Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

awdurdod lleol barhau i

awdurdod lleol barhau i ariannu’r lleoliad dros holl gyfnod y rhaglen. Gall peidio â gwneud hyn arwain at wastraffu adnoddau a pheri pryder a dryswch i’r person ifanc. 13.36 Mewn llawer o achosion, bydd lleoliadau mewn sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol yn lleoliadau preswyl. Yn yr achosion hyn, bydd y gofynion a’r canllawiau isod ar gyfer lleoliadau preswyl yn berthnasol. 13.37 Wrth ystyried a yw lle mewn sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol yn addas, dylai’r awdurdod lleol ystyried y canlynol: a yw’r dystiolaeth yn dangos bod y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen i ddiwallu ADY y person ifanc ar gael mewn sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol yn unig; a yw’r dystiolaeth yn dangos bod modd darparu elfen hanfodol o addysg a hyfforddiant y person ifanc mewn lleoliad preswyl yn unig; a yw’r person ifanc angen lleoliad addysgol sydd â chwricwlwm estynedig na ellir ei ddarparu yn rhywle nad yw’n lleoliad preswyl; a oes gan y person ifanc anghenion meddygol a/neu anghenion gofal cymdeithasol na ellir eu diwallu gan, neu ar y cyd â, darparwyr lleol mewn lleoliad addysg prif ffrwd, ac a fyddai’n atal yr unigolyn rhag derbyn addysg neu hyfforddiant addas i ddiwallu ei anghenion penodol; a yw’r deilliannau addysgol neu hyfforddiant a nodwyd neu a nodir yn CDU y person ifanc wedi’u cyflawni, ac a fyddai aros mewn addysg neu hyfforddiant yn galluogi’r person ifanc i wneud cynnydd a chyflawni’r deilliannau hynny; a oes angen amser ychwanegol ar y person ifanc, o’i gymharu â’r rhan fwyaf o bobl eraill o’r un oedran nad oes ganddynt ADY, i gwblhau ei addysg a hyfforddiant; a fyddai sicrhau’r ddarpariaeth yn gydnaws ag osgoi gwariant cyhoeddus afresymol. Lleoliadau Preswyl 13.38 Bydd angen lleoliad preswyl mewn ysgol neu sefydliad arall ar rai plant a phobl ifanc oherwydd natur eu hanghenion. Cyn penderfynu bod hyn yn briodol, bydd angen ystyried yr holl amgylchiadau, ac o ystyried y gall fod yn ofynnol i’r plentyn neu’r person ifanc breswylio yn bell oddi wrth ei deulu, bydd y ddyletswydd i gynnwys a chynorthwyo plant, eu rhieni a phobl ifanc (sy’n cael ei disgrifio ym Mhennod 3) yn bwysig iawn. Tudalen | 138

13.39 Os yw’r awdurdod lleol wedi’i fodloni, ar ôl ystyried holl amgylchiadau perthnasol yr achos penodol, na ellir diwallu anghenion rhesymol plentyn neu berson ifanc am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol heb sicrhau darpariaeth bwyd a llety hefyd, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol gynnwys disgrifiad o hyn yn y CDU 198 . 13.40 Wrth benderfynu a oes angen bwyd a llety, dylai awdurdodau lleol ystyried y ffactorau canlynol: a oes modd diwallu anghenion rhesymol y plentyn neu’r person ifanc am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol gan ddarpariaeth ddydd leol; a oes angen rhaglen gyson ar y plentyn neu’r person ifanc yn ystod ac ar ôl oriau ysgol na ellir ei darparu gan rieni ac ysgol brif ffrwd gyda chymorth asiantaethau eraill. 13.41 Os penderfynir sicrhau lleoliad preswyl, dylai trefniadau cymorth gael eu rhoi ar waith hefyd, gan gynnwys cyswllt y plentyn neu’r person ifanc â’i deulu. 13.42 Bydd angen cydgysylltu unrhyw wasanaethau ychwanegol sydd eu hangen ochr yn ochr ag addysg, darpariaeth ddysgu ychwanegol a bwyd a llety o’r cychwyn cyntaf. Gall hyn gynnwys: gofal iechyd; gofal personol; gofal cymdeithasol; a chludiant (gweler Pennod 10 ac Atodiad B). 13.43 Bydd gwaith amlasiantaeth a gwaith ar draws adrannau yn hynod bwysig yn y maes hwn. Yn benodol, dylai awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ystyried trefniadau cyllido ar y cyd priodol, a dylai awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn gweithredu mewn ffordd gydgysylltiedig yn fewnol wrth gyllido elfennau addysg a gofal cymdeithasol y lleoliad 199 . 13.44 Os yw lleoliad preswyl plentyn neu berson ifanc mewn ysgol neu sefydliad y tu allan i ardal yr awdurdod lleol, dylai’r awdurdod lleol ystyried pa wybodaeth y bydd darparwyr gwasanaethau lleol sy’n gweithredu yn yr ardal arall ei hangen o bosibl. Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol mewn mannau ac eithrio mewn Ysgolion 13.45 Gall awdurdodau lleol drefnu i’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a nodir mewn CDU plentyn, neu i unrhyw ran o’r ddarpariaeth ddysgu 198 Adrannau 12(6) a (7) o’r Ddeddf. Os yw’r ddyletswydd hon yn berthnasol, ni ddylai’r awdurdod lleol gyfarwyddo ysgol i lunio a/neu gynnal CDU – gweler adran 12(9). 199 Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac is-ddeddfwriaeth sy’n datblygu o dan y Ddeddf yn sylfaen i ddarpariaeth gofal cymdeithasol. Tudalen | 139

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...