Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

nad yw’n glir a fyddai

nad yw’n glir a fyddai lleoliad mewn SAB yn addas, dylid gwahodd y SAB i drafod a oes modd diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc mewn SAB. Gall fod yn briodol gwahodd arbenigwyr gyrfaoedd (gweler isod) hefyd. 17.31 Dylai ysgolion, SAB, awdurdodau lleol a sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol gydweithio i helpu’r person ifanc i drosglwyddo’n llwyddiannus. 17.32 Os penderfynir y bydd angen lleoliad mewn sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc, bydd angen cymorth ar y plentyn, rhiant y plentyn, a’r person ifanc i ddeall goblygiadau hyn, ac i nodi’r lleoliad priodol. Bydd angen darparu gwybodaeth fanwl am y lleoliad posibl i’r plentyn, rhiant y plentyn a’r person ifanc 251 . 17.33 Er mwyn cefnogi unigolion i fynychu SAB, dylai ysgolion gynllunio adolygiadau i sicrhau effeithlonrwydd, a dylai SAB fod â strwythur staffio sy’n galluogi unigolion i’w fynychu. 17.34 Bydd y broses drosglwyddo yn wahanol ar gyfer pob person ifanc, ond gallai gynnwys un neu fwy o’r canlynol: Mynychu digwyddiadau agored Teithiau tywys o gwmpas y coleg, naill ai yn ystod y dydd neu ar adegau tawelach Sesiynau blasu Rhaglenni cyswllt Cyfleoedd i fynychu dosbarthiadau Rhaglenni cynefino estynedig Ymweliad pwrpasol wedi’i drefnu gan y SAB. 17.36 Pan fydd person ifanc yn ymrestru mewn SAB, bydd angen cynnal cyfarfod i adolygu’r CDU cyn gynted â phosibl, gan fynd ati i ailystyried darpariaeth ddysgu ychwanegol y person ifanc. Mae’n bosibl y bydd angen newid y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol er mwyn adlewyrchu amgylchiadau’r lleoliad gwahanol, ac efallai na fydd y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a gyflwynwyd yn yr ysgol yn diwallu anghenion y person ifanc mewn SAB. Er enghraifft, dylai SAB helpu’r person ifanc i weithio tuag at ragor o annibyniaeth. Os oes bwriad i newid y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol, mae’n rhaid trafod y mater hwn â’r person ifanc, gan gynnwys y rhesymau dros y newid arfaethedig. Dylai hyn gynnwys rhoi sicrwydd i’r person ifanc ynglŷn ag unrhyw bryderon posibl sydd ganddo, a rhoi camau lliniaru ar waith i dawelu’r pryderon hyn os oes angen. 17.37 Mae’n bosibl y bydd y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn newid i adlewyrchu’r ddarpariaeth a nodir yn adran drosglwyddo’r CDU (gweler Pennod 11). 251 Os oes amheuon ynglŷn â galluedd person ifanc i ddeall, bydd darpariaethau perthnasol Deddf Galluedd Meddyliol 2005, cyfraith achosion a’r Cod Ymarfer yn berthnasol. Tudalen | 168

17.38 Fodd bynnag, ni fydd SAB yn cyfrannu at y broses drosglwyddo ym mhob achos, er enghraifft os yw unigolyn wedi newid ei feddwl a gwneud penderfyniad hwyr. Wrth ymrestru, dylai ymgeiswyr gael cyfle i ddatgelu unrhyw ADY neu anabledd, a datgan a ydynt wedi cael CDU yn y gorffennol. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r person ifanc a’r SAB drafod anghenion yr unigolyn a’r cymorth sydd ei angen arno. Dylai’r SAB gynorthwyo’r person ifanc i ddeall yr amgylchedd a darparu gwybodaeth yn ôl y gofyn, gan gynnwys manylion y Cydlynydd ADY a thiwtor personol. Os yw’r SAB yn cynnal adolygiad o’r CDU neu’n llunio CDU newydd ar ôl i CDU blaenorol ddarfod, a bod angen rhagor o eglurdeb neu wybodaeth, dylid gwahodd y Cydlynydd ADY neu aelod perthnasol o staff yr ysgol flaenorol i’r cyfarfod. Hefyd, gall fod yn briodol cynnwys cynghorydd gyrfaoedd sydd wedi gweithio gyda’r person ifanc o’r blaen. Enghraifft o arfer da Yn SAB X, mae staff yn mynychu adolygiadau trosglwyddo i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad i'r plentyn neu'r person ifanc a'r rhieni. Yn ogystal, mae SAB yn cynnal cyfarfodydd ADY rheolaidd â'i ysgolion uwchradd lleol, lle gellir trafod anghenion dysgwyr ag ADY. Jenny Mae gan Jenny anawsterau dysgu difrifol ac mae’n agored iawn i niwed. Mae'n mynychu ysgol arbennig ers saith mlynedd, a byddai'n hoffi dilyn cwrs Sgiliau Bywyd mewn SAB ond mae'n bryderus ynghylch gadael ysgol. Aeth y Swyddog Pontio o'r SAB perthnasol i gyfarfod adolygu Blwyddyn 12 Jenny i sôn am y cyrsiau amrywiol a oedd ar gael ac i ddarparu gwybodaeth arall i Jenny a'u rhieni am yr hyn yr oedd y SAB yn gallu ei gynnig (o dan drefniadau newydd, gallai Cydlynydd ADY y SAB wneud hyn). Yn ystod cyfarfod adolygu Blwyddyn 13, cytunwyd ar ddyddiadau i Jenny allu ymweld â SAB i roi cynnig ar rai sesiynau blasu. Trefnwyd ymweliad cyn y sesiynau blasu er mwyn tywys Jenny o amgylch y SAB a rhoi cyfle iddi gwrdd â rhai o'r staff a'r myfyrwyr. Yn dilyn y sesiynau blasu, gwahoddwyd Jenny a'u rhieni i gyfweliad anffurfiol yn y SAB. Cafwyd digon o wybodaeth yn ystod y sesiynau blasu, ac o CDU ac adolygiad Jenny, i staff y SAB allu penderfynu ynghylch ei hanghenion o ran cymorth. Trafodwyd y trefniadau cymorth a chytuno arnynt gyda Jenny a'u rhieni, ac ychwanegwyd yr wybodaeth hon i'w CDU. Yn ogystal, cafodd Jenny a'u rhieni'r holl wybodaeth yr oedd ei hangen arnynt i wneud cais am gludiant a chymorth ariannol, ynghyd â manylion trefniadau cofrestru ac ymsefydlu'r SAB. Tudalen | 169

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
TBV Newsletter August 2016
llanw