Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

cynorthwyo’r plentyn

cynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc i wireddu ei botensial. Mae’r trafodaethau hyn yn cyfrannu at waith monitro cyson, a gallai’r dystiolaeth sy’n cael ei chasglu o’r trafodaethau hyn gael ei defnyddio i lywio’r adolygiad. Hefyd, gallant ddatblygu hyder yn y camau sy’n cael eu cymryd gan y sefydliad addysg a chryfhau effaith unrhyw ddarpariaeth ddysgu ychwanegol drwy gynyddu cyfraniad y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc at y dulliau a’r strategaethau sy’n cael eu defnyddio. Hefyd, gall y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc ddarparu gwybodaeth hanfodol am effaith darpariaeth ddysgu ychwanegol y tu allan i’r lleoliad addysg ac am unrhyw newidiadau i ADY y plentyn neu’r person ifanc. Bydd y ddeialog reolaidd hon yn elfen bwysig o’r broses o benderfynu pryd y bydd adolygiad cynnar yn briodol o bosibl. Cyfarfodydd adolygu CDU Cyn y cyfarfod 14.18 Os yw awdurdod lleol yn gyfrifol am gynnal CDU, mae’n rhaid iddo anfon rhestr o’r holl blant a phobl ifanc y bydd angen adolygu eu CDU yn ystod y tymor at benaethiaid a phrifathrawon unrhyw sefydliad addysgol perthnasol sy’n cael ei fynychu gan blentyn neu berson ifanc sydd â CDU, o leiaf bythefnos cyn dechrau pob tymor. 14.19 Mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal y CDU wahodd yr holl asiantaethau a gweithwyr proffesiynol perthnasol i’r cyfarfod adolygu er mwyn cynnal adolygiad effeithiol. Bydd hyn yn cynnwys y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc bob tro. Mae’n rhaid gwahodd asiantaethau neu weithwyr proffesiynol i’r cyfarfod os ydynt eisoes yn helpu i roi darpariaeth y CDU ar waith. Ni fydd pob cyfarfod yn cynnwys pawb a gyfrannodd at lunio’r CDU gwreiddiol. Ni fydd angen gwahodd asiantaethau neu weithwyr proffesiynol oni bai bod eu cyfraniad yn debygol o fod yn ddefnyddiol i nodi neu gyflwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol yn y dyfodol ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc, neu os yw eu cyngor yn debygol o newid dros amser. Fel arfer, bydd hyn wedi’i nodi eisoes yn y CDU. 14.20 Dylai’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal y CDU hysbysu asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n cael gwahoddiad i gyfrannu at yr adolygiad o’r CDU o leiaf bythefnos cyn dechrau pob tymor. Ar gyfer cyfarfodydd sydd i’w cynnal ar ddechrau’r tymor newydd, bydd angen rhoi rhybudd o fwy na phythefnos os oes modd. Hefyd, dylid nodi a fydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar drosglwyddo a/neu baratoi i bontio i fyd oedolion (gweler Pennod 17). Os nad yw’r adolygiad yn canolbwyntio ar baratoi i bontio i fyd oedolion, mae’n bosibl y bydd gweithwyr proffesiynol gwahanol yn cymryd rhan, fel arbenigwyr gyrfaoedd. Os penderfynir, ar unrhyw adeg, bod angen gwahodd gweithwyr proffesiynol ychwanegol i’r adolygiad, dylid gwneud hynny cyn gynted â phosibl. Tudalen | 144

14.21 Dylai asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy’n cael eu gwahodd i’r cyfarfodydd wneud pob ymdrech i fynychu. Fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd pob gweithiwr proffesiynol perthnasol yn gallu mynychu pob cyfarfod adolygu. Felly, wrth eu gwahodd i’r cyfarfod, gallai fod yn ddefnyddiol nodi pa mor bwysig yw eu presenoldeb. Bydd cydweithio rheolaidd rhwng y partïon perthnasol ymhell cyn y cyfarfod yn helpu gweithwyr proffesiynol i benderfynu a yw’n briodol mynychu, ac yn rhoi rhybudd digonol iddynt ymlaen llaw. Os nad yw asiantaethau neu weithwyr proffesiynol yn gallu mynychu, dylent ddarparu unrhyw gyngor a thystiolaeth sy’n berthnasol i’r cyfarfod ar ffurf ysgrifenedig ymlaen llaw. 14.22 Dylai pob cyfraniad at gyfarfod adolygu, boed ar ffurf wyneb yn wyneb neu ysgrifenedig, ystyried y canlynol: cynnydd y plentyn neu’r person ifanc tuag at gyflawni’r deilliannau arfaethedig; a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY o hyd, ac os felly, a yw ei anghenion wedi newid; a yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn briodol o hyd; a yw’r deilliannau arfaethedig yn addas o hyd, ac unrhyw ddeilliannau newydd neu ddiwygiedig sydd angen eu trafod yn y cyfarfod, os yw hynny’n briodol. 14.23 Gallai fod yn ddefnyddiol darparu cyfraniadau ysgrifenedig drwy ddefnyddio’r penawdau Ymarfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (Pennod 10). 14.24 Cyn cyfarfod adolygu, dylai’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal y CDU ddarparu adroddiad cynnydd i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc. Hefyd, dylent ofyn i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc am adborth a’u safbwyntiau bythefnos cyn y cyfarfod. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn dymuno aros i fynegi barn yn y cyfarfod. 14.25 Os yw gweithwyr proffesiynol wedi darparu cyngor cyn y cyfarfod, dylai’r cyngor hwn gael ei anfon at y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc hefyd. Dylai’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal CDU egluro wrth y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc na fydd gweithwyr proffesiynol yn gallu mynychu pob cyfarfod adolygu o bosibl, ac os yw’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn dymuno trafod materion sy’n peri pryder yn adroddiadau’r gweithwyr proffesiynol ar ôl y cyfarfod, dylent gysylltu â’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal y CDU yn y lle cyntaf. 14.26 Os yw’r adolygiad yn debygol o ganolbwyntio’n benodol ar broses drosglwyddo’r plentyn neu’r person ifanc i fyd oedolion, fel camau nesaf neu adael yr ysgol, dylid ystyried a oes angen gwahodd cynghorydd gyrfaoedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym Mhennod 17. Tudalen | 145

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
Newyddion
TBV Newsletter August 2016
llanw
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
?
Cartref_-_June_July
Rheoli Crwybrau