Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

2.13 Dylai trefniadau

2.13 Dylai trefniadau trosglwyddo gael eu cynllunio ymlaen llaw, gan ystyried cynorthwyo pobl ifanc i drosglwyddo i fyd oedolion 2.14 Er mwyn hwyluso trosglwyddo effeithlon a darparu cymorth cyson, mae angen cynllunio darpariaeth ymlaen llaw. Yn benodol, bydd angen gwneud hyn pan fydd plant a phobl ifanc yn symud i’r byd addysg, a rhwng cyfnodau addysg gwahanol a/neu rhwng darparwyr gwahanol. Dylai cyrff cyhoeddus perthnasol wneud cysylltiadau a chynllunio’r newidiadau hyn ymlaen llaw. Dylai cyrff cyhoeddus gydweithio i sicrhau cymorth a gwella darpariaeth leol er mwyn diwallu anghenion unigol y plentyn neu’r person ifanc a’i alluogi i drosglwyddo’n llwyddiannus. 2.15 Dylai pobl ifanc dderbyn cymorth i drosglwyddo’n llwyddiannus i fyd oedolion ac i’w paratoi ar gyfer bywyd ar ôl addysg ffurfiol; mae angen sicrhau bod y broses hon yn cychwyn mewn da bryd cyn bod y dysgwr yn gadael addysg ffurfiol. 2.16 Dylai safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc fod yn ganolog i’r holl broses o wneud penderfyniadau 2.17 Bydd angen i unrhyw un sy’n arfer swyddogaethau o dan Ran 2 o’r Ddeddf neu o dan y Cod hwn gynnwys plant a phobl ifanc ym mhob cam o’r broses, gan wrando ar eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau. Bydd hyn yn helpu’r plentyn neu’r person ifanc i bersonoli ei addysg drwy nodi targedau sy’n datblygu ei gryfderau. Gellir disgrifio’r dull gweithredu hwn fel un sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Drwy ganolbwyntio ar yr unigolyn wrth gynllunio a darparu cymorth, bydd llais y dysgwr yn cael ei glywed fel rhan ganolog o’r broses o wneud penderfyniadau. Yn hytrach na dechrau drwy edrych ar y cymorth sydd ar gael a phenderfynu sut i’w addasu ar gyfer y dysgwr, anghenion y dysgwr yw man cychwyn y broses o ystyried pa gymorth i’w ddarparu. Gweler Pennod 10 am ragor o wybodaeth am ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac adnoddau cysylltiedig. 2.18 Mae ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn defnyddio adnoddau meddwl sy’n helpu i gasglu gwybodaeth mewn ffordd sy’n sicrhau bod safbwyntiau’r dysgwr a’i deulu yn cael eu cynnwys wrth wneud pob penderfyniad. Hefyd, mae’n cynnwys adolygiadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn – cyfarfodydd sy’n canolbwyntio ar anghenion dysgwr unigol, lle mae gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol, teuluoedd a’r dysgwyr eu hunain ar gael i bawb, yn hygyrch i bawb, a lle mae pawb yn gallu cyfrannu mewn ffordd gyfartal. 2.19 Mae rhieni yn bartneriaid allweddol a dylai gweithwyr proffesiynol geisio gweithio gyda nhw a gwerthfawrogi eu cyfraniad. Dylai rhieni deimlo eu bod yn gallu herio’r broses os nad yw’n diwallu anghenion eu plentyn. Bydd angen dangos i rieni a theuluoedd bod eu gwybodaeth a’u profiad yn cael eu gwerthfawrogi a’u defnyddio er mwyn sicrhau bod ganddynt ffydd yn y broses. Bydd angen gwneud hyn i sicrhau eu bod yn cymryd rhan mewn trafodaethau cadarnhaol ynglŷn â’r dulliau gorau o gefnogi eu plentyn. Er y bydd y Tudalen | 8

