Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

14.27 Os yw plentyn

14.27 Os yw plentyn wedi’i wahardd o’r ysgol, dylid gofyn am safbwyntiau ei gyn athro mwyaf priodol ac unrhyw weithwyr proffesiynol eraill sy’n adnabod y plentyn. Mae’n bosibl y bydd angen mynd ati mewn ffordd sensitif a chadarnhaol i annog plant sydd wedi’u gwahardd, a’u rhieni, i gyfrannu at bob cam o’r adolygiad. Lleoliad cyfarfodydd adolygu 14.28 Yn y rhan fwyaf o achosion, y lleoliad mwyaf addas ar gyfer y cyfarfod adolygu fydd yr ysgol, y SAB neu’r lleoliad blynyddoedd cynnar y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei fynychu. Weithiau, bydd yn fwy priodol cynnal y cyfarfodydd mewn ysbyty, yng nghartref y rhiant neu yn swyddfeydd yr awdurdod lleol. Fel arfer, mae’n briodol bod yr adolygiad yn cael ei arwain gan rywun sy’n gweithio gyda’r plentyn neu’r person ifanc yn rheolaidd, sef unigolyn o’r ysgol neu’r SAB yn y rhan fwyaf o achosion. Gall yr unigolyn hwn fod yn Gydlynydd ADY, pennaeth blwyddyn y dysgwr, ei athro dosbarth, neu athro neu ddarlithydd sy’n gwneud cyfraniad mawr at gynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc. Bydd yr unigolyn hwn yn adnabod y plentyn neu’r person ifanc yn dda, bydd ganddo’r cysylltiad agosaf ag ef, a bydd ganddo wybodaeth fanwl am gynnydd a’r camau nesaf. 14.29 Bydd gan y plentyn, rhiant y plentyn a’r person ifanc fwy o hyder mewn adolygiadau sy’n cael eu harwain gan yr ysgol neu’r SAB. Bydd yr hyder hwn yn cynyddu os yw’r drafodaeth yn cael ei harwain gan aelod o staff sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth dda o’r plentyn neu’r person ifanc ac sy’n ymwybodol o’i ADY. Fformat adolygiadau 14.30 Dylai’r un fformat gael ei ddefnyddio ar gyfer cyfarfodydd adolygu CDU a chyfarfodydd datblygu CDU. Mae hyn yn cynnwys ystyried safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, pwysigrwydd sicrhau bod y plentyn a’i riant neu’r person ifanc yn gwneud cymaint o gyfraniad â phosibl at benderfyniadau’n ymwneud â chyflawni’r swyddogaeth dan sylw, a phwysigrwydd sicrhau bod y plentyn a’i riant neu’r person ifanc yn derbyn gwybodaeth a chymorth i allu cyfrannu at y penderfyniadau hynny. 211 Er y bydd yr union weithwyr proffesiynol sy’n cael gwahoddiad i’r cyfarfod yn dibynnu ar anghenion y plentyn neu’r person ifanc, dylai’r cyfarfod ddilyn trefn debyg bob amser. 14.31 Y prif wahaniaeth rhwng cyfarfod adolygu a’r cyfarfod gwreiddiol i lunio CDU yw’r angen i’r rhai sy’n cyfrannu at yr adolygiad ystyried a yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol wedi arwain at gyflawni’r deilliannau. Ni fydd angen ailadrodd neu ailystyried gwybodaeth gefndir neu dystiolaeth oni bai bod newid wedi bod, a’r cwbl sydd angen ei wneud wedyn yw anodi’r CDU. Mae plant, eu rhieni neu bobl ifanc yn debygol o ymddieithrio os yw adolygiadau yn ailadroddus. 211 Er mwyn cydymffurfio â gofyniad adran 6 o’r Ddeddf – gweler Pennod 3 hefyd. Tudalen | 146

14.32 Mae’n rhaid i’r cyfarfodydd adolygu: gasglu a dadansoddi unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth newydd sydd wedi dod i’r amlwg ynglŷn ag ADY y plentyn neu’r person ifanc; ystyried a yw’r disgrifiad o ADY a nodwyd yn y CDU yn gywir o hyd yn sgil unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth newydd; ystyried a yw’r deilliannau a nodwyd yn y CDU yn addas o hyd ac a fyddai deilliannau a/neu dargedau dros dro newydd yn briodol, gan ddiweddaru’r CDU i adlewyrchu hyn; ystyried a yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a nodir yn y CDU yn addas o hyd ar sail cynnydd y plentyn neu’r person ifanc tuag at y deilliannau ac unrhyw dargedau dros dro sydd wedi’u pennu ar gyfer y deilliannau; asesu a oes angen rhagor o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol; gofyn am gyngor gan bob gweithiwr proffesiynol perthnasol. 14.33 Mae monitro effaith yn ddull defnyddiol o helpu i werthuso ac asesu darpariaeth ddysgu ychwanegol y plentyn neu’r person ifanc. Mae’r targedau mwy tymor byr yn gallu dangos pa ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sy’n diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc, a pha ddarpariaeth sy’n ddiangen bellach a/neu nad yw’n cael yr effaith ddymunol. 14.34 Ar ddiwedd y cyfarfod adolygu, bydd angen cytuno dyddiad, o leiaf mewn egwyddor, ar gyfer dyddiad yr adolygiad nesaf. Mae’n rhaid cynnal adolygiad ymhen 12 mis. 212 14.35 Hefyd, ar ddiwedd y cyfarfod, bydd angen sicrhau bod unrhyw gam a fydd yn cael ei gymryd i helpu i ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael ei esbonio’n glir wrth y plentyn, ei riant neu’r person ifanc, ac unrhyw un arall sy’n ymwneud â’r adolygiad. 14.36 Os daw’r adolygiad i’r casgliad nad oes gan blentyn neu berson ifanc ADY bellach ac nad oes angen CDU arno, bydd y darpariaethau penodol ar beidio â chynnal CDU yn berthnasol. Gweler Pennod 15. 213 14.37 Os yw adolygiad o anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY o hyd a bod angen CDU arno, mae’n rhaid darparu CDU diwygiedig. Bydd angen i’r CDU diwygiedig nodi’r adolygiad ac unrhyw wybodaeth newydd sydd wedi dod i’r amlwg. Fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd gwahaniaeth rhwng yr ADY a nodir a’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a wneir yn y CDU diwygiedig oherwydd bod yr adolygiad wedi dangos bod y ddarpariaeth yn diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc. 14.38 Mae’n rhaid rhoi copi o’r cynllun diwygiedig i’r canlynol: y plentyn neu’r person ifanc; 212 Adran 21 213 Mae yna ofynion penodol yn ymwneud â rhoi’r gorau i gynnal CDU yn adran 29 o’r Ddeddf. Tudalen | 147

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
Newyddion
2017-2019
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
?
Cartref_-_June_July