Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 10: Llunio CDU

Pennod 10: Llunio CDU Crynodeb 10.1 Mae’r Bennod hon yn amlinellu’r broses mewn perthynas â llunio CDU. Mae’r Bennod yn cyflwyno’r dyletswyddau gorfodol a ragnodir yn y Ddeddf, mae’n nodi rhagor o ofynion, ac mae’n darparu canllawiau ar gyfer y rhai sy’n ymwneud â’r broses o ddatblygu CDU, cyfarfodydd ac amserlenni CDU a datgelu CDU. Dylid ei darllen ar y cyd â Phennod 11. 10.2 [Mae’r amserlenni a gyflwynir yn y Bennod hon wedi’u datblygu yn dilyn mewnbwn gan randdeiliaid. Fodd bynnag, mae trafodaethau ar yr amserlenni yn parhau, ac nid ydynt wedi’u pennu eto.] Llunio CDU – Ystyriaethau ym mhob achos Camau Cychwynnol 10.3 Pan fydd yn dechrau dod yn amlwg i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol fod gan blentyn neu berson ifanc ADY, neu ei bod yn debygol bod ganddo ADY, mae’n rhaid dynodi person i fod yn gyfrifol am gydlynu a llunio’r CDU (‘y Cydlynydd CDU’). Gall yr unigolyn fod yn Gydlynydd ADY, ond nid o reidrwydd. Mae’n rhaid i’r plentyn, rhiant y plentyn a’r person ifanc gael gwybod enw’r cydlynydd a sut i gysylltu ag ef. Cynnwys plant, pobl ifanc a rhieni wrth lunio CDU 10.4 Mae Pennod 3 yn disgrifio’r ddyletswydd i gynnwys plant, eu rhieni a phobl ifanc mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. 146 10.5 Mae sicrhau bod y plentyn neu’r person ifanc yn ganolog i’r broses sy’n nodi ei ADY ac yn pennu ei ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn hanfodol i’r system gymorth a gyflwynir yn y Ddeddf. Dylid gwahodd y plentyn, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc i gymryd rhan yn y broses a’u gwahodd i unrhyw gyfarfodydd ffurfiol sy’n trafod ADY neu CDU y plentyn neu’r person ifanc. 10.6 Er mwyn sicrhau bod y plentyn, ei riant neu’r person ifanc yn helpu i gynllunio’r cymorth ar gyfer ei ADY, dylai’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am lunio CDU wneud y canlynol: canolbwyntio ar yr unigolyn wrth gasglu a chyflwyno gwybodaeth; a datblygu a diwygio CDU mewn cyfarfod CDU sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 10.7 Mae ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn sicrhau bod y plentyn, rhiant y plentyn (yn enwedig, ond nid yn unig os yw’r plentyn yn ifanc iawn) neu’r person ifanc yn ganolog i’r broses o wneud penderfyniadau. Hefyd, 146 Adran 6 o’r Ddeddf Tudalen | 96

mae’n sicrhau bod cyfarfodydd yn canolbwyntio ar safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r unigolion hyn. 10.8 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adnoddau amrywiol i helpu ymarferwyr i ddefnyddio dulliau gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Maent ar gael ar wefan Dysgu Cymru. Ymarfer sy’n canolbwyntio ar unigolion mewn addysg: canllaw ar gyfer blynyddoedd cynnar, ysgolion a cholegau yng Nghymru (http://learning.gov.wales/resources/browse-all/person-centred-practiceguide/?skip=1&lang=cy) Datblygu fel sefydliad sy’n canolbwyntio ar unigolion: offeryn hunanasesu a chamau arferol ar gyfer cynnydd (http://learning.gov.wales/resources/browse-all/developing-as-a-personcentred-organisation/?skip=1&lang=cy) Pecyn cymorth adolygiadau sy’n canolbwyntio ar unigolion: canllaw ar gyfer blynyddoedd cynnar, ysgolion a cholegau yng Nghymru (http://learning.gov.wales/resources/browse-all/person-centred-reviewstoolkit/?skip=1&lang=cy) 10.9 Os yw plentyn, rhiant y plentyn neu berson ifanc yn dymuno cymryd rhan yn y broses o lunio CDU drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd angen i’r corff sy’n llunio’r CDU gydymffurfio â’r rhwymedigaethau perthnasol yn ymwneud â’r Gymraeg. 147 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd i bennu’r ADY a/neu lunio’r CDU 10.10 Mae’n hanfodol bod pawb sy’n gallu cyflwyno gwybodaeth berthnasol i lywio penderfyniadau yn ymwneud ag ADY plentyn neu berson ifanc, a llunio ac adolygu’r CDU wedyn, yn mynd ati i wneud hynny. Gorau oll os yw unigolion yn gallu cyflwyno gwybodaeth eu hunain mewn cyfarfodydd, ond fel arall byddant yn cyflwyno gwybodaeth ysgrifenedig ymlaen llaw. Dylai cyfraniadau at y cyfarfodydd gynnwys pob agwedd ar ADY y plentyn neu’r person ifanc. 10.11 Yng nghyd-destun cyfarfodydd sy’n trafod CDU, gall fod yn ddefnyddiol trefnu’r wybodaeth o dan y penawdau canlynol: beth sy’n bwysig i’r dysgwr; beth sy’n bwysig ar gyfer y dysgwr; beth sy’n llwyddo ac angen ei ddatblygu; beth sy’n methu ac angen ei newid; a 147 O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a Safonau’r Gymraeg a’r hysbysiadau cydymffurfio cysylltiedig. Er enghraifft, gweler Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 a’r hysbysiadau cydymffurfio cysylltiedig a gyflwynodd Comisiynydd y Gymraeg yn ymwneud â’r safonau unigol sy’n berthnasol i bob awdurdod lleol, e.e. ar gyfer gohebu a chyfarfodydd. Tudalen | 97

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
TBV Newsletter August 2016
llanw