Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

hyfforddiant neu’r

hyfforddiant neu’r cymwysterau gofynnol ar gyfer aelodau staff. Ni fydd datgan y bydd cymorth yn cael ei ddarparu yn diwallu’r angen i fod yn eglur; mae’n bwysig disgrifio’r tasgau sydd i’w cyflawni neu eu hwyluso gan aelodau staff, nodi eu cyfrifoldebau, ac, os oes angen, nodi’r cymwysterau neu’r hyfforddiant gofynnol ar eu cyfer. Os oes angen defnyddio cyfarpar arbenigol, dylid ystyried unrhyw waith cynnal a chadw rheolaidd neu ddiweddariadau perthnasol, a gall fod yn ddefnyddiol eu cofnodi os ydynt yn hysbys ac wedi’u hargymell. 11.37 Bydd angen i’r wybodaeth fanwl am y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sy’n cael ei chynnwys yn y CDU gael ei chytuno ymlaen llaw gan y rhai sy’n gyfrifol am gyflwyno ac ariannu’r ddarpariaeth. Dylai’r wybodaeth sy’n cael ei chynnwys adlewyrchu’r cytundeb. Er enghraifft, os oes angen therapi lleferydd ac iaith ar blentyn neu berson ifanc, mae’n rhaid cael cytundeb y darparwr gwasanaeth cyn cynnwys manylion fel ‘darperir cyfanswm o x sesiwn lleferydd ac iaith’. 11.38 Os yw’r corff sy’n cynnal y CDU yn penderfynu bod angen gwneud unrhyw ddarpariaeth ddysgu ychwanegol drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid cofnodi’r ffaith hon. 159 11.39 Er mwyn nodi’r cynnydd sy’n cael ei wneud tuag at sicrhau’r deilliant/deilliannau arfaethedig, mae’n bosibl y bydd angen pennu targedau interim a monitro effaith y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ar gynnydd y plentyn neu’r person ifanc. Gallai hyn gynnwys proses barhaus o olrhain ac, os oes angen, nodi manylion unrhyw asesiad a gynhelir yn rheolaidd yn y lleoliad addysgol. Gall unrhyw bryderon sy’n cael eu mynegi o ganlyniad i’r gwaith monitro hwn arwain at adolygiad o’r CDU yn ei gyfanrwydd (gweler Pennod 14). 11.40 Fel rhan o’r drafodaeth ar bennu darpariaeth ddysgu ychwanegol, dylid trafod unrhyw ffactorau eraill, fel manylion cynnal a chadw ac yswirio unrhyw gyfarpar arbenigol, a phwy sy’n gyfrifol am y materion hyn. 11.41 Ni ddylai ysgolion, SAB neu awdurdodau lleol ei gwneud yn ofynnol i blentyn, rhiant neu berson ifanc dalu am unrhyw ddarpariaeth sydd angen ei sicrhau ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc o dan y Ddeddf 160 . Deilliannau arfaethedig i. Cofnod o’r deilliannau arfaethedig o ganlyniad i wneud y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a ddisgrifir yn y CDU. 11.42 Dylai’r deilliannau ganolbwyntio’n gadarn ar ddyheadau’r plentyn a’i rieni neu’r person ifanc. 159 Adrannau 10(5), 12(5), 17(4), 19(3) a 37(6) o’r Ddeddf. 160 Adran 43 o’r Ddeddf. Nid yw hyn yn berthnasol os mai awdurdod lleol yw’r rhiant. Tudalen | 114

11.43 Dylai’r deilliannau arfaethedig ganolbwyntio ar alluogi plant a phobl ifanc i symud tuag at ddyheadau hirdymor, waeth a ydynt yn gyflogaeth neu’n addysg bellach neu uwch, byw’n annibynnol a/neu gyfranogiad cymunedol. Hefyd, gall CDU gynnwys deilliannau â ffocws ehangach, fel cydberthnasau cymdeithasol cadarnhaol a chryfder a sefydlogrwydd emosiynol. 11.44 I rai plant a phobl ifanc, gall deilliant arfaethedig ymwneud â lleihau effaith yr amharu ar eu dysgu. 11.45 Wrth gytuno deilliannau arfaethedig, mae’n hanfodol ystyried beth sy’n bwysig i’r plentyn neu’r person ifanc, a beth y mae am ei gyflawni. 11.46 Mae’n rhaid nodi’r holl ddeilliannau arfaethedig yn y CDU mewn ffordd sy’n golygu bod modd mesur a ydynt wedi’u cyflawni’n llwyddiannus, ac a ydynt yn ymarferol ac yn heriol. Er mwyn gwneud hyn, rhaid sicrhau bod deilliannau yn “CAMPUS” (Credadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol, Synhwyrol). 11.47 Dylai deilliannau arfaethedig fod yn heriol. Bydd deilliant addas ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc yn dibynnu ar ei lefel bresennol a’i botensial dros gyfnod penodedig. 11.48 Mae canllawiau ar sut i ddatblygu deilliannau, ynghyd ag enghreifftiau, ar gael yn nogfen Llywodraeth Cymru, Pecyn cymorth adolygiadau sy’n canolbwyntio ar unigolion: canllaw ar gyfer blynyddoedd cynnar, ysgolion a cholegau yng Nghymru. 161 Trosglwyddo 11.49 Mae’r adran hon yn darparu gofod i nodi darpariaeth ddysgu ychwanegol bosibl ar gyfer y dyfodol, fel darpariaeth ddysgu ychwanegol y gallai’r plentyn neu’r person ifanc ei derbyn mewn lleoliad newydd. 11.50 Adran ddewisol yw hon ar gyfer nodi darpariaeth ddysgu ychwanegol bosibl yn y dyfodol, a all fod yn ofynnol pan fydd y dysgwr yn symud i gamau addysg eraill (e.e. o’r ysgol uwchradd i SAB). 11.51 Wrth lunio’r CDU, gall yr ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol nodi darpariaeth ddysgu ychwanegol benodol a fydd ei hangen o bosibl yn y dyfodol pan fydd y dysgwr yn symud i leoliad addysgol arall. Os felly, dylid cofnodi’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol bosibl yn y CDU o dan y pennawd “Trosglwyddo”. 11.52 Mae rhagor o wybodaeth am drosglwyddo ar gael ym Mhennod 17. Rhesymau dros y penderfyniadau a wnaed 161 http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150909-reviews-toolkit-cy.pdf Tudalen | 115

Cymru