Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

15.16 Hefyd, mae’n

15.16 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol a gynhelir hysbysu’r plentyn a’i riant, neu’r person ifanc, am eu hawl i ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried y mater. 244 15.17 Mae’n rhaid i SAB neu awdurdod lleol hysbysu’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc am eu hawl i wneud apêl i’r Tribiwnlys. 15.18 Os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn parhau mewn addysg neu hyfforddiant, dylai’r hysbysiad gynnwys amlinelliad o gamau gweithredu’r ysgol neu’r SAB i sicrhau bod anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o ddulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth. Dylai’r hysbysiad hwn ddiwallu unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y plentyn, ei riant neu’r person ifanc. Enghraifft o lythyr gan ysgol yn hysbysu rhiant bod yr ysgol wedi penderfynu nad oes gan ei blentyn ADY mwyach Annwyl, Yn dilyn ein gohebiaeth ddyddiedig xxx, hoffem gadarnhau ein bod wedi penderfynu nad oes gan [enw’r plentyn] anghenion dysgu ychwanegol mwyach. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn ar ôl ystyried ei anghenion. [nodwch y rhesymau dros wneud y penderfyniad]. Canlyniad y penderfyniad hwn yw y byddwn yn rhoi’r gorau i gynnal cynllun datblygu unigol [enw’r plentyn]. Mae gennych chi hawl i ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried penderfyniad yr ysgol. Mae rhagor o wybodaeth am hyn wedi’i chynnwys isod. Os ydych chi’n penderfynu gofyn i’r awdurdod lleol ailystyried ein penderfyniad a’ch bod yn anfodlon â’r canlyniad o hyd, bydd gennych chi hawl i apelio i’r Tribiwnlys Addysg. Er mwyn cynorthwyo [enw’r plentyn] byddwn ni’n rhoi’r camau canlynol ar waith: [Disgrifiad o’r camau y bydd yr ysgol yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o’r dulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth.] Os hoffech chi drafod y mater hwn ymhellach mae croeso i chi gysylltu â [enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol.] Mae’n bosibl y bydd gennych chi ddiddordeb yn y wybodaeth a’r cyngor yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol a ddarperir gan yr awdurdod 244 Adran 29(9) o’r Ddeddf. Tudalen | 158

lleol. Rwy’n amgáu taflen sy’n amlinellu trefniadau’r awdurdod lleol, ac mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael ar wefan yr awdurdod neu drwy ffonio’r rhif canlynol. [Nodwch gyfeiriad y wefan a’r rhif ffôn.] [Noder – nid oes angen amgáu taflen ond mae’n rhaid cynnwys manylion am sut i gael gafael ar wybodaeth a chyngor yr awdurdod lleol]. Os ydych chi’n anfodlon â’r penderfyniad hwn, mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau. Gallwch chi wneud hyn drwy [nodwch sut mae plentyn, rhiant plentyn, neu berson ifanc yn gallu cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau.] Hefyd, mae’r awdurdod lleol yn darparu gwasanaethau eirioli annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n bwriadu cymryd rhan yn y trefniadau ar gyfer osgoi neu ddatrys anghydfodau neu sy’n ystyried gwneud apêl i’r Tribiwnlys Addysg. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor a chymorth i’r plentyn neu’r person ifanc neu i gyfaill achos plentyn. [Rhowch wybodaeth am wasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol.] [Os yw ysgol a gynhelir wedi anfon yr hysbysiad:] Mae gennych chi’r hawl i ofyn i’ch awdurdod lleol/i awdurdod lleol x ailystyried y mater hwn.[rhowch y manylion perthnasol am sut i wneud hyn.] Yn gywir, Ailystyried Penderfyniad Ysgol a Gynhelir i Roi’r Gorau i Gynnal CDU 15.19 Os yw plentyn, ei rieni neu berson ifanc yn anhapus ynglŷn â phenderfyniad ysgol a gynhelir i roi’r gorau i gynnal CDU ar y sail nad oes gan y person ADY mwyach, mae’n bosibl y byddant yn dymuno cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer datrys anghytundebau a/neu ddefnyddio’r gwasanaethau eirioli annibynnol er mwyn ceisio datrys y broblem ar lefel ysgol. 15.20 Fel arall, gall plant a’u rhieni, a phobl ifanc, ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried penderfyniad yr ysgol 245 . 15.21 Mewn sefyllfa o’r fath, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud ei benderfyniad ei hun ynglŷn ag a ddylai’r ysgol roi’r gorau i gynnal y CDU. 246 15.22 Dylai awdurdodau lleol ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael a chael gafael ar unrhyw wybodaeth bellach sydd ei hangen i wneud penderfyniad ar 245 Adran 30 o’r Ddeddf. 246 Adran 30(2) o’r Ddeddf. Tudalen | 159

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
2012 Symud ymlaen
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Employability - Swansea University
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Rheoli Crwybrau