Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

laenoriaethau. 10.12 Yn

laenoriaethau. 10.12 Yn achos rhai plant neu bobl ifanc, ni fydd angen i lawer o bobl fynychu’r cyfarfod i gynllunio’r CDU. Er enghraifft, gall cyfarfod ar gyfer plentyn o dan 16 oed nad oes ganddo anghenion difrifol neu gymhleth gynnwys y plentyn, ei riant/rhieni a rhywun o’r ysgol yn unig. Gall cyfarfod ar gyfer person ifanc gynnwys y person ifanc, rhywun o’r SAB a pherson arall o bosibl, fel rhiant, sy’n mynychu ar gais y person ifanc. 10.13 Ni fydd angen i fwy o weithwyr proffesiynol fynychu’r cyfarfod oni bai bod angen cyfraniadau gan amrywiaeth eang o asiantaethau. 10.14 Dylid gwahodd asiantaethau a gweithwyr proffesiynol i fynychu cyfarfodydd ac adolygiadau mor fuan â phosibl fel bod ganddynt ddigon o rybudd i allu mynychu neu gyflwyno cyngor. 10.15 Dylid hysbysu gweithwyr proffesiynol am fformat y cyfarfod a sut y bydd modd iddynt gyfrannu, naill ai drwy fynychu’r cyfarfod neu drwy gyfraniad ysgrifenedig. Bydd angen cynnwys y wybodaeth hon gyda phob cais am gyfranogiad. 10.16 Os oes modd ac os yw’n briodol, dylid rhannu gwybodaeth â’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc cyn y cyfarfod fel bod y plentyn, rhiant y plentyn a’r person ifanc yn gallu cyfrannu’n llawn at y drafodaeth. Mewn rhai achosion, efallai y penderfynir y bydd yn well trafod y wybodaeth yn y cyfarfod fel bod modd clywed safbwyntiau gwahanol. Y rhai â chynlluniau lluosog 10.17 Gall ysgol, SAB neu awdurdod lleol lunio, adolygu neu ddiwygio CDU ar yr un pryd ag y byddan nhw, neu gorff arall, yn llunio, yn adolygu neu’n diwygio dogfen arall yn ymwneud â’r unigolyn perthnasol. Gall yr ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol gynnwys y ddogfen arall yn y CDU ac i’r gwrthwyneb 148 . 10.18 Pŵer yn hytrach na gofyniad yw hwn, a gall arfer y pŵer fod yn amodol ar gyfyngiadau ynglŷn â’r hyn y gellir ei wneud mewn perthynas â’r ddogfen arall. Lle y bo’n berthnasol, dylai’r awdurdod lleol neu’r corff llywodraethu ystyried a yw’n briodol cydgysylltu’r ddau fater. 10.19 Yn gyffredinol, er mwyn sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, dylai prosesau CDU gyd-fynd i’r graddau posibl ag unrhyw brosesau cynllunio neu adolygu eraill sydd eu hangen ar gyfer plentyn neu berson ifanc. Gallai hyn olygu cynnal un cyfarfod i drafod ADY y plentyn neu’r person ifanc ac unrhyw anghenion neu ofynion eraill. Bydd hyn yn galluogi dulliau cynllunio integredig ac yn hwyluso atebion holistaidd. Gallai hyn fod yn briodol, er enghraifft, ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth sy’n cael eu gwneud o dan ran 4 o Ddeddf 148 Adran 23 o’r Ddeddf. Tudalen | 98

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Nid oes angen i’r un corff fod yn gyfrifol am gynnal y cynlluniau gwahanol o reidrwydd. 10.20 Hefyd, bydd y dull gweithredu hwn yn sicrhau nad yw’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn mynychu cyfres o gyfarfodydd tebyg yn ddiangen, gan leihau’r angen i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc ailadrodd yr un wybodaeth i bobl wahanol. Hefyd, bydd yn fanteisiol i weithwyr proffesiynol drwy leihau nifer y cyfarfodydd y mae angen iddynt eu mynychu. 10.21 Os oes modd, dylai’r Cydlynydd CDU fynychu pob cyfarfod sy’n ymwneud ag anghenion ehangach y plentyn neu’r person ifanc, fel bod ganddo ddealltwriaeth gynhwysfawr o anghenion ehangach yr unigolyn. Er enghraifft, gall fod yn briodol i’r Cydlynydd CDU fynychu cyfarfodydd diogelu yn ymwneud â phlentyn ag ADY, yn ogystal â chyfarfod CDU y plentyn. Cludiant 10.22 Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi’r fframwaith cyfreithiol sy’n ymwneud yn benodol â darpariaethau teithio a chludiant ar gyfer dysgwyr sy’n teithio o’r cartref i’r ysgol yng Nghymru. 10.23 [Mae’r pwnc hwn, a sut mae’n cael ei gynnwys yn y Cod, yn cael ei ystyried o hyd.] Ffactorau eraill 10.24 Pan fydd y corff llywodraethu neu’r awdurdod lleol yn ystyried anghenion yr unigolyn, efallai y bydd angen iddynt ystyried mesurau eraill i gynorthwyo â’i anghenion, a’u rhoi ar waith o bosibl. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd angen gwneud addasiadau er mwyn cydymffurfio â’r ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys sicrhau amgylchedd acwstig da. 10.25 Yn yr un modd, wrth bennu’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol, gall fod yn briodol ystyried materion eraill yn ymwneud â’r ddarpariaeth, fel manylion cynnal a chadw neu yswirio unrhyw gyfarpar arbenigol, a phwy sy’n gyfrifol am hynny. Pobl ifanc nad ydynt eisiau CDU 10.26 Mae’n bosibl na fydd person ifanc yn cydsynio bod penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn ag a oes ganddo ADY, neu na fydd yn cydsynio bod CDU yn cael ei gynnal ar ei gyfer. Mae’n rhaid i bobl ifanc dderbyn y wybodaeth sy’n eu galluogi i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth, gan gynnwys eglurhad o’u hawliau yn ymwneud â’r CDU a’r deilliannau a ddaw yn sgil CDU. Tudalen | 99

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016
llanw