijn binnen normale

zekerheidsmarges zo voorspelbaar dat de indruk gewekt wordt, dat dank-

zij de enorme diversificatie en schaal waarop zich dit afspeelt een

stabiel resultaat gegarandeerd is. De gekozen correlatie-effecten zijn ons

inziens onderschat door de gehanteerde modellen in extremere situaties.

De schaalgrootte waarop de afwijkingen zich dan afspelen zijn enorm.

In onze visie moeten de modellen de ervaringen en vuistregels

onderbouwen. Omdat te kunnen toetsen is kennis van de producten

een noodzakelijke voorwaarde.

20

21

directieverslag

Medewerkers

De arbeidsmarkt is nog steeds gespannen. Ondanks de enorme

jaarverslag 2007

concentraties en reorganisaties als gevolg daarvan in de financiële

dienstensector, is er nog steeds een groot tekort aan hoogopgeleide

medewerkers. Dit uit zich enerzijds in gemiddeld hogere salarissen dan

in andere branches gebruikelijk en anderzijds in grote inspanningen

om medewerkers intern op een aanvaardbaar kennisniveau te brengen.

Ook deze opleidingen kosten veel geld en tijd. Helaas moet Nassau zich

de rol van opleider voor de markt daarbij laten welgevallen. Opmerkelijk

is wel dat de wetgever zonder naar specifieke omstandigheden te kijken

een eenheidsworst van opleidingen verplicht stelt die voor bedrijven

als het onze nergens op slaan. De starheid van de regelgeving is ook op

dit punt een slechte zaak. Gelukkig is het verloop van het personeel

het afgelopen jaar weer verder verminderd. Een van de redenen hiervoor

is zeker dat wij het gehele loonhuis regelmatig laten benchmarken met

de markt. Gelukkig is ook het ziekteverzuim met 3.5 % ruim onder het

gemiddelde in de markt. Er wordt een actief gezondheidsbeleid gevoerd.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Workforce

The labour market is still tight. This

leads to enormous concentration and

re-organisation operations in the financial

services sector. Nevertheless, there

is still a major shortage of highly trained

staff. This is seen, on the one hand, in

higher salaries on average than in other

branches and, on the other, in the major

efforts within companies to raise workforce

expertise to an acceptable level.

This training also costs a lot of time and

money. Unfortunately, Nassau has to

accept that it must act as a trainer for

the market as a whole. It is striking that

the legislature, without looking at specific

circumstances, requires standardised

training that is nonsensical for companies

like ours. The rigidity of the regulations

is not a good thing in this area either.

Fortunately, staff turnover fell again last

year. One of the reasons is undoubtedly

the fact that we regularly assess the entire

salary structure using the market as

a benchmark. We are also happy to

announce that absenteeism is, at 3.5%,

well below the market average. We have

an active health policy.

Corporate Governance

In previous reports, we have dwelt

extensively on the way in which the

Nassau Supervisory Board and Board

of Management approach Corporate

Governance. The relevant documents

relating to the “Role and working

methods” and the “Profile” for the

Supervisory Board did not undergo any

changes in 2007. There have been no

fundamental changes to the underlying

relationships: this means “good entrepreneurship”

for the Board of Management

and “good supervision” for the

Supervisory Board. This includes

accounting for supervisory activities.

The reader is referred to the “Report of

the Supervisory Board” in this report.

All those involved see sound mutual

trust as a conditio sine qua non of good

corporate governance.

This is of essential importance, in part

given the special shareholder structure

of the company, with one supervisory

board member having a small majority

holding, and two members of the Board

of Management who together own just

over a quarter of the shares. Given the

vulnerability of this situation, a strong

and independent supervisory board is of

essential importance. The company’s

size means that it will qualify as a twotier

company.

Corporate Governance

In voorgaande verslagen hebben wij uitgebreid uit de doeken gedaan hoe

de Raad van Commissarissen en de Directie van Nassau met Corporate

Governance omgaat. De hiervoor opgestelde documenten ter zake van

“Taak en werkwijze” en de “Profielschets” van de Raad van Commissaris-

sen zijn in 2007 ongewijzigd gebleven. De essentie van het onderlinge

samenspel is onveranderd: voor de Directie “goed ondernemerschap”

en voor de Raad van Commissarissen “goed toezicht”. Hieronder valt

het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Wij

verwijzen hiervoor naar het in dit verslag opgenomen “Bericht van de

Raad van Commissarissen”. Een goede vertrouwensbasis over en weer

wordt door alle betrokkenen als een “conditio sine qua non” beschouwd.

Dit laatste is van essentieel belang, mede gegeven de bijzondere aan-

deelhoudersstructuur van de Holding van de Groep waarvan Nassau

verzekeringen deel uitmaakt, waar een Commissaris een kleine meerder-

heid heeft en twee directeuren samen iets meer dan een kwart van de

aandelen bezit. In dit kwetsbare spectrum is een sterke en onafhankelijke

Raad van Commissarissen van essentieel belang. Gezien de omvang

van de groep zal de Holding een structuurvennootschap worden.

De daarvoor noodzakelijke statutenwijziging zal worden gerealiseerd.

Het is op dit moment niet noodzakelijk voor Nassau om zelfstandig

als structuurvennootschap te kwalificeren.


22

23

directieverslag

Vooruitzichten 2008

jaarverslag 2007

Het komende boekjaar gaan wij verder met het ten uitvoer brengen van

onze strategie. Dat betekent dat wij verder investeren in mensen en

systemen om onze groei te kunnen bewerkstelligen in Noordwest Europa.

Ook zullen wij - waarschijnlijk - door de overname van een kleine niche-

verzekeraar in Nederland ons in een (voor ons) nieuwe product markt

combinatie gaan bewegen. Wij verwachten niet dat Nassau, gegeven de

huidige marktomstandigheden, de reeks van jaren met een combined

ratio van onder de 80% zal voortzetten. Wel hebben wij er vertrouwen in

dat indien er in 2008 geen catastrofale gebeurtenissen plaatsvinden die

onze boeken raken, een aantrekkelijk verzekeringstechnisch rendement

geboekt kan worden. Of en in welke mate de financiële markten zich

herstellen zal bepalend zijn voor het te boeken beleggingsresultaat.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

The necessary changes have been made

to the articles of association.

Prospects for 2008

In the coming financial year, we will

continue to implement our strategy.

That means we will continue to invest

in the people and systems needed to

achieve growth in North-West Europe.

And it is probable, as a result of the

acquisition of a small niche insurer in

the Netherlands, that we will be moving

into what is, for us, a new product-market

combination. In the current market

conditions, we do not expect Nassau to

maintain its recent record of a combined

ratio of under 80%. We are confident

that, barring any disasters affecting our

finances in 2008, we can achieve an

appealing technical insurance return.

Whether, and to what extent, the financial

markets will recover are factors that

will determine the expected investment

result.

The current financial crisis reminds us

very much of the “LMX spiral” crisis

on the insurance market in London at

the end of the 1990s. (LMX is the

Abbreviation for London Market Excess

of loss). At that time, the clustering/

packaging of the original risks in “baskets”

compromised transparency and led

to a situation in which the same initial

(straightforward) risk was sometimes

accepted several times by various parties.

The Board of Management of Nassau

Verzekering Maatschappij N.V.

20 March 2008

Directors:

drs. D.W.N. de Boer, Chairman

drs. O.F.J. Paymans

drs. E.C. Bom (per 01-01-2008)

The Annual General Meeting of Shareholders

adopted the annual accounts for

2007 on 24 April 2008 in Rotterdam.

The English translation is not binding

and for information purposes only.

De huidige financiële crisis doet ons sterk denken aan de zogeheten

LMX-spiral crisis in het begin van de 90-er jaren in de verzekeringsmarkt

in Londen. LMX is de afkorting van London Market eXcess of loss. Toen

werd door de niet-inzichtelijkheid van de originele risico’s door cluster-

ing/verpakking van verschillende herverzekeringscontracten in “mandjes”

dezelfde originele (enkelvoudige) schade soms vele keren door verschil-

lende partijen genomen.

Directie Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

20 maart 2008

Directeuren:

drs. D.W.N. de Boer, voorzitter

drs. O.F.J. Paymans

drs. E.C. Bom (per 01-01-2008)

De jaarrekening 2007 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders gehouden op 24 april 2008 te Rotterdam.


Claudia Müller, senior underwriter crisismanagement Nassau Versicherungen (Keulen/Cologne)

Product Recall-verzekeringen

“A product recall can have devastating

consequences for companies, from

losses in turnover to a loss of market

share and damage to their reputation.

So good product recall insurance is

essential right through the production

chain. Nassau knows all the ins and outs

of the food and soft-beverage market.

We know exactly where and in which

phase the risks are to be found, and we

also know what protection is possible

and necessary. We talk to intermediaries

frequently and at length, so we know

what producers of foodstuffs, drinks

and tobacco need. It's more than just

a question of covering costs: a crisis

response team is on call 24 hours a day

to provide practical support during the

organisation of a recall operation. We’re

seeing a sharp increase in the focus

on product recall insurance, not only

among end clients - in other words, the

producers - but also among professional

insurance intermediaries.

Our field is unpredictable and fastmoving.

New media play an important

role. Internet and trade publications

(print and online) constitute a rich

source of information. In addition, we

also like to pass on our own professional

knowledge by organising master classes.

And we recently set up a recall simulation

that made the national press. There

are constant exchanges of knowledge

between our offices in Germany,

Denmark, France and the Netherlands.

We follow market trends and we provide

tailor-made solutions and develop

new products. Nassau constantly leads

the improvement of performance and

products. We are always taking a critical

look at our products.

For example, we launched Middle

Market Recall insurance, which caters

specifically to medium-sized companies.

As a result of the sharp increase in

demand for this insurance, we’ve managed

to team up with a large number

of new intermediaries. But we are also

constantly working on changes to our

existing products. For example, we

recently extended our cover to provide the

most comprehensive cover for governmental

recall. There are also a number

of product improvements and new

products on their way in 2008.”

Product Recall-verzekeringen

“Een product recall kan voor bedrijven verwoestende gevolgen hebben,

van omzetdaling tot verlies van marktaandeel en reputatieschade.

Vanaf begin tot eind van de productieketen is een goede Product Recall-

verzekering dan ook essentieel. Nassau kent de voedingsmiddelen- en

frisdrankenmarkt door en door. Wij weten precies waar en in welke fase

de risico’s zitten en welke bescherming daarvoor mogelijk en nodig is.

Door veel en vaak te praten met assurantietussenpersonen weten wij

precies wat producenten van voedingsmiddelen, dranken en tabak nodig

hebben. Dat gaat verder dan het dekken van kosten: een crisis respons

team staat 24 uur per dag paraat om praktische ondersteuning te bieden

bij het organiseren van de recall. Wij merken dat de aandacht voor

Product Recall-verzekeringen sterk toeneemt zowel bij eindverzekerden,

de producenten dus, als bij professionele bemiddelaars in verzekeringen.

Ons vakgebied is onberekenbaar en snel. Nieuwe media spelen een

belangrijke rol. Internet en (online) vakpublicaties zijn een rijke bron van

informatie. Daarbij komt dat wij onze vakkennis zelf graag overdragen

door het organiseren van master classes en onlangs nog een recall

simulatie. Daarmee haalden wij de landelijke pers. Kennis wordt constant

uitgewisseld tussen de collega-kantoren in Duitsland, Denemarken,

Frankrijk en Nederland. Wij kennen de bewegingen in de markt en bieden

op maat gemaakte oplossingen en ontwikkelen nieuwe producten.

Nassau loopt continue voorop met het verbeteren van de performance

en producten. Wij nemen onze producten constant onder de loep.

Zo brachten wij de Middle Market Recall (MMR) verzekering op de markt,

specifiek voor middelgrote bedrijven. Door de sterk stijgende vraag naar

MMR-verzekeringen hebben wij een groot aantal nieuwe assurantie-

tussenpersonen aan ons weten te binden. Maar ook onze bestaande

producten worden constant aangepast. Bijvoorbeeld met de recente

uitbreiding naar dekking ingeval van een recall op last van de overheid,

governmental recall. Ook in 2008 staat weer een aantal product-

verbeteringen en nieuwe producten op stapel.”


26

27

bericht van de raad van commissarissen

jaarverslag 2007

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Jaarrekening

zonder voorbehoud

ondertekend

Taak en samenstelling van de Raad

De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het

functioneren van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in

de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het

Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij

de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en

de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking

komende belangen van de verschillende belanghebbenden bij de

vennootschap af. De Raad van Commissarissen mag erop vertrouwen

dat het Bestuur er voor zorgdraagt dat de Raad goed en tijdig wordt

geïnformeerd en dat het Bestuur daar waar nodig de Raad tijdig raad

vraagt. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit

van haar eigen functioneren. De Raad van Commissarissen functioneert

conform een door haarzelf opgestelde “Taak- en werkwijze van de

Raad van Commissarissen Bloemers Nassau Groep”. Daarnaast is er

een “Profielschets van de Raad van Commissarissen Bloemers Nassau Groep”

eveneens opgesteld door de Raad in overleg met het Bestuur.

Report of

Supervisory Board

The role of the Supervisory Board is to

supervise the policies of the Board of

Management and the general affairs

of the company and its affiliated enterprise,

as well as to assist the Board of

Management by providing advice.

In discharging its role, the Supervisory

Board shall be guided by the interests

of the company and its affiliated enterprise,

and shall take into account the

relevant interests of the company’s

stakeholders. The Supervisory Board

may be assured that the Board of

Management will ensure that the Supervisory

Board will be properly informed

in good time and that the Board of

Management will ask the Supervisory

Board in good time for advice when it

is required. The Supervisory Board is

responsible for the quality of its own

performance. The Supervisory Board

operates in accordance with the “Role

and working methods of the Supervisory

Board of the Bloemers Nassau

Group”, a document it drafted

itself. It also drafted a “Profile of the

Supervisory Board of the Bloemers

Nassau Group” in consultation with

the Board of Management.

De Raad van Commissarissen


28

29

bericht van de raad van commissarissen

jaarverslag 2007

Deze profielschets dient als leidraad voor de gewenste samenstelling

van de Raad en de kwaliteiten van de individuele commissarissen

in relatie tot de aard van de onderneming. Beide documenten

worden op vaste tijdstippen geëvalueerd waarbij wordt getoetst aan

de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen

Nassau en de Bloemers Nassau Groep waarvan zij onderdeel uitmaakt.

Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is geen beursgenoteerde

onderneming en derhalve is er geen wettelijke verplichting om aan

“De Nederlandse corporate governance code” te voldoen. Gezien het

feit dat zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen van de

Bloemers Nassau Groep de in de code vastgelegde principes van goed

ondernemerschap van groot (ook) maatschappelijk belang acht, is in

2004 gekozen voor het opstellen van de genoemde documenten waarbij

de code als richtsnoer heeft gediend.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

This profile serves as a guideline for the

desired composition of the Board and

the qualities of the individual members

of the Board in relation to the nature of

the company. Both documents will be

evaluated at set times with reference

to developments in society and developments

at Nassau and the Bloemers

Nassau Group, of which it is a part.

Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

is not a listed company and it has no

statutory obligation to comply with the

Dutch corporate governance code. In

view of the fact that both Boards of the

Bloemers Nassau Group consider the

governance principles set out in the

code to be of major importance, both

in social terms and otherwise, it was

decided in 2004 to draft the documents

referred to above using the code as a

guideline.

In 2007, the Board comprised five

members. In 2007, drs. W. Dijkema,

who has been a member of the Board

since 27 June 2003, and drs. C.A. Bol,

who has been a member of the Board

since 20 June 2003, were re-appointed

for a period of 4 years in accordance

with the prevailing retirement schedule.

