Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

person, 233 hynny yw, os

person, 233 hynny yw, os yw’r person yn peidio â byw yn ardal yr awdurdod lleol. 234 Bydd hyn yn berthnasol os yw plentyn a’i deulu yn symud i fyw i ardal awdurdod lleol arall, ac mewn achos o’r fath, bydd yr awdurdod lleol arall yn gyfrifol am y plentyn. 15.6 Hefyd, mae dyletswyddau i lunio a chynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys os yw’r person yn dod yn berson sy’n cael ei gadw’n gaeth. 235 15.7 Hefyd, mae’r dyletswyddau’n peidio â bod yn gymwys ar ddiwedd y flwyddyn academaidd pan fydd y person ifanc yn cyrraedd 25 oed. 236 At y dibenion hyn, ystyrir “blwyddyn academaidd”: 237 mewn perthynas â pherson ifanc sy’n mynychu SAB, cyfnod o 12 mis sy’n dod i ben ar 31 Gorffennaf; ac mewn perthynas ag unrhyw berson ifanc arall, cyfnod o 12 mis sy’n dod i ben ar y diwrnod y mae cwrs addysg neu hyfforddiant y person ifanc yn dod i ben neu’r diwrnod cyn i’r person ifanc gyrraedd 26 oed (pa un bynnag sydd gynharaf). 15.8 Mae dyletswydd i gynnal CDU yn peidio â bod yn gymwys os yw’r corff sy’n ei gynnal yn penderfynu nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc anghenion dysgu ychwanegol mwyach. 238 Fel arfer, bydd penderfyniad fel hwn yn cael ei wneud fel un o ddeilliannau’r adolygiad. Ni ddylid rhagdybio y bydd plentyn neu berson sydd â CDU yn parhau i fod angen y cynllun nes ei fod yn gadael addysg neu hyfforddiant. Wrth ystyried y mater hwn, dylai ymarferwyr gyfeirio at y diffiniad sylfaenol o ADY yn y Ddeddf 239 (a’r canllawiau pellach ym Mhennod 6 o’r Cod hwn) ac ystyried a yw’r amod yn parhau i gael ei fodloni. 15.9 Mae dyletswydd awdurdod lleol i gynnal CDU ar gyfer person ifanc yn peidio â bod yn gymwys os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu nad oes angen cynnal y cynllun mwyach, gan roi sylw i anghenion rhesymol y person ifanc am addysg neu hyfforddiant. 240 15.10 Mae gweddill y Bennod hon yn ymwneud â’r broses sy’n gysylltiedig â gwneud y penderfyniadau hyn (nad oes gan y person ADY mwyach neu nad oes angen cynnal CDU mwyach), sut i apelio yn erbyn y cyfryw benderfyniadau a phryd y maent yn berthnasol. 233 Adran 29(3)(a) o’r Ddeddf. 234 Adran 86(4) o’r Ddeddf. 235 Adran 29(10) a gweler y dyletswyddau yn Adrannau 37 a 39 o’r Ddeddf. 236 Adran 32 o’r Ddeddf. 237 Adran 32(2) o’r Ddeddf. 238 Adran 29(5) o’r Ddeddf mewn perthynas ag ysgol neu SAB, ac Adran 29(6)(a) o’r Ddeddf mewn perthynas ag awdurdod lleol. 239 Adran 2 o’r Ddeddf. 240 Adran 29(6)(b) o’r Ddeddf. Tudalen | 156

Penderfynu nad oes gan berson ADY neu (ar gyfer person ifanc) nad oes angen cynnal CDU mwyach 15.11 Mewn rhai achosion, ni fydd angen cynnal CDU ar gyfer person ifanc mwyach. Gall hyn ddigwydd oherwydd nad oes gan y person ifanc ADY mwyach. Rheswm posibl arall yw nad oes angen cynnal CDU ar gyfer person ifanc ar ôl rhoi sylw i’w anghenion rhesymol am addysg neu hyfforddiant. Enghraifft bosibl o hyn yw person ifanc sy’n cwblhau ei astudiaethau addysg bellach ac yn symud i gyflogaeth. 15.12 Mae trafod a oes yn dal i fod gan blentyn neu berson ifanc ADY yn fwyaf tebygol o godi wrth adolygu CDU. Gall y posibilrwydd y bydd CDU a darpariaeth ddysgu ychwanegol yn peidio â bod yn gymwys mwyach beri cryn bryder i blant, eu rhieni a phobl ifanc. Bydd angen eu sicrhau y bydd cymorth priodol a rheolaidd yn parhau i gael ei ddarparu drwy addysgu gwahaniaethol a strategaethau ac arferion perthnasol eraill, ac os yw ADY yn cael eu nodi eto, y bydd CDU yn cael ei adfer a’i lunio. Fel arfer, bydd modd llunio’r CDU yn gyflym a chyn y terfynau amser statudol oherwydd dylai’r rhan fwyaf o wybodaeth fod ar gael eisoes. Os yw’r posibilrwydd nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY yn cael ei ystyried mewn cyfarfod adolygu, gellir trafod y materion hyn yn y cyfarfod hwnnw. 15.13 Cyn bod ysgol, SAB neu awdurdod lleol yn gallu gwneud y naill benderfyniad neu’r llall, mae’n rhaid iddynt hysbysu’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, ac yn achos plentyn sy’n derbyn gofal, y swyddog adolygu annibynnol, eu bod yn bwriadu gwneud penderfyniad o’r fath 241 . Wedyn, dylent roi digon o amser a chyfle i bobl gyflwyno sylwadau ynglŷn â’r penderfyniad. Yn y rhan fwyaf o achosion, gall hyn ddigwydd drwy’r broses adolygu arferol. 15.14 Ar ôl i’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol ystyried unrhyw sylwadau a dod i’r penderfyniad nad oes gan y person ADY mwyach neu nad oes angen cynnal CDU mwyach, mae’n rhaid iddynt hysbysu’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, ac yn achos plentyn sy’n derbyn gofal, y swyddog adolygu annibynnol, o’r penderfyniad, a’r rhesymau dros y penderfyniad. 242 15.15 Mae’n rhaid i’r hysbysiad gynnwys: 1. enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol/SAB neu swyddog perthnasol yr awdurdod lleol; 2. copïau o’r wybodaeth a’r cyngor perthnasol a ddarperir gan yr awdurdod lleol neu fanylion am sut i gael gafael arnynt; 243 3. manylion trefniadau osgoi anghytundebau’r awdurdod lleol, a manylion gwasanaethau eirioli annibynnol yr awdurdod lleol. 241 Adran 29(7) o’r Ddeddf. 242 Adran 29(8) o’r Ddeddf. 243 Yn unol â’r ddyletswydd ar awdurdodau lleol a nodir yn adran 7 o’r Ddeddf. Tudalen | 157

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2012 Symud ymlaen
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
Employability - Swansea University
Cymru
Newyddion
llanw
TBV Newsletter August 2016