Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

erson sy’n gymwys i

erson sy’n gymwys i addysgu disgyblion neu fyfyrwyr sydd â’r namau hyn. Bydd plant neu bobl ifanc sydd â’r cyfryw anghenion yn ymddangos ar gofrestr a gynhelir gan yr awdurdod lleol. 162 12.11 Ar ôl penderfynu bod gan blentyn neu berson ifanc ADY posibl, dylai’r corff sy’n gyfrifol am lunio CDU ystyried a oes angen mewnbwn gan asiantaethau allanol neu weithwyr proffesiynol eraill sydd â chymwysterau addas. Dylai lefel eu cyfraniad gael ei chytuno gan yr asiantaethau gwahanol. Bydd lefel yr ymgysylltiad a’r cyngor sydd eu hangen gan asiantaethau a gweithwyr proffesiynol gwahanol yn amrywio, gan ddibynnu ar natur anghenion ac amgylchiadau’r plentyn neu’r person ifanc. Dyma rai enghreifftiau: cyngor a gwybodaeth addysgol gan bennaeth neu brifathro lleoliad blynyddoedd cynnar, ysgol neu ôl-16 neu sefydliad arall y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei fynychu; cyngor gan swyddogion yr awdurdod lleol; ymgynghori ag unigolyn sy’n gymwys i addysgu plant neu bobl ifanc sydd â namau penodol, er enghraifft, nam ar y golwg a/neu nam ar y clyw; cyngor a gwybodaeth feddygol gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n helpu i ddiwallu anghenion iechyd y plentyn neu’r person ifanc; cyngor a gwybodaeth seicolegol gan seicolegydd addysg, a ddylai gael ei ddarparu fel arfer gan yr awdurdod lleol os yw’r plentyn yn mynychu ysgol a gynhelir; dylai’r seicolegydd addysg ymgynghori ag unrhyw seicolegwyr eraill y mae’n hysbys iddynt weithio gyda’r plentyn neu’r person ifanc lle bo hynny’n briodol; cyngor a gwybodaeth gofal cymdeithasol gan, neu ar ran, awdurdod lleol sy’n ymwneud â’r plentyn neu’r person ifanc, a/neu os oes gan y plentyn gynllun gofal a chymorth gyda chydlynydd arweiniol; ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal – yr awdurdod sy’n gofalu am y plentyn, Cydgysylltydd Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal, aelod o staff dynodedig, a lle bo hynny’n briodol, gweithiwr iechyd proffesiynol dynodedig; cyngor arbenigol ar yrfaoedd i helpu’r plentyn neu’r person ifanc i baratoi ar gyfer dysgu pellach, trosglwyddo i fyd oedolion a byw’n annibynnol; cyngor gan dîm troseddau ieuenctid os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn cael ei gadw’n gaeth mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc, os yw’r person ifanc yn bwrw ei ddedfryd yn y gymuned neu os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn hysbys i’r tîm troseddau ieuenctid ac mae mewn perygl o aildroseddu (Pennod 20); ac o safbwynt plant aelodau’r Lluoedd Arfog, dylid gofyn am gyngor y Gwasanaeth Cynghori Addysg Plant lle bo hynny’n briodol (Pennod 20). 12.12 Dylai’r corff sy’n gyfrifol am lunio CDU ofyn i’r plentyn, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc a oes unrhyw weithwyr proffesiynol yn gweithio gyda’r 162 Adran 18 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 Tudalen | 120

plentyn neu’r person ifanc eisoes, neu a oes unrhyw weithwyr proffesiynol neu unigolion eraill y dylid ymgynghori â nhw yn eu barn nhw. Bydd angen cynnal yr ymgynghoriad hwn mor fuan â phosibl i sicrhau bod digon o rybudd ac amser i dderbyn eu mewnbwn. 12.13 Dylai unrhyw asiantaeth sy’n ymwneud â phlentyn neu berson ifanc sydd ag ADY (neu sy’n credu y gall fod ganddo ADY) gael ei gwahodd i gyfrannu at y gwaith o ddatblygu a diweddaru CDU. Mewn achosion mwy cymhleth, dylid gwneud pob ymdrech i symleiddio a chyfuno cynlluniau lle bo hynny’n briodol ac ar ôl derbyn cydsyniad (os oes angen) (gweler Pennod 10). 12.14 Dylai unrhyw weithwyr proffesiynol o asiantaethau allanol sy’n cyfrannu at y gwaith fod â chymwysterau addas ac, os oes modd, cael eu hawdurdodi i wneud penderfyniadau a bod yn atebol amdanynt. 12.15 Os yw’r sefydliad sy’n gyfrifol am arwain y gwaith o lunio’r CDU yn credu ei bod yn ofynnol cynnwys asiantaethau eraill, mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol hysbysu’r plentyn, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc eu bod wedi gofyn am gyngor asiantaethau allanol. 12.16 Fel rhan o’r broses o ddwyn ynghyd yr holl gyngor perthnasol, dylid egluro y gallai fod angen archwilio neu asesu’r plentyn neu’r person ifanc. Os oes bwriad i archwilio neu asesu plentyn, mae’n rhaid hysbysu rhieni am eu hawl i fod yn bresennol gyda’u plentyn yn ystod unrhyw gyfweliad, prawf, archwiliad meddygol neu asesiad arall sy’n cael ei gynnal, ac mae’n rhaid hysbysu rhieni am amser, lleoliad a diben unrhyw apwyntiadau. 12.17 Er bod ganddynt hawl i fod yn bresennol, dylid hysbysu rhieni y gall hynny fod yn ddiangen ac yn niweidiol i’r broses o bosibl o dan rai amgylchiadau. Hefyd, gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, ni fydd eu presenoldeb er budd pennaf y plentyn neu’r person ifanc bob amser. Er enghraifft, os yw’r asesiad yn cynnwys arsylwi ar blentyn yn yr ystafell ddosbarth, bydd y plentyn yn ymddwyn yn wahanol os yw ei rieni yn bresennol, gan danseilio diben y gwaith arsylwi. Dylid egluro hyn i’r rhieni. Os yw rhieni yn mynychu arsylwadau, dylid nodi’r ffaith honno yn yr adroddiad. 12.18 Gall gwasanaethau cymorth allanol sy’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol ac asiantaethau allanol wylio’r plentyn neu’r person ifanc yn ei leoliad addysg os yw hynny’n briodol ac yn ymarferol. Gall gwasanaethau cymorth allanol ddarparu cyngor ar lunio CDU, cwblhau asesiadau mwy arbenigol i lywio gwaith cynllunio a mesur cynnydd dysgwr, darparu cyngor ar bennu targedau a strategaethau ategol, darparu cyngor ar ddefnyddio strategaethau neu ddeunyddiau newydd neu arbenigol, ac mewn rhai achosion, darparu cymorth ar gyfer gweithgareddau penodol. 12.19 Wrth geisio sicrhau mewnbwn gan asiantaethau eraill, dylai’r ysgol/SAB neu’r awdurdod lleol ddarparu tystiolaeth a all fod o gymorth i’r asiantaeth. Dylai hyn gynnwys unrhyw dystiolaeth o’r ymyriadau gwahanol sydd wedi’u rhoi ar waith, data ar yr ymyriad gan gynnwys gwybodaeth am yr amserlen, Tudalen | 121

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO