Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

chymryd pob cam rhesymol

chymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod triniaeth neu wasanaeth yn cael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg os yw’r cynllun yn nodi hynny). 155 11.6 Dylai’r rhai sy’n gyfrifol am gynnal CDU fod yn ymwybodol nad oes unrhyw werth i CDU oni bai ei fod yn arwain at ddarpariaeth lwyddiannus sy’n diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc. 11.7 Mae angen sicrhau bod cynnwys CDU: yn cael ei greu gan asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy’n cydweithio i nodi ADY y plentyn neu’r person ifanc a darparu ar eu cyfer; yn cael ei greu drwy gydweithio â’r plentyn, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc; yn cael ei ddatblygu ar sail hyblyg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn adlewyrchu anghenion y plentyn neu’r person ifanc; yn cael ei ysgrifennu mewn arddull sy’n adlewyrchu’r ffaith mai cynllun y plentyn neu’r person ifanc ydyw, a’i fod yn llawer mwy na rhan o’r broses weinyddol yn unig. Dylai’r arddull, a’r iaith os yn bosibl, adlewyrchu oedran y plentyn neu’r person ifanc, gan wahaniaethu’n glir rhwng yr hyn y mae plentyn wedi’i ddweud a’r hyn nad yw wedi’i ddweud; yn cael ei ysgrifennu mewn Cymraeg neu Saesneg clir, gan osgoi defnyddio jargon ac egluro perthnasedd unrhyw derminoleg dechnegol sydd angen ei chynnwys; yn cael ei adolygu fel sy’n briodol, yn unol â gofynion adrannau 21 a 22 o’r Ddeddf a Phennod 14 o’r Cod hwn. 11.8 Mae CDU plentyn neu berson ifanc sydd ag anghenion llai difrifol neu gymhleth yn debygol o fod yn symlach (ac felly’n fyrrach) na CDU plentyn neu berson ifanc sydd ag anghenion mwy difrifol neu gymhleth, neu anghenion llai cyffredin, sydd angen mewnbwn a chyngor arbenigol, ac sydd â CDU sy’n cynnwys cyfraniadau gan amrywiaeth eang o asiantaethau ac yn nodi amrywiaeth llawer ehangach o ymyriadau. 11.9 Hefyd, mae modd cyfuno’r CDU â chynlluniau eraill fel y nodir ym Mhennod 10. Cynnwys Gorfodol mewn CDU 11.10 Mae’n rhaid i bob CDU gynnwys y wybodaeth a nodir isod yn isbaragraffau i-ii ac i-xi. 11.11 Hefyd, mae’n rhaid defnyddio’r teitlau sydd mewn llythrennau trwm ac sydd wedi’u tanlinellu fel penawdau yn y CDU. 155 Adrannau 18(5) a 19(4) o’r Ddeddf. Tudalen | 108

11.12 Yr un ystyr sydd i’r geiriau a’r ymadroddion a ddefnyddir yn y Bennod hon â’u hystyr yn y Ddeddf. Cyfrifoldeb am y CDU i. Enw’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal y CDU; ii. Enw’r unigolyn sy’n gyfrifol am gydlynu’r gwaith o lunio’r CDU (gweler Pennod 10) a fydd yn gweithredu fel prif unigolyn cyswllt yr ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal y CDU; Enw’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol a luniodd y CDU (os yw’n wahanol i’r corff sy’n ei gynnal ar hyn o bryd), ac enw unrhyw ysgol, SAB neu awdurdod lleol a oedd yn gyfrifol am ei gynnal o’r blaen (os yw’n wahanol i’r corff sy’n ei gynnal ar hyn o bryd); a Gwybodaeth fywgraffyddol sylfaenol i. Enw llawn y plentyn neu’r person ifanc; ii. Dyddiad geni’r plentyn neu’r person ifanc; iii. Rhyw’r plentyn neu’r person ifanc; iv. Os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn mynychu ysgol, SAB neu sefydliad addysgol arall, enw’r sefydliad hwnnw ac enwau’r sefydliadau blaenorol a fynychodd y plentyn neu’r person ifanc; v. Cyfeiriad cartref y plentyn neu’r person ifanc; vi. Pa iaith y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei siarad gartref; vii. Os yw plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol (at ddibenion y Ddeddf), y ffaith honno; viii. Enw’r awdurdod lleol sydd â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn neu’r person ifanc, os yw’r person yng ngofal yr awdurdod lleol; ix. Os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn berson a oedd yn derbyn gofal gynt gan awdurdod lleol (o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014), y ffaith honno (ar yr amod, os yw’r person yn berson ifanc, ei fod yn cydsynio); x. Mewn perthynas â phlentyn, enwau a manylion cyswllt rhieni’r plentyn (er enghraifft, cyfeiriad(au), rhif(au) ffôn a chyfeiriad(au) e-bost os ydynt ar gael); xi. Mewn perthynas â pherson ifanc sydd wedi cydsynio i’w cynnwys, enwau a manylion cyswllt rhieni’r person ifanc (er enghraifft, cyfeiriad(au), rhif(au) ffôn a chyfeiriad(au) e-bost os ydynt ar gael). 11.13 Diben cynnwys gwybodaeth fywgraffyddol yw sicrhau bod gwybodaeth gywir a chyson ar gael ledled yr asiantaethau sy’n cynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc. 11.14 Fel arfer, mae’r wybodaeth hon yn cael ei chadw yn system rheoli gwybodaeth lleoliad addysg, a disgwylir i’r wybodaeth fywgraffyddol ar gyfer y CDU gael ei darparu ar ffurf adroddiad gan y cyfryw systemau. Tudalen | 109

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
Newyddion
2017-2019
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
?
Cartref_-_June_July