Both gentlemen had already indicated

their candidacy for re-election. There

were no other changes to the membership

of the Board. In the judgement

of the Board, the best practice provision

of the corporate governance code relating

to the independence of the Supervisory

Board was met again in 2007 since only

one member of the Supervisory Board

is not independent within the meaning

of the code. Mr. Bloemers is not

considered to be independent within

the meaning of the code since he was

the chairman of the Board of Management

prior to his retirement and is

the majority shareholder.

De Raad telde in 2007 vijf leden. In 2007 zijn drs. W. Dijkema, die lid

is van de Raad sinds 27 juni 2003, en drs. C.A. Bol, die lid is van

de Raad sinds 20 juni 2003, conform het vigerende aftreedrooster

herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Beide heren hadden zich

eerder herkiesbaar gesteld. Verder hebben zich geen wisselingen

voorgedaan in de Raad. Naar het oordeel van de Raad is ook in 2007

weer voldaan aan de best pratice bepaling van de corporate governance

code betreffende de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen

omdat slechts één commissaris niet onafhankelijk is in de zin

van de code. Dhr. Bloemers wordt niet als onafhankelijk in de zin van

de code beschouwd omdat hij voor zijn pensionering voorzitter van

de Directie was en meerderheidsaandeelhouder is.


30

31

bericht van de raad van commissarissen

Vergaderingen Raad

jaarverslag 2007

Tijdens het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen vier maal

bijeen in het bijzijn van het Bestuur. Het is tweemaal voorgekomen dat

één commissaris niet in staat was een vergadering bij te wonen, bij

de overige vergaderingen was de volledige Raad aanwezig. Voorts vond

er regelmatig informeel overleg plaats tussen de leden van de Raad en

het Bestuur over specifieke onderwerpen. Met de externe accountant

werd éénmaal vergaderd, waarbij de resultaten en de bevindingen over

2006 alsmede het accountantsverslag werden besproken.

Naast ontwikkelingen in de branche en de gang van zaken binnen de

onderneming werd aandacht besteed aan de operationalisering van

de in 2004 vastgestelde strategie 2005-2008 van de onderneming en

de daaraan verbonden risico’s, de kwaliteit van de organisatie en het

management en de interne beheersingsmaatregelen.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Meetings of the Board

During the year under review, the Supervisory

Board met on four occasions in

the presence of the Board of Management.

There was two occasions upon

which a member of the Supervisory

Board was unable to attend a meeting.

The full Supervisory Board was present

at all other meetings. Furthermore,

there were regular informal consultations

between the members of the two

boards about specific subjects. There

was one meeting with the auditor, at

which the results and the findings for

2006 were discussed, together with

the management letter.

In addition to developments in the

branch and matters within the company,

the discussions also related to

the implementation of the corporate

strategy adopted for 2005-2008 and

the associated risks, the quality of the

organisation, and the management

and internal control procedures.

Regular items on the agenda were:

the annual figures, the quarterly figures

and the forecasts, the investment policy

and the Enterprise Risk Management

(ERM) to be implemented in the future.

The Board of Management was also

kept informed about the correspondence

with the Dutch central bank and

discussed the contents of that correspondence

when necessary.

The meetings also discussed developments

in the branch and developments

in the organisation such as the building

up of the office established in Paris in

2006, and the participation in the

consultation round for the new Risk-

Related Capital model as used by the

EU in the context of Solvency II.

In addition, the Board has discussed

the relevance and value of a possible

rating with the Board on a number of

occasions. During the year, there were

also discussions of the various longterm

strategic options. The consequences

for the Board associated with

the transition by the organisation to a

tiered structure in 2008 were also

an agenda item on various occasions.

Als vaste onderwerpen op de agenda werden behandeld: de jaarcijfers,

de kwartaalcijfers en de prognoses, het beleggingsbeleid, het herverzekerings-

programma en het uit te voeren Enterprise Risk Management (ERM).

Verder is de Raad door het Bestuur op de hoogte gehouden van corres-

pondentie met De Nederlandsche Bank en heeft de inhoud daar waar

nodig besproken.

Ook werd aandacht besteed aan ontwikkelingen binnen de branche en

ontwikkelingen binnen de organisatie zoals de opbouw van het in 2006

gestarte bijkantoor in Parijs, de deelname aan de consultatieronde voor

het nieuwe Risk Related Capital-model, zoals dat door de EU in het kader

van Solvency II zal worden gehanteerd. Verder heeft de Raad een aantal

malen met het Bestuur de relevantie en waarde van een eventuele rating

besproken. Gedurende het jaar is aandacht besteed aan verschillende

strategische keuzemogelijkheden op lange termijn. Ook de gevolgen voor

de Raad naar aanleiding van de overgang van de organisatie naar het

structuurregime in 2008 is verschillende keren aan de orde geweest.


32

33

bericht van de raad van commissarissen

Jaarrekening en winstbestemming

jaarverslag 2007

De door de Directie opgemaakte jaarrekening van Nassau Verzekering

Maatschappij N.V. over 2007 werd op 24 april 2008 door ons zonder

voorbehoud ondertekend. De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien

van een goedkeurende accountantsverklaring door Ernst & Young

Accountants, waarvoor wordt verwezen naar pagina 86 van dit jaarverslag.

Wij hebben kennis genomen van het Bestuursverslag over 2007.

Wij adviseerden de aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen

en de winstbestemming te aanvaarden conform het voorstel van het

Bestuur. Daarnaast adviseerden wij de aandeelhouders décharge te

verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan

de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Financial statements

and profit appropriation

We signed the 2007 financial statements

of Nassau Verzekering Maatschappij

N.V. drawn up by the Board of Management

on 24 April 2008 without

reservation. Ernst & Young Accountants

audited the financial statements and

granted an unqualified auditor’s report.

That report can be found on page 86

of this annual report. We have taken

cognisance of the Report of the Board

of Management for 2007.

We advised the shareholders to adopt

the financial statements and to accept

the appropriation of profit proposed by

the Board of Management. We also

advised the shareholders to discharge

the Board of Management in respect

of their policy and to discharge the

Supervisory Board for their supervision

thereof.

The Board thanks the Board of Management

and the members of staff for the

dedication and professionalism with

which they have continued to seek for

effective solutions against a background

of ever-more complex regulations and

ever-changing market conditions.

We wish them every success in 2008.

24 April 2008

The Supervisory Board:

drs. W. Dijkema, chairman

drs. C.A. Bol

drs. M. Nikolic MBA

Mr. D. Bloemers

Mr. drs. A. Offringa

De Raad dankt het Bestuur en de medewerkers voor de toewijding en

professionaliteit waarmee zij, tegen de achtergrond van steeds

complexer wordende regelgeving en steeds veranderende marktsituaties,

voortdurend naar adequate oplossingen zoeken. Wij wensen hen veel

succes toe voor 2008.

24 april 2008

De Raad van Commissarissen:

drs. W. Dijkema, voorzitter

drs. C.A. Bol

drs. M. Nikolic MBA

dhr. D. Bloemers

mr. drs. A. Offringa


34

35

bericht van de raad van commissarissen

drs. M. Nikolic MBA (1950)

jaarverslag 2007

Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 27 januari 2005

Senior Vice President en Managing

Director van The Boston Consulting

Group, tevens lid van:

- Global Committee for Partner

Compensation

- European Committee for

Partner Development

- Senior Partner Selection Committee

- De Europese management teams van

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,

Griekenland, Hongarije, Tsjechië, Polen

en Rusland.

Mede-oprichter van BCG kantoren in

Nederland en Turkije

Dutch nationality,

appointed on 27 January 2005

Senior Vice-President and Managing

Director of the Boston Consulting

Group, also member of

- Global Committee for Partner

Compensation

- The European Committee for Partner

Development

- Senior Partner Selection Committee

- The European management teams of

Germany, Austria, Switzerland, Greece,

Hungary, the Czech Republic, Poland

and Russia

- Co-founder of BCG offices in the

Netherlands and Turkey

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 27 januari 2006

mr. drs. A. Offringa (1950)

D. Bloemers (1944) drs. W. Dijkema (1941)

Sinds 1966 werkzaam bij de rechtsvoorganger

van de Bloemers Nassau Groep

als zoon van de naamgever en oprichter

van het bedrijf. Sinds 1967 vennoot en

van 1978 tot medio 2005 directielid van

Bloemers Nassau Groep. Daarnaast

heeft hij ruim 10 jaar leiding gegeven

aan Bloemers & Partners Ltd. in Londen,

een dochteronderneming van de

Bloemers Nassau Groep en het eerste

Nederlandse bedrijf dat op Lloyd’s werd

toegelaten als officiële Lloyd’s broker.

Dutch nationality,

appointed on 27 January 2006

He joined a legal predecessor of the

Bloemers Nassau Group in 1966 as

the son of the founder of the company

after whom it was named. He became

a partner in 1967 and was a member of

the board of the Bloemers Nassau

Group from 1978 to mid-2005.

He also led Bloemers & Partners Ltd.

in London for more than ten years.

This subsidiary of the Bloemers Nassau

Group was the first Dutch company

to become an official Lloyd’s broker.

Commissarissen

Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 20 april 2006

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur

Friesland Bank N.V. (1997 - 2005)

Commissariaten

- Verzekeringsmaatschappij

Zevenwouden, Heerenveen

- Koninklijke Wagenborg N.V., Delfzijl

- Greenfield Capital Fund II BV, Naarden

- DSB Bank N.V., Wognum

- Adviseur Kempen & Co, Amsterdam

- PGGM N.V., Zeist

Nevenfuncties

Tevens vervult de heer Offringa toezichthoudende

functies bij sociaal-culturele

instellingen.

Dutch nationality,

appointed on 20 April 2006

Former CEO of Friesland Bank N.V.

(1997-2005)

Positions on Supervisory Boards

- Verzekeringsmaatschappij

Zevenwouden, Heerenveen

- Koningklijke Wagenborg N.V., Delfzijl

- Greenfield Capital Fund II BV, Naarden

- DSB Bank N.V., Wognum

- Adviseur Kempen & Co, Amsterdam

Other Positions

Mr Offringa has supervisory positions

with social and cultural institutions.

Nederlandse nationaliteit

Voorzitter vanaf 17 november 2004,

benoemd op 27 juni 2003

Voormalig algemeen directeur

GITP International BV (1992-2003)

Commissariaten

- Voorzitter Raad van Commissarissen

Vivare, woningbouwvereniging,

Arnhem.

- Voorzitter dagelijks bestuur

‘Stichting Ubbo Emmius fonds’,

Rijksuniversiteit Groningen.

- Lid Stichting Beheer Zorgconsult

Nederland, Bilthoven.

Dutch nationality

Chairman as from 17 November 2004,

appointed on 27 June 2003

Former General Director of GITP

International BV (1992 - 2003)

Positions on Supervisory Boards

- Chairman of the supervisory board

of Vivare, housing corporation,

Arnhem

- Chairman of Executive board

‘Stichting Ubbo Emmiusfonds’

Rijksuniversiteit Groningen

- Member of the Stichting Beheer Zorgconsult

Nederland, Bilthoven.

Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 20 juni 2003

drs. C.A. Bol (1939)

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur

De Goudse N.V. (1997 - 2002)

Commissariaten

- Voorzitter Raad van Commissarissen

Uniquema Nederland B.V., Gouda

- Algemene Zeeuwse Verzekeringsmaatschappij

N.V., Middelburg;

- Eurindustrial N.V., Arnhem

- Commissaris van Opvangregeling

Leven I N.V.

Nevenfuncties

Tevens vervult de heer Bol toezichthoudende

functies bij sociaal-culturele

instellingen

Dutch nationality,

appointed on 20 June 2003

Former chairman of the board

of management of De Goudse N.V.

(1997-2002)

Positions on Supervisory Boards

- Chairman of executive board

Uniquema Nederland B.V., Gouda

- Algemene Zeeuwse Verzekerings

maatschappij N.V., Middelburg

- Eurindustrial N.V., Arnhem

- Opvangregeling Leven I N.V.

Other positions

Mr Bol also has supervisory positions

with the social and cultural institutions.


36

37

onze waarden

jaarverslag 2007

Bewegen langs

de lijnen van

onze waarden

Onze strategie hebben wij al enkele jaren geleden gericht op het versterken

van het fundament van de organisatie voor structurele kwalitatieve groei.

Dat doen wij door gerichte keuzes te maken en hoge kwaliteit te ont-

wikkelen op het gebied van mensen, processen en systemen en vooral

relaties. Pijlers daarbij zijn de begrippen basis en balans. Met onze sterke

basisuitgangspunten en de juiste balans in de bedrijfsvoering hebben en

houden wij onze toonaangevende positie in een reeks nichemarkten door

te blijven doen waar we goed in zijn en daar steeds beter in te worden.

Dat maken onze specialisten waar, doordat zij met beide benen stevig in

de constant bewegende wereld staan.

Nassau verzekeringen ontwikkelt mee. De kwaliteit van onze zakelijke

activiteiten en de aansluiting op veranderende omstandigheden staan

daarbij voorop. Die kwaliteit volgt uit de waarden waar Nassau voor staat

en die ten grondslag liggen aan alles wat wij doen: Exploratief, Leider-

schap, Intelligentie en Stijlvol. Waarden zijn geen doel op zich, maar

een leidraad voor onze acties, voor hoe wij reageren op de wereld om ons

heen. Wij vinden ze terug in de praktijk van alledag en in onze visie op

de toekomst. Zij zijn in onze gehele organisatie verankerd. Dat geldt voor

de aandacht die wij geven aan productontwikkeling en de manier waarop

wij dat doen. Ook geldt dat voor onze actieve deelname aan besluit-

vormingsprocessen voor toezichtregelgeving zoals bij Solvency II en voor

de stijlvolle communicatiecampagne die de markt het afgelopen jaar

zeker niet ontgaan is. Aansluiting met de wereld om ons heen hebben

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Moving where our

values take us

For some years now, our strategy has

focused on strengthening the foundations

of the organisation for structural

qualitative growth. We do this by making

specific choices and developing high

quality in the areas of people, processes

and systems, and above all relationships.

The cornerstones of this approach are

the concepts of a sound basis and good

balance. With our strong basic principles

and the right balance in our operations,

we acquire and maintain our leading

position in a series of niche markets.

We stick with our strengths and get

better all the time. Our specialists fulfil

these promises by keeping both feet

firmly on the ground in a constantly

changing world.

Nassau insurance develops in response

to that changing world. The quality of

our business activities and the way we

keep in touch with alterations around us

are the priorities here. That quality depends

on the values that Nassau stands

for and that are the basis of everything

we do: Exploratory, Leadership, Intelligence

and Stylish. Values aren't a goal

in themselves, but the guideline for our

activities, for how we respond to the

world around us. We see them in day-today

operations and in our vision of the

future. They are rooted in our entire organisation.

That is true of our approach

to product development and the effort

we put into it. And it also applies to our

active involvement in the decisionmaking

processes for supervisory

regulations. This was exemplified in

Solvency II and the stylish communications

campaign over the past year that

will certainly not have gone unnoticed

by the market. We establish and

strengthen the bonds with the world

around us by looking attentively, listening

carefully and responding quickly.

Not just by following our own values,

but also on the basis of a thorough

understanding of the thinking and

experience of our competitors and clients.

This is established, first and foremost,

by the day-to-day dealings with our

contacts. In addition, it has taken

concrete shape in our latest objective

and extensive customer satisfaction

survey, in which we were not afraid to

set out clearly the improvements we feel

are needed. This survey has provided

us with a steady compass for further

improvements. Improvements that will

push us forward along the course set

out by our core values.

Steering the nassau course:

customer satisfaction survey

The survey examines the satisfaction

and appreciation of our contacts and our

staff with respect to our product groups,

the operating side of Nassau services,

the claims handling process and the

image of account management, both

in quantitative and qualitative terms.

