Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Beth sy’n llwyddo ac

Beth sy’n llwyddo ac angen ei ddatblygu; Beth sy’n methu ac angen ei newid. 11.29 Hefyd, gellid cynnwys o dan y penawdau hyn unrhyw wybodaeth sy’n deillio o unrhyw gyflwyniad neu fideo a ddangosir yn y cyfarfod CDU, neu sy’n deillio o unrhyw drafodaeth ar y cyfryw gyflwyniadau neu fideos, gan neu ar ran y plentyn neu’r person ifanc. 11.30 Os oes gan weithwyr proffesiynol, plant, rhieni plant neu bobl ifanc safbwyntiau gwahanol, mae angen eu cofnodi. Dylid eu cofnodi drwy ddefnyddio termau cyffredinol fel rhieni, athrawon neu’r uwch dîm arwain. Ni ddylid defnyddio enwau neu deitlau penodol oni bai bod yr unigolyn sy’n mynegi’r safbwynt yn dymuno hynny. Dylid defnyddio’r adran ‘Rhesymau am y Penderfyniadau a Wnaed’ i egluro’n glir sut mae’r safbwyntiau gwahanol wedi’u hystyried wrth wneud unrhyw benderfyniadau, er enghraifft, ynghylch y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. 11.31 Os yw rhieni wedi derbyn cyngor gan weithwyr proffesiynol yn uniongyrchol, mae angen ei gofnodi’n glir a’i ystyried yn briodol. Gellir ei gynnwys mewn atodiad wedyn. Disgrifiad o ADY y plentyn neu’r person ifanc i. Disgrifiad o ADY y plentyn neu’r person ifanc. 157 11.32 Dylai’r disgrifiad hwn fod mor glir a chynhwysfawr â phosibl a chynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl am effaith yr angen ar ddysgu’r plentyn neu’r person ifanc. Os oes diagnosis perthnasol wedi’i wneud, dylid ei gynnwys fel rhan o’r disgrifiad. Dylai’r rhai sy’n gyfrifol am ddrafftio’r CDU sicrhau nad ydynt yn camgymryd y disgrifiad o ADY am y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen i ddiwallu’r anghenion hynny. Mae’n bosibl y bydd y disgrifiad o ADY yn datblygu wrth wneud atgyfeiriadau a derbyn cyngor/asesiadau. Disgrifio a chyflwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol y plentyn neu’r person ifanc i. Y wybodaeth ganlynol ar gyfer pob elfen wahanol o’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a gofnodir: o disgrifiad o’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd i’w chyflwyno; o a yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol i’w chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg; o unrhyw driniaeth neu wasanaeth sydd i’w darparu gan y GIG, ac a fyddant yn cael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg; 157 Adran 8 o’r Ddeddf. Tudalen | 112

o y sefydliad a fydd yn cyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol; o enw a theitl swydd yr unigolyn cyswllt yn y sefydliad sy’n cyflwyno’r ddarpariaeth; o gwybodaeth am ba mor aml y bydd y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei chyflwyno (gan gynnwys, er enghraifft, cadarnhad y bydd yn cael ei chyflwyno bob dydd, ar y penwythnos, ar ddiwrnodau ysgol yn unig neu unwaith y tymor ac ati); o dyddiad cychwyn cyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol; o dyddiad gorffen cyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (os pennir dyddiad olaf); o enw’r corff a fydd yn gyfrifol am ariannu’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol; ac o os oes angen cyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol trwy gyfrwng y Gymraeg, y ffaith honno. ii. Manylion unrhyw ddatgymhwysiad o ran y Cwricwlwm Cenedlaethol 158 ; iii. Unrhyw ddarpariaeth arholi arbennig sydd ei hangen ac y cytunir arni i sicrhau bod gan y plentyn neu’r person ifanc fynediad llawn i’r arholiad er mwyn dangos ei gyrhaeddiad; ac iv. Enw unrhyw ysgol a enwir gan yr awdurdod lleol at ddibenion sicrhau bod plentyn yn cael ei dderbyn i’r ysgol, yn unol ag adran 42 o’r Ddeddf, gan nodi bod yr ysgol yn cael ei henwi at y diben hwnnw. 11.33 Dylai’r wybodaeth gael ei hysgrifennu mewn iaith glir nad yw’n cynnwys jargon er mwyn ceisio sicrhau bod pawb sy’n mynychu’r cyfarfod, gan gynnwys y plentyn neu’r person ifanc, yn gallu ei deall. 11.34 Gallai’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a gofnodir gynnwys gweithgareddau neu fathau o gymorth amrywiol, gan gynnwys: gweithiwr proffesiynol yn darparu strategaeth neu hyfforddiant sy’n cael ei roi ar waith wedyn gan weithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda’r plentyn neu’r person ifanc o ddydd i ddydd; neu arweiniad neu gymorth ar gyfer y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc gan y lleoliad addysg neu eraill. 11.35 Gall y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sy’n diwallu ADY y plentyn neu’r person ifanc yn y ffordd orau fod yn wahanol gan ddibynnu ar y math o sefydliad y mae’n ei fynychu. Er enghraifft, gall darpariaeth ysgol arbennig fod yn wahanol i ddarpariaeth ysgol brif ffrwd gan fod ysgol arbennig yn cael ei threfnu’n wahanol. 11.36 Bydd y wybodaeth am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn fwy defnyddiol os yw’n cael ei chyflwyno mewn ffordd glir. Dylai’r wybodaeth fod yn fanwl, yn benodol ac yn fesuradwy. Gall yr eglurdeb hwn ddeillio o ddisgrifio’r tasgau neu’r camau gweithredu penodol; hefyd, gallai nodi’r 158 O dan neu yn rhinwedd Deddf Addysg 2002. Tudalen | 113