Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

13.5 Ni all awdurdod

13.5 Ni all awdurdod lleol ddibynnu ar yr eithriad cyntaf y cyfeiriwyd ato uchod oni bai nad oes unrhyw gamau rhesymol y gallai’r awdurdod eu cymryd i atal yr anghydnawsedd 176 . Felly, os oes camau rhesymol y gallai awdurdod lleol eu cymryd i sicrhau nad oedd lleoli plentyn mewn ysgol brif ffrwd yn anghydnaws â darparu addysg effeithlon ar gyfer plant eraill, bydd yn ofynnol i’r awdurdod lleol gymryd y camau hynny, yn hytrach na lleoli plentyn mewn ysgol nas cynhelir. 13.6 Bydd yr hyn sy’n cael ei ystyried yn gam rhesymol yn dibynnu ar holl amgylchiadau’r achos unigol, ond dyma rai o’r ffactorau a all gael eu hystyried: a fyddai cymryd y cam yn ddull effeithiol i ddileu’r anghydnawsedd; i ba raddau y mae’n ymarferol i’r awdurdod lleol gymryd y cam; i ba raddau y mae camau eisoes wedi’u cymryd mewn perthynas â phlentyn neu berson ifanc penodol, a pha mor effeithiol oedd y camau hynny; y goblygiadau ariannol a’r goblygiadau o safbwynt adnoddau eraill sy’n deillio o gymryd y cam, yn benodol a fyddai’r cam yn arwain at newid anghymesur mewn adnoddau tuag at ddiwallu anghenion un dysgwr, gyda’r posibilrwydd o amharu ar addysg plant eraill; graddau unrhyw amharu a fyddai’n deillio o gymryd y cam; ac i ba raddau y mae’r cam yn gydnaws ag anghenion y plentyn - er enghraifft, mewn rhai achosion o blant ag ADY, gall darparu cymorth un i un llawnamser hwyluso presenoldeb plentyn mewn ysgol neu ystafell ddosbarth brif ffrwd, ond byddai’n atgyfnerthu dibyniaeth ac yn amharu ar y broses o fagu annibyniaeth. 13.7 Mewn rhai amgylchiadau mae’n anochel na fydd unrhyw gamau rhesymol ar gael i sicrhau na fydd lleoli plentyn mewn lleoliad prif ffrwd yn anghydnaws â darparu addysg effeithlon ar gyfer plant eraill (er enghraifft, os yw ymddygiad y plentyn yn bygwth diogelwch a/neu’n amharu ar ddysgu eraill mewn ffordd systematig, gyson neu sylweddol). 13.8 Fodd bynnag, mae angen ystyried yn ofalus bob amser cyn penderfynu peidio ag addysgu plentyn mewn lleoliad prif ffrwd, yn enwedig os yw’n well gan y plentyn neu ei riant fod y plentyn yn derbyn addysg mewn ysgol brif ffrwd. Mae’n bwysig bod pob penderfyniad yn cael ei wneud ar sail amgylchiadau achosion unigol, gan ystyried safbwyntiau’r plentyn neu rieni’r plentyn. Gall safbwyntiau seicolegwyr addysg a gweithwyr proffesiynol arbenigol eraill fod yn berthnasol i achosion penodol hefyd. 13.9 Mae dyletswydd yr awdurdod lleol i roi sylw i safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn a’i riant yn berthnasol i’r un graddau yn y cyswllt hwn. 177 Felly, un ystyriaeth berthnasol ar gyfer awdurdod lleol sy’n penderfynu na fydd plentyn yn cael ei addysgu mewn ysgol brif ffrwd a gynhelir yw a yw’r plentyn neu ei riant yn mynegi’r cyfryw safbwynt, dymuniad neu deimlad. Os yw’r 176 Adran 45(3) o’r Ddeddf. 177 Adran 6 o’r Ddeddf. Tudalen | 132

plentyn neu ei riant yn mynegi’r cyfryw safbwynt, bydd angen i’r awdurdod lleol ei ystyried ochr yn ochr â ffactorau perthnasol eraill, gan gynnwys gallu’r lleoliad i gynnig darpariaeth ddysgu ychwanegol briodol, ac a fyddai’r cyfryw addysg brif ffrwd yn anghydnaws â darparu addysg effeithlon ar gyfer plant eraill. 13.10 Nid yw plant yn cael eu hatal rhag cael eu haddysgu mewn ysgol annibynnol, neu mewn ysgol a gymeradwyir o dan adran 342 o Ddeddf Addysg 1996 (h.y. ysgol arbennig nas cynhelir), os telir y gost ac eithrio gan awdurdod lleol 178 . 13.11 Hefyd, pan fod plentyn ag ADY yn cael ei addysgu mewn ysgol brif ffrwd a gynhelir yng Nghymru, mae’n rhaid i’r rhai sy’n ymwneud â gwneud darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer y plentyn sicrhau bod y plentyn yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r ysgol ar y cyd â phlant nad oes ganddynt ADY. 179 Nid yw’r ddyletswydd hon ond yn berthnasol i’r graddau y bo’n rhesymol ymarferol a’i bod yn gydnaws â’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y mae ADY y plentyn yn galw amdani; darparu addysg effeithlon ar gyfer y plant y caiff ei addysgu gyda hwy, a’r defnydd effeithlon o adnoddau. 180 Enwi ysgol a gynhelir at ddiben sicrhau bod plentyn yn cael ei dderbyn i’r ysgol 13.12 Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd plant ag ADY yn gallu derbyn y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen arnynt mewn unrhyw ysgol a gynhelir. Fodd bynnag, bydd natur anghenion rhai plant yn golygu bod angen sicrhau lle iddynt mewn ysgol benodol a gynhelir. Gall awdurdodau lleol enwi ysgol a gynhelir yng Nghymru mewn CDU at ddibenion sicrhau bod plentyn yn cael ei dderbyn i’r ysgol honno. Cyfeirir at hyn isod fel ‘enwi ysgol’. Wrth reswm, bydd y CDU yn cyfeirio at ysgolion neu sefydliadau addysgol eraill lle bydd y plentyn neu’r person ifanc yn derbyn darpariaeth ddysgu ychwanegol am resymau eraill, felly os yw awdurdod lleol yn enwi ysgol at ddibenion sicrhau bod plentyn yn cael ei dderbyn iddi, mae’n rhaid nodi hynny’n glir yn y CDU. Y Prawf i’w Ystyried 13.13 Mae’n rhaid i awdurdod lleol fodloni’r ddau amod isod cyn enwi ysgol a gynhelir at ddibenion sicrhau bod plentyn yn cael ei dderbyn i’r ysgol 181 : Yn gyntaf, mae’n rhaid bod yr awdurdod lleol wedi’i fodloni ei bod, er lles y plentyn, yn ofynnol i’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a nodir yn ei CDU gael ei gwneud yn yr ysgol honno. 182 178 Adran 45(5) o’r Ddeddf. 179 Adran 41 o’r Ddeddf. 180 Adran 41 o’r Ddeddf. 181 Adran 42 o’r Ddeddf. 182 Adran 42(4)(a) o’r Ddeddf. Tudalen | 133

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO