Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Darpariaeth ddysgu

Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w sicrhau gan Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG 12.33 Bydd angen cymorth cyrff iechyd i ddiwallu anghenion rhai plant a phobl ifanc. Gall cyrff iechyd helpu i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys: darparu cyngor i wella’r broses o nodi ADY yn effeithiol ac yn amserol; darparu cyngor i staff ar addasu’r amgylchedd lle mae’r plentyn neu’r person ifanc yn derbyn ei addysg; darparu cyngor ar y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd i’w sicrhau; darparu cyfarpar, ymyriad uniongyrchol a darpariaeth ddysgu ychwanegol os cytunir bod angen gwneud hynny. Gall aelodau staff eraill gefnogi’r broses hon drwy roi gweithgareddau/rhaglenni therapi ar waith; darparu hyfforddiant ar gyfer staff mewn ysgol neu SAB i ddiwallu anghenion penodol; helpu i fonitro cynnydd y plentyn a darparu adroddiadau yn ôl y gofyn. 12.34 Os credir y gall corff iechyd ddarparu triniaeth neu wasanaeth perthnasol sy’n debygol o helpu i fynd i’r afael ag ADY plentyn neu berson ifanc, mae’r Ddeddf yn nodi bod awdurdod lleol neu SAB yn gallu atgyfeirio’r mater i gorff iechyd at y diben hwnnw. Mae dyletswyddau cyrff iechyd wedi’u nodi yn adrannau 18 a 19 o’r Ddeddf. 12.35 Pwy sy’n gallu gwneud atgyfeiriad? Atgyfeiriad yn ymwneud â Plentyn Person ifanc sy’n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol a gynhelir Person ifanc nad yw’n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol a gynhelir (h.y. caiff ei addysgu mewn SAB neu leoliad arbenigol) Y corff sy’n gallu gwneud atgyfeiriad Awdurdod lleol Awdurdod lleol Awdurdod lleol neu SAB (gan ddibynnu ar bwy sy’n llunio neu’n cynnal y CDU). 12.36 Mae’n rhaid i awdurdod lleol neu SAB wneud y canlynol cyn gwneud atgyfeiriad i gorff iechyd: Tudalen | 124

hysbysu’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc ei fod yn bwriadu gwneud yr atgyfeiriad; rhoi cyfle i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc drafod a ddylid gwneud yr atgyfeiriad; bodloni ei hun bod gwneud yr atgyfeiriad er budd pennaf y plentyn neu’r person ifanc; a nodi’r ADY sy’n destun cais am gyngor gan y corff iechyd. 12.37 Os caiff mater ei atgyfeirio, mae’n rhaid 166 i’r corff iechyd ystyried a oes triniaeth neu wasanaeth perthnasol ar gael sy’n debygol o helpu i ddiwallu ADY y plentyn neu’r person ifanc. Os yw corff iechyd yn nodi bod y cyfryw driniaeth neu wasanaeth ar gael, mae’n rhaid iddo: 167 sicrhau’r driniaeth neu’r gwasanaeth ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc; penderfynu a ddylid darparu’r driniaeth neu’r gwasanaeth 168 ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg; a rhoi pob cam rhesymol ar waith i sicrhau bod modd darparu’r driniaeth neu’r gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, os yw’n penderfynu bod angen darparu’r driniaeth neu’r gwasanaeth i’r plentyn neu’r person ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg. 12.38 Os yw corff iechyd yn nodi triniaeth neu wasanaeth perthnasol sy’n debygol o ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc, mae’n rhaid 169 iddo: hysbysu’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol a wnaeth yr atgyfeiriad am y driniaeth neu’r gwasanaeth; os yw’r atgyfeiriad wedi’i wneud gan gorff nad yw’n cynnal y CDU, hysbysu’r corff sy’n gyfrifol am gynnal y CDU; ac os yw’r corff iechyd yn credu bod angen darpariaeth ddysgu ychwanegol trwy gyfrwng y Gymraeg, hysbysu’r rhai a restrir uchod. 12.39 Wedyn, mae’n rhaid 170 i’r corff sy’n cynnal y cynllun ddisgrifio’r driniaeth neu’r gwasanaeth yn y CDU, gan nodi mai darpariaeth ddysgu ychwanegol yw hon a fydd yn cael ei sicrhau gan y corff iechyd. Os yw’r corff iechyd yn credu bod angen gwneud darpariaeth ddysgu ychwanegol trwy 166 Adran 18(4) o’r Ddeddf 167 Adran 18(5) o’r Ddeddf 168 Ystyr “triniaeth neu wasanaeth perthnasol” yw unrhyw driniaeth neu wasanaeth y byddai corff GIG yn ei darparu/ei ddarparu fel arfer fel rhan o’r gwasanaeth iechyd cynhwysfawr yng Nghymru a nodir o dan Adran 1(1) o Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (c. 42) 169 Adran 19 (1) o’r Ddeddf 170 Adran 19 (2) o’r Ddeddf Tudalen | 125

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016
llanw