Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Adroddiadau nas

Adroddiadau nas cwblhawyd 10.50 Mae’n bosibl na fydd rhai o’r adroddiadau y gofynnwyd amdanynt wedi’u cwblhau erbyn diwedd yr amser penodedig. Ni ddylai hyn atal yr ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol rhag mynd ati yn unol â’r amserlenni rhagnodedig uchod i benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, a llunio a chyhoeddi’r CDU os penderfynir bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. 10.51 Pan fydd adroddiadau’n dod i law, mae’n rhaid hysbysu’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc am ganlyniadau’r adroddiadau. Mae’n rhaid i’r corff sy’n gyfrifol am gynnal y CDU ystyried y dystiolaeth yn yr adroddiadau hyn ac ystyried a yw’r dystiolaeth ychwanegol wedi newid y sefyllfa, gan ganolbwyntio ar a oes angen adolygu’r CDU. Os penderfynir nad oes angen adolygu’r CDU ar sail y dystiolaeth newydd, dylid cwblhau’r adolygiad cyn gynted â phosibl. (Gweler Pennod 14 ar gyfer gwybodaeth am adolygiadau.) Cwblhau CDU yn derfynol Dyletswydd i ddarparu copi terfynol o CDU 10.52 Ar ôl llunio CDU, mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol roi copi o’r CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc. 151 10.53 Hefyd, mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am lunio’r CDU roi’r canlynol i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc: Enw a manylion cyswllt y Cydlynydd ADY yn yr ysgol neu’r SAB, neu unigolyn cyswllt perthnasol yr awdurdod lleol; Gwybodaeth am drefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor i bobl yn ymwneud ag ADY a’r system ADY. 152 [Gellid gwneud hyn drwy amgáu taflen yr awdurdod lleol sy’n egluro’r system ADY neu drwy nodi bod rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael ar wefan yr awdurdod.] Manylion trefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau, a gwybodaeth am wasanaethau eirioli annibynnol yr awdurdod lleol. 10.54 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol a gynhelir roi gwybod i’r plentyn a’i riant, neu’r person ifanc, am ei hawl o dan adran 24 (mewn perthynas â phenderfyniad ynglŷn ag a oes gan berson ADY) neu adran 25 (mewn perthynas â CDU) i ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried y mater. 10.55 Mae’n rhaid i SAB neu awdurdod lleol roi gwybod i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc am ei hawl i apelio i’r Tribiwnlys. 151 Adran 20(1). Os yw awdurdod lleol yn llunio’r CDU ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal, mae’n rhaid iddo anfon copi at swyddog adolygu annibynnol y plentyn hefyd (adran 20(3)). 152 Mae’n rhaid gwneud y trefniadau hyn o dan adran 7 o’r Ddeddf. Tudalen | 104

10.56 Dylid gwneud hyn ar ffurf ysgrifenedig mewn fformat sydd ar gael iddynt. Llythyr enghreifftiol at riant plentyn Annwyl, Amgaeir CDU xxxx yn dilyn y cyfarfod dyddiedig xx/xx/xxxx. Os hoffech chi drafod y mater hwn ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â [enw a manylion cyswllt y Cydlynydd ADY yn yr ysgol/SAB neu unigolyn cyswllt perthnasol yr awdurdod lleol.] Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth a’r cyngor sydd wedi’u darparu gan yr awdurdod lleol ynglŷn â’r mater hwn o ddiddordeb i chi [mae’n rhaid cynnwys manylion am sut i ddod o hyd i wybodaeth a chyngor yr awdurdod lleol; hefyd, gellid darparu rhywfaint o’r cyfryw wybodaeth e.e. taflen neu gyfeiriad gwefan]. Mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau. Gallwch chi wneud hyn drwy [nodwch sut mae plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc yn gallu cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau.] Hefyd, mae’r awdurdod lleol wedi trefnu bod gwasanaethau eirioli annibynnol ar gael, sy’n darparu cyngor a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc ynglŷn ag anghytundebau neu apelau ADY. [nodwch fanylion gwasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol perthnasol.] [Os yw ysgol a gynhelir wedi anfon copi o’r CDU] Os ydych chi’n anfodlon â CDU [enw’r plentyn], gallwch chi ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried y CDU, a’i ddiwygio o bosibl. Gallwch chi gysylltu â’r awdurdod lleol i drafod y mater ymhellach a gwneud cais ffurfiol i’r awdurdod lleol ailystyried y mater. [nodwch wybodaeth berthnasol am sut i wneud hyn.] [Os yw SAB neu awdurdod lleol wedi anfon copi o’r CDU] Os hoffech chi herio’r CDU arfaethedig, mae gennych chi hawl i apelio i’r Tribiwnlys Addysg yn erbyn y penderfyniad. Gallwn ddarparu rhagor o fanylion am y mater hwn. Yn gywir, Tudalen | 105

2017-2019
2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
TBV Newsletter August 2016
llanw
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Cymru
1,000,000