trafodaethau hyn yn heriol ar adegau, mae sgyrsiau cadarnhaol rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol, sy’n ystyried safbwyntiau gwahanol er mwyn sicrhau deilliannau y cytunir arnynt, er budd pennaf y plentyn. Drwy gynorthwyo a gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni a’r plant a’r bobl ifanc eu hunain, bydd pawb yn deall ymatebion y gweithwyr proffesiynol perthnasol, a bydd ansawdd y ddarpariaeth yn gwella. 2.20 Dylid sicrhau bod y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn gallu cyfranogi mor llawn â phosibl yn y broses o wneud penderfyniadau 2.21 Bydd angen darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth priodol i blant, eu rhieni a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyfranogi’n llawn mewn trafodaethau a phenderfyniadau. Mae’n rhaid rhoi pob cam gofynnol ar waith i sicrhau eu bod yn gallu lleisio eu barn ac, os oes angen, derbyn cymorth i ddeall y broses. 2.22 Os yw’r Ddeddf yn rhoi hawliau i blant dderbyn gwybodaeth neu wneud penderfyniadau, ond nad oes gan blentyn unigol y galluedd i ddeall y mater o dan sylw, gall y Tribiwnlys Addysg benodi cyfaill achos i gynrychioli a chynorthwyo’r plentyn, a gwneud penderfyniadau a gweithredu ar ran y plentyn. Os nad oes gan blentyn alluedd, gallai awdurdodau lleol ac ysgolion ystyried a fyddai cyfaill achos yn briodol (gweler Pennod 18). 2.23 Dylai diwallu anghenion dysgwyr ag ADY fod yn rhan o ddull gweithredu ysgol gyfan i wella’r ysgol 2.24 Mae dulliau ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu SAB o ddiwallu anghenion eu holl blant yn cael effaith uniongyrchol ar natur y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen ar blant ag ADY, a phryd y mae angen y ddarpariaeth ychwanegol. Mae gwybodaeth staff am sgiliau a galluoedd pob plentyn a pherson ifanc yn allweddol i ddiwallu anghenion pob un ohonynt. Mae gallu’r staff i ddefnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod mynediad priodol i’r cwricwlwm ar gael i bobl plentyn a pherson ifanc yn hanfodol hefyd. O ganlyniad, mae gwella prosesau addysgu a dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY ynghlwm wrth wella prosesau addysgu a dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc yn yr ysgol gyfan. Dylai gwella’r naill helpu i wella’r llall. Os yw darpariaeth lleoliadau addysg ar gyfer dysgwyr ag ADY yn effeithiol, bydd eu darpariaeth ar gyfer dysgwyr o bob math yn effeithiol hefyd, a bydd deilliannau’n gwella. 2.25 Mae’n rhaid i ddysgwyr dderbyn cymorth i gyfranogi mor llawn â phosibl mewn addysg brif ffrwd a’r Cwricwlwm Cenedlaethol pan fydd hynny’n ymarferol 2.26 Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod addysg gynhwysol, lle mae dysgwyr unigol yn derbyn addysg bwrpasol a chymorth ychwanegol i wireddu eu potensial yn llawn, yn fanteisiol i bawb. Os oes modd, dylai plant a phobl ifanc ag ADY gael eu cynnwys yn llawn ym mywyd arferol yr ysgol, cael mynediad i gwricwlwm eang a chytbwys a chael eu cynorthwyo a’u herio i Tudalen | 9

 • Page 1: Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion
 • Page 4 and 5: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 6 and 7: Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla
 • Page 8 and 9: Atodiad Geirfa Cludiant Asiantaetha
 • Page 10 and 11: (ii) Mae’r Cod hwn yn gosod gofyn
 • Page 12 and 13: 1.18 Mae Llywodraeth Cymru yn cyfla
 • Page 14 and 15: Pennod 2: Egwyddorion y Cod Crynode
 • Page 18 and 19: wireddu eu potensial. Fodd bynnag,
 • Page 20 and 21: Pennod 3: Cynnwys a chefnogi plant,
 • Page 22 and 23: mentora staff; goruchwylio staff; r
 • Page 24 and 25: addysg ei blentyn, ac mae’n rhaid
 • Page 26 and 27: Pennod 4: Cyngor a Gwybodaeth Cryno
 • Page 28 and 29: gwybodaeth a chyngor drwy ddulliau
 • Page 30 and 31: Pennod 5 - Rôl y Cydlynydd ADY Cry
 • Page 32 and 33: cydlynu darpariaeth ledled y lleoli
 • Page 34 and 35: ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru dr
 • Page 36 and 37: Modelau arfer da ar gyfer Cydlynwyr
 • Page 38 and 39: SAB mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn gyf
 • Page 40 and 41: 2. A oes gan y person anabledd sy
 • Page 42 and 43: ddarpariaeth ddysgu ychwanegol flae
 • Page 44 and 45: Ystyriaethau Cychwynnol -Y Gymraeg
 • Page 46 and 47: gofal iechyd parhaus a CDU: dylid a
 • Page 48 and 49: A OES GAN BLENTYN SYDD O DAN OEDRAN
 • Page 50 and 51: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 52 and 53: anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyn
 • Page 54 and 55: ymddangos iddo fel arall, y gall fo
 • Page 56 and 57: 7.1.33 Yn ddiweddarach yn y broses,
 • Page 58 and 59: 7.2.4 Mae manteision nodi ADY yn gy
 • Page 60 and 61: cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol:
 • Page 62 and 63: 7.2.21 Bydd system ysgol ar gyfer a
 • Page 64 and 65: mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gw
 • Page 66 and 67:

  Pennod 7.3: Nodi ADY - SAB Crynodeb

 • Page 68 and 69:

  7.3.10 Mae’n bosibl na fydd rhai

 • Page 70 and 71:

  sy’n sylweddol is na chynnydd eu

 • Page 72 and 73:

  7.3.28 Fodd bynnag, os oes disgwyl

 • Page 74 and 75:

  Pennod 8: Penderfyniad nad oes gan

 • Page 76 and 77:

  Enghraifft - llythyr at riant plent

 • Page 78 and 79:

  Penderfyniadau Awdurdodau Lleol 8.1

 • Page 80 and 81:

  Penderfyniadau SAB 8.21 Mae Pennod

 • Page 82 and 83:

  PENDERFYNIAD GAN YSGOL A GYNHELIR N

 • Page 84 and 85:

  Pennod 9.1: Dyletswyddau awdurdodau

 • Page 86 and 87:

  a’r rhesymau dros y penderfyniad

 • Page 88 and 89:

  nad yw’n gallu pennu’r ddarpari

 • Page 90 and 91:

  Dyletswydd Awdurdodau Lleol i bende

 • Page 92 and 93:

  cofrestru mewn dau sefydliad 86 ac

 • Page 94 and 95:

  9.2.31 Os yw’r awdurdod lleol yn

 • Page 96 and 97:

  derbyn gofal gan awdurdod lleol neu

 • Page 98 and 99:

  9.3.6 Os yw’r SAB wedi penderfynu

 • Page 100 and 101:

  yn preswylio - a bydd yn amlwg pa a

 • Page 102 and 103:

  9.3.26 Os yw’r SAB wedi gofyn i

 • Page 104 and 105:

  Pennod 10: Llunio CDU Crynodeb 10.1

 • Page 106 and 107:

  laenoriaethau. 10.12 Yn achos rhai

 • Page 108 and 109:

  10.27 Bydd angen i’r ysgol neu’

 • Page 110 and 111:

  10.38 Os yw’r awdurdod lleol wedi

 • Page 112 and 113:

  Adroddiadau nas cwblhawyd 10.50 Mae

 • Page 114 and 115:

  Gofyn am safbwyntiau ar ddogfen y C

 • Page 116 and 117:

  chymryd pob cam rhesymol i sicrhau

 • Page 118 and 119:

  11.15 Yn ogystal â’r gofynion go

 • Page 120 and 121:

  Beth sy’n llwyddo ac angen ei dda

 • Page 122 and 123:

  hyfforddiant neu’r cymwysterau go

 • Page 124 and 125:

  i. Y rhesymau dros enwi ysgol at dd

 • Page 126 and 127:

  Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla

 • Page 128 and 129:

  erson sy’n gymwys i addysgu disgy

 • Page 130 and 131:

  unrhyw adolygiad o’r ymyriadau, a

 • Page 132 and 133:

  Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w

 • Page 134 and 135:

  gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid 17

 • Page 136 and 137:

  hwng gweithwyr iechyd (gofal sylfae

 • Page 138 and 139:

  Anghenion gofal iechyd 12.60 Ceir g

 • Page 140 and 141:

  13.5 Ni all awdurdod lleol ddibynnu

 • Page 142 and 143:

