Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

ychwanegol, gael ei

ychwanegol, gael ei chyflwyno mewn man ac eithrio mewn ysgol 200 . Fodd bynnag, dylai’r pwyslais fod ar addysg gynhwysol bob amser ac ni ddylai’r cyfryw drefniadau fod yn gyffredin (ac eithrio mewn perthynas â phlant nad ydynt wedi dechrau mynychu ysgol eto). Ni ddylai awdurdodau lleol drefnu i ddarpariaeth ddysgu ychwanegol gael ei gwneud mewn man ac eithrio mewn ysgol oni bai ei fod wedi’i fodloni y byddai’n amhriodol cyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol mewn ysgol 201 . Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol y Tu Allan i Gymru a Lloegr 13.46 Mewn achosion prin iawn, gall fod yn briodol i blentyn neu berson ifanc y mae angen darpariaeth ddysgu ychwanegol arbenigol arno gael ei osod mewn sefydliad y tu allan i Gymru a Lloegr. Fodd bynnag, ni ddylai awdurdod lleol wneud trefniadau i blentyn neu berson ifanc fynychu’r cyfryw sefydliad oni bai bod y sefydliad wedi’i drefnu i gyflwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol sy’n cyfateb i’r ADY a ddisgrifir yn CDU y plentyn neu’r person ifanc 202 . 200 Adran 47(1) o’r Ddeddf. 201 Adran 47(2) o’r Ddeddf. 202 Adran 53 o’r Ddeddf. Tudalen | 140

Pennod 14: Adolygu a Diwygio CDU Crynodeb 14.1 Mae’r Bennod hon yn cyflwyno gofynion gorfodol a chanllawiau ynglŷn ag adolygu a diwygio CDU, gan gynnwys pryd y mae’n rhaid adolygu CDU a phryd y dylid adolygu CDU. 14.2 Er nad oes unrhyw ofynion sylfaenol ynglŷn â phryd y mae’n rhaid adolygu’r CDU, mae angen i’r CDU adlewyrchu anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn gywir a nodi’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen i ddiwallu’r anghenion hynny. Mae hyn yn golygu bod angen asesu CDU yn gyson i gadarnhau ei fod yn gywir o hyd a’i fod yn cael ei adolygu yn ôl y gofyn. 14.3 Fel y nodir isod, mae angen rhoi’r broses adolygu CDU ar waith mewn ffordd sy’n sicrhau bod y CDU yn gywir a’i fod yn diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn y ffordd orau. Adolygu CDU Amgylchiadau lle mae’n rhaid adolygu’r CDU (oni bai bod y plentyn yn derbyn gofal) 14.4 Mae’n rhaid i ysgol, SAB neu awdurdod lleol sy’n cynnal CDU ei adolygu o fewn: y cyfnod o 12 mis sy’n dechrau â’r dyddiad y rhoddwyd y CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc; ac o fewn pob cyfnod dilynol o 12 mis. 203 neu, os yw’r CDU wedi’i ailystyried gan yr awdurdod lleol (gweler Pennod 15), o fewn: y cyfnod o 12 mis sy’n dechrau â’r dyddiad y rhoddwyd hysbysiad o benderfyniad i beidio ag adolygu’r CDU i’r plentyn, ei riant, neu’r person ifanc gan yr awdurdod lleol, neu y rhoddwyd cynllun diwygiedig iddynt; a phob cyfnod dilynol o 12 mis sy’n dechrau â’r dyddiad y rhoddir hysbysiad o’r penderfyniad neu y rhoddir y cynllun diwygiedig. 204 14.5 Mae’n rhaid i ysgol, SAB neu awdurdod lleol adolygu CDU y mae’n ei gynnal os yw’r cynllun yn cynnwys darpariaeth ddysgu ychwanegol y mae’n ofynnol i gorff iechyd ei sicrhau a bod corff y GIG yn gofyn iddo adolygu’r CDU 205 . 203 Adran 21(1) o’r Ddeddf. 204 Adran 21(3) o’r Ddeddf. 205 Adran 21(4) o’r Ddeddf. Tudalen | 141

Cymru
?