Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

oses o reoli cwynion,

oses o reoli cwynion, digwyddiadau a hawliadau, ac mae’n seiliedig ar yr egwyddor ‘ymchwilio unwaith, ymchwilio’n dda.’ 18.37 Os yw hi’n amlwg i’r awdurdod lleol bod y pryder/anghytundeb/cwyn yn ymwneud ag iechyd, dylai’r awdurdod lleol atgyfeirio’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc i Gweithio i Wella. Gellir defnyddio trefniadau’r awdurdod lleol a Gweithio i Wella ochr yn ochr â’i gilydd. 18.38 Os yw’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc am ddefnyddio Gweithio i Wella, ac os yw’n teimlo’n ddigon hyderus i wneud hynny, dylid ei annog i godi ei bryder yn uniongyrchol gyda’r staff sy’n cyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a ddarperir gan y gwasanaeth iechyd. Dylai staff y GIG geisio datrys y pryder yn syth. Os na fydd y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn credu bod hyn wedi datrys y broblem, neu os nad yw am drafod ei bryder yn uniongyrchol gyda’r aelod staff sy’n gyfrifol am gyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol, dylid ei gyfarwyddo i gysylltu ag aelod o’r tîm pryderon. Mae hyn yn golygu rhywun o’r bwrdd iechyd lleol neu Ymddiriedolaeth berthnasol y GIG. 18.39 Os yw’r GIG wedi bwrw golwg ar bryder y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc ond nad yw’r person hwnnw’n hapus gyda’r ymateb, gall gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Y Gydberthynas â’r Tribiwnlys 18.40 Nid yw defnyddio trefniadau datrys anghytundebau, neu benderfynu peidio â’u defnyddio, yn effeithio ar hawliau i apelio i’r Tribiwnlys. Ni fydd y Tribiwnlys yn dod i unrhyw gasgliad penodol yn seiliedig ar y ffaith nad yw’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc y mae’r anghytundeb yn berthnasol iddo wedi defnyddio’r trefniadau datrys anghytundebau. 18.41 Mae cyfarfodydd datrys anghytundebau yn gyfrinachol ac nid ydynt yn amharu dim ar broses y Tribiwnlys. Efallai y bydd y Tribiwnlys yn rhoi sylw i faterion tebyg i’r rhai a gafodd sylw trwy’r trefniadau datrys anghytundebau, ond bydd yn dod i’w gasgliad annibynnol ei hun. Gall cytundeb rhannol a geir trwy ddefnyddio trefniadau o’r fath helpu i ganolbwyntio ffocws ar y meysydd anghytundeb sy’n weddill mewn unrhyw apêl ddilynol i’r Tribiwnlys. 18.42 Yn dilyn apêl, gallai trefniadau’r awdurdod lleol helpu’r teulu a’r awdurdod lleol i weithio gyda’i gilydd ac atal anghytundebau pellach. Gwasanaethau Eirioli Annibynnol 18.43 Mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i blentyn neu berson ifanc allu cael mynediad at wasanaethau eirioli annibynnol i helpu i osgoi a datrys Tudalen | 180

anghytundebau, gan gynnwys mewn perthynas â materion a gyflwynir i Dribiwnlys. Rhaid i awdurdod lleol 260 : wneud trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau eirioli annibynnol ar gyfer y plant a’r bobl ifanc y mae’n gyfrifol amdanynt; atgyfeirio unrhyw blentyn neu berson ifanc y mae’n gyfrifol amdano sy’n gofyn am wasanaethau eirioli annibynnol i ddarparwr gwasanaethau eirioli annibynnol; ac atgyfeirio unrhyw berson sy’n gyfaill achos i blentyn neu berson ifanc y mae’n gyfrifol amdano ac sy’n gofyn am wasanaethau eirioli annibynnol i ddarparwyr gwasanaeth eirioli annibynnol. 261 18.44 Mae gwasanaethau eirioli annibynnol yn darparu cyngor a chymorth, trwy gynrychiolaeth neu fel arall, i blentyn, person ifanc neu gyfaill achos plentyn: sy’n gwneud, neu sy’n bwriadu gwneud, apêl i’r Tribiwnlys; sy’n ystyried pa un a ddylai apelio i’r Tribiwnlys ai peidio; neu sy’n cymryd rhan, neu sy’n bwriadu cymryd rhan, mewn trefniadau osgoi neu ddatrys anghytundeb 262 . 18.45 Gall gwasanaethau eirioli helpu’r plentyn a’r person ifanc i fynegi a chynrychioli eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau. Mae eiriolaeth yn gallu: Helpu’r plentyn neu’r person ifanc i gyfathrebu eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau a sicrhau bod llais y plentyn neu’r person ifanc yn cael ei glywed; Siarad ar ran y plentyn neu’r person ifanc os nad yw’n gallu cyfathrebu ei farn, ei ddymuniadau neu ei deimladau, neu os yw ond yn gallu cyfathrebu ei farn, ei ddymuniadau neu ei deimladau yn rhannol; Gweithio mewn partneriaeth â’r plentyn neu’r person ifanc a’i gefnogi trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth; Helpu’r plentyn neu’r person ifanc i ddeall eu hanghenion, deall y prosesau perthnasol, deall eu hawliau, cyfrannu at y broses benderfynu a deall goblygiadau unrhyw benderfyniadau a wneir; Helpu’r plentyn neu’r person ifanc i gael gafael ar wybodaeth, archwilio a deall eu hopsiynau a gwneud penderfyniadau gwybodus a herio’r awdurdod lleol neu’r SAB os yw’n teimlo nad yw ei anghenion yn cael eu diwallu; Helpu’r plentyn neu’r person ifanc i geisio datrys unrhyw broblemau neu bryderon a nodwyd gan y plentyn neu’r person ifanc, helpu’r plentyn neu’r person ifanc i egluro’r gŵyn a’i helpu i ddeall y deilliannau y mae’n ceisio eu cyflawni; 260 Adran 62 o’r Ddeddf. 261 Adran 62(1) o’r Ddeddf. 262 Adran 62(2) o’r Ddeddf. Tudalen | 181

Cymru
?