Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

17.13 Er mwyn

17.13 Er mwyn cynorthwyo’r trosglwyddiad, bydd angen mynd ati ymlaen llaw i rannu gwybodaeth yn ymwneud â’r CDU, unrhyw wybodaeth ychwanegol am anghenion y plentyn neu’r person ifanc, y cymorth ehangach sy’n cael ei ddarparu i’r plentyn neu’r person ifanc (ynghyd â gwybodaeth am y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a nodir yn y CDU) a gwybodaeth am gynnydd y plentyn neu’r person ifanc. Bydd hyn yn helpu’r dosbarth/lleoliad newydd i baratoi’r plentyn neu’r person ifanc i drosglwyddo. 17.14 Mae trosglwyddiadau’n tueddu i lwyddo pan fyddant yn cael eu cynllunio ymhell ymlaen llaw a phan fyddant yn canolbwyntio ar anghenion y plentyn neu’r person ifanc. Dylid canolbwyntio ar yr hirdymor, gan gynllunio i weithredu a pharatoi ar gyfer trosglwyddiadau yn effeithiol. Fel rhan o’r broses hon, dylai sefydliadau ystyried sut y gallant ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc. 17.15 Gellir cynorthwyo’r broses drosglwyddo mewn sawl ffordd wahanol, gan gynnwys: Ymweld â’r dosbarth neu’r lleoliad newydd a chyfarfod â’r holl aelodau staff perthnasol; Llyfrynnau trosglwyddo – sy’n cynnwys ffotograffau o bosibl fel bod plant a phobl ifanc yn gallu dod yn gyfarwydd â’r staff, yr ystafelloedd, a’r cynllun; a Defnyddio system gyfeillio. 17.16 Mae trosglwyddo’n llwyddiannus yn ymwneud â galluogi’r plentyn, rhiant y plentyn, a’r person ifanc i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ac yna paratoi’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc a’r lleoliad ar gyfer y trosglwyddiad, gan ddarparu cymorth ychwanegol yn ôl y gofyn. Bydd angen nodi a chynnwys gweithwyr proffesiynol perthnasol wrth ystyried y broses drosglwyddo. 17.17 Ar ôl i benderfyniad gael ei wneud ynglŷn â chamau nesaf y plentyn neu’r person ifanc, dylid gweithredu’n glir a nodi cyfrifoldebau’n glir er mwyn helpu’r plentyn neu’r person ifanc i drosglwyddo’n llwyddiannus. Mae’n bwysig cofio bod diddordebau a dyheadau’r plentyn neu’r person ifanc, a’r dewisiadau sydd ar gael iddo, yn gallu newid, felly mae’n bosibl y bydd angen i’r camau gweithredu newid hefyd. 17.18 Mae’n bwysig gwneud y canlynol wrth gynllunio ar gyfer y broses drosglwyddo: Annog plant, rhieni plant a phobl ifanc i ystyried y trosglwyddiad maent yn ei ddymuno; Nodi rhwystrau posibl i drosglwyddo’n llwyddiannus ac ystyried ymatebion priodol iddynt. Gallai hyn gynnwys darparu gwybodaeth a Tudalen | 164

chyngor i blant, rhieni plant, a phobl ifanc, a gweithio gyda nhw i’w grymuso i ddatblygu eu sgiliau a’u gwytnwch; Cyfnewid gwybodaeth rhwng lleoliadau, ochr yn ochr â throsglwyddo’r CDU (gweler Pennod 16); Annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau pontio lle bo hynny’n briodol, fel cyfarfod ag aelodau staff perthnasol, cael blas ar leoliadau newydd ac ati; Gwneud paratoadau cyn y trosglwyddiad – a allai gynnwys addasiadau ffisegol, newid arferion gwaith a newidiadau yn y gweithlu (fel recriwtio a hyfforddi). 17.19 Os yw plentyn neu berson ifanc yn trosglwyddo rhwng dosbarthiadau neu gyfnodau, dylai’r lleoliad ystyried gallu’r aelod staff addysgu newydd i ddiwallu ADY y plentyn neu’r person ifanc. Mae’n bosibl y bydd angen i’r Cydlynydd ADY gynorthwyo’r aelod staff addysgu yn y cyswllt hwn. Os yw’r unigolyn yn mynychu ysgol, dylai hyn fod yn rhan o Gynllun Datblygu’r Ysgol. Trosglwyddo rhwng lleoliadau penodol 17.20 Dylai’r egwyddorion cyffredinol helpu i lywio a chefnogi trosglwyddiad llwyddiannus. Mae’r is-adran hon yn cyflwyno canllawiau ar drosglwyddiadau penodol. Cyn ysgol – Ysgol: 17.21 Mae trosglwyddo i’r ysgol yn gallu bod yn gam mawr i blentyn. I wneud y trosglwyddiad yn haws, gall awdurdodau lleol ac ysgolion ystyried trefnu cyfarfodydd rhagarweiniol. Gall y cyfarfodydd hyn gynnwys y plentyn, rhieni’r plentyn a’r lleoliad cyn ysgol, a gall ymwelydd iechyd fynychu hefyd os oes angen. Enghraifft o arfer da Mae plentyn ag ADY ar fin trosglwyddo o ddarpariaeth feithrin i ysgol gynradd. Gwahoddir ac anogir y rhieni i fynychu sesiwn yr wythnos dros gyfnod o chwe wythnos yn yr ysgol newydd, gyda phob sesiwn yn para 30 munud (tair awr i gyd). Caiff y sesiynau eu harwain gan staff o'r darparwr meithrin a Chydlynydd ADY yr ysgol gynradd. Nod y sesiynau hyn yw helpu i ddatblygu perthnasau a rhoi cyfle i rieni drafod anghenion y plentyn ac unrhyw bryderon sydd ganddynt. Gall hyn helpu i greu proffil un tudalen ar gyfer y plentyn a pharatoi neu ddiwygio CDU cyn bod y plentyn yn dechrau yn yr ysgol. Defnyddir mewnbwn y rhieni a gwybodaeth a geir yn uniongyrchol gan y plentyn i lunio'r proffil a'r CDU. Mae hyn yn gyfle i ddatblygu trefniant pontio gyda chamau gweithredu personol, ac yn golygu bod modd darparu darpariaeth ddysgu ychwanegol a chymorth ehangach yn syth. Tudalen | 165

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
yma - Children's Commissioner for Wales
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cymru
Cynnwys
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME