Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

i. Y rhesymau dros enwi

i. Y rhesymau dros enwi ysgol at ddibenion sicrhau bod plentyn yn cael ei dderbyn i’r ysgol, yn unol ag adran 42 o’r Ddeddf, pan fydd ysgol wedi’i henwi at y diben hwn; a ii. Pan nad yw ysgol wedi’i henwi at ddibenion sicrhau bod plentyn yn cael ei dderbyn i’r ysgol yn unol ag adran 42 o’r Ddeddf, er bod y plentyn neu’r rhiant wedi gwneud cais am hynny, y rhesymau dros y penderfyniad hwnnw. 11.53 Diben yr adran hon yw amlinellu pam y mae rhai penderfyniadau wedi’u gwneud, yn enwedig os oedd anghytuno ynghylch y mater. Mae’n bosibl y bydd gweithwyr proffesiynol yn anghytuno, neu fod y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn anghytuno â’r gweithwyr proffesiynol, neu fod unrhyw un arall yn anghytuno. Er enghraifft, gall yr adran hon nodi bod y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol mewn un adroddiad yn fwy addas i ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc na’r ddarpariaeth mewn adroddiad arall. 11.54 Gallai’r adran hon gynnwys y rhesymau dros benderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, a dylai wneud hynny os oes rhesymau penodol dros benderfyniad na fyddant yn amlwg o bosibl i rywun sy’n ystyried yr achos yn y dyfodol, neu os oedd anghytuno ynghylch yr ADY neu’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. 11.55 Os nad oes anghytuno ynghylch y mater, neu unrhyw angen arall i egluro penderfyniad, gall yr adran hon o’r CDU gyfeirio at gofnod y wybodaeth a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r CDU. Amserlen o ddigwyddiadau allweddol i. Crynodeb o ddigwyddiadau allweddol ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc, sy’n bwysig iddo neu’n berthnasol i’w ADY, gan gynnwys: a. dyddiad y cyfarfod CDU arfaethedig nesaf – mae’r mis a’r flwyddyn yn ddigon, ond rhaid cynnwys y dyddiad llawn os yw’n hysbys; b. y dyddiad cau ar gyfer adolygu’r CDU yn unol ag adrannau 21 neu 22 o’r Ddeddf; c. cofnod o ddyddiadau a threfnydd cyfarfodydd CDU blaenorol diweddar; a d. chofnod o’r lleoliadau addysg a fynychwyd ers y CDU cyntaf. 11.56 Os yw plentyn neu berson ifanc yn derbyn cymorth gan ei leoliad addysg yn unig, mae’n bosibl y bydd y crynodeb hwn ond yn cynnwys y dyddiadau arfaethedig ar gyfer cyfarfodydd CDU, a dyddiadau’n ymwneud â chyrraedd neu adael lleoliadau addysg. Mae’n allweddol bwysig sicrhau bod y llinell amser yn cynnwys yr holl ddigwyddiadau sy’n arwyddocaol ac yn berthnasol i ddeall ADY y plentyn neu’r person ifanc, cynllunio’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ofynnol a helpu i nodi’r adegau pan fydd angen cynnal adolygiadau. Tudalen | 116

11.57 Dyma enghreifftiau o ddigwyddiadau posibl: atgyfeiriad ar gyfer asesiad/archwiliad gan weithiwr proffesiynol; unrhyw asesiad ynghyd â chanlyniadau a/neu gyngor; prawf neu arsylwad gan weithiwr proffesiynol a/neu asiantaeth neu gynghorydd allanol; diagnosis o gyflwr; salwch; dechrau defnyddio cyfarpar neu fewnblaniadau newydd i helpu i fanteisio ar addysg; neu ddigwyddiad sydd wedi cael effaith emosiynol, ymddygiadol neu effaith ar gyrhaeddiad. 11.58 Nid oes angen cofnodi’r digwyddiadau yn fanwl, ond dylid nodi’r wybodaeth ganlynol: beth sydd wedi digwydd neu natur y digwyddiad; y sefydliad/gwasanaeth/unigolyn sy’n gyfrifol am y digwyddiad, fel diagnosis, sgrinio neu brawf, lle bo hynny’n briodol; a dyddiad y digwyddiad. 11.59 Hefyd, bydd angen cynnwys digwyddiadau cyn datblygu’r CDU cyntaf os ydynt yn ymwneud ag ADY y plentyn neu’r person ifanc a’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ofynnol. Llofnodion i. Lle i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc lofnodi’r CDU i gadarnhau eu bod yn fodlon ag ef. ii. Lle i’r person sy’n gyfrifol am gydlynu’r CDU lofnodi’r cynllun. 11.60 Os yw’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn gwrthod llofnodi’r CDU, bydd angen trafod eu rhesymau dros wrthod llofnodi’r ddogfen. Mae’n bosibl y bydd y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc eisiau nodi pam nad ydynt am lofnodi’r CDU. Ni ddylai hyn rwystro’r broses o weithredu yn unol â’r amserlenni a ragnodir. Tudalen | 117

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO