Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

sail gwybodaeth. Gall yr

sail gwybodaeth. Gall yr awdurdod lleol wneud yr un penderfyniad â’r ysgol neu ddod i gasgliad gwahanol. 15.23 Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r plentyn a rhiant y plentyn, neu’r person ifanc a’r ysgol am ei benderfyniad a’r rhesymau dros y penderfyniad. 247 Mae’n rhaid i’r hysbysiad gael ei wneud cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl ar ôl y penderfyniad. 15.24 Os yw’r penderfyniad yn nodi y dylai’r ysgol roi’r gorau i gynnal y CDU, mae’n rhaid i’r hysbysiad gynnwys y wybodaeth a nodir yn y paragraffau uchod. Os yw’r penderfyniad yn nodi y bydd yr ysgol yn parhau i gynnal y cynllun, mae’n rhaid i’r ysgol barhau i gynnal y cynllun. 248 Cyfyngiad ar roi’r gorau i gynnal cynlluniau er mwyn caniatáu Ailystyriaeth a/neu Apêl 15.25 Cyn bod ysgol, SAB neu awdurdod lleol yn gallu rhoi’r gorau i gynnal CDU, mae plentyn, rhiant plentyn, neu berson ifanc yn cael y cyfle i herio’r penderfyniad drwy ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried y penderfyniad (os yw penderfyniad i roi’r gorau i gynnal CDU wedi’i wneud gan ysgol a gynhelir – gweler uchod) a thrwy wneud apêl i’r Tribiwnlys Addysg neu (yn achos penderfyniad SAB neu awdurdod lleol) drwy wneud apêl i’r Tribiwnlys Addysg. 249 247 Adran 30(3) o’r Ddeddf. 248 Adran 30(4) o’r Ddeddf. 249 Adran 31 o’r Ddeddf. Tudalen | 160

Pennod 16: Trosglwyddo CDU Crynodeb 16.1 Mae’r Bennod hon yn nodi gofynion a chanllawiau yn ymwneud â throsglwyddo CDU rhwng ysgol a gynhelir, SAB neu awdurdod lleol. 16.2 Mae adran 33 o’r Ddeddf yn ymdrin â throsglwyddo’r ddyletswydd i gynnal CDU rhwng awdurdodau lleol, ysgolion a SAB. 16.3 Mae adran 73 o’r Ddeddf yn nodi bod modd gwneud rheoliadau ynghylch datgelu neu ddefnyddio gwybodaeth yn ymwneud ag ADY, neu at ddibenion eraill sy’n gysylltiedig ag addysg plentyn neu berson ifanc. 16.4 Mae’r Datganiad o Fwriad y Polisi yn darparu rhagor o wybodaeth am sut y bydd rheoliadau o dan adran 34 yn cael eu gwneud ynghylch trosglwyddo CDU rhwng sefydliadau ac awdurdodau lleol. 16.5 Os caiff CDU ei drosglwyddo, dylai’r ysgol/SAB/awdurdod lleol adolygu’r CDU cyn gynted â phosibl. Dylai’r adolygiad hwn ystyried amgylchiadau newydd y plentyn neu’r person ifanc. 16.6 Mae’n bwysig cofio bod y rhan fwyaf o achosion o drosglwyddo CDU yn dilyn trosglwyddiad hysbys. Yn unol â’r canllawiau yn y Bennod nesaf, dylid cynllunio ar gyfer y trosglwyddiadau hyn ymlaen llaw, a dylai ysgolion/ SAB/ awdurdodau lleol gyfrannu at y broses gynllunio ymlaen llaw. Mae’r CDU yn cynnwys lle i nodi’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol bosibl a allai gael ei derbyn yn y dyfodol. 16.7 [Yn unol ag Adran 34 o’r Ddeddf, gall rheoliadau wneud rhagor o ddarpariaeth ynghylch trosglwyddo’r ddyletswydd i gynnal CDU rhwng awdurdodau lleol, ysgolion a SAB]. Tudalen | 161

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2012 Symud ymlaen
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
Employability - Swansea University
Cymru
Newyddion
llanw
TBV Newsletter August 2016