Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Cynghorwyr Gyrfa 17.39

Cynghorwyr Gyrfa 17.39 I’r rhan fwyaf o blant neu bobl ifanc ag ADY, bydd y cyngor ar yrfaoedd y maent yn ei dderbyn fel rhan o’u haddysg brif ffrwd yn diwallu eu hanghenion. Dylai dysgwyr ag ADY sydd mewn perygl o fod yn NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) eisoes fod wedi’u nodi fel grŵp blaenoriaeth sydd angen gwasanaethau ychwanegol. Bydd angen i Gyrfa Cymru helpu i gefnogi plant a phobl ifanc ag ADY a fydd yn elwa ar wasanaethau ychwanegol. 17.40 Os yw’r person sy’n trefnu cyfarfod CDU yn credu bod angen mewnbwn wyneb yn wyneb gan gynghorwyr gyrfa ar y plentyn neu’r person ifanc, dylai’r person hwn wahodd y cynghorwyr i’r cyfarfod adolygu. Bydd hyn yn bwysig iawn os yw’r cyfarfod adolygu yn canolbwyntio ar drosglwyddiadau a pharatoi ar gyfer byd oedolion ac os yw’n trafod dewisiadau gyrfa’r plentyn neu’r person ifanc. 17.41 Gall cynghorwyr gyrfa ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar ddewisiadau gyrfa gwahanol ar gyfer y plentyn, y person ifanc a’r teulu, a’u hysbysu am ddyddiadau digwyddiadau agored, fel digwyddiadau yn y SAB lleol. Hefyd, gallant ddarparu gwybodaeth am gyrsiau gwahanol a chynnig her ac arweiniad i helpu unigolyn i ystyried yr holl ddewisiadau sydd ar gael, fel parhau mewn addysg, gyrfaoedd gwahanol a hyfforddiant galwedigaethol. Gall hyn fod yn berthnasol iawn os yw’r ysgol yn bwydo un ddarpariaeth nad yw’n addas i’r unigolyn o bosibl. 17.42 Gall fod yn briodol cynnwys arbenigwyr gyrfaoedd os na fydd modd diwallu anghenion dysgwr mewn SAB heb gymorth sylweddol gan yr awdurdod lleol a CDU a gynhelir gan awdurdod lleol. Enghreifft o arfer da Pryd i gynnwys arbenigwyr gyrfa Mae Paul yn fyfyriwr Blwyddyn 9 mewn ysgol brif ffrwd ac ar fin dewis ei opsiynau. Mae Paul ar y sbectrwm awtistig ac yn tueddi i bryderu'n fawr am unrhyw newid. Hefyd, mae'n ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniadau ac yn cael pyliau o banig pan fydd dan bwysau. Mae gan yr ysgol systemau da iawn yn eu lle i gefnogi Paul ac yn defnyddio cymhorthion gweledol i helpu Paul i ddeall newidiadau i'w amserlen. Mae rhieni Paul yn pryderu am ei ddyfodol a beth fydd yn digwydd pan fydd yn gadael ysgol. Ar gais yr ysgol, mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn cwrdd ag ef a'i rieni er mwyn ei helpu ef i feddwl am sut mae'n gwneud penderfyniadau a'i helpu nhw i ddysgu am yr opsiynau sydd ar gael ar ôl gadael ysgol. Mae'r cynghorydd gyrfaoedd hefyd yn cytuno i fynd i gyfarfod adolygu Blwyddyn 9 Paul i’w helpu i egluro ei opsiynau. Tudalen | 170

Defnyddio arbenigwr gyrfaoedd a SABau Mae Gavin yn ddisgybl Blwyddyn 11 mewn ysgol brif ffrwd sydd ag anawsterau lleferydd ac iaith ac anawsterau symud. Roedd yn gobeithio aros yn yr ysgol i astudio ar gyfer Safon Uwch, ond disgwylir iddo gael graddau D ac E yn ei arholiadau TGAU. Mae'r cynghorydd gyrfaoedd wedi cwrdd â Gavin yn ystod Blwyddyn 9 a Blwyddyn 10 ac mae Gavin wedi dangos diddordeb mewn ystod eang o feysydd galwedigaethol. Ym Mlwyddyn 11, mae'r ysgol yn gofyn i'r cynghorydd gyrfaoedd gwrdd â Gavin eto i drafod ei opsiynau yn fwy manwl. Mae Gavin yn dysgu bod y SAB yn cynnig nifer o gyrsiau y gallai fod â diddordeb ynddynt, ac mae'n derbyn efallai nad yw'r ysgol yn gallu cynnig y cymwysterau sy’n gweddu orau iddo. Gan fod Gavin yn ddihyder, mae'n cytuno y gall y cynghorydd gyrfaoedd drafod ei opsiynau gyda'i rieni ac y byddai'n syniad da iddynt ymweld â'r SAB gydag ef. Mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn cysylltu â Chydlynydd ADY y SAB i drefnu ymweliad ac yn mynd ati, gyda chaniatâd Gavin, i amlinellu ei gryfderau a'r cymorth y gallai fod ei angen mewn amgylchedd newydd. Mewn cyfarfod i adolygu CDU Gavin ym mis Rhagfyr, caiff y SAB ei gynrychioli gan y Cydlynydd ADY. Roedd Gavin yn hapus â'r cyrsiau a gynigiwyd ac mae wedi cwblhau cais. Mae'r Cydlynydd ADY yn gallu rhoi mwy o fanylion am y cwrs a'r cymorth a fydd yn cael ei drefnu. Caiff y CDU ei ddiweddaru i gynnwys y cymorth hwn. Trefnir nifer o ymweliadau pellach i helpu Gavin i drosglwyddo o'r ysgol i'r coleg. Mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn cytuno i aros mewn cysylltiad â Gavin yn ystod yr haf i sicrhau ei fod yn dal i deimlo'n hyderus i ddechrau ym mis Medi. Gyrfa Cymru - astudiaeth achos - cleient yn gadael ysgol i symud i ddysgu seiliedig ar waith Mae Jack ar y sbectrwm awtistig. Mae'n mynychu ysgol brif ffrwd ac mae ganddo Gynorthwyydd Cymorth Dysgu i sicrhau ei fod wedi deall yr hyn a ddisgwylir ganddo a'i helpu i gyflwyno ei waith cwrs mewn pryd. Nid yw Jack yn mwynhau dysgu yn y dosbarth ac mae'n awyddus i adael yr ysgol ar ddiwedd Blwyddyn 11. Cyfarfu â'i gynghorydd gyrfaoedd ddwywaith i drafod ei opsiynau ac mae wedi penderfynu yr hoffai ddilyn dysgu seiliedig ar waith a chael profiad ymarferol. Mae ganddo ddiddordeb mewn arlwyo. Mae Jack wedi trafod y cymorth yr hoffai ei gael yn ystod ei leoliad, ac mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn trefnu i Jack ymweld â dau ddarparwr lleol sy’n cynnig dysgu seiliedig ar waith. Mae'r Cydlynydd ADY yn gwahodd y cynghorydd gyrfaoedd i’r cyfarfod blynyddol i adolygu’r CDU, ac mae’r cynghorydd gyrfaoedd yn awgrymu y dylid hefyd gwahodd y darparwr dysgu seiliedig ar waith yr hoffai Jack fynd iddo. Trafodir y cymorth y bydd angen ei ddarparu ac mae Jack a'i rieni'n teimlo'n fwy hyderus y caiff leoliad a chyfle i weithio tuag at gymwysterau pellach. Mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn asesu hynt y gwaith hwn yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn ac yn cyfeirio Jack i Tudalen | 171

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...