Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Y BROSES AR GYFER

Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU LLE MAE CAIS WEDI’I WNEUD GAN Y PLENTYN, RHIANT Y PLENTYN NEU’R PERSON IFANC Ydy amgylchiadau’r plentyn neu’r person ifanc wedi newid? Oes unrhyw wybodaeth newydd ar gael? A yw’n bryd cynnal adolygiad blynyddol (neu gyfnodol)? NAC YDY Dim angen adolygiad. Hysbysu’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc. YDY Dechrau’r broses adolygu. Mae hyn yn cynnwys casglu gwybodaeth angenrheidiol a chynnal cyfarfod adolygu. Oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY o hyd? NAC OES Dechrau’r broses i roi’r gorau i gynnal CDU. OES Cyhoeddi’r CDU diwygiedig, gan gynnwys darparu copïau i'r plentyn (lle’n briodol), rhiant y plentyn neu'r person ifanc. Tudalen | 154

Pennod 15 – Peidio â chynnal CDU Crynodeb 15.1 Mae’r bennod hon yn ymwneud ag amgylchiadau gwahanol lle mae dyletswyddau i lunio a chynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys. Mewn rhai amgylchiadau, nid yw’r dyletswyddau yn gymwys oherwydd bod yr amgylchiadau wedi newid, fel plentyn yn peidio â bod yn ddisgybl cofrestredig mewn ysgol. Mewn achosion fel hyn, mae’n bosibl y bydd gan gorff arall ddyletswydd i gynnal y CDU – gweler adran 33 a Phennod 16 yn ymwneud â throsglwyddo CDU. Mewn achosion eraill, mae’r ddyletswydd i gynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys yn dilyn penderfyniad nad oes gan y person ADY bellach neu (mewn achos lle mae awdurdod lleol yn cynnal CDU ar gyfer person ifanc), nad oes angen cynnal y CDU bellach. Mae’r Bennod hon yn nodi’r camau sydd i’w cymryd cyn ac ar ôl gwneud y cyfryw benderfyniad, a dewisiadau’r unigolyn ar gyfer apelio. Dylid ei darllen ochr yn ochr ag adrannau 29 i 32 o’r Ddeddf. Yr amgylchiadau lle y gellid rhoi’r gorau i gynnal CDU 15.2 Mae adran 29 o’r Ddeddf yn nodi’r amgylchiadau lle mae’r dyletswyddau gwahanol i lunio neu gynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys. 15.3 Mae dyletswydd ysgol i lunio a chynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys os yw’r person yn peidio â bod yn ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol. 228 Yn yr un modd, mae dyletswydd SAB i lunio neu gynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys os yw’r person yn peidio â bod yn fyfyriwr sydd wedi’i ymrestru yn y SAB. 229 Yn yr achosion hyn, mae’n bosibl y bydd gan sefydliad arall ddyletswydd i gynnal y cynllun. 230 15.4 Hefyd, mae dyletswyddau penodol i lunio neu gynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys os yw person yn dod yn blentyn sy’n derbyn gofal, neu os yw’n peidio â derbyn gofal. 231 Felly, mae dyletswydd ysgol i lunio a chynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys os yw’r plentyn yn dod yn blentyn sy’n derbyn gofal. Yn yr un modd, os yw plentyn yn peidio â bod yn blentyn sy’n derbyn gofal, mae dyletswydd yr awdurdod gofal sy’n gofalu amdano i gynnal CDU yn unol ag adran 17 yn peidio â bod yn gymwys. Fodd bynnag, fel arfer mewn achosion fel hyn bydd gan yr un awdurdod lleol neu awdurdod lleol gwahanol ddyletswydd i lunio neu gynnal CDU o dan adran arall o’r Ddeddf. 232 15.5 Hefyd, mae dyletswydd awdurdod lleol i lunio neu gynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys os yw’r awdurdod lleol yn peidio â bod yn gyfrifol am y 228 Adran 29(1)(a) o’r Ddeddf. 229 Adran 29(2) o’r Ddeddf. 230 Adran 33 [ac unrhyw reoliadau a wnaed o dan Adran 34 o’r Ddeddf]. 231 Adrannau 29(1), (3)(b) a (4) o’r Ddeddf. 232 Adran 33 o’r Ddeddf. Tudalen | 155

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2012 Symud ymlaen
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Employability - Swansea University
Cymru
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
TBV Newsletter August 2016
llanw
Newyddion
Cynnwys