Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

gyfrwng y Gymraeg,

gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid 171 i’r corff sy’n cynnal y cynllun nodi bod y driniaeth neu’r gwasanaeth yn ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd angen ei gwneud trwy gyfrwng y Gymraeg. 12.40 Wedyn, mae’n rhaid i’r corff iechyd wneud y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Ni ellir dileu na newid y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol heb adolygu’r CDU a heb sicrhau bod y corff iechyd yn cytuno bod angen adolygiad, neu’n gwneud cais am adolygiad. Os yw’r corff iechyd yn gwneud cais am ddileu neu newid y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y mae’n rhaid i’r corff iechyd ei sicrhau, mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n cynnal y CDU wneud hynny. 12.41 Os yw Tribiwnlys Addysg Cymru yn gorchymyn bod angen diwygio CDU yn ymwneud â darpariaeth ddysgu ychwanegol y mae corff iechyd am ei sicrhau, nid yw’n ofynnol i gorff iechyd sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ddiwygiedig oni bai ei fod yn cytuno gwneud hynny. Dylai asiantaethau gydweithio i ddod i gytundeb o dan y cyfryw amgylchiadau. 12.42 Er mwyn helpu cyrff iechyd i arfer eu swyddogaethau o dan y Ddeddf, mae’n rhaid 172 iddynt ddynodi swyddog i fod yn gyfrifol am gydlynu swyddogaethau’r bwrdd iechyd yn ymwneud â phlant a phobl ifanc ag ADY. Cyfeirir at yr unigolyn hwn fel y Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg. Y Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA) Trosolwg o’r SACDA 12.43 Mae’n rhaid i Fyrddau Iechyd yng Nghymru ddynodi swyddog (y ‘SACDA’) i fod yn gyfrifol am gydlynu swyddogaethau’r Bwrdd Iechyd yn ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd ag ADY 173 . 12.44 Dylai’r SACDA oruchwylio gwasanaethau iechyd y Byrddau Iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 0 a 24 oed sydd ag ADY. Bydd hyn yn cynnwys: cynorthwyo’r Bwrdd Iechyd i gyflawni ei swyddogaeth i gydweithio â gwasanaethau eraill i hyrwyddo deilliannau gwell ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc mewn addysg sydd ag ADY; gweithredu mewn ffordd strategol i hyrwyddo ADY yn y Bwrdd Iechyd a hybu dulliau newydd o weithio a rhannu arferion gorau; sicrhau dull strategol a chyson o nodi, asesu, cynllunio, cyflwyno a monitro CDU; 171 Adran 19 (3) o’r Ddeddf 172 Adran 55(1) o’r Ddeddf. 173 Adran 55(1) o’r Ddeddf. Tudalen | 126

heoli a monitro cydymffurfiaeth â dyletswyddau’r Bwrdd Iechyd ym maes ADY; mesur llwyddiant ymyriadau’r Bwrdd Iechyd. 12.45 Mae’n rhaid i’r Bwrdd Iechyd ddynodi SACDA sydd, yn ei farn ef, â chymwysterau a phrofiad addas mewn darparu gofal iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag ADY: Dylai’r SACDA fod â phrofiad ar lefel uwch arweiniol yn y gwasanaeth iechyd, a dylai allu darparu cyfeiriad strategol cyffredinol i sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn gallu cyflawni ei rwymedigaethau statudol ym maes ADY, nodi a datrys problemau a gwrthdaro mor gynnar â phosibl, ac uwchgyfeirio problemau fel sy’n briodol. Mae’n rhaid i’r swyddog fod yn ymarferydd meddygol cofrestredig, yn nyrs gofrestredig neu’n weithiwr iechyd proffesiynol arall (aelod o’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal neu PHReg). Dylai’r swyddog fod â phrofiad lefel uwch mewn agwedd ar ofal iechyd sy’n berthnasol i ADY drwy brofiad o weithio mewn maes gofal iechyd, fel Meddygol (gofal sylfaenol neu ofal eilaidd), Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gweithiwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, neu Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd. 12.46 Dylai’r SACDA adrodd i Swyddog sy’n Aelod o’r Bwrdd Iechyd. Gall y Swyddog ddirprwyo goruchwyliaeth weithredol o’r SACDA, ond bydd y Swyddog yn parhau i fod yn gyfrifol ac yn atebol ar lefel Bwrdd. Dylai’r trefniadau hyn gael eu rhoi ar waith fel rhan o’r trefniadau gweithredol presennol. 12.47 Dylai’r amser a neilltuir ar gyfer cyflawni rôl y SACDA gael ei lywio gan nifer y plant a phobl ifanc yn ardal y Bwrdd Iechyd sydd ag ADY, a bydd angen i’r Bwrdd Iechyd gytuno ar yr amser a neilltuir. Mae rolau tebyg yn awgrymu bod angen neilltuo 1 diwrnod fesul 40,000 o blant a phobl ifanc yn yr ardal. 12.48 Mae rôl y SACDA yn cynnwys swyddogaethau strategol a chydlynu sydd angen cael eu cyflawni gan y SACDA. Fodd bynnag, ni ddylai’r SACDA gyfrannu at CDU pob plentyn, felly bydd angen iddo ddirprwyo swyddogaethau gweithredol i wasanaeth priodol yn y Bwrdd Iechyd, yn enwedig os oes angen gwybodaeth dechnegol am bwnc penodol, neu os yw gweithiwr iechyd proffesiynol eisoes yn cyfrannu at ofal plentyn. Gweithio mewn partneriaeth 12.49 Dylai’r SACDA weithio mewn partneriaeth a chydweithio â gwasanaethau eraill i hyrwyddo deilliannau gwell ar gyfer plant a phobl ifanc mewn addysg sydd ag ADY, drwy hyrwyddo gwaith amlasiantaeth effeithiol Tudalen | 127

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2012 Symud ymlaen
2017-2019
Cymru
Employability - Swansea University
Newyddion
TBV Newsletter August 2016
llanw
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
Cynnwys