Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Anghenion gofal iechyd 12.60 Ceir gorgyffwrdd rhwng plant a phobl ifanc ag anghenion gofal iechyd mewn ysgolion a phlant ag ADY mewn ysgolion. Yn y cyswllt hwn, dylai’r SACDA hyrwyddo dulliau effeithiol o gydgysylltu cymorth iechyd ar gyfer plant ag anghenion gofal iechyd mewn ysgolion. Dylai’r SACDA sicrhau ei fod yn goruchwylio ac yn hyrwyddo’r defnydd o ymyriadau ysgol gyfan neu ystafell ddosbarth sy’n ceisio gwella deilliannau a lleihau anghydraddoldebau. 12.61 Dylai’r SACDA hyrwyddo a chynghori ar unrhyw ymyriadau iechyd y cyhoedd a all effeithio ar ddysgu, fel darpariaeth brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd, dewisiadau bwyd ysgol iach ac ymarfer corff, ac ymyriadau sy’n ceisio gwella datblygiad iaith, ymddygiad, cyfnod canolbwyntio, iechyd meddwl neu agweddau eraill ar ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a llesiant. Tudalen | 130

Pennod 13: Ystyriaethau ar gyfer Awdurdodau Lleol wrth baratoi CDU Crynodeb 13.1 Mae awdurdodau lleol yn debygol o fod yn gyfrifol am lunio CDU plant a phobl ifanc sydd ag ADY mwy difrifol neu gymhleth – yn enwedig mewn achosion sydd wedi’u hatgyfeirio gan ysgolion a SAB. Dylai awdurdodau lleol ganolbwyntio ar anghenion ac amgylchiadau unigol y plentyn neu’r person ifanc bob amser wrth lunio’r CDU. Fodd bynnag, bydd angen iddynt roi sylw i ystyriaethau penodol eraill – sy’n seiliedig ar ddarpariaethau yn y Ddeddf – yn ymwneud yn benodol â’r lleoliad addysg y bydd yr unigolyn yn ei fynychu. Mae’r Bennod hon yn cynnwys rhagor o wybodaeth am rai o’r materion hyn. Dyletswydd i ffafrio addysg i blant mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir 13.2 Mae’n rhaid i awdurdodau lleol ffafrio addysg i blant mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir 174 , hynny yw, mewn ysgol gymunedol, sefydledig, gwirfoddol neu ysgol feithrin a gynhelir, ond nid mewn ysgol arbennig neu uned cyfeirio disgyblion. Mae hyn yn adlewyrchu’r safbwynt y bydd addysg brif ffrwd er budd pennaf y plentyn yn y rhan fwyaf o achosion. 13.3 Mae’r ddyletswydd hon yn sylfaen i’r agwedd gynhwysol at addysg y mae angen i awdurdodau lleol ei mabwysiadu bob amser, ac mae’n seiliedig ar dystiolaeth bod presenoldeb a chyfranogiad pob dysgwr yn y gymuned ysgol/ystafell ddosbarth yn gwella ansawdd y profiad addysgol, ar gyfer unigolion a’r gymuned ysgol/ystafell ddosbarth yn ei chyfanrwydd. Wrth roi’r dull gweithredu hwn ar waith, dylai awdurdodau lleol gofio bod cynhwysedd yn golygu llawer mwy na phresenoldeb corfforol plentyn mewn ystafell ddosbarth neu ysgol brif ffrwd. Mae angen canolbwyntio ar sicrhau bod y plentyn yn cymryd rhan mor llawn â phosibl yn yr holl wersi a gweithgareddau bob dydd arferol, lle bo hynny’n briodol. 13.4 Ceir pedwar eithriad i hyn 175 : bod addysgu’r plentyn mewn ysgol brif ffrwd yn anghydnaws â darparu addysg effeithlon ar gyfer plant eraill; bod addysgu’r plentyn mewn man ac eithrio mewn ysgol brif ffrwd a gynhelir yn briodol, er lles pennaf y plentyn ac yn gydnaws â darparu addysg effeithlon ar gyfer plant eraill; bod rhiant y plentyn yn dymuno i’r plentyn gael ei addysgu mewn man ac eithrio mewn ysgol brif ffrwd a gynhelir; unrhyw eithriadau a ragnodir mewn rheoliadau. 174 Adran 45 o’r Ddeddf, ac fel y’i diffinnir yn adran 86 o’r Ddeddf. 175 Adran 45(2) o’r Ddeddf. Tudalen | 131

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME