Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

10.38 Os yw’r awdurdod

10.38 Os yw’r awdurdod lleol wedi penderfynu arfer ei bŵer o dan adran 12(2)(b)(ii), mae’n rhaid i’r ysgol lunio CDU a rhoi copi ohono i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc o fewn 5 wythnos (25 diwrnod) i’r hysbysiad. 10.39 Os nad yw’r awdurdod lleol yn bwriadu arfer ei bŵer o dan adran 12(2)(b)(ii), mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud un o’r canlynol o fewn 10 wythnos (50 diwrnod) i dderbyn hysbysiad gan yr ysgol: Penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, llunio CDU a rhoi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc; Penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, llunio CDU a rhoi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc a chyfarwyddo’r ysgol i gynnal y CDU (er bod modd cyflwyno’r cyfarwyddyd hwn yn ddiweddarach); neu Benderfynu nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY ac anfon hysbysiad o’r penderfyniad. Person ifanc sy’n mynychu SAB (a bod y SAB yn atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol) 10.40 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw SAB, neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall, bod gan y person ifanc ADY, neu y gall fod ganddo ADY, a’i bod yn ofynnol i’r SAB benderfynu ar y mater, mae’r amserlenni canlynol yn berthnasol. 10.41 Os yw’r SAB yn penderfynu bod gan y person ADY, ond nad yw’n gallu pennu graddau neu natur yr ADY neu’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn ddigonol, neu na fyddai’n rhesymol o bosibl iddo sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a all fod yn ofynnol, mae’n gallu atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol. Mae’n rhaid i’r SAB wneud unrhyw atgyfeiriad o’r fath ymhen 2 wythnos (10 diwrnod) ar y mwyaf. 10.42 Ar ôl i’r awdurdod lleol gael ei hysbysu gan y SAB, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol gydnabod y cais o fewn 2 wythnos (10 diwrnod). 10.43 Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud un o’r canlynol o fewn 10 wythnos (50 diwrnod) i dderbyn hysbysiad gan y SAB: Penderfynu bod gan y person ifanc ADY, llunio CDU a rhoi copi o’r CDU i’r person ifanc; neu Benderfynu nad oes gan y person ifanc ADY a’i hysbysu am y penderfyniad. Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu neu ailystyried a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY (oni bai bod y plentyn o dan yr oedran ysgol gorfodol). 10.44 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw’r awdurdod lleol, neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall, bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, neu y gall fod ganddo Tudalen | 102

ADY, neu os gofynnir i’r awdurdod lleol ailystyried penderfyniad a wnaed gan ysgol, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu ar y mater yn unol â’r amserlenni canlynol. 10.45 Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud un o’r canlynol ymhen 10 wythnos (50 diwrnod) ar y mwyaf: Penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, llunio CDU a rhoi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc; Penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, llunio CDU a rhoi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc a chyfarwyddo’r ysgol i gynnal y CDU (er bod modd cyflwyno’r cyfarwyddyd hwn yn ddiweddarach); neu Benderfynu nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY ac anfon hysbysiad o’r penderfyniad. 10.46 Os yw’r plentyn yn mynychu ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae awdurdod lleol yn gallu cyfarwyddo’r ysgol i lunio CDU. Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud hyn o fewn 2 wythnos (10 diwrnod) ar ôl i’r mater ddod i’w sylw. (Gweler uchod). Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan blentyn sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ac nad yw’n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol a gynhelir ADY. 10.47 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw’r awdurdod lleol, neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall, bod gan blentyn sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ac nad yw’n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol a gynhelir ADY, neu y gall fod ganddo ADY, ac mae’n ofynnol i’r awdurdod lleol benderfynu ar y mater, mae’r amserlenni canlynol yn berthnasol. 10.48 Byddai awdurdod lleol yn dod yn ymwybodol o’r posibilrwydd bod gan blentyn sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ADY mewn sawl ffordd bosibl, er enghraifft drwy atgyfeiriad gan weithiwr iechyd proffesiynol, gweithiwr cymdeithasol neu riant. Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol gydnabod yr atgyfeiriad o fewn wythnos. Dylai wneud hyn ar ffurf ysgrifenedig. 10.49 Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud un o’r canlynol o fewn 7 wythnos: Penderfynu bod gan y plentyn ADY, paratoi CDU a rhoi copi o’r CDU i riant y plentyn (neu i’r cyfaill achos os yw hynny’n berthnasol); neu Benderfynu nad oes gan y plentyn ADY ac anfon hysbysiad o’r penderfyniad. Tudalen | 103

2017-2019
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
TBV Newsletter August 2016
llanw
yma - Children's Commissioner for Wales
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Cymru
SCHOOLS PROGRAMME RHAGLEN YSGOLION
1,000,000
www.aber.ac.uk/prom
Cynhwysiant digidol yng Nghymru