Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

9.3.26 Os yw’r SAB

9.3.26 Os yw’r SAB wedi gofyn i’r awdurdod lleol ystyried cymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal CDU, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol roi gwybod i’r person ifanc, a gwahodd sylwadau 137 . Os yw’r cais wedi’i wneud gan berson ifanc, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol roi gwybod i’r SAB a gwahodd sylwadau 138 . Mae’r prosesau hyn yn sicrhau bod pob pawb sydd â diddordeb yn y mater yn gallu cyfrannu at benderfyniad yr awdurdod lleol. 9.3.27 Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu wedyn a yw am gymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal y cynllun. 9.3.28 Mae’n rhaid i berson ifanc a SAB gael gwybod am unrhyw benderfyniad gan yr awdurdod lleol ar y mater ynghyd â’r rhesymau dros y penderfyniad 139 . 9.3.29 Os yw awdurdod lleol yn penderfynu peidio â chymryd drosodd y cyfrifoldeb, gall y person ifanc wneud apêl yn erbyn y penderfyniad i’r Tribiwnlys Addysg 140 . 9.3.30 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu cymryd drosodd y cyfrifoldeb, o’r dyddiad y rhoddir yr hysbysiad, nid yw’n ofynnol i’r SAB gynnal y cynllun bellach. Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu cymryd drosodd y cyfrifoldeb, dylai’r SAB ddarparu’r holl wybodaeth ofynnol i’r awdurdod lleol. 9.3.31 Nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol benderfynu a ddylai gymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU sy’n cael ei gynnal gan SAB yng Nghymru ar hyn o bryd: os yw’r awdurdod lleol wedi penderfynu peidio â chymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynllun y person o’r blaen a’i fod wedi’i fodloni nad yw anghenion y person ifanc wedi newid yn sylweddol ers y penderfyniad blaenorol ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd a fyddai’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw, neu os yw’r person yn cael ei gadw’n gaeth bellach. 141 SAB – dyletswyddau mewn perthynas â sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol 9.3.32 Mae’n rhaid i SAB neu awdurdod lleol sy’n cynnal CDU sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a ddisgrifir ynddo. 142 137 Adran 26(4) o’r Ddeddf. 138 Adran 26(5) o’r Ddeddf. 139 Adran 26(7) o’r Ddeddf. 140 Adran 63(2)(i) o’r Ddeddf. 141 Adran 27 o’r Ddeddf. Os yw’r person yn cael ei gadw’n gaeth bellach, mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gadw’r CDU os mai’r awdurdod yw’r awdurdod cartref: adran 39 o’r Ddeddf. 142 Adrannau 10(6) a 12(10) o’r Ddeddf. Tudalen | 94

9.3.33 Os yw’r CDU yn cael ei gynnal gan awdurdod lleol, mae’n rhaid i’r SAB yng Nghymru y mae’r person ifanc yn ei fynychu gymryd pob cam rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i helpu’r awdurdod lleol i sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir ynddo. 143 9.3.34 Fodd bynnag, os oes gan berson ifanc ADY, ond nad oes ganddo CDU, mae’n rhaid i’r SAB, wrth arfer ei swyddogaethau mewn perthynas â’r SAB, gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y mae ADY y person ifanc yn galw amdani yn cael ei gwneud. 144 9.3.35 Gall hyn ddigwydd, er enghraifft, os yw’r SAB wedi gofyn i’r awdurdod lleol wneud ei benderfyniad ei hun o dan adran 11 a bod y CDU yn y broses o gael ei lunio gan yr awdurdod lleol, neu os yw’r person ifanc yn preswylio yn Lloegr ac, yn dilyn cais gan y SAB, mae’r awdurdod lleol yn Lloegr yn cwblhau asesiad anghenion AIG neu’n llunio cynllun AIG. 145 9.3.36 Mae hyn yn helpu i sicrhau bod anghenion y person ifanc yn cael eu diwallu o hyd, er nad oes ganddo CDU. 143 Adran 41(3) a (4) o’r Ddeddf. 144 Adran 41(1) a (2) o’r Ddeddf. 145 Os yw hyn yn digwydd, nid yw dyletswydd y SAB i lunio CDU yn berthnasol: adran 10(2)(c) o’r Ddeddf. Tudalen | 95

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016