Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

ddysgu seiliedig ar

ddysgu seiliedig ar waith. Mae yntau'n rhannu ei CDU, wedi'i ddiweddaru, gyda'r darparwr dysgu seiliedig ar waith. Mae'r cynghorydd gyrfaoedd yn aros mewn cysylltiad â Jack nes ei fod wedi setlo yn ei leoliad. Pobl ifanc sy’n gadael addysg/hyfforddiant 17.43 Os yw person ifanc yn gadael addysg neu hyfforddiant i ddechrau cam nesaf ei daith drwy fywyd, bydd angen cymorth arno i drosglwyddo’n llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys ei gynorthwyo i ddeall y cymorth a’r dewisiadau gyrfa sydd ar gael iddo. Gall hyn gynnwys trosglwyddo’r wybodaeth berthnasol gyda’r CDU (ar ôl cael cydsyniad y person ifanc) i’r asiantaethau perthnasol. 17.44 Er mwyn helpu’r person ifanc i drosglwyddo’n llwyddiannus i fyd oedolion, gall fod yn briodol gwahodd arbenigwyr gyrfaoedd (gweler uchod am ragor o wybodaeth am yr achosion pan fydd angen gwahodd arbenigwyr). 17.45 Os yw’n hysbys y bydd person ifanc yn cwblhau ei addysg neu ei hyfforddiant yn y dyfodol agos, dylai’r ysgol/SAB/awdurdod lleol helpu’r person ifanc i ymgysylltu â’r gwasanaethau a’r ddarpariaeth y bydd yn eu defnyddio ar ôl gadael addysg. Dylai’r person ifanc wybod beth fydd yn digwydd ar ôl i’r CDU ddod i ben. Symud i Addysg Uwch 17.46 Os yw person ifanc yn ymrestru ar gwrs mewn sefydliad addysg uwch (SAU), dylai’r ysgol/SAB gynorthwyo’r person ifanc i rannu gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys CDU y person ifanc. Bydd hyn yn galluogi’r SAU i ystyried y math o gymorth y mae’n gallu ei ddarparu, ac yn helpu i lywio’r Asesiad o’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA). 17.47 Mae sicrhau lle mewn sefydliad addysg uwch yn ddeilliant cadarnhaol ar gyfer llawer o bobl ifanc ag ADY. Os mai dyma uchelgais y person ifanc, bydd angen cynnig y lefel briodol o gymorth a darpariaeth i’w helpu i gyrraedd y nod lle bo hynny’n bosibl. Dylai trosglwyddiad llwyddiannus i addysg uwch gael ei gynllunio mor gynnar â phosibl. 17.48 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi bod gan sefydliadau addysgol ddyletswydd i wneud ‘addasiadau rhesymol’ ar gyfer personau anabl, gan gynnwys: gwneud newidiadau i reol, gofyniad neu ymarfer; gwneud newidiadau i adeiladau neu safleoedd; neu ddarparu cyfarpar i helpu. 17.49 Dylai ysgolion, SAB ac awdurdodau lleol gynllunio trosglwyddiad llwyddiannus i addysg uwch (ac i’r ardal awdurdod lleol newydd lle bo hynny’n Tudalen | 172

erthnasol) cyn rhoi’r gorau i gynnal CDU person ifanc. Ar gais y person ifanc, dylai’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol drosglwyddo copi o’r CDU i’r person perthnasol yn y sefydliad addysg uwch cyn gynted ag y bo modd ar ôl i’r sefydliad gadarnhau bod gan y person ifanc le ar gwrs yno. 17.50 Hefyd, bydd angen cynghori pobl ifanc ar y cymorth sydd ar gael iddynt ym maes addysg uwch, a sut i gael gafael arno. Tudalen | 173

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
yma - Children's Commissioner for Wales
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cymru
Cynnwys
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME