Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Enghraifft o arfer da

Enghraifft o arfer da Mae plentyn ag atacsia cynhenid sy'n effeithio ar ei ddatblygiad corfforol, ei sefydlogrwydd craidd a'i leferydd yn mynd i leoliad cyn-ysgol dair gwaith yr wythnos. Mae'r awdurdod lleol yn cysylltu â'r rhieni i gynllunio ar gyfer trosglwyddo'r plentyn i'r ysgol gynradd. Cynhelir ymweliad cychwynnol â'r lleoliad cyn-ysgol gan Athro Cynghori ADY y Cyfnod Sylfaen er mwyn cwrdd â'r plentyn a thrafod ei achos gyda'r staff perthnasol. Yn y tymor cyn i'r plentyn ddechrau'r ysgol, gwahoddir y rhieni i gyfarfod adolygu i drafod y CDU lle gallant drafod anghenion y plentyn a'u gobeithion ar gyfer ei leoliad. Mae'r staff cyn-ysgol a'r staff cynradd perthnasol yn mynd i'r cyfarfod hwn, a llunnir cynllun gweithredu ar gyfer trosglwyddo'r plentyn yn raddol a'u nodi yn y CDU. Yn yr achos hwn: Bydd y plentyn yn cael ei drosglwyddo i'r ysgol yn raddol dros gyfnod o amser lle bydd yn cael cefnogaeth gan weithiwr cymdeithasol. Mae'r plentyn yn creu llyfr lluniau yn ystod y cyfnod trosglwyddo. Yn ystod y cyfnod trosglwyddo mae'r plentyn yn cwrdd â staff yn yr ysgol newydd ac yn ymweld â rhannau penodol o'r ysgol, gan gynnwys y dosbarth derbyn (pum sesiwn bore ac un sesiwn diwrnod cyfan). Mae hyn yn helpu'r plentyn i deimlo'n hyderus i gyfathrebu ei anghenion i bob aelod o staff pan fydd wedi symud i'r ysgol. Yn ystod y cyfnod trosglwyddo, mae'r ysgol hefyd yn cynnal asesiad iechyd a diogelwch i sicrhau bod unrhyw addasiadau/diwygiadau/mesurau diogelwch a rheolaethau yn eu lle. Mae'r ysgol hefyd yn sicrhau bod unrhyw hyfforddiant angenrheidiol i staff yn cael ei gwblhau cyn bod y plentyn yn dechrau yn yr ysgol. Yn ogystal, mae'r ysgol yn cael cyngor pellach gan weithwyr proffesiynol perthnasol lle bo angen. Gwneir trefniadau i Athro Cynghori ADY y Cyfnod Sylfaen ymweld â'r plentyn yn y lleoliad cyn-ysgol yn ddiweddarach, a chaiff y plentyn, rhieni'r plentyn a'r asiantaethau perthnasol eu gwahodd i adolygu'r CDU cyn bod y plentyn yn dechrau'r ysgol. Penderfynir ar ôl i'r plentyn ddechrau'r ysgol y bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob tymor i adolygu'r CDP, a bydd y plentyn, rhieni'r plentyn a phwy bynnag arall sy'n briodol yn cael eu gwahodd i'r cyfarfod hwnnw. Rhwng Dosbarthiadau / Blynyddoedd / Newid athrawon: 17.22 Mae’n bosibl y bydd angen ystyried trefniadau trosglwyddo cyn i blentyn symud i ddosbarth neu flwyddyn newydd neu os yw’n mynd i gael athro newydd. Gall hyn gynnwys yr adeg pan fydd y plentyn yn symud o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2. Er mwyn cefnogi’r plentyn, gellid cynnal cyfarfod adolygu yn ystod tymor yr haf y bydd athro newydd y plentyn yn mynd iddo, gan lunio cynllun trosglwyddo yn unol ag anghenion y plentyn. Tudalen | 166

17.23 Bydd y cynllun trosglwyddo yn cynnwys y pynciau mwyaf perthnasol, fel newid cwricwlwm, amseroedd ysgol gwahanol, amseroedd egwyl gwahanol, toiledau gwahanol, staff anghyfarwydd a chymysgu â disgyblion hŷn. Trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd: 17.24 Gall trosglwyddo rhwng ysgol gynradd ac ysgol uwchradd fod yn bwysig iawn. Mae ysgolion eisoes yn cynllunio ac yn trefnu ar gyfer trosglwyddo rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. Dylid cynnwys pob disgybl i’r graddau posibl mewn cynlluniau trosglwyddo arferol. Fodd bynnag, bydd angen rhoi sylw penodol i blant ag ADY, a sicrhau eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ychwanegol at y rhai arferol, gan gynnwys, er enghraifft, cyfarfod â’r Cydlynydd ADY. Dylid ystyried a fyddai’n briodol i Gydlynydd ADY yr ysgol uwchradd fynd i gyfarfod CDU y plentyn ym Mlwyddyn 6. 17.25 Mae trosglwyddo rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd yn gallu bod yn amser pryderus i’r holl ddisgyblion a’u teuluoedd, ond mae’n gallu bod yn amser hynod bryderus i ddisgyblion ag ADY. Dylai ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd gydweithio i gefnogi trosglwyddiad llwyddiannus. 17.26 Pan fydd plentyn yn symud ysgol, bydd angen trosglwyddo’r CDU (gweler Pennod 16) ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall. 17.27 Gall trosglwyddo’n llwyddiannus helpu’r plentyn i ymgartrefu yn yr ysgol newydd a helpu i osgoi unrhyw ostyngiad yn lefel ei berfformiad. Trosglwyddo ym mlwyddyn 9/10: 17.28 Pan fydd disgybl yn cyrraedd Blwyddyn 9 a 10, bydd angen canolbwyntio’n benodol ar y camau nesaf ar ôl addysg orfodol ac ar helpu’r plentyn i baratoi ar gyfer byd oedolion. Bydd rhai plant ag ADY yn aros yn yr ysgol, bydd eraill yn symud i’r sector AB, a gall eraill ddewis llwybr gyrfa gwahanol. Dylid ystyried a oes angen gwahodd cynghorwyr gyrfaoedd (gweler isod) i adolygiad plentyn neu berson ifanc. 17.29 Bydd angen trafod cymorth i’r disgybl ar ôl gadael yr ysgol yn y cyfarfod adolygu, yn enwedig os nad yw’r plentyn yn bwriadu aros yn yr ysgol. Os yw’r plentyn yn bwriadu mynychu SAB, dylid gwahodd y SAB i’r cyfarfod adolygu i drafod anghenion cymorth yn y dyfodol. Trosglwyddo rhwng Ysgol a SAB: 17.30 Os yw person ifanc yn bwriadu symud i’r sector AB a bod angen cymorth ychwanegol arno i drosglwyddo’n llwyddiannus, a/neu y bydd angen darpariaeth arbenigol arno, dylid gwahodd staff y SAB i gyfarfod adolygu ym Mlwyddyn 11. Os oes gan blentyn anghenion cymhleth iawn, gall fod yn fuddiol i staff y SAB fynychu adolygiadau Blwyddyn 10 neu Flwyddyn 9. Os Tudalen | 167