  Yn ail, mae’n rhaid sicrhau ei bo

 • Page 144 and 145:

  Mae’n rhaid bod y sefydliad wedi

 • Page 146 and 147:

  awdurdod lleol barhau i ariannu’r

 • Page 148 and 149:

  ychwanegol, gael ei chyflwyno mewn

 • Page 150 and 151:

  14.6 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol,

 • Page 152 and 153:

  cynorthwyo’r plentyn neu’r pers

 • Page 154 and 155:

  14.27 Os yw plentyn wedi’i wahard

 • Page 156 and 157:

  os yw’r cynllun yn ymwneud â phl

 • Page 158 and 159:

  awdurdod lleol adolygu’r CDU oni

 • Page 160 and 161:

  ddilyn gofynion cyfreithiol y ddedd

 • Page 162 and 163:

  Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU LLE M

 • Page 164 and 165:

  person, 233 hynny yw, os yw’r per

 • Page 166 and 167:

  15.16 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol

 • Page 168 and 169:

  sail gwybodaeth. Gall yr awdurdod l

 • Page 170 and 171:

  Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi a

 • Page 172 and 173:

  17.13 Er mwyn cynorthwyo’r trosgl

 • Page 174 and 175:

  Enghraifft o arfer da Mae plentyn a

 • Page 176 and 177:

  nad yw’n glir a fyddai lleoliad m

 • Page 178 and 179:

  Cynghorwyr Gyrfa 17.39 I’r rhan f

 • Page 180 and 181:

  ddysgu seiliedig ar waith. Mae ynta

 • Page 182 and 183:

  Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytund

 • Page 184 and 185:

  Cymorth i ddatrys anawsterau a chyn

 • Page 186 and 187:

  fod yn ymarferol; fod yn hwylus; he

 • Page 188 and 189:

  oses o reoli cwynion, digwyddiadau

 • Page 190 and 191:

  Rhoi cymorth i blant a phobl ifanc

 • Page 192 and 193:

  18.55 Dylai’r awdurdod lleol ysty

 • Page 194 and 195:

  Bydd y cynrychiolwyr a ddewisir o'r

 • Page 196 and 197:

  Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’

 • Page 198 and 199:

  grŵp o aelodau’r Tribiwnlys, sy

 • Page 200 and 201:

  APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD I DRIB

 • Page 202 and 203:

  20.6 Y prif wahaniaeth yn y Ddeddf

 • Page 204 and 205:

  ddeddfwriaeth berthnasol. Er efalla

 • Page 206 and 207:

  adolygu, gael ei gynnal yn y lleoli

 • Page 208 and 209:

  Symud oherwydd gwasanaeth - Efallai

 • Page 210 and 211:

  Helpu a Rhannu Gwybodaeth 20.53 Rha

 • Page 212 and 213:

  cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei

 • Page 214 and 215:

  20.75 Tra bod y person yn cael ei g

 • Page 216 and 217:

  Atodiad A - Geirfa Yn yr eirfa hon

 • Page 218 and 219:

  ystyr “panel cadeirydd cyfreithio

 • Page 220 and 221:

  Atodiad B - Cludiant Crynodeb Mae

 • Page 222 and 223:

  gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a

 • Page 224 and 225:

  Gwasanaethau eraill awdurdodau lleo

 • Page 226 and 227:

  ATODIAD D - CYNLLUNIAU DATBLYGU UNI

 • Page 228 and 229:

  Rhesymau dros y penderfyniadau a wn

 • Page 230 and 231:

  Safbwyntiau, dymuniadau a theimlada

 • Page 232 and 233:

  Beth sy’n bwysig i Josie ar hyn o

 • Page 234 and 235:

  Bwydo Bwyta yn yr ysgol Siapiau, pw

 • Page 236 and 237:

  Disgrifiad o ddarpariaeth ddysgu yc

 • Page 238 and 239:

  addasiadau 01267 238603 adolygiad t

 • Page 240 and 241:

  Manylion unrhyw ddatgymhwyso o’r

 • Page 242 and 243:

  Crynodeb o ddigwyddiadau allweddol:

 • Page 244:

  Byddai pob adroddiad gan asiantaeth

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
2012 Symud ymlaen
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
llanw
TBV Newsletter August 2016
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cynnwys
Cartref_-_June_July