Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

fod yn ymarferol; fod yn

fod yn ymarferol; fod yn hwylus; helpu i ddod â’r partïon perthnasol ynghyd; cefnogi anghenion y plentyn a’r person ifanc; helpu i ddatrys anghytundebau yn gyflym ac yn anffurfiol trwy drafod a chytuno; trafod yr ystod lawn o opsiynau; sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar addysg y plentyn neu’r person ifanc. 18.25 Mae angen i bawb sy’n cymryd rhan, gan gynnwys y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc, deimlo’n ffyddiog y bydd eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau yn cael eu clywed. Nid taflu bai ar un ochr neu’r llall yw diben y trefniadau datrys anghytundebau, ond ceisio datrys anghytundebau trwy gyflwyno ateb i wahaniaeth barn er lles y plentyn neu’r person ifanc. Dylai’r trefniadau fod yn addas i’r rhai sy’n cymryd rhan. 18.26 Pan fydd plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc yn penderfynu defnyddio’r trefniadau datrys anghytundebau, dylai’r partïon drefnu i gyfarfod ar adeg sy’n gyfleus i bawb a dylid cadw’r llinellau cyfathrebu ar agor gan ymateb yn gyflym i unrhyw geisiadau. Dylai hyn gael ei drefnu mor fuan ag sy’n bosibl er mwyn datrys y broblem yn gyflym. Dylai’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc gael cymorth i fynegi ei farn. 18.27 Er enghraifft, dylai defnydd da o drefniadau datrys anghytundebau: leihau’r meysydd anghytundeb mewn un rhan o anghydfod neu fwy; nodi pwyntiau o wahaniaeth a chreu neu feithrin cysylltiadau gweithio da rhwng y partïon; datgloi darpariaeth mwy o wybodaeth neu helpu partïon i gytuno ar ffeithiau allweddol; egluro’r cwestiynau allweddol sydd angen eu hateb er mwyn datrys yr anghydfod; a cheisio dod i gytundeb ar bwyntiau penodol. 18.28 Gall y trefniadau gynnwys agweddau megis sgyrsiau cyn cyfarfod gyda dwy ochr yr anghytundeb, lleoliad niwtral o fewn amserlen y cytunir arni (efallai y bydd angen mwy nag un cyfarfod) a datganiad ‘cytundeb’ a/neu ‘cytuno i anghytuno’ yn dilyn y broses. Annibyniaeth Personau sy’n Helpu i Ddatrys Anghytundebau 18.29 Fel rhan o’r trefniadau datrys anghytundebau, rhaid i’r awdurdod lleol gynnwys darpariaeth i bartïon mewn anghytundeb gael mynediad at help i’w ddatrys oddi wrth bersonau sy’n annibynnol ar y partïon. 258 Bydd angen i 258 Adran 61(3) o’r Ddeddf. Tudalen | 178

erson(au) annibynnol sy’n helpu i ddatrys anghytundebau gael cyfoeth o brofiad, gwybodaeth a chymwysterau, gan gynnwys, er enghraifft: hyfforddiant a phrofiad o ddatrys anghytundebau e.e. eirioli; sgiliau cwnsela a thrafod; y gallu i sefydlu a chynnal dulliau cyfathrebu effeithiol; gwybodaeth am ddeddfwriaeth ADY, rheoliadau cysylltiedig, y Cod hwn a materion addysgol perthnasol eraill; a’r gallu i gynnal cyfrinachedd, heb fuddiant personol. 18.30 Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr. 18.31 Ni ddylai’r person fod wedi gweithio gyda’r plentyn, y teulu neu’r person ifanc o’r blaen ac ni ddylai fod ganddo unrhyw fuddiant personol yng nghanlyniad yr achos. Gall y person annibynnol helpu partïon i drafod yr anghytundeb a dod o hyd i ateb sy’n dderbyniol i bawb. Cyfraniad cyrff iechyd at drefniadau osgoi a datrys anghytundebau 18.32 Tra bod y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn ymgysylltu â threfniadau osgoi anghytundebau, neu drefniadau datrys anghytundebau’r awdurdod lleol, dylai’r awdurdod lleol ystyried a fyddai’n fuddiol cynnwys corff perthnasol y GIG yn y trefniadau hyn. Efallai y gellid gwneud hyn pan fydd y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn codi pryderon mewn perthynas ag iechyd, neu ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y mae corff iechyd yn gyfrifol amdanynt. 18.33 Os yw awdurdod lleol yn credu y byddai’n fuddiol i gynnwys corff iechyd mewn trefniadau osgoi a datrys anghytundebau, dylai gysylltu â’r SACDA perthnasol i gael cyngor. Dylai hyn fod yn rhan o rôl y SACDA (gweler Pennod 12). 18.34 Dylai’r SACDA ystyried a all cyfraniad cyrff iechyd at y trefniadau helpu i ddatrys anghytundebau ac, os felly, dylent gymryd rhan yn y trefniadau. 18.35 Yn ogystal â defnyddio trefniadau osgoi anghytundebau a threfniadau datrys anghytundebau awdurdodau lleol, os oes pryder ynghylch cyfraniad cyrff iechyd neu’r ddarpariaeth a ddarperir gan gyrff y GIG, dylai’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc gael ei annog i drafod ei bryder gyda’r darparwr iechyd. 18.36 Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer rheoli pryderon a chwynion yn ymwneud â’r GIG yng Nghymru: Gweithio i Wella. 259 Mae Gweithio i Wella yn seiliedig ar ddull integredig sy’n dwyn ynghyd y 259 Gweithio i Wella, ar gael yn: http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=932 Tudalen | 179

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
TBV Newsletter August 2016
llanw