Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

14.6 Hefyd, mae’n

14.6 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol, SAB neu awdurdod lleol sy’n cynnal CDU ar gyfer plentyn neu berson ifanc adolygu’r CDU os gofynnir iddynt wneud hynny gan y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, oni bai eu bod yn ystyried bod adolygiad yn ddiangen 206 . 14.7 Byddai adolygiad yn cael ei ystyried yn ddiangen o dan amgylchiadau fel y canlynol: mae adolygiad wedi’i gynnal yn ddiweddar; a/neu nid oes unrhyw dystiolaeth o newid sylweddol yn amgylchiadau’r plentyn neu’r person ifanc neu nid oes unrhyw wybodaeth arwyddocaol newydd wedi dod i’r amlwg. Amgylchiadau pan fo’n rhaid adolygu’r CDU a bod y plentyn yn derbyn gofal 14.8 Mae’n rhaid i awdurdod lleol sy’n cynnal CDU ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal ei adolygu o fewn: y cyfnod o 12 mis sy’n dechrau â’r dyddiad y rhoddwyd y CDU i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc; ac o fewn pob cyfnod dilynol o 12 mis. 207 14.9 Mae’n rhaid i awdurdod lleol adolygu CDU y mae’n ei gynnal os yw’r cynllun yn cynnwys darpariaeth ddysgu ychwanegol y mae’n ofynnol i gorff iechyd ei sicrhau a bod corff y GIG yn gofyn iddo adolygu’r CDU 208 . 14.10 Hefyd, mae’n rhaid i awdurdod lleol sy’n cynnal CDU ar gyfer plentyn adolygu’r CDU os gofynnir iddo wneud hynny gan y plentyn sy’n derbyn gofal, oni bai bod yr awdurdod yn ystyried bod adolygiad yn ddiangen 209 . 14.11 Byddai adolygiad yn cael ei ystyried yn ddiangen o dan amgylchiadau fel y canlynol: mae adolygiad wedi’i gynnal yn ddiweddar; a/neu nid oes unrhyw dystiolaeth o newid sylweddol yn amgylchiadau’r plentyn neu’r person ifanc neu nid oes unrhyw wybodaeth arwyddocaol newydd wedi dod i’r amlwg. Canllawiau ar sefyllfaoedd eraill lle y dylid adolygu’r CDU 14.12 Er mwyn ymateb i anghenion y plentyn neu’r person ifanc, bydd yn briodol yn aml adolygu’r CDU, neu ran o’r CDU, mewn cyfnod llai o amser. 206 Adran 21(5) o’r Ddeddf. 207 Adran 21(1) o’r Ddeddf. 208 Adran 21(4) o’r Ddeddf. 209 Adran 22(3) o’r Ddeddf. Tudalen | 142

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r pŵer i ysgolion, SAB ac awdurdodau lleol adolygu’r cynllun ar unrhyw adeg a diwygio’r cynllun yn dilyn adolygiad. 210 14.13 Dylid cwblhau adolygiad o fewn cyfnod o amser sy’n adlewyrchu’r canlynol: y deilliannau arfaethedig, neu unrhyw ddeilliant penodol, a nodir yn y CDU a’r dyddiad targed ar gyfer eu cyflawni, neu gerrig milltir tuag at eu cyflawni; yr amserlenni ar gyfer cyflwyno unrhyw weithgareddau neu ddarpariaeth yn y CDU; newidiadau arwyddocaol a ragwelir sy’n debygol o gael effaith ar ADY y plentyn neu’r person ifanc neu ar y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ofynnol; a oes asesiadau neu brofion arfaethedig y byddai eu canlyniadau’n effeithio ar y deilliannau arfaethedig, y gweithgaredd a gynllunnir neu’r ddarpariaeth; ac oedran a chyfradd datblygu debygol y plentyn neu’r person ifanc – er enghraifft, ar gyfer plant ifanc iawn, dylid pennu uchafswm o dri i chwe mis er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn parhau i fod yn briodol. 14.14 Hefyd, dylai amseriad adolygiad ystyried amgylchiadau’r plentyn neu’r person ifanc ac unrhyw gamau gweithredu a all ddeillio o’r adolygiad. Bydd ysgolion a SAB eisiau ystyried yr effaith ar adnoddau staff wrth gynllunio adolygiadau, ac efallai byddant yn awyddus i’w trefnu fel nad ydynt yn digwydd ar yr un pryd neu’n agos at ei gilydd. 14.15 Gellir newid dyddiad adolygiad arfaethedig i ddyddiad cynharach neu ddiweddarach (cyn belled â bod y dyddiad diweddarach oddi mewn i’r amserlen 12 mis orfodol). 14.16 Yn aml, bydd adolygiad cynharach, heb ei drefnu, yn briodol os yw’r amgylchiadau wedi newid yn sylweddol neu os oes gwybodaeth newydd wedi dod i’r amlwg. Hefyd, gall adolygiad cynharach fod yn briodol os yw deilliant arfaethedig wedi’i gyflawni, neu os yw’n dod i’r amlwg na fydd deilliant arfaethedig yn cael ei gyflawni, neu os na chredir bod gan blentyn neu berson ifanc ADY bellach, ac felly nad oes angen darpariaeth ddysgu ychwanegol arno. Bydd olrhain a monitro cynnydd dysgwr yn gyson yn hanfodol i’r broses o nodi newidiadau sydyn. Gall fod yn briodol newid dyddiad adolygiad i ddyddiad diweddarach (ond yn parhau i fod oddi mewn i’r cyfnod 12 mis), er enghraifft, os credir bod angen amser ychwanegol i ystyried effaith ymyriad penodol neu wrth aros am ganlyniadau prawf neu archwiliad meddygol sy’n berthnasol i’r adolygiad. 14.17 Os oes gan blentyn neu berson ifanc ADY, bydd angen i’r ysgol neu’r SAB siarad â’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn rheolaidd, monitro cynnydd gyda nhw, a thrafod y gweithgareddau a fydd yn 210 Adrannau 21(6) a 22(4) o’r Ddeddf. Tudalen | 143

Cymru
?