Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 12: Llunio CDU

Pennod 12: Llunio CDU – Gwaith Amlasiantaeth Crynodeb 12.1 Mae’r Bennod hon yn nodi’r dyletswyddau gorfodol a ragnodir yn y Ddeddf, yn cyflwyno rhagor o ofynion ei hun, ac yn darparu canllawiau ar waith amlasiantaeth yng nghyd-destun llunio CDU, sy’n berthnasol i achosion mwy difrifol a chymhleth yn benodol. Dylid darllen y Bennod hon ochr yn ochr â Phennod 11, sy’n ymdrin â chynnwys CDU. 12.2 Mae rhai o’r asiantaethau a’r gwasanaethau mwyaf cyffredin ym maes ADY wedi’u nodi yn Atodiad C. Gwaith amlasiantaeth 12.3 Un o egwyddorion allweddol y Cod hwn yw’r angen i bawb sy’n darparu cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY gydweithio er budd pennaf y plentyn neu’r person ifanc (gweler Pennod 2). Dylai pob gweithiwr proffesiynol sy’n helpu i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc gefnogi egwyddorion ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Ym mhob achos, dylai pawb ystyried y posibilrwydd bod asiantaethau eraill eisoes yn cynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc, a mynd ati i’w cynnwys yn briodol. 12.4 Dylai gweithwyr proffesiynol sicrhau bod y broses o rannu gwybodaeth yn y cyd-destun hwn yn cyd-fynd â gofynion Deddf Diogelu Data 1998. 12.5 Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd lleoliad addysg plant neu bobl ifanc ag ADY yn gallu cyflwyno neu reoli’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Mewn sefyllfa o’r fath, nid oes angen cynnwys gweithwyr proffesiynol eraill neu’r awdurdod lleol yn y gwaith o ddatblygu’r CDU, ei roi ar waith o ddydd i ddydd neu ei adolygu. 12.6 Bydd plant a phobl ifanc eraill angen cymorth a darpariaeth ddysgu ychwanegol gan asiantaethau gwahanol i raddau gwahanol. Er enghraifft, gall asiantaethau allanol gynorthwyo plant a phobl ifanc i fanteisio’n llawn ar ddarpariaeth lleoliadau prif ffrwd. I’r rhai sydd ag anghenion mwy cymhleth, mae’n bosibl y bydd angen mewnbwn a chymorth asiantaethau gwahanol sy’n cydweithio i roi pecyn cynhwysfawr o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ar waith er mwyn diwallu anghenion plentyn neu berson ifanc. 12.7 Gall gwasanaethau arbenigol ddarparu cymorth a chefnogaeth ar ddwy lefel. Gall gwasanaethau arbenigol ddarparu cyngor a chymorth i leoliad y blynyddoedd cynnar, ysgol neu SAB ynglŷn â sut i gynorthwyo plant a phobl ifanc yn y lleoliad. Gall hyn gynnwys datrys problemau ehangach, datblygu gallu yn y lleoliad, a mynd i’r afael â’r amgylchedd. Yn ogystal â diwallu anghenion presennol, gall y dull gweithredu hwn sicrhau na fydd anghenion yn dwysau, gan osgoi’r angen am ddarpariaeth fwy dwys a chostus. Tudalen | 118

12.8 Yn yr un modd, gall gwasanaethau arbenigol ddarparu cyngor a chymorth ar gyfer plant neu bobl ifanc benodol. Gall ymarferydd penodol, fel seicolegydd addysg, fod yn uniongyrchol gyfrifol am y ddarpariaeth, neu gellir ei dirprwyo i aelod staff priodol. Dylai gweithiwr proffesiynol fynd ati i gynghori, llunio a goruchwylio’r ddarpariaeth berthnasol a monitro cynnydd y plentyn neu’r person ifanc. Gall y gwasanaethau hyn helpu i ddiwallu anghenion presennol unigolyn, a dylid eu defnyddio i atal anghenion yn y dyfodol. 12.9 Gall gwasanaethau arbenigol: helpu ysgolion a SAB i nodi a diwallu anghenion plant a phobl ifanc o bob math, gan gynnwys darparu cyngor a chymorth i wahaniaethu’r cwricwlwm a strategaethau; darparu hyfforddiant ar lefel ysgol gyfan/SAB cyfan ar ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc wahanol, er enghraifft, diwallu anghenion cyfathrebu drwy gefnogi dull gweithredu ysgol gyfan/SAB cyfan ym meysydd caffael iaith yn gynnar, gwahaniaethu’r cwricwlwm a rhoi strategaethau ar waith; darparu cyngor ar CDU a thargedau; helpu ysgolion, SAB ac awdurdodau lleol i nodi anghenion a darparu cyngor ar y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a fydd yn cael ei gwneud, neu sy’n cael ei gwneud ar hyn o bryd; darparu asesiadau o anghenion mwy arbenigol er mwyn nodi’r dewisiadau cymorth; darparu cyngor ar gyfer y rhai sydd â nam ar y synhwyrau; darparu cyngor ar ddefnyddio strategaethau a deunyddiau newydd neu arbenigol a bod yn ffynhonnell ymarfer diweddaraf; darparu cyngor ar gyfarpar arbenigol, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer staff ysgolion a SAB ar sut i’w ddefnyddio, ei gynnal a’i gadw, a sut i gynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc i’w ddefnyddio; cynorthwyo rhieni i’w helpu i ddeall anghenion eu plentyn a sut i’w gynorthwyo; datblygu gallu er mwyn gwella darpariaeth ysgolion a SAB; darparu cyswllt gyda sefydliadau arbenigol yn y trydydd sector; darparu cymorth penodol pan fydd plentyn neu berson ifanc yn trosglwyddo rhwng lleoliadau, er mwyn ei helpu i drosglwyddo’n llwyddiannus, cynghori’r lleoliadau newydd a helpu i sicrhau bod darpariaethau perthnasol ar waith ac yn gweithio’n effeithiol; a hwyluso cydweithio drwy ddwyn ynghyd weithwyr proffesiynol perthnasol i sicrhau prosesau cynllunio a darpariaeth integredig. 12.10 Os yw’n dod i’r amlwg bod diffyg arbenigedd ymysg staff mewn ysgol brif ffrwd neu SAB, dylai’r ysgol neu’r SAB ystyried gofyn am gyngor allanol. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, achosion pan fydd gan y plentyn neu’r person ifanc angen llai cyffredin, fel nam ar y golwg neu’r clyw, neu’r ddau, ac nad oes gan y staff y wybodaeth na’r arbenigedd i gefnogi’r plentyn neu’r person ifanc yn briodol. Mewn achosion o’r fath, mae angen sicrhau cyfraniad gan Tudalen | 119

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government