Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

awdurdod lleol

awdurdod lleol adolygu’r CDU oni bai bod yr awdurdod lleol yn ystyried bod adolygiad yn ddiangen. 220 Os yw’r ysgol/SAB/awdurdod lleol yn ystyried bod adolygiad yn ddiangen 14.45 Os yw’r ysgol/SAB/awdurdod lleol yn ystyried ei bod yn ddiangen adolygu’r CDU, mae’n rhaid iddynt hysbysu’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc o fewn pythefnos i dderbyn y cais. 14.46 Yn ogystal ag egluro’r penderfyniad i beidio ag adolygu’r CDU, mae’n rhaid i’r ysgol/SAB/awdurdod lleol anfon y canlynol: enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol/SAB neu swyddog perthnasol yr awdurdod lleol; copïau o’r wybodaeth a’r cyngor perthnasol a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu fanylion am sut i gael gafael arnynt; 221 manylion trefniadau osgoi a datrys anghytundebau’r awdurdod lleol, a manylion gwasanaethau eirioli annibynnol yr awdurdod lleol. 14.47 Os yw ysgol a gynhelir wedi anfon hysbysiad o’r penderfyniad hwn, mae’n rhaid iddi amlinellu hawl y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc i gysylltu â’r awdurdod lleol i drafod y mater ymhellach a gofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am y CDU. 14.48 Os mai SAB neu awdurdod lleol sydd wedi anfon yr hysbysiad, mae’n rhaid iddynt amlinellu’r hawl i apelio i’r Tribiwnlys Addysg hefyd. 14.49 Dylid gwneud hyn mewn fformat sydd mor hawdd cael gafael arno â phosibl ac sy’n diwallu unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y teulu er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd y ffaith fod y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn cymryd rhan mor llawn â phosibl mewn penderfyniadau, a phwysigrwydd y ffaith fod y wybodaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol yn cael eu darparu i sicrhau bod y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn gallu cymryd rhan yn y penderfyniadau hynny. 222 Os yw’r ysgol/SAB/awdurdod lleol yn ystyried bod angen adolygu’r CDU 14.50 Os yw ysgol neu SAB yn cynnal y CDU ac yn ystyried bod angen adolygu’r CDU yn dilyn cais i wneud hynny, mae’n rhaid i’r ysgol neu’r SAB gwblhau’r adolygiad, llunio CDU diwygiedig a darparu copi o’r CDU diwygiedig i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc ymhen 7 wythnos ysgol/SAB (35 diwrnod ysgol/SAB) ar y mwyaf. 220 Adran 22(3) o’r Ddeddf. 221 Yn unol â’r ddyletswydd ar awdurdodau lleol a nodir yn adran 7 o’r Ddeddf. 222 Adran 6 o’r Ddeddf. – Dyletswydd i gynnwys a chefnogi plant, eu rhieni a phobl ifanc – gweler Pennod 3 hefyd. Tudalen | 150

14.51 Os yw awdurdod lleol yn cynnal y CDU ac yn ystyried bod angen adolygu’r CDU yn dilyn cais i wneud hynny, mae’n rhaid iddo gwblhau’r adolygiad a rhoi copi o’r cynllun diwygiedig i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc ymhen 10 wythnos ar y mwyaf. 14.52 Yn ogystal ag anfon copi o’r CDU diwygiedig i’r plentyn neu’r person ifanc, mae’n rhaid i’r ysgol/SAB neu’r awdurdod lleol sy’n adolygu’r CDU anfon y canlynol hefyd: enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol/SAB neu swyddog perthnasol yr awdurdod lleol; copïau o’r wybodaeth a’r cyngor perthnasol a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu fanylion am sut i gael gafael arnynt; 223 manylion trefniadau osgoi a datrys anghytundebau’r awdurdod lleol, a manylion gwasanaethau eirioli annibynnol yr awdurdod lleol. 14.53 Os yw ysgol a gynhelir wedi anfon copi o’r CDU, mae’n rhaid iddi amlinellu hawl y plentyn, y person ifanc neu’r rhiant i gysylltu â’r awdurdod lleol i drafod y mater ymhellach a gofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am y CDU 224 . Os mai SAB neu awdurdod lleol sydd wedi anfon copi o’r CDU, mae’n rhaid iddynt amlinellu’r hawl i apelio i’r Tribiwnlys Addysg hefyd. 14.54 Dylid gwneud hyn mewn fformat sydd ar gael, ac mewn ffordd sy’n diwallu unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y teulu 225 . 14.55 Os yw ysgol neu SAB yn adolygu’r CDU, gall ddod i’r amlwg bod angen i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am y CDU oherwydd natur anghenion y plentyn neu’r person ifanc (gweler Pennod 16). Cynnal adolygiadau gyda chynlluniau eraill 14.56 Fel y nodwyd ym Mhennod 10 (CDU), gall ysgol, SAB neu awdurdod lleol lunio, adolygu neu ddiwygio CDU ar yr un pryd ag y maen nhw, neu gorff arall, yn llunio, yn adolygu neu’n diwygio dogfen arall yn achos y person dan sylw, a gallant gynnwys y ddogfen arall yn y CDU 226 . Gall fod yn briodol adolygu CDU a chynlluniau eraill ar yr un pryd. Er mwyn sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, dylid ceisio sicrhau bod cymaint o synergedd â phosibl ag unrhyw brosesau adolygu gofynnol yn ymwneud â phlentyn neu berson ifanc. Gallai hyn olygu cynnal un cyfarfod i drafod ADY y plentyn neu’r person ifanc ac unrhyw anghenion neu ofynion eraill. 14.57 Os yw adolygiadau’n cael eu cynnal ar yr un pryd, mae’n rhaid iddynt 223 Yn unol â’r ddyletswydd ar awdurdodau lleol a nodir yn adran 7 o’r Ddeddf. 224 Adran 34 o’r Ddeddf. 225 Gweler y dyletswyddau ym Mhennod 3. 226 Adran 23 o’r Ddeddf. Tudalen | 151

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
Newyddion
TBV Newsletter August 2016
llanw
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
?
Cartref_-_June_July
Rheoli Crwybrau