Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

os yw’r cynllun yn

os yw’r cynllun yn ymwneud â phlentyn, rhiant y plentyn. 214 14.39 Os yw awdurdod lleol yn diwygio CDU plentyn sy’n derbyn gofal, mae’n rhaid iddo roi copi o’r CDU diwygiedig i’r canlynol: Y plentyn sy’n derbyn gofal Rhiant y plentyn sy’n derbyn gofal, a Swyddog adolygu annibynnol y plentyn sy’n derbyn gofal. 215 14.40 Hefyd, dylid anfon copi o’r cynllun diwygiedig at unrhyw un arall a aeth i gyfarfod adolygu’r CDU neu a ddarparodd wybodaeth ar gyfer yr adolygiad o’r CDU. Dylid gwneud hyn cyn gynted â phosibl ac ymhen 12 mis i gyhoeddi’r CDU blaenorol. 14.41 Yn ogystal ag anfon copi o’r CDU at y plentyn neu’r person ifanc, mae’n rhaid i’r ysgol/SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am adolygu’r CDU anfon y canlynol hefyd: enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol/SAB neu swyddog perthnasol yr awdurdod lleol; copïau o’r wybodaeth a’r cyngor perthnasol a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu fanylion am sut i gael gafael arnynt 216 ; manylion trefniadau osgoi a datrys anghytundebau’r awdurdod lleol, a manylion gwasanaethau eirioli annibynnol yr awdurdod lleol. 14.42 Os yw ysgol a gynhelir wedi anfon copi o’r CDU, mae’n rhaid iddi amlinellu hawl y plentyn, y person ifanc neu’r rhiant i gysylltu â’r awdurdod lleol i drafod y mater ymhellach a gofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am y CDU 217 . Os yw SAB neu awdurdod lleol wedi anfon copi o’r CDU, mae’n rhaid iddyn nhw amlinellu’r hawl i apelio i’r Tribiwnlys Addysg hefyd. 14.43 Dylid gwneud hyn mewn fformat sydd ar gael, ac mewn ffordd sy’n diwallu unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y teulu 218 . 214 Adran 21(8) o’r Ddeddf. 215 Adran 22(6) o’r Ddeddf. 216 Yn unol â’r ddyletswydd ar awdurdodau lleol a nodir yn adran 7 o’r Ddeddf. 217 Adran 21 o’r Ddeddf. 218 Gweler y dyletswyddau a amlinellir ym Mhennod 3 Tudalen | 148

Enghraifft Annwyl, Amgaeir copi o’r CDU newydd yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd xx/xx/xxxx Os hoffech chi drafod y mater hwn ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â [enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol/SAB neu swyddog perthnasol yr awdurdod lleol.] Mae’n bosibl y bydd gennych chi ddiddordeb yn y wybodaeth a’r cyngor sy’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol yn ymwneud ag Anghenion Dysgu Ychwanegol [gall y wybodaeth a’r cyngor gael eu darparu ochr yn ochr â’r hysbysiad hwn, neu fel arall bydd rhaid cynnwys gwybodaeth am sut i gael gafael ar wybodaeth a chyngor yr awdurdod lleol]. Mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau. Gallwch chi wneud hyn drwy [nodwch sut mae plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc yn gallu cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau.] Hefyd, mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno defnyddio gwasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor a chymorth i’r plentyn neu’r person ifanc. [Rhowch wybodaeth am wasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol.] [Os yw ysgol a gynhelir wedi anfon copi o’r CDU] Os hoffech chi herio’r CDU arfaethedig, gallwch chi gysylltu â’r awdurdod lleol i drafod y mater ymhellach a gwneud cais ffurfiol i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am y CDU [Rhowch wybodaeth berthnasol am sut i wneud hyn.] [Os yw SAB neu awdurdod lleol wedi anfon copi o’r CDU] Os hoffech chi herio’r CDU arfaethedig, mae gennych chi hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i’r Tribiwnlys Addysg. Gallwn ni ddarparu rhagor o wybodaeth am y mater hwn. Amserlenni ar gyfer cais am adolygiad gan blentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc 14.44 Os yw plentyn, rhiant y plentyn neu berson ifanc yn gofyn i’r ysgol/SAB neu’r awdurdod lleol am adolygiad o’r CDU, mae’n rhaid i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol adolygu’r CDU oni bai eu bod yn ystyried bod adolygiad yn ddiangen. 219 Neu os yw’r plentyn yn blentyn sy’n derbyn gofal, mae’n rhaid i’r 219 Adran 21(5) o’r Ddeddf. Tudalen | 149

Cymru
?