Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

11.15 Yn ogystal â’r

11.15 Yn ogystal â’r gofynion gorfodol, dylai’r CDU gynnwys unrhyw ofynion cyfathrebu a/neu ofynion mynediad sy’n berthnasol i’r plentyn, y person ifanc neu ei deulu, sydd angen eu hystyried o bosibl er mwyn hwyluso eu presenoldeb neu eu cyfranogiad mewn cyfarfodydd CDU. Hefyd, gall fod yn ddefnyddiol cynnwys crynodeb o sut i gyfathrebu’n fwy cyffredinol â’r plentyn neu’r person ifanc, a sut i’w gynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau. 11.16 Hefyd, dylai’r CDU gynnwys Rhif Unigryw Dysgwr y plentyn neu’r person ifanc os oes rhif wedi’i ddynodi ac os yw’n ddefnyddiol ei gynnwys. Safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc i. Crynodeb o safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc. 156 11.17 Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am chwarae, iechyd, annibyniaeth, cyfathrebu, y bobl y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn eu hystyried yn bwysig iddo (teulu, ffrindiau neu staff sy’n derbyn tâl), cyfeillgarwch, dyheadau ar gyfer, er enghraifft, addysg a gyrfa, byw’n annibynnol a chyfranogiad cymunedol, neu unrhyw beth arall sy’n bwysig i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc. 11.18 Dylai’r cynllun nodi’n glir a yw’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn cael ei ddyfynnu’n uniongyrchol, naill ai ar sail rhywbeth y mae wedi’i ddweud neu ei ysgrifennu. 11.19 Os yw’r CDU yn ymwneud â pherson ifanc, gall safbwyntiau, dymuniadau a theimladau rhiant y person ifanc gael eu cofnodi yn yr adran hon hefyd, os yw hynny’n briodol ac os yw’r person ifanc yn cydsynio. Proffiliau Un Dudalen 11.20 Un ffordd o ystyried safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu’r person ifanc yw creu proffil un dudalen. 11.21 Mae’r cyfryw broffiliau yn darparu gwybodaeth allweddol am blentyn neu berson ifanc mewn fformat y mae modd ei rannu a’i ddeall yn gyflym. Maent yn disgrifio cymeriad, doniau a thalentau plentyn neu berson ifanc, yr hyn sy’n bwysig iddo a’r ffordd orau o’i gynorthwyo. 11.22 Mae proffiliau un dudalen yn cael eu datblygu a’u diwygio drwy gynnwys y plentyn neu’r person ifanc mewn ffordd weithredol er mwyn sicrhau bod ei lais yn cael ei glywed. Mae’r proffiliau’n creu darlun cadarnhaol a chynhwysfawr o ddiddordebau’r plentyn neu’r person ifanc, gan amlinellu’r hyn sy’n bwysig iddo a’r hyn sy’n bwysig ar ei gyfer. Gall rhieni plant o oedran 156 Mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol ystyried y safbwyntiau hyn wrth baratoi’r CDU. Gweler Pennod 3 am ragor o wybodaeth am y ddyletswydd hon. Tudalen | 110

ysgol gorfodol helpu i ddatblygu proffiliau un dudalen, a bydd rhieni plant ifanc iawn yn darparu gwybodaeth am ddiddordebau ac anghenion cymorth y plentyn. 11.23 Bydd proffil da un dudalen yn cynnwys: beth mae pobl eraill yn ei barchu, ei edmygu a’i werthfawrogi ynghylch y plentyn neu’r person ifanc; beth sy’n bwysig i’r plentyn neu’r person ifanc o’i safbwynt ei hun; a beth sy’n bwysig i’r plentyn neu’r person ifanc o safbwynt gwrthrychol. 11.24 Mae mwy nag un ffordd o ddatblygu a chyflwyno proffil un dudalen, a dylai’r arddull a’r iaith adlewyrchu cymeriad unigol y plentyn neu’r person ifanc. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod y proffil yn gweithio’n effeithiol, mae’n bwysig sicrhau bod popeth yn cael ei nodi yn gywir, yn glir ac mewn ffordd sy’n hawdd i’w darllen. Dylai’r proffil ganolbwyntio ar yr agweddau cadarnhaol a bod yn gryno ac yn benodol. Fodd bynnag, mae angen iddo gynnwys digon o fanylion fel bod unrhyw un yn gallu defnyddio’r wybodaeth yn syth. Cofnodi gwybodaeth a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r CDU i. Cofnod cryno o drafodaethau cyfarfodydd a gynhaliwyd i ddatblygu’r CDU, cyngor perthnasol a chyfoes, a manylion y rhai sydd wedi cyfrannu at ddatblygu neu adolygu’r CDU, neu sydd wedi darparu gwybodaeth neu dystiolaeth yn ymwneud â’r cynllun; 11.25 Nid oes angen i’r cofnod o drafodaethau a gynhaliwyd i ddatblygu neu adolygu’r CDU fod yn gofnod gair-am-air; bydd crynodeb o’r hyn a drafodwyd a chan bwy yn ddigon. 11.26 Bydd y cyngor neu’r dystiolaeth ysgrifenedig yn cynnwys adroddiadau ac asesiadau diweddar a gynhaliwyd gan yr ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y CDU a gan asiantaethau neu weithwyr proffesiynol eraill, fel adroddiadau iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol. Hefyd, mae’n gallu cynnwys unrhyw ddata sy’n helpu i nodi ADY, fel data yn ymwneud â chyrhaeddiad. Gellir cynnwys yr adroddiad(au) llawn mewn atodiad. 11.27 Ar gyfer CDU sydd wedi bodoli ers cryn amser, bydd y wybodaeth hefyd yn cynnwys gwybodaeth sy’n deillio o fonitro diweddar o’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ac o olrhain data a thargedau, gan gynnwys dadansoddi a yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a gofnodwyd wedi arwain at y deilliannau a fwriadwyd. 11.28 Gall fod yn ddefnyddiol trefnu’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu o dan y penawdau canlynol: Beth sy’n bwysig i’r dysgwr; Beth sy’n bwysig ar gyfer y dysgwr; Tudalen | 111

2017-2019
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
TBV Newsletter August 2016
llanw
yma - Children's Commissioner for Wales
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Cymru
SCHOOLS PROGRAMME RHAGLEN YSGOLION
1,000,000
www.aber.ac.uk/prom