Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

ddilyn gofynion

ddilyn gofynion cyfreithiol y ddeddfwriaeth berthnasol. Er bod manteision yn gallu deillio o gynnal adolygiadau o gynlluniau gwahanol ar yr un pryd, ni ddylai adolygiadau ac asesiadau o anghenion gael eu gohirio os yw hynny’n niweidiol i’r plentyn neu’r person ifanc. Mae’n bosibl y bydd angen adolygu’r cynlluniau ar wahân er mwyn diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn y ffordd orau. 227 227 Gweler hefyd Bennod 20 mewn perthynas ag adolygiadau o CDU ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Tudalen | 152

Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU – GAN GYNNWYS ADOLYGIAD GORFODOL O FEWN 12 MIS O'R ADOLYGIAD DIWETHAF (ONI BAI BOD CAIS YN CAEL EI WNEUD GAN Y PLENTYN, RHIANT Y PLENTYN NEU'R PERSON IFANC – Gweler y siart llif nesaf) Dechrau’r broses adolygu. Mae hyn yn cynnwys casglu gwybodaeth angenrheidiol a chynnal cyfarfod adolygu. A oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY o hyd? NAC OES Dechrau’r broses i roi’r gorau i gynnal CDU. OES A oes angen adolygu’r CDU yn dilyn yr adolygiad? OES NAC OES Cyhoeddi’r CDU diwygiedig, gan gynnwys darparu copïau i'r plentyn (lle’n briodol), rhiant y plentyn neu'r person ifanc. Hysbysu'r plentyn (lle'n briodol), rhiant y plentyn neu'r person ifanc am y penderfyniad a'r rhesymau drosto. Gall y rhesymau gynnwys nad oes newid i’r amgylchiadau neu nad oes gwybodaeth newydd wedi dod i'r amlwg ers yr adolygiad diwethaf. Tudalen | 153

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2012 Symud ymlaen
2017-2019
Cymru
Newyddion
Employability - Swansea University
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
llanw
TBV Newsletter August 2016