Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 17: Trosglwyddo a

Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi ar gyfer Byd Oedolion Crynodeb 17.1 Mae angen cymorth ar blant a phobl ifanc ag ADY fel y gallant drosglwyddo’n llwyddiannus rhwng lleoliadau neu ysgolion gwahanol. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, bydd angen cynllunio a pharatoi ar gyfer trosglwyddo ymhell cyn i’r plentyn neu’r person ifanc symud. Bydd paratoi i drosglwyddo yn un o bynciau allweddol cyfarfodydd adolygu CDU (gweler Pennod 14). Bydd angen cynllunio ar gyfer trosglwyddiadau yn yr un lleoliad hefyd. 17.2 Bydd angen cymorth penodol ar bobl ifanc ag ADY pan fyddant yn paratoi i adael yr ysgol neu addysg bellach. 17.3 Mae’r Bennod hon yn nodi’r trefniadau sydd angen eu rhoi ar waith i sicrhau bod plant a phobl ifanc ag ADY yn trosglwyddo’n llwyddiannus ac yn effeithiol rhwng cyfnodau addysg gwahanol, gan gynnwys defnyddio adolygiadau CDU i hwyluso trosglwyddiad llwyddiannus. 17.4 Mae’r CDU (gweler Pennod 11) yn cynnwys adran benodol ar drosglwyddiadau a ddylai gynorthwyo’r broses hon. Paratoi ar gyfer byd oedolion 17.5 Fel pob plentyn a pherson ifanc, dylai’r rhai sydd ag ADY dderbyn cymorth i fod yn fwy annibynnol a chael swydd. Os ydynt yn derbyn y cymorth priodol, gall y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc ddod o hyd i waith, byw’n annibynnol a chymryd rhan yn eu cymuned. Dylid sicrhau bod y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn derbyn y neges hon lle bo hynny’n briodol. Dylai’r broses o baratoi ar gyfer byd oedolion gychwyn yn gynnar a chanolbwyntio ar safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu’r person ifanc. Dylai pob gweithiwr proffesiynol perthnasol rannu dyheadau uchel ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc. 17.6 Dylai ysgolion a SAB godi dyheadau gyrfa eu myfyrwyr ag ADY ac ehangu eu gorwelion o ran cyflogaeth. Dylai plant a phobl ifanc dderbyn cymorth i ddatblygu eu sgiliau a’u profiad ac ennill y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu gyrfaoedd. Trosglwyddo 17.7 Gall trosglwyddo gyfeirio at symud rhwng sefydliadau gwahanol. Gallai trosglwyddiadau allweddol yn ystod addysg plentyn neu berson ifanc gynnwys y canlynol: rhwng y cartref a lleoliad cyn ysgol neu ysgol; rhwng lleoliad cyn ysgol a’r flwyddyn dderbyn; Tudalen | 162

hwng ysgol fabanod ac ysgol iau; rhwng ysgol gynradd ac ysgol uwchradd; rhwng ysgol uwchradd a SAB neu sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol; trosglwyddiadau oddi mewn i ysgol; trosglwyddiadau ganol blwyddyn os yw’r disgybl yn newid ysgol; trosglwyddo i ac o unrhyw leoliadau arbennig; rhwng addysg a darpariaeth oedolion, er enghraifft i gynorthwyo’r person ifanc i sicrhau cyflogaeth. 17.8 Hefyd, gall trosglwyddiadau ymwneud â symud neu newid o un safle, dosbarth, cyfnod, pwnc neu gysyniad i un arall. Gall y newidiadau hyn fod yn raddol neu’n sydyn a phara am gyfnodau gwahanol. 17.9 Gall trosglwyddo a newid fod yn heriol iawn i rai plant a phobl ifanc. Mae modd sicrhau trosglwyddiad effeithiol a llwyddiannus drwy ddeall y rhesymau sylfaenol dros yr anawsterau hyn a sicrhau bod nifer o strategaethau gwahanol ar gael ar gyfer staff. Mae modd sicrhau trosglwyddiad llwyddiannus drwy drafod y mater â’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc. 17.10 Gall trosglwyddo’n llwyddiannus helpu’r plentyn neu’r person ifanc i deimlo’n gyfforddus yn ei amgylchedd newydd. Gall trosglwyddo’n llyfn leihau’r straen sy’n deillio o newid a gwella dysgu a deilliannau, lleihau ymddygiad sy’n tarfu ar eraill, lleihau gwaharddiadau a lleihau’r perygl y bydd newid neu drosglwyddiad yn methu. Gall hyn helpu i greu amgylchedd dysgu sefydlog ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc a helpu staff i gyflawni eu swyddogaethau. Egwyddorion Cyffredinol Agweddau allweddol ar gefnogi trosglwyddiadau 17.11 Gall trosglwyddo fod yn amser pryderus i bob plentyn a pherson ifanc a’u teuluoedd, ond mae’n gallu bod yn amser hynod bryderus i’r rhai ag ADY. Bydd angen ystyried trosglwyddiadau wrth adolygu’r CDU. Mae’n bosibl y bydd cyfarfod adolygu yn nodi bod angen gwneud rhagor o waith i sicrhau trosglwyddiad llwyddiannus. Dylid ystyried trosglwyddo yn broses yn hytrach nag un cam. 17.12 Fel y nodwyd ym Mhennod 11, mae’r CDU yn cynnwys lle i nodi darpariaeth ddysgu ychwanegol a all fod yn briodol yn y dyfodol, e.e. pan fydd plentyn neu berson ifanc yn mynychu lleoliad newydd. Os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn mynychu lleoliad newydd, bydd angen ystyried unrhyw gludiant gofynnol er mwyn sicrhau bod y plentyn neu’r person ifanc yn gallu mynychu’r lleoliad newydd. 250 Er na fydd y trefniadau cludiant yn rhan o’r ddogfen CDU, bydd angen eu hystyried ar yr un pryd. 250 Bydd awdurdodau lleol yn ymwybodol o’r dyletswyddau o dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 a’r canllawiau statudol a wnaed yn ymwneud ag adran 15 o’r Mesur. Tudalen | 163

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Employability - Swansea University
Llinell Amser / A Line Through Time
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO