Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Gofyn am safbwyntiau ar

Gofyn am safbwyntiau ar ddogfen y CDU 10.57 Mae’n bosibl y bydd y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc eisiau gwneud sylw ar gopi drafft o’r CDU. Os yw unrhyw un yn credu nad yw’r copi drafft o’r CDU yn adlewyrchiad cywir o’r hyn a gytunwyd yn y cyfarfod, dylai hysbysu’r unigolyn sy’n gyfrifol am lunio’r CDU cyn gynted ag y bo modd. Dylai’r corff sy’n gyfrifol am lunio’r CDU ystyried y sylwadau a wnaed, ac os yw’n credu bod angen diweddaru’r CDU, dylai wneud hynny cyn gynted ag y bo modd yn unol â’r terfynau amser a ragnodwyd uchod. 10.58 Mae’n rhaid egluro unrhyw benderfyniad a wnaed i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, yn enwedig os yw barn y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn wahanol. Datgelu CDU 10.59 [Mae adran 73 o’r Ddeddf yn nodi bod modd gwneud rheoliadau ynghylch datgelu neu ddefnyddio gwybodaeth at ddibenion Rhan 2 o’r Ddeddf neu at ddibenion eraill sy’n gysylltiedig ag addysg plentyn neu berson ifanc. Gall hyn gynnwys gwneud darpariaeth ynglŷn â phersonau eraill y mae’n rhaid rhoi copi o CDU iddynt. Ar ôl ymgysylltu â rhanddeiliaid a chwblhau gwaith i ddatblygu’r rheoliadau hynny, caiff rhagor o wybodaeth ei chynnwys yn y Cod.] Tudalen | 106

Pennod 11: Cynnwys Gorfodol ar gyfer CDU Crynodeb 11.1 Mae’r Bennod hon yn nodi’r cynnwys gorfodol ar gyfer CDU, hynny yw, y wybodaeth y mae’n rhaid i bob CDU ei chynnwys. 11.2 [Fel rhan o’r gwaith datblygu cyson i roi’r Ddeddf ar waith, mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i dempled safonol ar gyfer CDU ynghyd â’r posibilrwydd o ddefnyddio CDU electronig. Pan ymgynghorir ar y cod terfynol maes o law, bydd yn cynnwys y casgliadau a’r penderfyniadau sy’n deillio o’r gwaith hwn.] Cynnwys CDU – Cyffredinol 11.3 Bwriedir i CDU fod yn ddogfen hyblyg. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod pob CDU yn cynnwys elfennau allweddol penodol. Bydd hyn yn sicrhau cysondeb a chydraddoldeb cyffredinol o ran sut mae dysgwyr yn cael eu trin, a bydd yn sylfaen i gydlyniant y system ADY yn ei chyfanrwydd a chludadwyedd cynlluniau unigol. 11.4 Mae CDU yn ddogfen sy’n cynnwys disgrifiad o ADY y person a disgrifiad o’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y mae anhawster dysgu neu anabledd y person yn galw amdani, ac unrhyw beth arall sy’n ofynnol neu sydd wedi ei awdurdodi gan neu o dan Ran 2 o’r Ddeddf. 153 Mae’r Bennod hon yn nodi’r cynnwys sydd ei angen yn unol â darpariaethau eraill y Ddeddf, ac mae’n cyflwyno rhagor o ofynion ar gyfer y cynnwys. Diben CDU 11.5 Diben CDU yw darparu cofnod o’r ADY sy’n rhwystro plentyn neu berson ifanc rhag gwireddu ei botensial addysgol, a’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen i oresgyn neu liniaru’r rhwystr. Hefyd, mae’r CDU yn gofnod sydd i’w ddefnyddio i fonitro ac adolygu cynnydd plentyn neu berson ifanc. Mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal CDU:- sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir gan y CDU; cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod darpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei darparu trwy gyfrwng y Gymraeg os oes angen gwneud hynny yn ôl y cynllun; a (mewn perthynas ag awdurdod lleol) sicrhau’r mathau eraill o ddarpariaeth a allai gael eu pennu gan y CDU, 154 oni bai bod y CDU yn nodi bod angen i gorff y GIG sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (os felly, mae’n rhaid i gorff y GIG ei sicrhau a 153 Adran 8 o’r Ddeddf 154 Adrannau 10(6), 12(10) a 17(8) o’r Ddeddf. Tudalen | 107

yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
Newyddion
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
?
Cartref_-_June_July
Employability - Swansea University
D SAUNDERS eng web :D SAUNDERS TEXT - ESCalate
Y Naturiaethwr
TBV Newsletter August 2016
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
llanw
2012 Symud ymlaen