Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Cymorth i ddatrys

Cymorth i ddatrys anawsterau a chynllunio ffordd ymlaen gyda’r bobl eraill berthnasol; Cyfarfodydd wyneb yn wyneb i bennu beth i’w wneud nesaf; Cymorth i fynd i gyfarfodydd a chyfrannu atynt; Cymorth parhaus os yw problemau’n anodd eu datrys. 18.14 Gall y trefniadau helpu i feithrin ymddiriedaeth ac osgoi anghytundebau trwy: Cefnogi’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc a gweithwyr proffesiynol, fel sy’n briodol, i gael yr un wybodaeth o’r un ffynhonnell ddibynadwy; Rhoi sicrwydd i blant, eu rhieni a phobl ifanc y bydd trafodaethau a phenderfyniadau yn canolbwyntio ar fudd pennaf y plentyn neu’r person ifanc ac y byddant yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt; Gwella cyfathrebu a meithrin ymddiriedaeth rhwng y partïon i greu amgylchedd lle mae’r plentyn, y teulu a’r person ifanc yn deall eu bod yn bartneriaid llawn yn y broses hon, nad oes ganddynt unrhyw fuddiant personol a allai ddylanwadu ar hyn a bod modd mynd i’r afael â phryderon trwy ddeialog agored ac adeiladol; Sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu hesbonio mewn ffordd sy’n ddealladwy i’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc; Esbonio’r ddeddfwriaeth sy’n sail i benderfyniadau a wneir a helpu’r plentyn, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc i herio’r rhain, gan gynnig neu atgyfeirio i eiriolaeth fel sy’n ofynnol; Darparu cyfle cynnar i gwestiynu penderfyniadau, sy’n allweddol i osgoi anghydfod, fel bod problemau’n cael eu cyflwyno a’u trafod trwy gwestiynu priodol - fel na fydd pobl yn ystyfnigo a gwrthod newid eu safbwynt; Cefnogi archwiliad o’r CDU i ddeall sut y cafodd penderfyniadau eu gwneud ac i weld a oes unrhyw dystiolaeth nad yw wedi’i hystyried. 18.15 Efallai y bydd gan eiriolwyr annibynnol ac, os ydynt wedi’u penodi, gyfeillion achos, gyfraniad allweddol i’w wneud at weithredu’r trefniadau i osgoi anghytundebau yn effeithiol. Datrys Anghytundebau 18.16 Os na lwyddwyd i atal anghytundebau rhag codi, bydd y ffocws yn newid i geisio datrys yr anghytundebau hynny mewn ffordd sydd mor gyflym ac effeithlon â phosibl. Bydd datrys anghytundebau yn gynnar o fudd mawr i’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc, a gall osgoi straen a chostau diangen. Tudalen | 176

18.17 Rhaid i awdurdodau lleol wneud trefniadau i ddatrys anghytundebau rhwng ysgol a gynhelir, SAB, awdurdod lleol a pherchennog sefydliad perthnasol a phlentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc 255 . Rhaid i’r trefniadau hyn gwmpasu’r ffordd mae ysgolion/SAB/awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf a’r ffordd mae darpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei gwneud a’i chyflwyno, gan gynnwys os teimlir nad yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei chyflwyno mewn ffordd addas neu i safon addas. 18.18 Yn y lle cyntaf, dylai’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc gael ei gefnogi i godi ei bryderon ar y lefel leol fwyaf addas. Mewn llawer o achosion, bydd angen codi’r pryderon gyda’r lleoliad addysg mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei fynychu e.e. y lleoliad cyn ysgol, yr ysgol neu’r SAB. 18.19 Dylai awdurdodau lleol ystyried sut gall eu trefniadau ymgorffori neu ategu gweithdrefnau cwyno presennol ysgolion a SAB er mwyn sicrhau bod modd datrys anghytundebau cyn gynted â phosibl ar y lefel fwyaf lleol. 18.20 Diben gwasanaethau datrys anghytundebau yw bod yn ffordd gadarnhaol o ddatrys anghytundebau’n gyflym. Gall y trefniadau helpu i ddatrys y problemau, ac maent yn gyfle i adfer neu wella’r berthynas rhwng y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc a’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol a helpu i feithrin y ddealltwriaeth mai’r plentyn neu’r person ifanc sy’n ganolog i’r cyfan, gyda phawb yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi’r plentyn neu’r person ifanc. 18.21 Yn ogystal, os yw ysgol a gynhelir wedi penderfynu bod gan blentyn neu berson ifanc ADY, neu os yw wedi gwrthod gwneud penderfyniad, bydd gan y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc gyfle i ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried y mater. 256 Hefyd, os bydd ysgol yn cynnal CDU ar gyfer plentyn neu berson ifanc a bod y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn teimlo nad yw’r CDU yn diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc, gellir gofyn i’r awdurdod lleol ailystyried a diwygio’r cynllun. 257 18.22 Dylai trefniadau datrys anghytundebau’r awdurdod lleol ymdrin ag unrhyw gwestiynau gan y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc. Dylid esbonio bod y trefniadau’n anffurfiol a hwylus, ac yn broses syml a gynlluniwyd i ddod â dau barti ynghyd i egluro’r problemau a’u datrys. 18.23 Bydd ddefnyddio’r trefniadau datrys anghytundebau yn lleihau’r angen i gyflwyno anghydfod i Dribiwnlys. Dylai arwain at ddatrys unrhyw anghytundebau yn gyflymach, arbed tipyn o amser ac arian a lleihau’r tarfu ar ddysgu’r plentyn neu’r person ifanc. 18.24 Dylai trefniadau datrys anghytundebau: 255 Adran 61(1) a (2) o’r Ddeddf. 256 Adran 24 o’r Ddeddf. 257 Adran 25 o’r Ddeddf. Tudalen | 177

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
yma - Children's Commissioner for Wales
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO
Apprenticeships