Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 18: Osgoi a

Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytundebau Crynodeb 18.1 Mae’r Bennod hon yn ymwneud â’r gofyniad ar awdurdodau lleol i wneud trefniadau gyda golwg ar osgoi a datrys anghytundebau. 252 Mae hefyd yn cynnwys manylion mewn perthynas â’r ddyletswydd ar awdurdodau lleol i wneud trefniadau i ddarparu gwasanaethau eirioli annibynnol. 253 18.2 O bryd i’w gilydd, gall anghytundebau godi ynghylch ADY neu ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Pan fo’n bosibl, dylai’r rhain gael eu hosgoi neu eu datrys trwy drafod cyn gynted â phosibl. 18.3 Nod y broses gynhwysol o ddatblygu CDU a’r gofyniad i ystyried barn, dymuniadau a theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc (gweler Pennod 3) yw helpu i oresgyn pryderon ac osgoi anghytundeb. Dylai ysgolion, SAB ac awdurdodau lleol ganolbwyntio ar roi cyfle i’r partïon godi pryderon neu gwestiynau ar bob cam o’r broses ac atal problemau rhag gwaethygu. Safonau 18.4 Mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol am sicrhau bod y trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau yn briodol ac o safon addas. Er enghraifft, wrth ddarparu’r trefniadau hyn, disgwylir i’r awdurdod lleol: ysgwyddo cyfrifoldeb dros safon gyffredinol y trefniadau, gan gynnwys bod â chynllun datblygu â thargedau clir a adolygir yn rheolaidd; sicrhau bod yna strwythurau rheoli priodol ar gyfer y trefniadau, sy’n cynnwys goruchwylio, adolygu a monitro’r trefniadau’n rheolaidd ac ystyried arfer gorau lleol neu genedlaethol; sicrhau bod digon o adnoddau a staff i ddiwallu anghenion plant, eu rhieni a phobl ifanc yn yr ardal; sicrhau bod staff sy’n darparu’r trefniadau yn derbyn hyfforddiant a datblygiad priodol i gyflawni eu rôl yn effeithiol a bod hyfforddiant yn cael ei ddiweddaru i wella safonau; sicrhau bod y trefniadau’n cael digon o gyhoeddusrwydd, yn hwylus ac yn hawdd eu defnyddio i bob plentyn, rhiant plentyn a pherson ifanc; cael adborth ar y trefniadau gan y rhai sy’n eu defnyddio i lywio datblygiad a gwelliant parhaus y trefniadau; bod â chynlluniau ariannu a chyllidebu clir ar waith ar gyfer y trefniadau; a darparu’r trefniadau fel eu bod am ddim ar y pwynt darparu. 252 Adran 61 o’r Ddeddf. 253 Adran 62 o’r Ddeddf. Tudalen | 174

18.5 Rhaid bod gan staff sy’n darparu’r trefniadau hyn ddealltwriaeth fanwl o’r system ADY. Yn ogystal, ni ddylent fod ag unrhyw fuddiant personol yn neilliant unrhyw anghytundebau posibl. 18.6 Dylai’r trefniadau fod yn ystyriol o blant a phobl ifanc. 18.7 Bydd llawer o blant am gael mynediad at y trefniadau hyn trwy eu rhieni. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai plant, yn enwedig plant hŷn, am gael mynediad at y trefniadau yn annibynnol ar eu rhieni. Rhaid i awdurdodau lleol hwyluso hyn. 18.8 Er bod rhaid i bobl ifanc allu cael mynediad at y trefniadau hyn ohonynt eu hunain, dylai awdurdodau lleol gydnabod anghenion penodol pobl ifanc a sicrhau bod yr hyn a gynigir i blant, eu rhieni a phobl ifanc yn gydgysylltiedig a chyson. 18.9 Hwyrach y bydd pobl ifanc yn dod o hyd i’w llais am y tro cyntaf, ac y byddant, felly, angen cymorth i wneud dewisiadau a rheoli’r cymorth a dderbyniant. Trefniadau osgoi anghytundebau 18.10 Rhaid i awdurdodau lleol wneud trefniadau i osgoi a datrys anghytundebau rhwng ysgol a gynhelir, SAB, awdurdod lleol a pherchennog sefydliad perthnasol. 254 Er enghraifft, gall sefydliadau perthnasol gynnwys ysgol annibynnol a phlentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc. Rhaid i’r trefniadau hyn gwmpasu’r ffordd mae ysgolion/SAB/awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf a’r ffordd mae darpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei gwneud a’i chyflwyno, gan gynnwys os teimlir nad yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei darparu mewn ffordd addas neu i safon addas. 18.11 Diben y trefniadau yw helpu i ddatrys a dadlennu natur sylfaenol unrhyw anghytundebau posibl. Gallant hefyd helpu’r plentyn, rhieni’r plentyn a’r person ifanc i ddeall y system ADY yn well. Dylai’r trefniadau annog partïon i gyfaddawdu neu drafod cymaint â phosibl. 18.12 Rhaid i’r trefniadau osgoi anghytundebau allu gweithio gyda’r ysgol, y SAB a’r awdurdod lleol a’r plentyn, rhiant y plentyn a’r person ifanc. Gall y trefniadau helpu i greu a meithrin partneriaethau a helpu i feithrin y ddealltwriaeth mai’r plentyn neu’r person ifanc sy’n bwysig, gyda phawb yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi’r plentyn neu’r person ifanc. 18.13 Gall y trefniadau ddarparu’r canlynol: Cyngor ar hawliau a chyfrifoldebau plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc sydd angen cymorth; 254 Adran 61 o’r Ddeddf. Tudalen | 175

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
TBV Newsletter August 2016
llanw