Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Yn ail, mae’n rhaid

Yn ail, mae’n rhaid sicrhau ei bod yn briodol darparu addysg neu hyfforddiant i’r plentyn yn yr ysgol honno 183 . 13.14 Wrth ystyried y mater, dylai awdurdodau lleol ystyried y canlynol: a oes gan yr ysgol yr arbenigedd gofynnol mewn darpariaeth lai cyffredin, fel nam ar y golwg neu nam ar y clyw; a oes gan yr ysgol aelodau staff sydd ag arbenigedd neu hyfforddiant arbenigol; a fyddai’n afresymol i ysgol fwy lleol gyflwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol y plentyn; ac a yw nodweddion penodol yr ysgol yn ei gwneud yn arbennig o addas i wneud y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ofynnol – gallai hyn gynnwys amrywiaeth o faterion gwahanol, gan gynnwys nodweddion ffisegol yr ysgol. 13.15 Os nad oes modd bodloni’r amodau a nodir yn adran 42(4), ni ddylai’r awdurdod lleol enwi’r ysgol. 13.16 Os yw awdurdod lleol yn enwi ysgol, mae’n rhaid iddo nodi ei resymau dros wneud hynny yn y CDU. 13.17 Os yw plentyn neu ei riant wedi gofyn i’r awdurdod lleol enwi ysgol ond bod yr awdurdod lleol yn penderfynu peidio â gwneud hynny, mae’n rhaid iddo nodi ei resymau dros beidio â gwneud hynny yn y CDU. Dyletswyddau ac Ymgynghori â’r Ysgol ac Awdurdodau Lleol 13.18 Os yw’r awdurdod lleol yn cynnig enwi ysgol a gynhelir, mae’n rhaid iddo ymgynghori â’r ysgol (a’r awdurdod lleol ar gyfer yr ardal lle y mae’r ysgol, os mai hwnnw yw’r awdurdod derbyn) cyn gwneud hynny 184 . Os yw’r ysgol wedi’i lleoli mewn ardal awdurdod lleol arall, ond mai’r corff llywodraethu yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgol, dylai’r awdurdod lleol arall gael ei hysbysu gan yr awdurdod lleol cartref sy’n llunio’r CDU ei fod yn ystyried enwi’r ysgol p’run bynnag. 13.19 Dylai’r awdurdod lleol ystyried unrhyw sylwadau gan y corff llywodraethu a’r awdurdod lleol arall yn ofalus. Yn benodol, dylai asesu’n ofalus a fyddai derbyn y plentyn yn golygu bod nifer y disgyblion yn y flwyddyn yn uwch na nifer y derbyniadau a ganiateir yn yr ysgol, ac ystyried unrhyw effaith andwyol bosibl ar ddarparu addysg effeithlon neu ddefnyddio adnoddau’n effeithlon 185 . 183 Adran 42(4)(b) o’r Ddeddf. 184 Adran 42(3) o’r Ddeddf. 185 Mae Adran 86(5) o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a Phennod 3 o’r Cod Derbyn i Ysgolion (rhif dogfen Cod Statudol: 005/2013) yn darparu rhagor o wybodaeth am ‘nifer derbyniadau’. Tudalen | 134

13.20 Os caiff ysgol a gynhelir yng Nghymru ei henwi, mae’n rhaid i gorff llywodraethu’r ysgol dderbyn y plentyn 186 waeth beth yw dyletswydd y corff llywodraethu ynglŷn â therfynau statudol ar faint dosbarthiadau babanod 187 . Fodd bynnag, nid yw hyn yn effeithio ar unrhyw bŵer gan gorff llywodraethu i wahardd dysgwr o ysgol 188 . Lleoliadau mewn Ysgolion Annibynnol 13.21 Weithiau, ni fydd modd i ysgol a gynhelir ddiwallu anghenion plentyn neu berson ifanc oherwydd natur yr anghenion. Mewn sefyllfa o’r fath, gall yr awdurdod lleol gredu ei bod yn briodol i’r unigolyn fynychu ysgol annibynnol. 13.22 Mae adran 49 o’r Ddeddf yn pennu’r amgylchiadau lle y gall awdurdod lleol ariannu lleoliad mewn ysgol annibynnol neu sefydliad addysg annibynnol ar gyfer plentyn ag ADY. Os yw’r ysgol annibynnol yng Nghymru 13.23 Mae’n rhaid bodloni dau amod allweddol: Yn gyntaf, mae’n rhaid bod yr ysgol wedi’i chynnwys yn y gofrestr o ysgolion annibynnol yng Nghymru. 189 Yn ail, mae’n rhaid bod yr awdurdod lleol wedi’i fodloni y gall yr ysgol wneud y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a nodir yn CDU y plentyn neu’r person ifanc. 190 13.24 Os bodlonir yr amodau uchod, gall yr awdurdod lleol benderfynu bod y lleoliad yn briodol – bydd manylion y lleoliad yn ffurfio rhan o’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sy’n cael ei disgrifio yn y CDU. Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sy’n cael ei disgrifio yn y CDU, ynghyd ag unrhyw fwyd a llety, 191 ac ni ddylai godi tâl ar yr unigolyn neu’r rhieni am hyn. 192 Os yw’r sefydliad addysg annibynnol yn Lloegr 13.25 Mae amod tebyg yn berthnasol ar gyfer lleoliadau mewn sefydliadau addysg annibynnol yn Lloegr; 193 186 Adran 42(2) o’r Ddeddf. 187 Adran 42(5) o’r Ddeddf. 188 Adran 42(6) o’r Ddeddf. 189 Mae’r Ddeddf yn diwygio Deddf Addysg 2002 i’w gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi rhestr o’r ysgolion sydd wedi’u cynnwys yn y gofrestr o ysgolion annibynnol yng Nghymru – dylai awdurdodau lleol gyfeirio at y ddogfen hon. Bydd y rhestr yn pennu’r math neu’r mathau o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a wneir gan ysgol ar gyfer dysgwyr ag ADY (os o gwbl) os yw’r wybodaeth hon wedi’i chyflwyno gan berchennog yr ysgol ac adran 48 o’r Ddeddf. 190 Adran 49(1)(b) o’r Ddeddf. 191 Adran 17(6) o’r Ddeddf. 192 Adran 43 o’r Ddeddf. 193 Adran 49 o’r Ddeddf. Tudalen | 135

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
llanw
TBV Newsletter August 2016