Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

yn preswylio – a bydd

yn preswylio – a bydd yn amlwg pa awdurdod lleol yw hwn yn y rhan fwyaf o achosion. 9.3.16 Ar gyfer achosion sydd ag elfen drawsffiniol, mae Deddf Addysg 1996 yn diffinio’r term yn rhannol – nid yw person mewn ardal awdurdod lleol yng Nghymru os yw’r person yn preswylio’n gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr ac i’r gwrthwyneb. 127 Fodd bynnag, pe bai person wedi bod mewn ardal awdurdod lleol yng Nghymru oni bai am y ffaith ei fod wedi’i leoli mewn sefydliad preswyl yn Lloegr i dderbyn darpariaeth ddysgu ychwanegol, mae’r person yn aros yn ardal yr awdurdod lleol yng Nghymru, hyd yn oed os yw’n byw am y rhan fwyaf o’r flwyddyn neu am y flwyddyn gyfan yn y sefydliad preswyl yn Lloegr ac i’r gwrthwyneb. 128 9.3.17 Yn yr un modd, os yw awdurdod lleol yn gosod person y mae’n gyfrifol amdano mewn sefydliad preswyl mewn ardal awdurdod lleol arall yng Nghymru er mwyn bodloni gofynion darpariaeth ddysgu ychwanegol y person, mae’r awdurdod lleol sy’n gosod y person yn parhau i fod yn gyfrifol. 9.3.18 Mae hyn yn golygu y gall SAB gael ei leoli mewn ardal awdurdod lleol sy’n wahanol i’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am un o’i fyfyrwyr. Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaethau i helpu i sicrhau bod awdurdodau lleol a SAB yn cydweithio o dan amgylchiadau fel hyn. Amgylchiadau lle na fydd angen i’r awdurdod lleol wneud unrhyw benderfyniad 9.3.19 Ni fydd y ddyletswydd i benderfynu a oes gan y person ifanc ADY yn berthnasol o dan unrhyw un o’r amgylchiadau canlynol: mae CDU yn cael ei gynnal eisoes ar gyfer y person ifanc; 129 mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu ar y mater o’r blaen ac wedi’i fodloni nad yw anghenion y person wedi newid yn sylweddol ers i’r penderfyniad gael ei wneud ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw; 130 nid yw’r person ifanc yn cydsynio bod y penderfyniad yn cael ei wneud; 131 mae’r person ifanc wedi’i ymrestru mewn SAB, nid yw wedi cofrestru mewn dau sefydliad ac nid oes unrhyw gais wedi’i 127 Adrannau 579(3A) a (3B). Mae’r diffiniad hwn yn berthnasol i’r Ddeddf: adran 86(6) o’r Ddeddf. 128 Adran 579(3A) a (3B) fel y’u diwygiwyd gan adran 82 o’r Ddeddf. 129 Adran 11(2)(a) o’r Ddeddf. 130 Adran 11(2)(b) o’r Ddeddf. 131 Adran 11(2)(d) o’r Ddeddf. Tudalen | 92

wneud gan y SAB i’r awdurdod lleol ystyried a oes gan y person ifanc ADY; 132 mae’r person ifanc yn berson sy’n cael ei gadw’n gaeth. 133 Penderfyniad yr Awdurdod Lleol ar ADY – Y Camau Nesaf 9.3.20 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu nad oes gan y person ifanc ADY, mae’n rhaid iddo hysbysu’r person ifanc am y penderfyniad a’r rhesymau dros y penderfyniad 134 . Gweler Pennod 8 am ragor o wybodaeth am hyn. Pobl ifanc sydd wedi’u hymrestru mewn SAB 9.3.21 Os yw person ifanc wedi’i ymrestru fel myfyriwr mewn SAB, a bod awdurdod lleol yn gwneud penderfyniad bod gan y person ifanc ADY, mae’n rhaid iddo lunio a chynnal CDU (oni bai nad yw’r person yn cydsynio) 135 . Pobl Ifanc Eraill 9.3.22 Mae adran 12(1)(c) o’r Ddeddf yn nodi bod yn rhaid i’r awdurdod lleol lunio a chynnal CDU ar gyfer person ifanc nad yw wedi’i ymrestru fel myfyriwr mewn SAB os yw’n penderfynu yn unol â’r rheoliadau bod angen gwneud hyn er mwyn diwallu anghenion rhesymol yr unigolyn am addysg neu hyfforddiant. Y bwriad presennol yw y bydd y rheoliadau yn cynnwys unigolion sydd ag anghenion difrifol a/neu gymhleth sydd ond yn gallu cael eu diwallu mewn Sefydliad Ôl-16 Arbennig Annibynnol. Bydd rhagor o ganllawiau ar y mater hwn yn cael eu cynnwys yn y Cod maes o law. Awdurdod Lleol yn Cymryd Drosodd y Cyfrifoldeb am CDU 9.3.23 Gall SAB, yn ogystal â phobl ifanc, ofyn i awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU sy’n cael ei gynnal gan y SAB ar hyn o bryd. 136 9.3.24 Gall SAB ofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal CDU os, er enghraifft, yw’r SAB yn credu na fyddai’n rhesymol iddo gynnig y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol i ddiwallu ADY person ifanc. 9.3.25 Fel arall, gall person ifanc ofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU os nad yw’n credu bod y SAB wedi diwallu ei anghenion yn llawn, neu ei fod yn credu bod angen rhagor o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol arno, neu ddarpariaeth amgen. 132 Adran 11(2)(e) o’r Ddeddf. 133 Adran 11(2)(f) o’r Ddeddf. 134 Adrannau 11(3) o’r Ddeddf. 135 Adran 12(1) – (3) o’r Ddeddf. 136 Adran 26 o’r Ddeddf Tudalen | 93

Cymru
?