Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

10.27 Bydd angen i’r

10.27 Bydd angen i’r ysgol neu’r SAB roi gweithdrefnau syml ond cadarn ar waith i ymdrin â’r penderfyniadau hyn a’u cofnodi; gall hyn gynnwys gofyn i’r dysgwr lofnodi i gadarnhau’r penderfyniad. Hyd yn oed os yw pobl ifanc yn gwrthod cydsynio, bydd angen darparu cymorth priodol ar eu cyfer. Dylid hysbysu’r person ifanc ei fod yn gallu newid ei feddwl. Amserlenni Amserlenni ar gyfer paratoi CDU 10.28 [Mae’r amserlenni a gyflwynir yn y Bennod hon wedi’u datblygu yn dilyn mewnbwn gan randdeiliaid. Fodd bynnag, mae trafodaethau ar yr amserlenni yn parhau, ac nid ydynt wedi’u pennu eto.] 10.29 Mae’r bennod hon yn cyflwyno gofynion yn ymwneud ag amserlenni i benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, ac ar sail y penderfyniad hwnnw, naill ai rhoi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, neu benderfynu nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY ac anfon hysbysiad o’r penderfyniad hwnnw. 10.30 Mae’n bwysig cofio mai’r rhain yw’r amserlenni hiraf, ac mewn llawer o achosion bydd modd llunio a chyhoeddi CDU cyn y dyddiad terfyn gofynnol. Dylid llunio a rhoi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn syth ar ôl ei gwblhau. 149 Er bod disgwyl i gyfnod yr amserlenni fod yn ddigon hir i sicrhau bod yr holl gyfarfodydd paratoi a gweithgareddau casglu tystiolaeth yn cael eu cwblhau, mae’n bosibl na fydd hyn yn digwydd bob tro. Mewn achosion o’r fath, mae’n rhaid cwblhau’r CDU erbyn y dyddiad penodedig ar sail y wybodaeth sydd ar gael ar y pryd. Os oes rhagor o wybodaeth ar gael maes o law, bydd modd adolygu a diwygio’r CDU yn unol â’r trefniadau ym Mhennod 14. 10.31 Yng nghyd-destun person ifanc, ni ellir llunio CDU cyn gofyn am, a sicrhau ei gydsyniad, sy’n golygu wedyn bod modd gwneud penderfyniad ynglŷn ag a oes ganddo ADY 150 . 10.32 Mae’r amserlenni yn amrywio gan ddibynnu ar amgylchiadau’r plentyn neu’r person ifanc, ee: Plentyn neu berson ifanc sy’n mynychu ysgol neu SAB (dim atgyfeiriad i’r awdurdod lleol). Plentyn neu berson ifanc sy’n mynychu ysgol a gynhelir (a bod yr ysgol yn atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol). 149 Mae adran 20(1) o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i’r corff llywodraethu neu’r awdurdod lleol sy’n llunio CDU roi copi ohono i’r plentyn neu’r person ifanc perthnasol, ac os yw’r CDU ar gyfer plentyn, rhaid rhoi copi i riant y plentyn. Os yw’r CDU ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol roi copi ohono i swyddog adolygu annibynnol y plentyn hefyd (adran 20(3)). 150 Adran 11 o’r Ddeddf. Tudalen | 100

Person ifanc sy’n mynychu SAB (a bod y SAB yn atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol). Gofyniad i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY (ac eithrio lle bo’r plentyn o dan yr oedran ysgol gorfodol). Gofyniad i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan blentyn sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ADY. Plentyn neu berson ifanc sy’n mynychu ysgol neu SAB (dim atgyfeiriad i’r awdurdod lleol) 10.33 Pan fydd yr adran hon yn cyfeirio at wythnosau a dyddiau, mae’n cyfeirio yn gyffredinol at gyfnodau amser yn ystod y tymor, ac eithrio penwythnosau. 10.34 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw ysgol a gynhelir neu SAB, neu pan fo’n ymddangos iddynt fel arall, bod gan, neu y gall fod gan blentyn neu berson ifanc (ar yr amod bod y person ifanc yn cydsynio) ADY, (ac nad oes unrhyw un o’r eithriadau a amlinellwyd ym Mhennod 7.2 neu Bennod 7.3 yn berthnasol), mae’n rhaid i’r corff wneud un o’r canlynol o fewn 7 wythnos (35 diwrnod) i’r dyddiad hwnnw: Penderfynu a oes gan y person ADY, llunio CDU a rhoi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc; Penderfynu nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY a rhoi gwybod am y penderfyniad. Neu, ymhen dwy wythnos (10 diwrnod), penderfynu nad oes gan y person ADY ac atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol o dan adran 10(2)(a) (gweler Pennod 9.2 a Phennod 9.3). Plentyn neu berson ifanc sy’n mynychu ysgol a gynhelir (a bod yr ysgol yn atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol) 10.35 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw ysgol a gynhelir, neu pan fo’n ymddangos iddi fel arall, bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, neu y gall fod ganddo ADY, a’i bod yn ofynnol i’r ysgol benderfynu ar y mater, mae’r amserlenni canlynol yn berthnasol. 10.36 Os yw’r ysgol wedi penderfynu bod gan y person ADY ond ei bod yn credu nad yw’n gallu pennu graddau neu natur yr ADY neu’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn ddigonol, neu na fyddai’n rhesymol iddi sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a all fod yn ofynnol, mae’n gallu atgyfeirio’r achos i’r awdurdod lleol. Mae’n rhaid i’r ysgol wneud unrhyw atgyfeiriad o’r fath ymhen 2 wythnos (10 diwrnod) ar y mwyaf. 10.37 Ar ôl i’r awdurdod lleol gael ei hysbysu gan yr ysgol, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol gydnabod y cais o fewn 2 wythnos (10 diwrnod). Hefyd, mae’n rhaid i’r nodyn cydnabod hwn roi gwybod i’r ysgol a yw’r awdurdod lleol yn bwriadu arfer ei bŵer o dan adran 12(2)(b)(ii) i gyfarwyddo’r ysgol i lunio a chynnal y cynllun. Tudalen | 101

Cymru
?