Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

unrhyw adolygiad o’r

unrhyw adolygiad o’r ymyriadau, a gwybodaeth am dargedau sydd wedi’u pennu. Bydd angen rhannu unrhyw CDU sydd wedi’i lunio ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc â’r asiantaeth hefyd. 12.20 Dylai asiantaethau sydd wedi derbyn gwahoddiad i gyfarfod CDU wneud pob ymdrech i fynd. Mae’n bosibl y bydd angen i asiantaethau ddarparu adroddiadau a mathau eraill o wybodaeth. Modelau gwaith amlasiantaeth 12.21 Mae awdurdodau lleol a gwasanaethau eraill eisoes yn darparu cymorth amlasiantaeth sy’n seiliedig ar yr egwyddor o sicrhau bod y plentyn neu’r teulu yn ganolog i’r broses o wneud penderfyniadau. Un enghraifft yw’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf. Mae’r modelau gwaith amlasiantaeth hyn yn canolbwyntio ar anghenion y plentyn a/neu’r teulu, gan ddwyn ynghyd amrywiaeth o wasanaethau (cyfeirir at hyn yn aml fel gwaith amlasiantaeth) er mwyn cwblhau asesiad cynnar ac effeithiol i nodi anghenion ac ystyried y dull/dulliau mwyaf priodol o ddiwallu anghenion mewn ffordd integredig a holistaidd. 12.22 Os yw plentyn neu berson ifanc yn cymryd rhan yn y rhaglenni hyn a bod ganddo CDU, gall fod yn ddefnyddiol rhannu’r cynllun â’r asiantaethau perthnasol. Gwasanaethau arbenigol/asiantaethau allanol 12.23 Dylai staff mewn ysgolion a SAB weithio gyda gweithwyr proffesiynol arbenigol, ac ochr yn ochr â nhw. Bydd Cydlynwyr ADY yn darparu llawer iawn o arbenigedd, ond gallant ddod i’r casgliad bod angen rhagor o gyngor a mewnbwn gan weithwyr proffesiynol arbenigol. Dylai’r Cydlynydd ADY sicrhau bod modd ymgynghori â gweithwyr proffesiynol, rhoi unrhyw gyngor ar waith, ac ystyried unrhyw safbwyntiau, cyngor neu bryderon gwahanol. 12.24 Mae’n bosibl y bydd angen gwasanaethau arbenigol wrth bennu anghenion plentyn neu berson ifanc yn y lle cyntaf ac wrth benderfynu sut i ddiwallu’r anghenion hynny, neu os penderfynir bod angen rhagor o arbenigedd ar ôl rhoi ymyriadau eraill ar waith. Gall fod yn briodol atgyfeirio achos i wasanaeth arbenigol os oes angen mewnbwn neu gyngor sydd y tu hwnt i allu’r ysgol neu’r SAB oherwydd anghenion y plentyn neu’r person ifanc, neu os oes angen cyngor/ymgynghoriad/asesiad/ymyriad ychwanegol oherwydd nad yw’r plentyn neu’r person ifanc yn gwneud y cynnydd disgwyliedig er bod ymyriad priodol ar waith yn yr ysgol neu’r SAB. 12.25 Mae rhai o’r asiantaethau a’r gwasanaethau mwyaf cyffredin ym maes ADY wedi’u nodi yn Atodiad C. Tudalen | 122

Ceisiadau statudol gan awdurdodau lleol am gymorth neu wybodaeth gan gyrff cyhoeddus eraill 12.26 Gall awdurdodau lleol ofyn am wybodaeth neu gymorth gan gyrff eraill er mwyn arfer eu swyddogaeth o dan y Ddeddf. 163 12.27 Y cyrff/unigolion yw: awdurdod lleol arall; awdurdod lleol yn Lloegr; corff llywodraethu ysgol a gynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr; corff llywodraethu sefydliad yn y sector AB yng Nghymru neu yn Lloegr; perchennog Academi; tîm troseddau ieuenctid ar gyfer ardal yng Nghymru neu yn Lloegr; y person sy’n gyfrifol am lety ieuenctid perthnasol yng Nghymru neu yn Lloegr; Bwrdd Iechyd Lleol; Ymddiriedolaeth GIG; Bwrdd Comisiynu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol; grŵp comisiynu clinigol; Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG; Awdurdod Iechyd Arbennig. 12.28 Mae’n rhaid 164 i’r cyrff hyn gydymffurfio ag unrhyw gais oni bai y byddai gwneud hynny yn anghydnaws â dyletswyddau’r corff ei hun neu y byddai’n cael effaith niweidiol ar arfer ei swyddogaethau. 12.29 Os yw’r corff yn penderfynu peidio â chydymffurfio â chais yr awdurdod lleol, mae’n rhaid iddo ysgrifennu at yr awdurdod yn nodi’r rhesymau am ei benderfyniad. 165 12.30 Er bod y gofyniad statudol i ymateb ond yn berthnasol i gais am gymorth neu wybodaeth gan awdurdod lleol, dylai pob cais gan ysgolion a SAB i’r cyrff uchod gael ei ystyried, a dylai’r cyrff weithredu yn rhesymol wrth ymateb iddynt. 12.31 Os yw ysgol neu SAB yn paratoi CDU ond nad yw’n gallu cael y cymorth neu’r wybodaeth ofynnol gan y cyrff cyhoeddus perthnasol, dylai’r ysgol neu’r SAB hysbysu’r awdurdod lleol. Mae’n bosibl y bydd angen i’r awdurdod lleol dderbyn cyfrifoldeb am baratoi’r CDU ac yna ddefnyddio ei bwerau statudol i ofyn am wybodaeth gan y corff cyhoeddus perthnasol. 12.32 Cyflwynir rheoliadau sy’n nodi bod yn rhaid i berson sydd â dyletswydd i gydymffurfio â chais o dan yr adran hon gydymffurfio â’r cais erbyn y dyddiad a ragnodir, oni bai bod eithriad rhagnodedig yn berthnasol. 163 Adran 38 164 Adran 58(2) o’r Ddeddf 165 Adran 58(3) o’r Ddeddf Tudalen | 123

Cymru
?