Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

hwng gweithwyr iechyd

hwng gweithwyr iechyd (gofal sylfaenol a gofal eilaidd), iechyd y cyhoedd, adrannau addysg a gofal cymdeithasol, defnyddwyr gwasanaethau a’r trydydd sector. 12.50 Dylai’r SACDA weithio ledled y Bwrdd Iechyd a chynnwys pob gweithiwr iechyd proffesiynol perthnasol er mwyn sicrhau bod yr ymyriadau iechyd a gytunwyd mewn CDU yn holistaidd, yn ddarbodus ac yn cael eu rhoi ar waith maes o law gan weithwyr iechyd proffesiynol. 12.51 Dylai’r SACDA weithio gyda gwasanaethau plant ac oedolion i sicrhau bod trefniadau trosglwyddo llwyddiannus ar waith ar gyfer plant. 12.52 Dylai’r SACDA gyfrannu at gymuned ymarfer, gan gysylltu â SACDA mewn Byrddau Iechyd eraill i hyrwyddo dulliau gwaith newydd, rhannu arferion gorau a dysgu gan bobl eraill. 12.53 Dylai’r SACDA gydweithio â swyddogion cyfatebol ledled Cymru i sefydlu llwybrau gofal clir a chyson ar gyfer plant ag ADY ledled Cymru, gan leihau anghydraddoldeb rhwng ardaloedd byrddau iechyd, yn enwedig ar gyfer unigolion sy’n symud neu sy’n cael eu lleoli y tu allan i’w hardal. Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) 12.54 Dylai’r SACDA sicrhau bod systemau effeithlon a chyson ar waith fel bod gweithwyr iechyd proffesiynol (gan gynnwys therapyddion lleferydd ac iaith, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, pediatreg cymunedol, gwasanaethau anableddau dysgu, a thimau gofal sylfaenol gan gynnwys meddygon teulu, ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol) yn gallu cwblhau asesiadau priodol ac amserol, gwneud argymhellion ar sail tystiolaeth ar gyfer ymyriadau effeithiol, darparu gwasanaethau iechyd y cytunir arnynt, monitro deilliannau, a sicrhau ansawdd cyngor er mwyn lleihau gwahaniaethau rhwng ymarfer a hyrwyddo disgwyliadau realistig. Dylai hyn gynnwys: ystyried sut mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn gallu cyfrannu mewn ffordd ragweithiol at ddatblygu CDU (os oes angen mewnbwn, cymorth a chyngor gweithwyr iechyd proffesiynol); cynorthwyo awdurdodau lleol i dderbyn cyngor ar iechyd, os oes angen y cyfryw gyngor i ddatblygu neu adolygu CDU, drwy sicrhau bod anghenion a deilliannau addysgol yn cael eu nodi’n glir, a bod ymyriadau realistig, penodol dros gyfnod penodedig yn cael eu cynllunio ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc; derbyn cyfrifoldeb am reoli ymateb Byrddau Iechyd i geisiadau am gymorth gan awdurdodau lleol sy’n cael eu gwneud o dan adran 58 o’r Ddeddf (gweler Pennod 12), er enghraifft, drwy roi system rheoli atgyfeiriadau ar waith i gydlynu a rheoli achosion a sicrhau bod ymatebion yn cydymffurfio â’r dyletswyddau cyfreithiol yn yr adran honno a’r rheoliadau a wnaed oddi tani; Tudalen | 128

gweithio gydag awdurdodau lleol wrth arfer y pwerau a’r dyletswyddau yn adran 18 o’r Ddeddf, gan gynnwys yn benodol: cytuno’r ddarpariaeth y dylai’r Bwrdd Iechyd ei sicrhau ar gyfer CDU wrth gyflawni ei rwymedigaeth gyffredinol i ddarparu gwasanaeth iechyd cynhwysfawr yng Nghymru; gweithredu mewn ffordd gyson wrth wneud y cyfryw benderfyniadau; a sicrhau bod dyletswydd gyfreithiol y Bwrdd Iechyd i sicrhau’r triniaethau a’r gwasanaethau gofynnol yn cael ei chyflawni. Rheoli cwynion, anghydfodau ac apelau i’r Tribiwnlysoedd 12.55 Bydd galluoedd datrys problemau a negodi cadarn a sgiliau cyfathrebu da yn hanfodol i sicrhau bod y SACDA yn gallu dod o hyd i atebion arloesol a chydweithredol a’u rhoi ar waith ledled asiantaethau a gwasanaethau yn y Bwrdd Iechyd. 12.56 Dylai’r SACDA gyflwyno proses i reoli anghydfodau a chwynion cam cyntaf yn ymwneud â darpariaeth iechyd ar gyfer ADY, sicrhau ail farn neu farn arbenigol, ac uwchgyfeirio unrhyw broblemau na ellir eu datrys yn y Bwrdd Iechyd fel sy’n briodol. 12.57 Hefyd, dylai’r SACDA gynorthwyo trefniadau datrys anghydfodau (gweler Pennod 18). Os yw awdurdod lleol yn credu y byddai’n fanteisiol i gorff iechyd gymryd rhan mewn trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau, dylai gysylltu â’r SACDA perthnasol i ofyn am ei gyngor. 12.58 Hefyd, dylai’r SACDA gyfrannu at achosion sy’n mynd i’r Tribiwnlys, gan gynnwys cefnogi’r awdurdod lleol, darparu tystiolaeth ei hun a goruchwylio ymgysylltiad cyffredinol Byrddau Iechyd ag apelau. Mesur llwyddiant 12.59 Dylai’r SACDA sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn datblygu prosesau i gasglu a dadansoddi data cadarn i fesur cydymffurfiaeth a sicrwydd ansawdd gweithgareddau Byrddau Iechyd yn ymwneud â phlant sydd ag ADY. Dylai mesurau llwyddiant gynnwys monitro’r canlynol: Adborth gan blant, pobl ifanc a rhieni; Deilliannau ar gyfer plant a phobl ifanc; Mesurau o effeithiolrwydd gweithio mewn partneriaeth; Nifer y cwynion, anghydfodau ac apelau i’r Tribiwnlys, a faint o amser oedd ei angen i’w datrys. Tudalen | 129

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
TBV Newsletter August 2016
llanw
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July