It also looks at Nassau performance

compared to the operators our clients

see as competitors. The survey has

proven to be an excellent way of monitoring

our strategy actively. It provides

us with specific focus areas, allowing

us to stick with our strengths, and to

make enhancements or changes where

necessary and desirable.

en versterken wij door goed te kijken, aandachtig te luisteren en scherp

te reageren. Niet alleen volgens de lijnen van onze eigen waarden,

ook op basis van diepgaand inzicht in de perceptie en ervaring van

onze klanten. Die kennen wij allereerst door dagelijks contact met onze

relaties. Daarnaast maken wij die concreet door ons meest recente

objectieve en uitgebreide klanttevredenheidsonderzoek waarbij wij

niet schuwen onze verbeterpunten onomwonden weerspiegeld te

krijgen. Dit onderzoek geeft ons een concreet richtsnoer voor verdere

verbeteringen. Verbeteringen die ons voorwaarts stuwen, langs de

lijnen van onze kernwaarden.

Weten hoe Nassau beweegt: klanttevredenheidsonderzoek

Het onderzoek kijkt naar de tevredenheid en waardering van relaties en

medewerkers ten aanzien van onze productgroepen, de operationele

aspecten van de dienstverlening van Nassau, het schadeafhandelings-

proces en het beeld van het accountmanagement, zowel in kwantitatieve

en kwalitatieve zin. Ook gaat het in op de prestaties van Nassau ten

opzichte van die partijen die door onze klanten als concurrenten worden

gezien. Het onderzoek blijkt een uitstekend monitor om onze strategie

actief te toetsen. Het geeft ons doelgerichte aanknopingspunten, om te

blijven doen waar wij goed in zijn, en om te versterken of veranderen

waar dat nodig en wenselijk is.

Nassau scoort ten opzichte van andere marktpartijen bijzonder goed op

deskundigheid en op de meedenkcapaciteit van medewerkers. Dat geldt

ook voor innovatief vermogen, het inspelen op ontwikkelingen en

stabiliteit. De onderdelen soepelheid van acceptatie en scherpte van de

aanbiedingen, ofwel commerciële gedrevenheid, worden minder goed

gewaardeerd door respondenten. Een verklaring hiervoor is toename van

concurrentie en dus premiehonger bij andere aanbieders die over elkaar


38

39

onze waarden

heen buitelen in een zachter wordende markt. Nassau gaat actief aan

de slag met de verbeterpunten uit het onderzoek. Toch blijft Nassau haar

eigen verantwoorde en op continuïteit gerichte acceptatiebeleid voeren

waardoor bepaalde scores relatief laag zullen blijven uitvallen. Dat is een

bewuste keuze voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij werken aan verdere

versterking van de samenwerking met assurantietussenpersonen. Niet

alleen om nog makkelijker zaken te doen met Nassau, via bijvoorbeeld

online modules, maar ook door gerichte inhoudelijke gezamenlijke

commerciële acties en productontwikkeling.

jaarverslag 2007

“Het onderzoek blijkt een uitstekend monitor om onze strategie

actief te toetsen. Het geeft ons doelgerichte aanknopingspunten,

om te blijven doen waar wij goed in zijn, en om te versterken

of veranderen waar dat nodig en wenselijk is.”

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

Nassau performs exceptionally well

compared to other market players in

terms of the expertise and commitment

of its staff. This is also true of innovative

capacity, responding to developments,

and stability. Respondents were less

appreciative when it came to flexibility

in acceptance and proposal price levels,

or commercial drive. This can be explained

by the increase in competition,

and therefore the premium drive among

other suppliers, who are clambering

over one another in a softening market.

Nassau will be taking an active approach

to the areas for improvement identified

by the survey. Nevertheless, Nassau will

be sticking with its own sound and

continuity-oriented acceptance strategy,

and so some areas will continue to

generate relatively low scores. This is a

deliberate choice in favour of quality

and sustainability. We are continuing to

strengthen collaboration with insurance

intermediaries. Not only so that it will

become even easier to do business with

Nassau, for example using on-line

modules, but also by engaging in specific,

substantive and joint marketing

campaigns and product development.

In terms of image, a striking result of

Op het gebied van imago valt in het onderzoek op dat Nassau ten

opzichte van andere aanbieders hoog scoort op de begrippen sympathiek

en persoonlijk. Hier blijkt onze focus op veel meer persoonlijke contacten

met onze relaties goed te werken. Die heeft de laatste jaren vorm gekregen

in onder meer sterkere aandacht voor relatiebeheer, relatiedagen en in-

houdelijke bijeenkomsten zoals workshops, master classes, road shows

en natuurlijk ons Studium Generale. Het hele jaar door bespreken wij zo

op een interactieve manier regelmatig onze producten met onze relaties

en scherpen onze specialisten hun geest telkens weer. Zowel vakpers als

landelijke media besteden regelmatig aandacht aan onze organisatie.


40

41

onze waarden

jaarverslag 2007

Als opiniemakers krijgen de visie en meningen van onze specialisten en

managers regelmatig hun weerslag in columns en artikelen van onze hand.

Voeling met de markt

Onze strategie en structuur zijn bewezen succesvol. Toch toetsen wij

deze onafgebroken aan de realiteit van alledag. Hierdoor leren wij onze

activiteiten vroeg en scherp aan te passen aan wensen en eisen die de

wereld om ons heen stelt. In combinatie met de deskundigheid en diep-

gaande kennis die onze specialisten hebben van de dagelijkse praktijk in

de nichemarkten, zijn wij in staat onze toonaangevende topposities in

alle Product Markt Distributie combinaties die wij bedienen te houden.

Wij ontdekken markten of besluiten deze anders te benaderen: onze

pioniersrol bij Life Sciences is daar het levende bewijs van, net als onze

internetmodules. Om van kansen successen te maken is het van cruciaal

belang om de juiste medewerkers op de juiste plek te hebben. Nassau

heeft grote ambities en wij besteden veel aandacht aan het ontdekken van

toekomstig en bestaand toptalent. Onze professionals zijn constant

bezig met ontwikkeling van hun vakkennis en vaardigheden. Voor de een

zit het exploratieve element van het werk in het verkennen van de wereld

om ons heen in productontwikkeling of door stages op andere afdelingen.

Voor een ander ligt de nadruk meer op creatieve denktechnieken of het

verbinden met andere marktpartijen om samen buiten de gebaande

paden te gaan en verrassende verzekeringsconstructies of diensten aan

te bieden. Veranderingen van interne processen of beleid komen tot

stand door stoutmoedig en gedurfd denken en vooral doen.

Weten wat de markt beweegt

annual report 2007

the survey is that Nassau does very well

in terms of the concepts of “likeability”

and “personal approach” compared to

other suppliers. This shows that our focus

on much more personal dealings with

our contacts works well. In recent years,

this has taken shape in, for example, a

greater emphasis on account management,

and professional meetings such as

workshops, master classes, roadshows

and, of course, our annual Studium

Generale symposium. In this way,

throughout the year, we have regular

interactive consultations with our

contacts about our products, giving our

specialists the opportunity to sharpen

their minds. Both the professional media

and the national press regularly carry

stories about our organisation. Our

specialists and managers are opinionmakers,

and their vision and views are

regularly reflected in columns and

articles that we produce.

In close contact with our market

Our strategy and structure are demonstrable

successes. Nevertheless, we test

them unremittingly in the light of everyday

reality. As a result, we learn to make

timely and sharp changes in our activities

in the light of the wishes and demands

of the world around us. In combination

with our specialists' expertise and

thorough understanding of the dayto-day

workings of the niche markets,

we can maintain our leading positions

in all the Product-Market-Distribution

combinations we serve. We break open

new markets or decide to approach

them differently: our pioneering role in

life sciences is living proof of this, as are

our Internet modules. In order to convert

opportunities into successes, it is

crucial to have the right staff in the right

places. Nassau has high ambitions and

we place a lot of emphasis on identifying

future and existing top talent. Our

professionals are constantly engaged in

the development of their professional

expertise and skills. For some, the

exploratory component of the work

consists of reconnoitring the world

around us in product development or of

spending time in other departments. For

others, the emphasis is more on creative

thinking, or on links with other market

players with a view to joining forces and

breaking the mould, and supplying

surprising insurance constructions or

services. Changes in internal processes

or policy are established by bold and

audacious thinking and, above all, action.

Our branches in Germany, France and

Denmark are of genuine and rapidly

increasing importance. Nassau thinks

there is enormous potential for growth

outside the Dutch national borders.

The international Nassau offices are run

by enterprising professionals who are

themselves responsible for their own

markets and people. Rotterdam provides

these offices with support in the area of

staff services such as ICT and Finances.

Apart from that, we like to work with

international teams who share expertise

and abilities. A multicultural framework

is a platform for knowledge exchange

about all sorts of subjects and improves

the quality of our core activities. This

approach to the work is also appealing

for the younger top talents in our organisation,

allowing them to acquire international

working experience.

Nassau has the drive to maintain its

unique, independent position. We feel

that this position provides added value

for our contacts, our staff, and even for

suppliers and watchdogs. It also ensures

that we can operate independently,

expertly and with integrity. Change is

an inextricable component of the

Nassau values. The course we have set

is deliberately founded on basic principles

and balance. It has kept us on the

move in recent years, as it will do in the

years to come. Again and again, our

company has acquired a structural

leading position that is clearly seen and

recognised by our staff, contacts and

business partners.

Van wezenlijk en sterk groeiend belang zijn onze vestigingen in Duitsland,

Frankrijk en Denemarken. Nassau ziet een enorm groeipotentieel over

de landsgrenzen. De internationale Nassau-kantoren worden geleid door

ondernemende professionals met eigen verantwoordelijkheid voor hun

eigen markten en mensen. Vanuit Rotterdam worden deze kantoren

gesteund op gebied van stafdiensten zoals ICT en Financiën. Los daarvan

werken wij graag met internationale teams die kennis en kunde delen.

Een multicultureel raamwerk is een platform voor kennisuitwisseling over

allerlei onderwerpen en verbetert de kwaliteit van onze kernactiviteiten.

Deze manier van werken is ook aantrekkelijk voor de jonge toptalenten

in onze organisatie die zo internationale werkervaring opdoen.

Nassau is gedreven om haar unieke zelfstandige positie te handhaven.

Dat biedt in onze ogen een toegevoegde waarde voor onze relaties,

onze medewerkers, en zelfs voor leveranciers en toezichthouders en

zorgt ervoor dat wij onze activiteiten onafhankelijk, deskundig en integer

kunnen uitvoeren. Beweging is onlosmakelijk verbonden met de waarden

van Nassau. De koers die wij hebben ingezet, bewust uitgaand van

basis en balans, beweegt ons de afgelopen jaren en in de jaren die voor

ons liggen telkens weer naar een structurele toonaangevende positie

die onmiskenbaar wordt gezien en herkend door onze medewerkers,

relaties en zakenpartners.

More magazines by this user
Similar magazines